מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
90. תקנים בבתי החולים הכלליים

90.1

 

 

90.1.1

כללי

 

 

בבתי החולים הכלליים יקבע תקן של רופא אחד על כל 5 מיטות וזאת בנוסף לתקן של מנהל מחלקה ל-30 מיטות הראשונות. על כל 8 מיטות נוספות רופא אחד נוסף.

 

 

90.1.2

"הסכם ברבש" (סיכום לגבי תוספת מיטות ותקנים)

 

הסכם קיבוצי מיום   29.11.76 נספח ד' (הסכם התקנים), ס' 1

 

 

סוכם על תוספת חד-פעמית של תקני רופאים.

התוספת האמורה תהיה מעבר  לתוספת התקנים המתחייבים מחישובי התקנים כתוצאה מההסכם הקיבוצי ומפסיקת הבורר גולדברג.

 

מכתב מנכ"ל משרד הבריאות גב-5064 מיום 18.3.97 לעניין  קווי התורנויות ר' ס' 40.7 לעיל.

 

 

למערכת האשפוזית יתווספו 360 תקני רופאים, כאמור מעבר לחישובי התקנים, בפריסה שתסוכם באופן הבא:

 

במכתב הוענקו גם קווי תורנויות נוספים -  הנושא מופיע בפרק ג' תורנויות וכוננויות ס' 40.7 לעיל

 

מחלקה פנימית: בי"ח ציבורי כללי יקבל 3 תקני רופאים על כל מחלקה פנימית שיש בה מ-30 מיטות תקניות ומעלה ואחוז התפוסה הממוצעת בה בשנת 1996 עלה על 80%. על מחלקות הפנימיות שבהן פחות מ-30 מיטות, תסוכם התוספת בהסכמה בין הצדדים.

 

מחלקה כירורגית: בי"ח ציבורי כללי יקבל 2 תקני רופאים על כל מחלקה כירורגית בת 30 מיטות תקניות ומעלה שאחוז התפוסה בה בשנת 1996, היה 80%.

 

מחלקת ילדים: בי"ח ציבורי כללי יקבל תקן רופא אחד על כל מחלקת ילדים בת 30 מיטות תקניות ומעלה שאחוז התפוסה בה בשנת 1996 היה של 80%.

 

מודגש כי תקני הרופאים מיועדים לרופאים מתמחים בלבד, באשר הינם הנושאים בעיקר הנטל.

 

חלוקת תקני הרופאים כמפורט תעשה לבי"ח לפי סה"כ המחלקות הקיימות והמתוכננות (במסגרת תכנית הפריסה לשנת 2000). לכן. הקצאת התקנים תהיה הקצאה חטיבתית/אגפית, הכל לפי הקיים. מודגש, כי הקצאת התקנים החטיבתית נדרשת ע"מ לאפשר תכנון כך שלא יווצר בעתיד פער בין המחלקות הקיימות ואלו המתוכננות במסגרת הפריסה החדשה.

 

כמו כן ברצוני להודיעך, כי סיכמנו עם משרד האוצר על בניית 1200 מיטות שיתווספו (בפריסה עד שנת 2000) למערכת האשפוז הכללית, רובן למחלקות הפנימיות. תוספת המיטות הינה מעבר למיטות הנמצאות כיום בבנייה (600).

 

צוות משותף למשרד הבריאות והר"י ימשיך לבחון את מספר המיטות במדינת ישראל והצורך בתוספת מיטת או בשינוי תמהילן.

 

אין בסיכום זה כדי לשנות את המצב אילו לא היה נערך ההסכם לעניין חישובי תקנים על פי ההסכמים הקיבוציים ותוספת המיטות. מובהר, כי מדובר בהוספה חד פעמית של תקני רופאים ושל קווי תורנויות מעבר לחישובי תקנים עפ"י ההסכמים הקיבוציים.

 

90.2

בתי חולים היקפים (פריפריים)

 

 

 

בבתי החולים ההיקפיים (צפת, פוריה, נהריה, עפולה, אשקלון, באר שבע, אילת) בהם קיימת רק מחלקה אחת במקצוע בסיסי (כירורגיה כללית, נשים ויולדות, פנימית, ילדים ואורתופדית) יתווסף תקן אחד נוסף לאותה מחלקה בנוסף לסעיף  87.1.1 לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 נספח ד' (הסכם התקנים) ס' א' 2.

90.3   

למחלקות בהן יש פחות מ-30 מיטות ייקבע התקן כדלהלן:

20-15 מיטות: 5 רופאים כולל מנהל ורופא בכיר;

29-20 מיטות: 6 רופאים כולל מנהל ורופא בכיר;

אם המועצה המדעית תמליץ על הכרה במחלקה שבה פחות מ-15 מיטות, חייב התקן להיות לא פחות מ-4 רופאים, כולל מנהל ורופא בכיר.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 נספח ד' (הסכם התקנים) ס' א' 3.

צ"ל 15-19 מיות לפי פס"ד מיום 18.5.87 של ביה"ד האזורי לעבודה.

90.4

מכון רנטגן / מכון פתולוגי

בכל מכון רנטגן או מכון פתולוגי יהיה מנהל ועוד רופא מומחה ובנוסף רופא על כל 100 מיטות בבית חולים.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 נספח ד' (הסכם התקנים) ס' א' 4

 

90.5

מכון איזוטופים

במכון איזוטופים יתווסף תקן רופא אחד על הקיים.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 נספח ד' (הסכם התקנים) ס' א' 5

 

90.6   

תקני רופאים מרדימים

 

 

90.6.1

בכל מחלקת הרדמה יהיה מנהל בעל תואר מומחה. בנוסף, על כל 30 מיטות ניתוחיות שבבית החולים או חלק מהן, יתווסף מרדים נוסף.

 

על כל 300 מיטות בית החולים יתווסף מרדים נוסף. תקן זה אינו כולל יחידות לטיפול נמרץ וכדומה.

בבתי חולים בהם יש נוירוכירורגיה ו/או כירורגיה חזה ולב, יתווסף מרדים נוסף לכל מחלקה כזאת.

 

במידה והנהלת בית החולים תחליט להפעיל שירות הרדמה בחדרי לידה במשך 24 שעות היממה, יתווסף תקן  אחד נוסף של מרדים על כל 1000 לידות לשנה ולא יעלה על 5 מרדימים סה"כ למתן שרות זה.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 נספח ד' (הסכם התקנים) ס' א6.

9.6.2

מתוך מודעות לצורך בתגבור המערך הקיים בבתי החולים הכלליים ועל מנת להקל על התורים לניתוחים מוסכם כי באופן חד פעמי תינתן מלוא מכסת תקני הרופאים המרדימים, המתחייבת מפסק הבורר בנושא התקנים כמפורט בנספח א' להסכם זה* .

 

 

הסכם קיבוצי מיום   6.10.88 ס' 4.1.

90.6.3  

אין באמור לעיל כדי לשנות את פסק הבורר בנושא התקנים בכל הנוגע למקצועות אחרים. מכסת התקנים כאמור לעיל תילקח בחשבון לצורך החישוב עפ"י פסק הבורר כאמור.

 

 

90.6.4 

יש להדגיש כי התקנים שיוספו כאמור בנספח לסעיף 4.1 להסכם 6.10.88 לעיל מיועדים לרופאים בתחום ההרדמה בלבד.

התקנים ירוכזו במאגר שירותי האשפוז של כל מעסיק, וישוחררו לאיוש רק לאחר שתוכח אפשרות גיוסו של רופא מרדים (לרבות מתמחה).

לא ניתן להעביר תקנים אלה בין בתי החולים והם מיועדים לבית החולים לו הוקצבו בלבד.

להלן תוספת תקנים לרופאים מרדימים המתחייבת מסעיף 4 להסכם 6.10.88 לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 6.10.88 ס' 4.2.

 

 

 

 

 

נספח א' להסכם הקיבוצי מיום 6.10.88.

 

ממשלה:

בי"ח צפת 3 תקנים; בי"ח פוריה 2 תקנים; בי"ח נהריה 3 תקנים; בי"ח רמב"ם 4 תקנים; בי"ח רוטשילד 3 תקנים; בי"ח חדרה 3 תקנים; בי"ח איכילוב 4 תקנים; בי"ח רוקח 2 תקנים; בי"ח יולדות ת"א 2 תקנים; בי"ח תל השומר 4 תקנים; בי"ח וולפסון 3 תקנים; בי"ח אסף הרופא 3 תקנים; סה"כ 36.

 

בתי חולים אחרים

בי"ח הדסה עין כרם 4 תקנים; בי"ח הדסה הר הצופים 2 תקנים; בי"ח שערי צדק 3 תקנים; בי"ח בקור חולים 2 תקנים; סה"כ 11.

 

קופ"ח הכללית

בי"ח השרון 3 תקנים; בי"ח כרמל 3 תקנים; בי"ח מאיר 3 תקנים; בי"ח סורוקה 4 תקנים; בי"ח קפלן 3 תקנים; בי"ח יוספטל 2 תקנים; בי"ח בלינסון 4 תקנים; בי"ח עפולה 3 תקנים; סה"כ 25.

 

 

90.7

יחידות בתחום ההרדמה

 

בכדי לענות על צרכי הרפואה המתפתחים וההתמקצעות בתחום ההרדמה, הובהר ע"י המעסיקים כדלהלן:

 

המעסיקים יבחנו בהליך המקובל ובמגמה חיובית את אשורן בתקן בתי החולים של יחידות מקצועיות בתחום ההרדמה.

 

בבתי החולים האזוריים יוקמו עד 2 יחידות מקצועיות בתחום ההרדמה (הכוונה 2 יחידות מתוך 3 היחידות הראשונות המופיעות במגוון להלן), וזאת על סמך היקף הפעילות וכוח האדם העומד לרשות בתי החולים. (לגבי בתי חולים פוריה ואילת, הנושא יישקל בנפרד ובשלב מאוחר יותר).

 

בבתי החולים העל אזוריים הכוונה, על סמך הקריטריונים הנ"ל, לאישור בתקן בתי החולים של עד 4 יחידות מקצועיות מתוך המגוון.

 

מגוון היחידות המקצועיות בהרדמה שניתן להקים במסגרת זו הוא:

 

יחידה מקצועית להתעוררות

יחידה מקצועית להרדמה מילדותית

יחידה מקצועית להרדמה פדיאטרית

יחידה מקצועית להרדמה נוירוכירורגיה

יחידה מקצועית להרדמה ניתוחי חזה ולב

 

הכל כאמור לשקול דעת מעסיקים בהתאם להיקף הפעילות וכוח האדם.

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום   6.10.88 ס' 5.

90.8   

מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי

דין מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי כדין יתר המחלקות מבחינת תקנים.

 

הסכם קיבוצי מיום   29.11.76 נספח ד' ס' 8.

90.9 

למרפאות חוץ שליד בתי החולים וליחידות ולמכונים ללא מיטות

ייקבעו התקנים לפי מספר הביקורים בשנה:

           

מרפאה פנימית - על כל 2,500 ביקורים בשנה, תקן אחד;     

מרפאה נוירולוגית - על כל 2,500 ביקורים בשנה, תקן אחד;

 

הסכם קיבוצי מיום   29.11.76 נספח ד' ס' א7

 

החל מ-1.4.91 ייקבע מספר התקנים לרופאים במכון המטולוגי, ובמכון המטולוגי בו ניתן גם טיפול המטו-אונקולוגית לפי הנוסחה הבאה: מנהל מכון ועוד רופא: (א) על כל 2,500 ביקורים במרפאה המטולוגית; (ב) על כל 1,600 ביקורים במרפאה המטו-אונקולוגית.

בחישוב שייערך לקראת חודש יולי 1992 יינתנו מלוא התקנים לפי האמור לעיל, ורק לאחר מכן ייערך מדי שנה החישוב לפי פסק הבורר גולדברג על פי הערכים שנקבעו בהסכם זה.

הצדדים מסכימים כי עד ליום 31.3.92 ייקבע בין הצדדים אם לשנות את החלוקה האמורה ולקבוע כי תהיה לפי תקן אחד לכל 160 ביקורים חדשים.

 

 

הסכם 21.7.91 ס' 8 (עדכון להסכם קיבוצי מיום   29.11.76 נספח ד').

 

מרפאה פסיכיאטרית ליד ביה"ח - על כל 1,800 ביקורים של מבוגרים או על כל 1,500 ביקורים בשנה של נוער וילדים, תקן אחד;

על מספר הביקורים המגיע עד למחצית מספר הביקורים במרפאה הנקובה לעיל ו/או תוספת של ביקורים עד למחצית הביקורים כנקוב לעיל, יש להקצות חצי תקן. עבר המספר את המחצית, יוקצה תקן שלם. מרפאה שמספר הביקורים בה הוא עד ל-500 בלבד לשנה לא תחשב כמרפאה לצורך סעיף זה.

 

זכ"ד 26.12.77 ס' 2, יג'.

 

 

הסכם קיבוצי מיום   29.11.76 נספח ד'. ס' א7

 

90.10

תקני מרפאות חוץ מספר מטופלים בעקבות "תוספת תפוקה" עפ"י הסכם קיבוצי מיום 20.6.94

 

 

90.10.1

בחישוב התקנים המחושבים עפ"י "בוררות גולדברג" ינוכה מספר המטופלים במרפאות החוץ במסגרת ססיות 1984 בשנה שקדמה להסכם זה ממספר המטופלים הכללי, ולא יובאו בחישוב תוספת התקנים (הסכם 94) לרופאים.

 

הסכם קיבוצי מיום   20.6.94 ס' 5.4.9.

90.10.2

מספר החולים המטופלים במרפאות החוץ של בתי החולים של קופ"ח לא יפחת ממספר החולים שטופלו במרפאות בשנה שקדמה להסכם 20.6.94. בתוספת מס' החולים שטופלו במרפאות במסגרת ססיות 1984 באותה שנה.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.4.7.

90.10.3

מספר החולים המטופלים במרפאות החוץ של בתי החולים של מעסיקים שאינם קופת חולים לא יפחת ממספר החולים שטופלו במרפאות בשנה שקדמה להסכם 94 בתוספת 5% ממספר החולים שטופלו כאמור.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.4.8.

90.10.4

מוסכם כי הצדדים יקימו ועדה פריטטית לצורך מעקב וביצוע האמור בסעיפים 5.4.7 ו-5.4.8 להסכם 20.6.94. הוועדה הפריטטית תגיש לצדדים מידי שנה ולא יאוחר מיום 31.3 בכל שנה מסקנות משותפות הקובעות את שיעור המטופלים בכל בית חולים בנפרד.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.4.10 (תוספת תפוקה). ר' גם לעיל, פרק שכר, הסעיף הדן בתוספת תפוקה. (לס' 5.4.7 ו-5.4.8 ר' ס' 86.10.2 ו-86.10.3

 

נמחק סיפא הסעיף  לאור העדכון לתוספת תפוקה בהסכם 13.7.00

 

90.10.5

הבדיקה לעניין מספר המטופלים במרפאות החוץ של בתי החולים כאמור בסעיף 5.4.7 ו-5.4.8 להסכם מיום 20.6.94 תבוצע מדי שנה ע"י כל מעסיק בנפרד. אם ימצאו המעסיקים או מי מהם כי מספר החולים פחת ממספר החולים שנקבע בס"ק 5.4.7 או 5.4.8, תכונס הוועדה הפריטטית עפ"י ס"ק 5.4.10 להסכם.

 

החלטת ועדת מעקב מ-24.1.97 ס' 1.

 

נמחק סיפא הסעיף  לאור העדכון לתוספת תפוקה בהסכם 13.7.00

90.11

יחידות מקצועיות בתחום הפתולוגיה

המעסיקים יבחנו בהליך המקובל ובמגמה חיובית את אישורן בתקן בתי החולים ובמכון לרפואה משפטית של יחידות מקצועיות בתחום הפתולוגיה.

 

בבתי החולים האזוריים (למעט פוריה) שבהם תקן מספר המיטות המאושר (כולל מיטות כלליות, סיעודיות ומיטות יום) הנו פחות מ-500 - תהיה עד יחידה מקצועית אחת.

 

בבתי החולים האזוריים שבהם תקן מספר המיטות המאושר הינו מ-500 מיטות ומעלה ובמכון לרפואה משפטית - תהיינה עד 2 יחידות מקצועיות.

 

בבתי החולים העל-אזוריים (רמב"ם, שיבא, איכילוב, הדסה, בילינסון וסורוקה) - תהיינה עד 3 יחידות מקצועיות.

 

הכל כאמור בכפוף לשיקול דעת המעסיקים בהתאם להיקף הפעילות וכוח-האדם.

 

לגבי בית החולים פורייה הנושא יישקל בנפרד ובשלב מאוחר יותר.

 

הסכם קיבוצי מיום 1.6.90 סעיף 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכתב הממונה על השכר מיום 21.6.90

90.12

מכון / מחלקה / יחידה לנפרולוגיה

בכל מכון ו/או מחלקה ו/או יחידה לנפרולוגיה בו מספר החולים המקבלים טיפול בדיאליזה, לסוגיה השונים, הנו מעל 79, תיפתח יחידה נוספת לדיאליזה ושמה יהיה: יחידה לדיאליזה ב'. דרך הביצוע יהיה לפי הנוהל המקובל בכל מוסד.

מנהל יחידה זו ימונה כמקובל בכל מוסד ומוסד ויהיה זכאי לכל הזכויות של מנהל יחידה כמקובל בהסכמי השכר של הרופאים. כל זאת מתוך הבנה כי המספר הנ"ל של החולים בתחום זה הוא המספר האופטימלי והמבטיח טיפול והשגחה סבירים.

תוקף הסיכום הנ"ל הוא מיום קבלת מכתבי זה, אלא אם כן מונה כבר מנהל במעמד כאמור לעיל.

 

 

 

מכתב לוואי של מנכ"ל משרד הבריאות מיום 6.8.91 להסכם קיבוצי מיום 21.7.91

90.13

פיקוח וביצוע הסכם התקנים

תוקם ועדה משותפת למעסיקים ולהר"י לפיקוח על ביצוע ההסכם שתתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים. הועדה תדאג לכך שמבין התקנים שיועדו לרופאים מתמחים יוכלו מוסדות הרופאה לאייש עד למקסימום של 20% מהם כמתמחים במסלול רפואת המשפחה.

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 נספח ד' ס' 11.

 * תוספת תקני המרדימים עפ"י סעיף 4.1 להסכם קיבוצי מיום 6.10.88:

ממשלה: צפת – 2; פורייה – 2; נהרייה – 3; רמב"ם – 4; רוטשילד – 3;  חדרה – 3; איכילוב – 4; רוקח – 2;  יולדות ת"א – 2; תל השומר – 4; וולפסון – 3; אסף הרופא - 3; = 36

כללית: השרון – 3; כרמל – 3; מאיר – 3; סורוקה – 4; קפלן – 4; יוספטל – 2; בילינסון – 4; עפולה – 3; = 25

בתי חולים אחרים: הדסה עין כרם – 41; הדסה הר הצופים – 2; שערי צדק-  3; ביקור חולים – 2; =11

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH