מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
111. עדכון השכר

111.1

עדכון תוספות – חטיבת הקהילה

כל תוספות השכר השקליות המפורטות להלן שערב חתימת הסכם 20.6.94 זה היו צמודות מדד ללא יוצא מן הכלל יוגדלו ב-20% מערכן ערב חתימת הסכם זה ימשיכו להתעדכן עפ"י מדד המחירים לצרכן כפי שעודכנו עד חתימת הסכם זה.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי עדכון תוספות השכר עפ"י מדד המחירים לצרכן                                                                         המתפרסם ב-16.7.94 יחול על התוספות המוגדלות ב-20%.

 

להלן התוספות:

·        נפשות:

נפשות נוספות לרופא כללי (משפחה) לרבות נפשות 65 ולרבות מוסדות חינוך; נפשות נוספות לרופא ילדים לרבות טיפת חלב; נפשות נוספות לרופאי כפר; נפשות החלפות;

ביקורי בית.

מיעודים.

ביקור מוזמן.

 

·        תורנויות:

תורנויות יום שני אחה"צ, תורנויות שבת וחג, תורנויות יום שישי, תורנויות לילה.

רפואה מקצועית: מספרים מעל הנורמה ופעולות.

אשפוז בית גריאטרי.

תוספת שעתיים.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.2 ונספח ו' להסכם זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111.2

עדכון התעריפים המפורטים בהסכם 1.12.88 ייעשה על פי מנגנון העדכון הקיים לעדכון תעריפי נפשות נוספות.

ס' 11 להסכם מיום 1.12.88 "שיפורים ויעול בעבודת הרפואה הקהילתית בקופת חולים שנחתם מתוקף הסכם המסגרת מיום27.9.87 סעיף (8).

 

111.3

הסכם קיבוצי בדבר פיצוי על אי עדכון תוספות השכר הצמודות למדד

 

הסכם קיבוצי מיום 23.3.2004

 

111.3.1

עדכון תוספות אלו על פי מדד המחירים לצרכן ימשיך ויהיה בהתאם להסכמים ולהסדרים הקיבוציים שבין הסתדרות הרפואית ו/ או ארגון רופאי קופת חולים כללית לבין כללית.

 

הסכם קיבוצי מיום 23.3.2004

ס' 2

111.3.2

בגין הנושאים האמורים לעיל, ישולם לרופאים העובדים בכללית במועד חתימת הסכם זה, ולהם בלבד, פיצוי כספי, בסכום חד פעמי. הפיצוי הכספי החד פעמי יחושב על ידי החלת מנגנון עדכון שנקבע בסעיף לעיל לגבי כל אחד מן הרופאים המועסקים בעת חתימת הסכם זה בכללית. הפיצוי הכספי החד-פעמי ישולם לכל רופא כסכום ברוטו סופי וכולל ויבוצע במסגר משכורתו החודשית לחודש אפריל 2004.

 

ס'  3

111.3.3

בכל מקרה סך כל התשלומים החד פעמים לרופאים כאמור לא יעלה על עלות כוללת של 14,000,000 ₪ ברוטו (להלן "סכום הפיצוי המירבי"). למען הסר ספק, יובהר כי סכום זה איננו כולל עלויות מעביד.

 

 

ס'  4

111.3.4

(א) היה וסכום הפיצוי כאמור בסעיף 3 לעיל יפחת מסכום הפיצוי המירבי, ינוצל ההפרש לתוכנית השתלמות של הרופאים (השתלמויות מוכרות למס).

(ב) היה וסכום הפיצוי עפ"י סעיף 3 יהיה גבוה מסכום הפיצוי המירבי, יופחת הפיצוי החד-פעמי שישולם לכל רופא בשיעור היחס שבין הסכום העולה על סכום הפיצוי המירבי לבין סכום הפיצוי המירבי.

 

ס'  5

111.3.5

כללית תעביר לנציגות הרופאים דוח על אופן חישוב הסכומים לסעיפים 3, 4 ו-5 ונציגות הרופאים תהיה רשאית להגיש הסתייגויות לאופן החישוב תוך 30 ימים ממועד קבלת הדו"ח. אם לא תוגש הסתייגות, יראו את הסכומים שחושבו כמוסכמים. הוגשה הסתייגות, ינהלו הצדדים מו"מ לגביו. היה ולא יגיעו להסכמה יעבור הנושא להכרעת הצדדים.

 

ס'  6

111.3.6

עם ביצוע האמור לעיל, לא יהיו לנציגות הרופאים כל תביעה ו/ או טענות מכל סוג שהוא בעניין עדכון התוספות השקליות וערכן בגין התקופה שקדמה ל-1.1.03. 

ס'  7

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH