מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
120. מיעוד

 

הסכם מיום 20.4.81. עדכון לס' 1 לנספח ה' להסכם מיום 15.3.79".ימשיכו הרופאים לקבל תמורה עבור ביצוע מיעוד ב-3/4 השעה האחרונה על כל ססיה עבור טיפולים ועבור קבלת חולים אחרי שעות המיעוד" (ולהסכם קיבוצי מיום 3.5.76).

 

 

120.1

מיעוד – הזמן אשר יועד לביקורים שהוזמנו עפ"י החלטת הרופא ואשר יתבצעו בסוף שעות העבודה לפני ואחרי הצהרים. במשרד המרפאה יירשם בטופס מיעוד לרופא אותו החולה שהוזמן ע"י הרופא לביקור לפי שיטת המיעוד לתאריך ולשעה הייעודה. הטופס ימולא במקור והעתקים.

 

הסכם מיום 20.4.81 שנחתם מכוח הסכם קיבוצי מיום 9.1.81 ("ארגון השירותים") ס' 5א

 

מספר הוראות מההסכם לא הוכנסו בגלל העדכונים בחילופי מכתבים

120.2

כל ביקור יערך כ-20 דקות לפחות. ביקורים אלה יתבצעו 40 דקות לפני תום שעות עבודתו של הרופא. רופאי ילדים המבצעים במועד חתימת הסכם 20.4.81 4 מיעודים בשעות לפני הצהרים, יהיו חייבים לבצע 3 מיעודים נוספים לפני ו/או אחרי הצהרים, והכל בתיאום עם המנהל הרפואי של המחוז בו הם מועסקים. רופאי הילדים שקיבלו עד לחתימתו של הסכם זה את אישורה של הנהלת המחוז בו הם מועסקים לבצע 8 מיעודים ימשיכו לבצע 8 מיעודים. למען מנוע ספק, אין בפסקה זו כדי לשנות את נוהלי המיעוד שבהסכם הקיבוצי מיום 15 במרץ 1979.

 

 

120.3

בכל מקרה לא יהיה הרופא רשאי לעזוב את המרפאה לפני תום המועד אשר נקבע למיעוד, אפילו לא התייצבו החולים אשר הוזמנו לבדיקות המיעוד, ובמקרה כזה יהא רשאי המשרד להפנות לרופא כל חולה הנמצא במרפאה והמבקש להיבדק על ידו. במקרה  כזה תחשב בדיקה כזו, לצורך תעריף התשלום, כבדיקת מיעוד לכל דבר ועניין. הוזמנו חולים ולא הופיעו אף אחד מהם או אחד מהם וגם אין חולים אחרים במרפאה המחכים לבדיקה, יזוכה הרופא בתשלום כאילו ביצע את המיעוד.

 

 

120.4

המחשב האישי המשמש את הרופא ישמש בעתיד למיעודים (התאמת המחשב לייעודו התחום זה צפויה תוך כשישה חודשים).

 

 מכתב כללית מיום 20.9.2001

 

(1)  בגמר עבודתו במחשב יקיש הרופא במחשבו האישי על מקש המיועד לרישום המיעוד.

 

 

 

(2) למנהל המרפאה תינתן הזכות לעדכון המיעוד במקרה של טעות או שכחה – סעיף זה יכנס לתוקף עם התאמת מערכת המחשוב לנושא.

 

 

 

(3) לאור העובדה שבתיק הרפואי משתמשים רופאים מחליפים ואחיות, וכדי להבטיח חד משמעית שהרשימה הרפואית שייכת לרופא יופעל נוהל חדש של כרטיס אישי כמפורט:

 

 

 

א. לכל רופא יוקצה כרטיס חכם עליו תוטבע סיסמה אישית, אשר בנוסף לסיסמה אישית נוספת שתוקלד ע"י הרופא, תבטיח את רישומי הרופא במחשב.

 

ב. בתחילת עבודתו במחשב, יכניס הרופא את כרטיסו למחשב / יקליד את סיסמתו. 

 

 

 

ג. ביום עבודה מפוצל על הרופא להוציא כרטיסו מהמחשב / יציאה מהמערכת בזמן הפסקת צהריים

 

 

 

למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת כי אין בהוראות אלו כל הסכמה שהיא מצד ארגון רופאי קפ"ח להכניס שעון נוכחות בכל צורה שהיא וכי נושאים אלו עניינם בהסכמים קיבוציים.

 

 

120.5

סדרי עבודה, מיעודים - פיצוי עבור פיצול רופאי המשפחה ורופאי הילדים*

 

רופא אשר עובד במשמרת לחילופין ולחיזורין אינו עובד בפיצול באותו היום ועל כן אינו זכאי לפיצוי עבור פיצול, אך מקבל תוספת של 20% עבור שעות בהן הוא מועסק בתחום המשמרת השנייה. רופא כנ"ל יכול לבצע בפועל עד שישה מיעודים במשך השבוע.

רופא המועסק עפ"י שיטה זו (במשמרות) יהיה זכאי לתוספת של 1/3 ממספר המיעודים שיבצע בפועל.

רופא שעל פי סידור העבודה הנהוג במרפאה, מועסק פעמיים בשבוע יום מפוצל (קרי - 4 ססיות) ועוד 4 פעמים של ססיה אחת (כולל ימים רצופים) - יכו לבצע בפועל עד 8 מיעודים. רופא כנ"ל יקבל פיצוי עבור שלושה ימי פיצול (1 מהן עבור השתלמות עצמית). (תחולה מחודש דצמבר 1983).

 

*קיימת אפשרות שמקסימום המיעודים יהיו 36 (מכתב כללית מיום 17.2.97)

 

חוזר בתוקף מדצמבר 1983

120.6

רופאי ילדים - קבלת חולים לפי שיטות המיעוד

 

 

 

זכותו של רופא הילדים במשרה שלמה לבצע אותו מספר המיעודים בשבוע שמבצע רופא המשפחה.

 

הסכם מיום 17.5.83 ס' 1 ו'

120.7

מיעודים לרופאים מקצועיים

 

 

120.7.1

רופאים מקצועיים העובדים במרפאות עירוניות ראשוניות שבהן הונהגה שיטת העבודה החדשה ואשר עבדו לעבודה רצופה ביום העבודה הארוך הנהוג במרפאה, יבצעו באותו יום 2 ססיות מיעוד בהתאם להגדרת המיעוד המקובלת אצל הרופאים המקצועיים.

 

מכתב הנהלת כללית מיום 16.9.82

120.8

מיעודים לרופאים מקצועיים (שני מיעודים  בססיה)

 

פסק הבורר דורון מיום 9.12.83 סעיפים ה', ו, ח

 

120.8.1

רופא שאיננו רופא משפחה או רופא כללי או רופא ילדים, יבצע בפועל 9 מיעודים נוספים בכל שבוע. מיעודים אלה יתבצעו בזמנים שייקבעו למטרה זו.

 

רופאים בעלי תואר מומחה כנ"ל יקבלו את התמורה בעבור המיעודים הנוספים לפי התעריף של מיעוד של רופא מומחה - ולרופאים שאינם בעלי תואר מומחה - יקבלו לפי תעריף של מיעוד של רופא שאינו מומחה.

 

לא ישתנה המספר הכולל של החולים בכל ססיה של הרופאים הנ"ל.

 

סעיף זה לא יחול על רופאי הכפר.

 

כל האמור לעיל מתייחס לרופאים המועסקים במשרה מלאה. רופאים במשרה חלקית יהיו זכאים לתוספת לפי חלקיות משרתם.

 

(על ההוראה הראשונה בדבר חובת הרופאים המקצועיים העובדים במרפאות עירוניות ראשוניות לשתי ססיות מיעודים ביום העבודה הארוך הנהוג במרפאה, ר' מכתב ראש אגף הרפואה וראש אגף ארגון ומנהל של "כללית" מיום 16.9.82.

120.9

 

 

120.9.1

המיעוד הנוסף יקויים בהמשך למיעוד שמתבצע עפ"י ההסדר הקיים. סה"כ הזמן שהוקצב לביצוע שני המיעודים הועמד על 75 דקות (45 דקות למיעוד ראשון ועוד 30 דקות למיעוד השני).

 

סיכום מיום 25.12.83 ס' א1

120.9.2

רופאים, אשר מסיבות השמורות עמם לא ירצו לקבל על עצמם קיום מיעוד נוסף, יצהירו על סירובם, ברם, יובהר חד-משמעית שאי קיום מיעוד נוסף אינו משחרר את הרופא ממילוי מלוא שעות העבודה כמתחייב ממשרתו בקפ"ח.

 

רופא המצהיר על אי-רצונו לקיים מיעודים נוספים כמתחייב ממשרתו, לא יוכל לקיימו באופן חלקי, דהיינו בימים מסויימים, או בתקופות מסוימות.

 

סיכום מיום 25.12.83 ס' א3

120.9.3

לרופאים המקצועיים ולרופאים הראשוניים נשמרת הזכות לזמן מבוטחים חוזרים לצורך בירור / השלמת בדיקה או טיפול בשעות המיועדות למיעוד כיום. הרופא יפנה את החולה למזכירות המרפאה וזו תדאג לזימון תור למבוטח כמתבקש.

 

מכתב מיום 1.5.2002 של הנהלת כללית בדבר שינוי בנוהל מיעודים ומיעודון ברפואה הראשונה והמקצועית

120.9.4

במקרים בהם לא נרשמו חולים כאמור עד 48 שעות לפני המועד הקובע יפתח חלון הזמן המיועד למיעוד לשיבוץ מוזמנים למיקוד זימון תורים או לפקידי המרפאה.

 

מובהר כי זמן פתיחת המשרד לשיבוץ מוקדי זימון/פקידי המרפאות של 48 שעות נראש הוא זמן ימי עבודה ואינו כולל שבתות וימי חג ומועד.

 

 

120.9.5

מספר המוזמנים לשעה האחרונה (מיעוד) יהיה עפ"י המקובל בשעות העבודה הרגילות.

 

 

120.9.6

ברפואה המקצועית ישמש המיעוד לזימון "חוזרים" בלבד.

 

 

120.9.7

במקרים בהם לא נרשמו מוזמנים כאמור עד 48 שעות לפני המועד התור.

 

מכתב כללית מיום 17.10.02

 

120.9.8

פירוט נורמות ומיעודים ברפואה המקצועית

נוהל קביעת תורים ורישום ביקורים לרופאים במרפאות, מס2 70-14-91

 

שם מקצוע

נורמה חדשה

מיעודים

 

רפואה פנימית

1.7

2

 

אנדוקרינולגיה

3.2

2

 

אלרגיה

3

4

 

רפואה פיזיקלית

5

3

 

 

קרדיולוגיה, כולל קרדיולוגית ילדים

2.5

3

 

 

סוכרת

2.7

2

 

 

ריאות

2.5

3

 

 

גסטרואנטרולוגיה (כולל גסטרו' ילדים)

3.2

3

 

 

אונקולוגיה

1.5

2

 

 

עור

6

4

 

 

נוירולוגיה (כולל נוירו' ילדים)

2.2

2

 

 

ראומטולוגיה

3.2

2

 

 

מרפאת כאב

2.2

2

 

 

יעוץ לילדים

3

2

 

 

טראומטולוגיה

3.5

2

 

 

כירורגיה+ טראומה

4

3

 

 

כירורגיה

5

3

 

 

פלסטיקה

5

3

 

 

אורולוגיה

2.7

2

 

 

כירורגית כלי דם

2.5

2

 

 

אורטופדיה

3.2

2

 

 

עיניים

4

3

 

 

אא"ג

5

3

 

 

גינקולוגיה - נשים

3.5

3

 

 

גינקולוגיה - פוריות

2.2

2

 

 

פסיכיאטריה

1.5

2

 

120.9.10

לא ישתנה המספר הכולל של החולים בכל ססיה.

 

מכיוון שלא ישתנה המספר הכולל של החולים בכל ססיה - הרופאים המקצועיים מתחייבים לקבל במסגרת שעות העבודה כל מקרה דחוף ללא תשלום נוסף.

 

דחיפות המקרה תיקבע ע"י הרופא המקצועי או האיזורי.

 

במסגרת הזאת יקבלו הרופאים המקצועיים גם הפניית מקרים דחופים הנשלחים אליהם ע"י הרופא המחוזי, עפ"י שיקול דעתו.

 

סיכום מיום 25.12.83 ס' ב'

120.9.11

ההסדרים לקבלת חולים לאחר שעות העבודה כפי שהם קיימים ערב חתימת סיכם הדברים מיום 25.12.83 לא ישתנו בעקבות פסיקת הבורר דורון מיום 9.12.83

 

סיכום מיום 25.12.83 ס' ב'

120.10

הבטחת מספר המיעודים

לא תהיה פגיעה במספר המיעודים כפי שהיו ערב החתימה על הסכם 1.1.97תקבענה דרכים מתאימות במערכת אשר יבטיחו כמות המיעודים המגיעים לרופאים.

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97 ס' 3 ר' גם ס' 101.3 לעיל (עבודה בימי שישי)

120.11

תשלום בעבור מיעוד

עבור ביצוע המיעוד תשלם קופת חולים לרופאי המשפחה ורופאי הילדים כלהלן:

א.  התמורה שתשלם לרופאי משפחה בעלי תעודת מומחיות (רפואה כללית, רפואת המשפחה, רפואה פנימית) תהא זהה לתמורה המשתלמת לרופאים מקצועיים בעלי תעודת מומחיות.

 

ב.  התמורה שתשולם לרופאי משפחה שאינם בעלי תעודת מומחיות במקצועם תהא 2/3 מהתמורה המשתלמת לרופאים מקצועיים בעלי תעודת מומחיות.

 

ג.   לפנים משורת הדין, ומבלי שהדבר יהווה תקדים, כל רופאי המשפחה שאינם בעלי תעודת מומחה ואשר ביום הפעלת ההסכם מיום 20.4.81 יהיו מדורגים בשיא הדרגה של רופא משפחה ללא תעודת מומחה (דהיינו, דרגה א' ומעלה יהיו זכאים לתשלום עבור ביצוע המיעוד כמפורט בפסקה א' דלעיל.

 

ד.  רופאי הילדים המועסקים במוסד (למעט רופאים מחליפים וארעיים) והמבצעים ביום הפעלת הסכם זה את המיעודים יקבלו את התמורה עבור ביצוע כל המיעודים כאמור בפסקה א' לעיל.

 

ה.  רופאי ילדים חדשים, אשר יתקבלו לאחר הפעלת חתימתו של הסכם זה יקבלו את התמורה עבור ביצוע המיעודים כמפורט בפסקאות א' וב' הכל בהתאם למומחיותם.

 

נספח להסכם מיום 20.4.81 "ארגון השירותים" ס' 2 (ההסכם נחתם מכוח נספח ג', ס' 7(ב) להסכם הקיבוצי מיום 9.1.81) ס' 2.

 

 

 

 

 

 

 

(דרגה א' תורגמה לדרגה 6. (ר' סעיף 57.2 להלן).

120.12

תשלום מיעוד עפ"י הסכם הקהילה

כל הרופאים שישתתפו במבצע שיפורים וייעול השירות יהיו חייבים בהדפסה אישית במיעודון את מועדי סיום תוספת עבודתם של שעתיים  או שלוש שעות לשבוע הכל בהתאם לסידור העבודה שיקבע על ידי הנהלת המחוז. ההדפסה במיעודון תהווה אסמכתא יחידה לביצוע תשלום התמורות המפורטת בהסכם הקהילה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע ו/או להוסיף מההסכמים וההסדרים הקיימים בנושא מיעודים ולא כדי להקטין ו/או להגדיל מספר המיעודים אותם זכאי לבצע כל רופא ערב הפעלת המבצע.

הסכם מיום 1.12.88 (הסכם הקהילה) מכוח הסכם27.9.87 ס' 12

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH