מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
86. ביטוח סיכונים מקצועיים – בי"ח שערי צדק

86.1

 

 

86.1.1

בית החולים מתחייב, באחריות ועל חשבונו כי בכל עת תכוסה חבותם המקצועית של הרופאים על ידי פוליסת ביטוח מקצועית רחבה ומקיפה שהוצאה על ידי חברת ביטוח הנמנית על הדרגה הראשונה והמתמחה בפוליסות מסוג זה ואשר נרכשה ע"י בית החולים (להלן: "הפוליסה").

 

הסכם קיבוצי מיום 14.2.2000 ס' 2, סעיף 2 א'.

86.1.2

בכל מקרה בו ייפסק בהליך משפטי סכום לפיצוי בגין אחריות מקצועית של רופא המועסק בביה"ח, הגבוה מהיקף הכיסוי הביטוחי למקרה, ישלם ביה"ח את יתרת הסכום הנפסק בפסק דין חלוט מעבר לסכום המשולם כאמור ע"י חברת הביטוח.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.2.00 ס' 2 ב'.

86.1.3

ביה"ח מצהיר ומתחייב כי לצורך כתב שיפוי זה הוא חב באחריות שילוחית בגין אבחונים ו/או טיפולים רפואיים שביצעו רופאי ביה"ח במסגרת ו/או בהוראת בית החולים בלבד, וכי אחריותו השילוחית תחול גם לגבי כל אבחון ו/או טיפול רפואי שביצע רופא מרפואי ביה"ח, כאמור, ואשר הוגשה בגינה תובענה כנגד הרופא בעילת תקיפה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הצהרות והתחייבויות אלו לא תחולנה על תביעות שתוגשנה בגין אבחונים ו/או טיפולים רפואיים שביצועם אסור על פי דין ו/או אבחונים ו/או טיפולים רפואיים אשר ביצע הרופא בקליניקה פרטית ו/או במסגרת השר"פ ו/או השנ"מ.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.2.00 ס' 2 ג'.

86.2

הפוליסה הנמצאת כיום בתוקף ואשר נמצאת בידי הוועד ובידי ההנהלה (באמצעות סוכנות הביטוח ש. מדנס בע"מ) היא הפוליסה הבסיסית. תקרת הכיסוי הביטוחי לפרקטיקה הפרטית לש.ר.פ. ולש.נ.מ. הינה כפולה מתקרת הביטוח הרגילה עפ"י פוליסה זו. תקופת הביטוח מוארכת למשך כל תקופת ההתיישנות לתביעות, ללא תשלום נוסף ובאופן אוטומטי לפרקטיקה הפרטית, לש.ר.פ ולש.נ.מ. וכן לכל רופא שהפסיק לעבוד בבי"ח שערי צדק. התוספת לפוליסה חלות מהראשון למאי 1998 וכוללות גם שירותים משפטיים בנושאי סכסוכי עבודה עם ביה"ח. במידה והמבטח מתנער מחובתו לכיסוי ביטוחי לנושא מסוים, ייקבע בורר מתוך רשימה מסוכמת על הוועד והמבטח והחלטתו תחייב.

בית החולים לא ייזום ולא ייתן הסכמתו להחלפת הפוליסה באחרת, הכוללת תנאים גרועים יותר, או לכל שינוי לרעה בפוליסה הנוכחית או בפוליסות שתחלפנה אותה, מבלי שהתייעץ תחילה בעניין זה עם ועד הרופאים.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.2.00 ס' 3.

 

86.3

בית החולים מצהיר ומתחייב, בכפוף לתנאי הפוליסה בסעיף 2 א' להסכם זה לעיל, כי בכפוף לתנאי פוליסת ביטוח האחריות המקצועית כמפורט בסעיף הנ"ל, הרופאים יהיו מכוסים ביטוחית בפני תביעות באופן מלא. התחייבות זו חלה על כל תחומי הפעילות של הרופאים, בין במסגרת ביה"ח ובין מחוץ לו לרבות שר"פ ופרקטיקה פרטית.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.2.00 ס' 4.

86.4

התחייבות ביה"ח הנזכרות בסעיף 2 להסכם 14.2.00 יחולו כדלקמן:

 

הסכם קיבוצי מיום 14.2.00 ס' 5.

86.4.1

על כל סוגי התביעות האפשריות בעניין פעילותם המקצועית של הרופאים קיימות ועתידיות נגד הרופאים, לרבות: רשלנות מקצועית, תקיפה, הפרת חוזה בעניין אבחון ו/או טיפול רפואי, החל מיום ההתקשרות הביטוחית-מקצועית בין בי"ח שע"צ לחברת מדיקל קונסלטנס אינטרנשיונל ח.פ. 1-119788-51 (אם.סי.אי.).

 

הסכם קיבוצי מיום 14.2.00 סעיף 5א'.

86.4.2

על כל סכום אליו יהיה הרופא חשוף ללא כל תקרה. חברת הביטוח תישא בתשלומים בכפוף לגבול חבותה עפ"י הפוליסה וביה"ח ישלים את יתרת הכספים מעבר לתשלום חברת הביטוח, אם תימצא חבות חברת הביטוח לתשלום כלשהו כפי שייפסק בפס"ד חלוט.

 

 

86.4.3

על כל עיתוי בו תוגש התביעה (דהיינו בכל מועד שהוא, בין בסמוך לאירוע נשוא התביעה ובין תקופה ממושכת לאחר מכן).

 

 

86.4.4

על כל רופא שהוחב בגין מעשה שביצע בתקופה בה היה מועסק בביה"ח, לרבות רופאים אשר במועד מכתב זה כבר אינם מועסקים על ידי ביה"ח.

 

 

86.4.5

על מלוא הסכום שהוחב בו הרופא כך שלרופא לא תהיה השתתפות עצמית כלשהי בתביעות. ביה"ח יישא בהוצאות ההליכים המשפטיים אשר יינקטו כנגד הרופא באופן שוטף ולכשיתקבלו ההחזרים מחברת הביטוח הם יוחזרו לביה"ח.

 

 

86.4.6

הרופאים ישלמו לביה"ח ו/או למבוטח כל סכום שנפסק לטובתם וששולם להם בהליכים אלו ולרבות הוצאות משפט, בניכוי ההוצאות שתיגרמנה להם באותו עניין.

 

 

86.4.7

חבותו של ביה"ח עצמו במסגרת הסכם זה אינה חורגת מהתחייבויותיו בהסכם זה וממסגרת אחריותו השילוחית בלבד למעשי רופאיו. ביה"ח יישא בהפרשי התשלום אך ורק בגין המקרים אשר הוכרו על ידי המבטח או שנקבע בפס"ד חלוט כי הינם נכללים בביטוח המקצועי או הנכללים באחריותו השילוחית כלפי רופאיו ובכל מקרה אין חבותו של ביה"ח משתרעת באופן רחב וגורף לכל מקרה ומקרה.

 

לגבי מקרים בהם יקבע כי אינם נכללים באחריות השילוחית של בית החולים, ישפה בית החולים את הרופאים בגין הפרשי התשלום הנ"ל, מכוח חבותו על פי הסכם 14.2.00 בלבד, ומבלי להכיר בחבות שילוחית כלשהי. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של שיפוי בית החולים על פי הסכם 14.2.00, אין בשיפוי הנ"ל משום הודאה ו/או הצהרה ו/או מצג כלשהו לקיום אחריות שילוחית ו/או קיום יחסי עובד מעביד בין בית החולים לבין הרופאים לגבי עבודת הרופאים לגביה נדרש השיפוי.

 

 

86.4.8 

למען הסר ספק מובהר בזאת:

 

 

86.4.8.1

במידה וטיפול ו/או אבחון בוצע ע"י רופא ו/או רופאים במסגרת שר"פ ו/או בכל דרך אחרת אשר אינה במסגרת עבודת הרופא ו/או הרופאים בבית החולים, ובטיפול ו/או אבחון זה השתתפו עובדים אחרים של בית החולים אשר בצעו פעלו במסגרת עבודתם בבית החולים, תהא אחריותו השילוחית של בית החולים חלה על עובדים אחרים אלה, כחוק.

 

 

86.4.8.2

מבלי להכיר בחבות שילוחית כלשהי של בית החולים לגבי עבודת הרופאים במסגרת השר"פ, יעמוד בית החולים בהתחייבויותיו כלפי הרופאים על פי סעיף 2ג' להסכם 14.2.00 לעיל, גם לגבי תביעות אשר עילתן עבודת  הרופאים במסגרת השר"פ.

 

 

86.4.9

היה וביה"ח לא יעמוד בסעיף 2א' להסכם 14.2.00 לעיל, יחולו עליו כל החובות שהיו חלות על המבטח לו היה ביה"ח עומד בסעיף הנ"ל.

 

 

86.4.10 

ביה"ח מתחייב לפעול כמיטב יכולתו על מנת שבמסגרת הטיפול בתובענות שתוגשנה כנגד ביה"ח ו/או כנגד מי מרופאיו, יילקח בחשבון גם השיקול של שמירת שמו הטוב של הרופא או הרופאים הרלבנטיים.

 

 

86.4.11

לא יהיה כל תוקף לשינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ומראש.

 

 

86.4.12

מובהר ומוסכם בזאת כי בין הצדדים קיים הסכם ביטוח סיכונים תקף ומחייב אשר נחתם ביום 14.2.2000.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 6.1

86.4.13

בתקופת הסכם זה יבחנו הצדדים במשותף את נושא השתתפות הרופאים במשרה חלקית בביטוח האחריות המקצועית וינהלו מו"מ ענייני בנושא מתוך מטרה לענות באופן מיטבי על צרכי הצדדים. במסגרת המו"מ ייבחנו הנתונים לגבי השפעת התביעות הקשורות בפרקטיקה פרטית של הרופאים במשרה חלקית על עלות הביטוח שבה נושא המרכז, ותיבחן הפרקטיקה הנוהגת בעניין זה לגבי רופאי המדינה.

 

אם במהלך 12 חודשים של מו"מ לא יגיעו הצדדים להסכמה, הם יפנו, על פי שיקול דעתם, לעזרת המגשרים. במידה ועד סיום תקופת הסכם זה ולמרות הליך הגישור, לא יגיעו הצדדים להסכמה בנושא, ימשיך לחו"ל הסכם ביטוח הסיכונים המקצועי הנוכחי.

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 6.2

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH