מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
125. שעות העבודה במרפאות קופ"ח

125.1

במרפאות קופ"ח בהם מועסקים 6 רופאים ראשוניים או  יותר רשאית הנהלת קופת חולים לשנות סדרי העבודה של הרופאים הראשוניים כאמור ביום הקצר (08:00-12:00) כמפורט להלן:

א. 50% מהרופאים יעבדו בין השעות 08:00-12:00;

ב. 50% הנותרים יעבדו בין השעות 15:00-19:00.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 25

125.1.1

המרפאה תהיה פתוחה בין השעות כאמור לעיל כאשר הרופאים יתנו את כל השרותים בהיקף כח האדם כמפורט לעיל.

 

 

125.1.2

אין באמור לעיל כדי לשנות שעות העבודה הקיימות במרפאות קופ"ח  ערב חתימת הסכם זה בשאר ימי השבוע.

 

 

125.1.3

מובהר כי התמורה בגין פיצול כח האדם כאמור בסעיף 25.1 לעיל נכללת בהסכם זה ולא תשולם בגינו כל תמורה  נוספת, כולל תמורה עבור קבלת חולים השייכים לרופא אחר.

 

 

125.1.4

מיד לאחר חתימת הסכם זה יתנהל מו"מ בין הר"י לקופת חולים להארכת שעות העבודה במרפאות קופ"ח והתמורות בגין הארכה זו, אם תוסכם. הסכם כאמור לעיל לכשיושג יובא לאישור הממונה על השכר ולא ייושם  לפני קבלת האישור.

 

 

125.2

שיטות העבודה במרפאות

הסכם מיום 17 במאי 1983, ס' 1 (עדכון להסכם מיום 20.4.81 "ארגון השירותים") ס' א

(ר' ס' 97 להלן) וחוזר מרוכז (שירותי בריאות כללית) 24/93 מיום 4.8.93

 

125.2.1

תופעלנה שתי שיטות עבודה אלטרנטיביות בעבודת המרפאות הראשוניות העירוניות:

(1) שיטת העבודה הרצופה דהיינו: פעמיים בשבוע עבודה רצופה בבוקר. פעמיים בשבוע עבודה רצופה החל מהצהרים, יום המרפאה סגורה אחר הצהרים, יום עבודה כרגיל.

 

 (2) השיטה הנוכחית: השינוי בשיטה הנוכחית, דהיינו פעמיים בשבוע יום עבודה ארוך, פעמיים בשבוע יום עבודה מפוצל, פעם בשבוע המרפאה סגורה אחר הצהרים, יום ו' עבודה כרגיל.

הוועד הארצי של ארגון רופאי קופת חולים יבטיח במקרה כזה את תורנות רופאי המרפאה בשעות אחה"צ. הנהלת קופת חולים תעשה כל מאמץ על מנת להבטיח את הפעילות הרפואית של המרפאה בשעות אלה, בלי לפגוע בזכויות הרופאים.

 

 

 

 

 

 

 

ל"שיטה הנוכחית" ר' ס' 98 להלן

 

 

 

 

125.2.2

תוקם ועדה משותפת להנהלת קופת חולים ולארגון רופאי קופת חולים אשר תעבד במשותף את פרטי הפעלתן של שתי השיטות הנ"ל. הוועדה תבחן גם את נושא הכוננות של הרופאים הראשוניים בשעות הצהרים ובשיטה הנוכחית.

 

הסכם מיום 17.5.83 ס' 1ב'

125.2.3

השיטות הנ"ל בהתאם לממצאי הוועדה יופעלו לאחר 3 חודשים מיום חזרת הרופאים לעבודה תקינה ומלאה במרפאות קופת חולים

 

הסכם מיום 17.5.83 ס' 1ג'

125.2.4

תנאי השכר בשתי שיטות העבודה הנ"ל יושוו.

 

הסכם מיום 17.5.83 ס' 1ד'

 

125.2.5

הרופאים המקצועיים העובדים במשרה שלמה יהנו מתנאי ארגון עבודתם של הרופאים הראשוניים כמפורט לעיל.

 

הסכם מיום 17.5.83 ס' 1ה'

125.2.6

מנהל המרפאה יסכם וידווח להנהלת המחוז עפ"י איזו שיטה תעבוד מרפאתו.

 

 

125.3

שעות העבודה עפ"י "הסכם ארגון השירותים"

 

 

הסכם מיום 20.4.81 שנחתם מכוח הסכם קיבוצי מיום 9.1.81 ( "ארגון השירותים") עודכן בהסכם 1983 ו-1991 המוזכרים לעיל

125.3.1

למען מנוע ספק, מוסכם בזה בין הצדדים כי במסגרת "ארגון השירותים" כאמור לעיל תהיה הנהלת המחוז אחראית לכך כי בכל מקרה היום הרצוף לא יהיה ביום א' של השבוע וכמו כן לא יווצרו שני ימים רצופים של עבודה רצופה.

 

הסכם מיום 20.4.81 ס' 12.

125.3.2

עם הנהגת יום העבודה הרצוף הנוסף יבוטל הפיצוי בעד פיצול של יום זה.

 

נספח להסכם 20.4.81 ס' 4

 

125.3.3

הסכם זה חל גם על הרופאים המועסקים במשרה חלקית וזכויותיהם כמפורט בהסכם זה יהיו יחסית לחלקיות משרתם.

 

הסכם מיום 20.4.81 " ס' 14

125.4

רופאי הקהילה –  מכסת שעות העבודה

 

 

125.4.1

שעות העבודה היומיות והשבועיות של רופאי המרפאה שלא חתמו על הסכם הקהילה

שעות העבודה של הרופאים העובדים במחוזות, הסכמיות ופרונטליות (שעות שאינן כוללות את שעות ההשתלמות העצמית ברפואה הראשונית והמקצועית וביקורי בית ברפואה הראשונית וכן שעת עבודה אחת ביום שישי). לפירוט לחצו כאן

חוזר מרוכז  שירותי בריאות כללית  24/93 מ-4.8.93

 

על הרפואה המקצועית – חוזר כללית מיום 4/11/92

125.4.2

הזכאות לקיצור יום העבודה בקיץ

הזכאות לקיצור יום עבודה בקיץ כמפורט לעיל ניתנת בין התאריכים 31/10-1/5 בכל שנה לרופאי מרפאה המועסקים במשרה מלאה.

 

רופא העובד חצי משרה ומעלה, שגילו מעל 40 שנה ועובד בקופת חולים מעל שנתיים - זכאי לקיצור יום העבודה בקיץ, כנ"ל באופן יחסי להיקף משרתו.

 

רופא העובד מעל חצי משרה ופחות ממשרה מלאה שגילו מתחת ל-40 (ללא הבדל בוותקו בקופת חולים), או רופא שגילו מעל 40 ועובד בקופת חולים פחות משנתיים לא זכאי לקיצור יום העבודה בקיץ.

 

חוזר מרוכז  שירותי בריאות כללית 24/93 מ-4.8.93

 

125.4.3

רופא העובד פחות מחצי משרה לא זכאי לקיצור יום העבודה בקיץ.

 

 

125.4.4

רופאי הכפר

רופאי הכפר עובדים 45 שעות שבועיות קיץ וחורף, ללא הבדל גילם או ותקם במוסד.

חוזר מרוכז  שירותי בריאות כללית  24/93 מ-4.8.93

 

 

125.4.5

רופאי מנהל

רופאי המנהל עובדים 45 שעות שבועיות קיץ וחורף, ללא הבדל גילם או ותקם במוסד

 

חוזר מרוכז  שירותי בריאות כללית 24/93 מ-4.8.93

 

125.5

מבצע שיפורים וייעול השירות (הסכם הקהילה): תוספת שעתיים עד שלוש ונפשות נוספות

 

הסכם מיום 1.12.88 מכוח הסכם קיבוצי מיום27.9.87

125.5.1

...הסכימו הנהלת קפ"ח וארגון רופאי קפ"ח, חטיבת המרפאות להפעיל את מבצע השיפורים והייעול כמפורט  לעיל, בתנאי שיתווספו על ידי הרופאים שעות עבודה מעבר לשעות בהם הם חייבים עפ"י הסכמי העבודה הקיימים, ובתמורה יעודכנו תעריפי הנפשות הנוספות אשר יתקבלו ע"י הרופאים והכל עפ"י התנאים המפורטים בהסכם 1.12.88.

 

(הפירוט הופיע במבוא להסכם המהווה חלק ממנו)

125.5.2

כל רופא המצטרף למבצע שיפורים וייעול השירות יהא חייב בתוספת של שעתיים או שלוש שעות בשבוע, בנוסף ומעבר לשעות העבודה אותן הוא חייב מכוח הסכמים הקיימים והכל כמפורט במסמך זה.

 

הסכם מיום 1.12.88 (מכוח הסכם קיבוצי מיום27.9.87 ) ס'  2,

 

125.5.3

הרופא המצטרף יהיה חייב להוסיף את שעות העבודה של שעתיים או שלוש שעות בשבוע, הכל לפי צרכי העבודה והוראות הנהלת המחוז, ובלבד שתוספת שעות אלה תהיינה בהמשך ישיר ורצוף לשעות העבודה אותן הוא חייב מכוח ההסכמים הקיימים והרופאים המצטרפים מתחייבים למלא את המתחייב מצרכי העבודה, והוראות הנהלת המחוז לפי האמור בסעיף זה.

 

ס' 3.

125.5.4

רק רופאים המועסקים בקהילה בהיקף משרה של לפחות מחצית המשרה יהיו זכאים להצטרף להסכם זה.          

הוראות קפ"ח בנושא הסכם רופאי הקהילה "הוראות דיווח ושיטת חישוב" מפברואר 1989, ס' 1

125.5.5

רופא כללי, משפחה ו/או ילדים, במשרה חלקית, שהצטרף להסדר והצטרפותו אושרה ע"י הנהלת המחוז, יהי חייב בתוספת שעות שבועיות בהתאמה וביחס ישר לאחוזי התשלום בגין נפשות נוספות.

 

מכתב הנהלת כללית מיום 25.5.89 ס' 2ג'

125.5.6

רופאי משפחה ילדים

בהתאם להסדר רופא המצטרף יהיה חייב בתוספת שעות עבודה בהתאם למספר הנפשות הנוספות.

בשעתיים נוספות יהי חייב רופא שיש לו עד 400 נפשות נוספות.

בשלוש שעות נוספות יהיה חייב רופא שיש לו מעל 400 נפשות נוספות.

 

הוראות קפ"ח בנושא הסכם רופאי הקהילה "הוראות דיווח ושיטת חישוב" מפברואר 1989, ס' 2

125.5.7

רופאי משפחה ורופאי ילדים, המטפלים ביותר מ-400 נפשות מעבר למכסת הנפשות הרגילה שלהם, חייבים לעבוד 3 שעות נוספות בשבוע מעבר למכסת שעות העבודה השבועיות הרגילות. ביצוע שעות נוספות אלו ייעשה במהלך כל שבוע, בהמשך ישיר ורצוף לשעות העבודה הרגילות.

 

חוזר מרוכז שירותי בריאות כללית 24/93 מ-4.8.93

 

125.5.8

רופאי כפר

הסכם רופאי הקהילה חוזר הוראות דיווח ושיטת חישב, חוזר הנהלת קפ"ח מ-1.12.88

 

125.5.9

רופאי תעשיה ורנטגן

סוכם על אפשרות צירוף רופאי תעשיה ורנטגן להסדר רופאי הקהילה מיום 1.6.89 .

מכתב הנהלת כללית מיום 25.5.8 ס' 1 (ההצטרפות כפופה לתנאים שפורטו בגוף המכתב).

 

125.6

סדרי עבודה ביום שישי - רופאים בחטיבת הקהילה

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 1 (לס' 4 בהסכם קיבוצי מיום 10.11.94, ר' ס"ק 97.2 להלן).

125.6.1

בשינוי לקבוע בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 10.11.94*, הוסכם בין הצדדים כי החל מיום 1.1.97 רופאי הקהילה העובדים במשרה מלאה יעבדו לסירוגין כדלקמן: שלושה שבועות ימשיכו הרופאים לעבוד בימי שישי כפי שעשו זאת בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 10.11.94, ואילו בשבוע הרביעי יהיו הרופאים הנ"ל חופשיים מעבודה ביום שישי.

 

125.6.2

סדרי העבודה שנועדו לממש את סעיף זה בפועל ובאורח אינדבידואלי לגבי כל רופא ייקבעו ע"י מנהל המרפאה, וככל האפשר תוך תיאום עם הרופא הנוגע בדבר. סדרי עבודה אלה יונהגו כל ימות השנה וניתן יהיה לשנותם רק בהסכמה הדדית מוקדמת ובכתב עם מזכירות חטיבת רופאי המרפאות.

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 2 (לס' 4 להסכם 10.11.94 ר' ס"ק להלן

125.6.3

הרופאים העובדים במשרה חלקית מחצי משרה ומעלה, ימשיכו לעבוד בימי שישי כפי שעשו זאת בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 10.11.94 ואילו בשבוע השביעי יהיו הרופאים הנ"ל חופשיים מעבודה ביום שישי.

סעיף זה חל אך ורק על רופאים העובדים במשרה חלקית כנ"ל, אשר ביום חתימת הסכם 1.1.97 עובדים עפ"י סידור עבודתם בימי שישי.

 

 

125.6.4

העברה לשיטת עבודה זו של חמישה ימי עבודה בשבוע, כל שבוע רביעי של הרופאים העובדים במשרה שלמה  ושל הרופאים החלקיים כל שבוע שביעי, לא תפגע פגיעה כלשהי בשכרו הכולל של הרופא בחופשתו ובתנאי עבודתו ואלו יהיו כפי שהיו ערב החתימה על ההסכם , או כפי שהיו מזמן לזמן עקב התקדמותו בשכר ובתנאי עבודתו של הרופא. 

                        

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 3

 

על אי הפגיעה במיעודים בעקבות השינויים שנקבעו בהסכם זה  ועל הוראת בדבר פתק עמית  בעבודה ביו ו' ר' הסעיפים המתאימים להלן

 

125.7

היעדרות בגין פעילות ציבורית

 

 

..יש לכבד את האמור בקובץ הוראות האמור בקשר אי נכוי שעות עבודה בזמן פעילות ציבורית.

 

מכתב קופת חולים כללית מיום 4.7.79 ס' 8

 

* הסכם 10.11.94 ס' 4: "החל מהשבוע המתחיל ב-13.11.94 יידרש כל רופא בקהילה לעבוד בכל יום שישי בשבוע ושעות עבודתו החודשיות יוארכו בהתאם לכך. המרפאות בקהילה תפעלנה 6 ימים בשבוע. חלוקת העבודה בין רופאי המרפאה תעשה ע"י הנהלת המחוז, כך שתתאפשר, בין השאר, קבלת מבוטחי הקופה 3 פעמים בשבוע בשעות אחה"צ והערב. כדי לעמוד בסידור עבודה כזה, חלוקת העבודה במרפאה בימים א-ה תעשה באופן שכל צוות הרופאים במרפאה יעבוד פעמיים בשבוע בימי עבודה מפוצלים וביום נוסף יתחלק הצוות בין עבודה בשעות הבוקר לבין עבודה בשעות אחה"צ. סידור העבודה האישי של כל רופא יתוכנן כך שמכסת שעות העבודה הרגילות החלה עליו לפי ההסדרים הקיימים ובתוספת השעות הנובעות מהעובדה שהרופאים יעבדו בכל ימי ו' בחודש, תתפרס על כל ימות השבוע כולל יום ו'. הצדדים יפעלו לכך שהשתלמות רופאים  תעשה בתקופות מוגדרות ובמרוכז, על מנת שפגיעתן במהלך העבודה הרגיל במרפאה תהא מזערית".


 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH