מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
89. שיטת חישוב עדכון תקני הרופאים – פסיקת הבורר גולדברג

89.1

עדכון שנתי

...יש לעדכן את התקנים מידי שנה פעם בהתאם לשינוי במספר המיטות במחלקות ומספר הביקורים במרפאות. העדכון חייב להיעשות כל אימת שמשתנה מספר המיטות במחלקה שינוי שיש בו כדי להשפיע על מספר התקנים, ומדי שנה באשר למספר הביקורים במרפאות...

 

פסיקת הבורר גולדברג 15.2.83 ס'15 (ו') .

(הסכם התקנים הוא הסכם קיבוצי מיום   29.11.76 נספח ד')

 

89.2

נוסחת העדכון

           

 

89.2.2

יש לקבוע את מספר התקנים בהתאם למספר המיטות התקניות המצויות בכל עת במחלקה ומספר הביקורים השנתי במרפאות הידוע האחרון על פי הקריטריונים שנקבעו בהסכם התקנים ובמידה ויש צורך בשינוי התקן (כלפי מעלה או כלפי מטה) באחת או יותר מן המחלקות בבית החולים זה או אחר, יש לעשות כן.

 

פסק הבורר גולדברג מיום 15.2.83 ס' 20(א).

89.2.3

מן התוצאה שתתקבל יש לנכות את שיעור הקיצוץ בתקנים במגזר הציבורי (6.3% ועוד 3%) באשר איני רואה כל סיבה שתקני הרופאים, אף כי נקבעו בהסכם, לא יקוצצו בשיעור זהה לזה בו קוצצו התקנים במשק הציבורי כולו, לרבות המגזר הרפואי הכולל.

 

פסיקת הבורר ס' 20 ב'.

89.2.4

ביצוע תוספת התקנים המתחייבת מהאמור בס"ק 20א' ו-20ב' לפסק הבורר גולדברג יעשה מידי שנה הן בבתי החולים הכלליים והן בבתי החולים המיוחדים, עד הראשון ליולי של אותה שנה, וזאת החל  מיום 1.7.83 על ידי איוש 15% מן ההפרש בין מספר התקנים המתקבל עפ"י החישוב שנקבע בס"ק 20א' ו-20ב' הנ"ל  לבין מספר תקני הרופאים בפועל בעת האיוש.

 

פסיקת הבורר גולדברג כנ"ל ס' 20 ג'

לס' 20א' ו-20ב' ר' סעיפים 85.1 ו-85.2 לעיל

89.2.5

במידה והמעסיקים יחלקו על המלצות וועדת המשנה של ההסתדרות הרפואית באשר לתקנים שנקבעו לילודים יכריע בדבר מנכ"ל משרד הבריאות או מי שיתמנה ובלבד שיהיה רופא. אף על החלטה זו תחול הקביעה בס"ק 20ב' ו-20 ג' לפסיקת הבורר לעיל.

 

החלטת הבורר 20(ה).

(ראה פרק זה ס' 94 להלן "תקנים במחלקות ילודים בבתי חולים"  הסכם קיבוצי מיום 22.10.85).

89.2.6

על מנת הסר ספק ברצוני להבהיר כי הצדדים רשאים, בין במסגרת אחד מהסכמי השכר הבאים או בכל הזדמנות אחרת להגיע לכל הסכם שיהיה מקובל עליהם בנושא התקנים, בין ע"י ביטולו של הסכם התקנים ובין באשר לאיוש המשרות החסרות.

 

החלטת הבורר 20(ו).

89.3

תקני הרופאים לשנים 2005-2006

מכוח סמכותה על פי סעיף 30 להסכם הקיבוצי מיום 21.7.91 החליטה ועדת המעקב בישיבתה מיום 30 באוקטובר 2006  כדלקמן:

החלטת ועדת מעקב מיום 30.10.06 ס'1

ר' ס'5.7 לעיל (ויתור על ת"י לשנים 2005-2006

 

89.3.1

בעקבות הסיכום מיום 1 במאי 2006 שהושג בין משרד הבריאות, משרד האוצר ונציבות שירות המדינה (כמפורט במסמך תק.4255-2006) בנוגע למספר תקני הרופאים בבתי החולים הממשלתיים לשנת 2005 ו- 2006 ומבלי שהמדינה מודה בכל טענה בדבר אי יישום פסק הבוררות מיום 15.2.83 (להלן "תקינת גולדברג"), הר"י מתחייבת כי היא לא תדרוש תוספת תקנים בגין "תקינת גולדברג" בגין הפעילות (מיטות ותפוקות) שנוספה בבתי החולים הממשלתיים, ככל שנוספה, עד לשנת 2006, וכן היא מודיעה כי אין לה ולא יהיו לה טענה, תביעה או דרישה להקצאת תקנים בגין מספר תקני הרופאים בבתי החולים הממשלתיים, כתוצאה מההסכם בדבר תקינת גולדברג, או מהסכמים והסדרים אחרים הנוגעים לתקינת כוח אדם, ככל שישנם, וכל טענותיה או תביעותיה בעניין יישום הסכמים או הסדרים אלה עד לשנת 2006 מוצו.

 

 

89.3.2

במהלך שנת 2007 תקבע המדינה את השינוי הנדרש בתקני הרופאים על פי מפתחות התקינה שנקבעו ב"תקינת גולדברג" לאור השינוי שיחול בפעילות (מיטות ותפוקות) בתי החולים הממשלתיים בשנת 2006 ביחס לפעילות שנת 2005, כאשר תקינת הבסיס שתיוחס לשנת 2005 תחושב על סמך הפעילות (מיטות ותפוקות) אותה שנה במכפלת מפתחות תקינת גולדברג. עובר לקביעת המדינה את השינוי הנדרש, ידונו המדינה והר"י בהחלטת המדינה שלא לכלול בחישוב פעילות בתי החולים הממשלתיים את פעילות הרופאים המועסקים בתאגידי הבריאות.

 

למען הסר ספק, אין באמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל כדי לשנות מקביעותיו של כבוד הנשיא אדלר בסעיף 13 לפסק דינו בס"ק 000009/03 לעניין קביעת תקני כח-אדם במערכת הבריאות, וזאת מבלי לגרוע מטענות הצדדים ומפרשנותם בנוגע לפסק הדין ולסעיף האמור.

 

החלטת ועדת מעקב מיום  30.10.06 ס' 2

 

(א) בתקציב שנת 2005 ובמעבר לשנת 2006 לא יבוצעו קיצוצים בתקני הרופאים ויתווספו לשכ"א תקני "גולדברג" לשנים 1999-2000 ולפיכך יעמוד מספר תקני הרופאים בבתי החולים הממשלתיים בשנת 2006 על 3196.5 תקנים.

 

(ב) מספר התקנים האמור יתן מענה מלא גם בנושא "תקינת גולדברג" בגין הפעילות שנוספה בבתי החולים הממשלתיים עד שנת 2005 (כולל).

 

(ג) לאור בקשת משרד הבריאות לתגבור היחידות המקצועיות, ייפתחו עד לחודש יולי 2006 בבתי החולים  הממשלתיים 16 יחידות מקצועיות; אחת בכל  בית חולים ממשלתי ו-5 יחידות נוספות לפי פריסה שיקבע משרד הבריאות ותאשר נציבות שירות המדינה.

 

סיכום בין משרד הבריאות, משרד האוצר ונציבות שירות המדינה מיום 1.5.2006, ס' 1 (הסיכום מובא כאן בחלקו בלבד).

 

 

הסיכום הנ"ל ס' 2

 

 

 

הסיכום הנ"ל ס' 3.

89.3.3

הכללית הסכימה בהתאם לבקשת האוצר לתוספת מינויים כדלקמן:

(א) 10 מנהלי יחידות בבתי החולים של הכללית.

(ב) 20  מנהלי מרפאות קטנות של הכללית.

המינויים האמורים יחלו מיום הסיכום האמור ויינתנו עד למחצית שנת 2006, ורק לאחר שיימסר לידינו סיכום סופי של הנושא העומד בפני ועד המעקב הקרובה, ובהתאם לסיכום התקציבי ביננו.

 

מכתב שירותי בריאות כללי מיום 13.12.2005

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH