מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
117. תמורה בעבור נפשות נוספות לרופאים המצטרפים להסכם הקהילה

 

הסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים" ר' סעיף 125.5 – ש"ע של המצטרפים להסכם הקהילה

 

 

117.1

התמורה לחודש לרופאי המשפחה והילדים בגין נפשות נוספות, דהיינו נפשות שנרשמו מעבר לנורמה ולמכסת הנפשות הנוספות בגין התכ"ז יעודכנו בגין כל נפש לפי המפורט להלן:

מנפש נוספת אחת ועד 300 נפשות (סמל 1606)

מ-301 נפשות נוספות ועד 500 נפשות נוספות (סמל 1608)

מ-501 נפשות נוספות ועד 700 נפשות נוספות (סמל 1610)

מעל 701 נפשות נוספות (סמל 1612)

 

הסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים ס' 4(א)

117.1.1

תמורה עבור מבוטחים מעל גיל 65 לרופאי משפחה וילדים המצטרפים להסכם קהילה

הסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים" ר' סעיף....להלן

 

117.1.2

מבלי לפגוע בסעיף 4(א) להסכם 1.12.88 לעיל, התעריף לתוספת עבור מבוטחים מעל גיל 65 לרופאים ללא נפשות נוספות ולרופאים עם עד 300 נפשות יהא 50% מהתעריף לנפש נוספת אחת ועד 300 נפשות לחודש, עבור כל מבוטח מעל גיל 65.

 

 

הסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים ס' 4(ג) (ר' סעיף ........לעיל) וכן הבהרה בס' 3 בחוזר קפ"ח "הסכם רופאי הקהילה/הוראות דיווח ושיטות חישוב מפברואר 1989

117.1.3

לרופאים עם מעל ל-300 נפשות נוספות יהא התעריף עבור כל מבוטח מעל גיל 65 - 50% מהתעריף הממוצע לנפש נוספת של כלל הנפשות עבורן קיבל התמורה עבור נפשות נוספות, ובלבד שבחישוב הממוצע לא יילקחו בחשבון התמורה והנפשות הנוספות שמעל ל-700 נפשות נוספות. 

 

 

117.2   

רופאי משפחה, כלליים, ילדים וכפר בעלי תואר מומחה בכל מקצוע רפואי יהיו זכאית לתוספת של 10% מהתעריפים שבסעיף 4א' להסכם זה. האמור בסעיף זה יחול גם על אותם רופאים עליהם חל האמור בס' (ג)* לנספח להסכם מיום 20.4.81.  

 

*ס' 2ג'  לנספח להסכם 20.4.81: רופאי המשפחה שאינם בעלי תעודת מומחה ואשר ביום הפעלת הסכם זה יהיו מדורגים בשיא הדרגה של רופא משפחה ללא תעודת מומחיות (דהיינו דרגה א' ומעלה).

ס' 8 להסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים שנחתם מתוקף הסכם המסגרת מיום27.9.87 סעיף (8).

לס' ג' לנספח להסכם 20.4.81 ר' תת-פרק מיעוד, דרגה א' תואמה לדרגה 6 '

117.3   

רופא שהצטרף ונכלל בהסדר לשיפור השירות ומטפל, בעבודה נוספת, בילדים במוסדות חינוך יהיה זכאי לתעריף של נפש נוספת (ברמה של 1-300) ללא הגבלת מספר הילדים.

 

 

סיכום פגישה מיום 8.6.89 בין נציגי ארק"ח לנציגי כללית

117.4   

תמורה בגין נפשות נוספות לרופאים מקצועיים המצטרפים להסכם הקהילה

 

הסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים" ר' סעיף....להלן.

ס' 9(א)

לס' 3 להסכם זה ר' סעיף .... לעיל

117.4.1

כל רופא מקצועי אשר יביע את רצונו להצטרף למבצע "שיפורים וייעול השירות" יהא חייב בתוספת של שעתיים בשבוע והכל בכפוף לאמור בסעיף 3 להסכם מיום 1.12.88 ובקבלה של חולים חדשים נוספים מעבר לנורמה החודשית הכוללת על פי מקצועו כדלהלן:

(א) רופא עור - 60 חולים נוספים לחודש.

(ב) רופא עיניים, אורטופד ונוירולוג - 40 חולים נוספים לחודש.

(ג) רופא פסיכיאטר, פנימית מייעצת, וילדים מייעצת - 30 חולים נוספים לחודש

(ד) כל יתר המקצועות להם נקבעה נורמה - 50 חולים נוספים לחודש.

 

 

117.4.2

התמורה אשר תשולם לרופאים המקצועיים עבור תוספת השעות והחולים החדשים הנוספים כמפורט לעיל תהא בסכום בגובה של 110 ₪ (נכון ל-1.12.88) לכל תוספת של שעתיים. רופאי מקצועי ללא תואר של מומחה יהא זכאי ל-75% מהתמורה הנ"ל. על הרופאים המקצועיים יחולו כל שאר התנאים הקשורים בהפעלת המבצע והמפורטים בהסכם מיום 1.12.88

הסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים" ר' סעיף....להלן.

ס' 9(ב)

לשאר תנאי ההסכם ר' סעיפים.............

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH