מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
83. ביטוח סיכונים מקצועיים לרופאי המדינה

83.1  

ארגון רופאי המדינה יקים קרן בהתאם לאמור בנספח א' להסכם מיום 2.11.95, אשר תתקשר, בשם הרופאים המועסקים בשרות המדינה ובשם הרופאים המועסקים בבתי החולים העירוניים (הרופאים), עם גורם מבטח (המבטח) לצורך הסדר הביטוח המקצועי הרפואי של הרופאים, עבור עבודה שאינה מכוסה או תכוסה על ידי ענבל חברה לביטוח בע"מ (או חליפתה).

 

הסכם קיבוצי מיום 2.11.95. לנספח א' ראה סעיף 81.6 להלן.

83.2  

החל מחודש ינואר 1995 תעביר המדינה מדי שנה בשנה ב-1 לחודש 855 דולר כשערו היציג ביום העברתו כאמור לקרן סכום נטו שנקבע בהסכמה בין המדינה לבין הארגון, כפול מספר הרופאים בעת כל תשלום, לצורך הסדרת חלקה של המדינה בביטוח הרופאים. כמו כן, תעביר המדינה לקרן הנ"ל סך בשקלים, אשר יקבע מעת לעת על ידי ארגון רופאי המדינה, ויודע למדינה, כפול מספר הרופאים; סכום זה ינוכה על ידי המדינה משכרו ברוטו של כל רופא ורופא מבין הרופאים (להלן ביחד: "התשלום").

 

 

83.2.1 

החל מחודש ינואר 2000 ייערך, מדי שנה בשנה, דיון, לבקשת הארגון, בוועדה פריטטית שתפעל בדומה לועדת המעקב הפועלת מכוח ההסכם הקיבוצי. במקרה בו יתוקן או ישונה ההסכם הקיבוצי, תוקם ועדה פריטטית דומה במהותה לזו הפועלת מכוח ההסכם הקיבוצי.

 

 

83.2.2

בדיון הרלוונטי ינסו הצדדים להגיע להסכמה על שיעור עלית גובה התשלום המשולם על ידי המדינה כמאור בהסכם זה, בהתאם לדרישות שיבואו מהמבטח. יחד עם זאת, בכל מקרה גובה התשלום שישולם על ידי המדינה, לא יפחת מ-4 פעמים הסכום שישולם על ידי הרופאים בגין הביטוח הרפואי (יחס של 20%-80%).

 

 

83.2.3

בראש הוועדה הפריטטית לעניין הסכם זה, יעמוד מטעם הר"י והארגון יו"ר הארגון.

 

 

83.3

למען מנוע ספק מובהר בזה כי הטיפול בתביעות שיוגשו נגד הרופאים שיעבדו במסגרת הסדרי הרפואה הפרטית שיחולו, לכשיחולו, על הרופאים (לרבות שר"ן ושר"פ) יוסדר בהסכמים שיסדירו שירותים אלו, וזאת באופן שיתאם את הוראות פסק הבורר שוהם;

 

 

83.4

הצדדים יבקשו מבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם זה.

 

 

 

הצדדים ירשמו את הסכם זה ופסק הדין דלעיל כהסכם קיבוצי.

 

 

83.6  

קרן ביטוח סיכונים מקצועיים – נספח א' להסכם קיבוצי מיום 2.11.95.

 

 

83.6.1

קרן ביטוח סיכונים מקצועיים (להלן: "הקרן") הוקמה מכח הסכם פשרה שנרשם כהסכם קיבוצי בין מדינת ישראל לבין ההסתדרות הרפואית בישראל וארגון רופאי המדינה, על מנת להסדיר את נושא ביטוח סיכונים מקצועיים של הרופאים עובדי המדינה (להלן: "ההסכם הקיבוצי").

 

 

83.6.2 

על פי ההסכם הקיבוצי מיום 2.11.95 המדינה תעביר לקרן כספים שיקבעו בין המדינה לבין ארגון רופאי המדינה וכן כספים שיקבעו ע"י ארגון רופאי המדינה כאמור בסעיף 3 להסכם הקיבוצי הנ"ל (להלן: "הכספים").

 

 

83.6.3 

הקרן תפתח חשבון בנק נפרד לקבלת הכספים, ניהולם. כמו כן הנהלת חשבונות תנוהל בצורה נפרדת. כספים אלו ישמשו אך ורק לצורך רכישת ביטוח אחריות מקצועית, הטובה ביותר הניתנת להשגה בהתחשב בתנאי השוק והסכומים העומדים לרשות הקרן עבור הרופאים עובדי המדינה.

 

הביטוח המקצועי של הרופאים יכלול את המרכיבים הבאים:

 

 

83.6.3.1 

פיצוי לצד ג' שנפסק ע"י ביהמ"ש או שהושג בפשרה בגין רשלנות רפואית לרבות צעד משפטי, כמפורט בפוליסת הביטוח שיהיה מעת לעת.

 

 

83.6.3.2

סיוע והדרכה משפטית בועדות ברור ובדיקה מקצועיות.

סיוע משפטי והגנה משפטית בהליכים משמעתיים הנובעים מפקודת הרופאים, סיוע משפטי והגנה משפטית בהליכים משמעתיים בשירות המדינה. סיוע משפטי והגנה בהליכים משמעתיים הנוגעים לבחינת כשירותו וכושרו של הרופא.

סיוע משפטי והגנה משפטית בהליכים משמעתיים בהתאם לחוק שירות המדינה ("משמעת").

 

 

83.6.3.3 

סיוע ויעוץ משפטי בחקירה משטרתית ובכל חקירה של רשות מוסמכת לגבי עניינים הקשורים בביצוע תפקידו של הרופא.

יעוץ וייצוג משפטי בהליכים פליליים שיפתחו בבית משפט, סיוע רפואי וכן יעוץ וייצוג משפטי בהליכים פליליים שיפתחו בבית משפט ע"י רשות מרשויות המדינה לרבות חקירת סיבות המוות.

 

 

83.6.3.4 

סיוע וייצוג משפטי בהליכים שיפתחו בבתי משפט, עניינים אזרחיים ופליליים הנובעים מחוק לשון הרע ו/או מחוק הגנת הפרטיות, הנוגעים לעיסוק ברפואה וכן להגנה על שמו הטוב של הרופא בתוקף מקצועו.

 

 

83.6.3.5 

ייעוץ משפטי וייצוג לרופא בהליכים אשר יש להם זיקה ליחסי עובד-מעביד ו/או הנוגעים ליחסי עבודה או דיני עבודה בכל ערכאה שהיא, לרבות רשות שיפוטית, כפוף לבקשה של ארגון רופאי המדינה.

 

 

83.6.4

להלן "תנאי הביטוח":

 

 

83.6.4.1

הנהלת הקרן תבחר ע"י הוועד הארצי של ארגון רופאי המדינה (להלן: "הארגון") ותהיה בת 5 חברים אשר לא ישמשו בשום תפקיד אחר בארגון. תקופת כהונתם תהיה 4 שנים. חבר בהנהלת הקרן יהיה רשאי להיבחר לתקופות כהונה נוספות.

 

 

83.6.4.2

הנהלת הקרן תנהל את ענייני הקרן לפי שיקול דעתה על פי ההוראות המפורטות להלן שיקבעו בתקנון הקרן.

 

 

 

כל שינוי של תקנון יעשה בהחלטה של לפחות 75% מחברי הוועד הארצי של ארגון הרופאים.

 

הנהלת הקרן תתקשר מעת לעת עם חברת ביטוח או כל גורם אחר על מנת לדאוג לכיסוי הסיכונים המקצועיים של רופאי המדינה כמפורט בסעיף לעיל.

 

ההנהלה תהיה רשאית להוציא כספים מתוך כספי הקרן לשם ההתקשרות כאמור, וכן הוצאות נלוות.

 

הנהלת הקרן תנהל את הכספים שיצטברו בקרן בנאמנות ותשקיע אותם באופן יעיל לשמירת הקרן ולעשיית פירות.

 

הנהלת הקרן תהיה רשאית להתקשר, לפי שיקול דעתה, עם "מנהל תיקים" על מנת שיסייע בידה להשקיע את כספי הקרן.

 

הנהלת הקרן לא תהיה רשאית לסטות מהנחיות שלטונות המס בנוגע להקמת הקרן.

 

הנהלת הקרן תמסור אחת לשנה דו"ח על עניני הנאמנות ובגמר כהונתם למסור להם ידיעות נוספות לפי דרישת הארגון.

 

הנהלת הקרן תהיה רשאית לפנות לארגון ולהר"י ולדרוש שהם יעמדו על אכיפת ההסכם הקיבוצי ותהיה חייבת לעשות כן במידה וכספי הקרן או מטרת הקרן יעמדו בסכנה.

 

כמו כן תהיה הנהלת הקרן רשאית לפנות לארגון ולהר"י ולבקש שינוי תנאי ההסכם הקיבוצי במידת הצורך על מנת למלא את מטרות הקרן.

 

הנהלת הקרן תמנה מבין חבריה יושב ראש. ליושב ראש לא תהיה דעה מכרעת, ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה. אם לא יקבע אחרת, ההנהלה תתקבלנה ברוב רגיל.

 

כספים של הקרן יוצאו רק בהמחאות חתומות על ידי שני מנהלים, בתוספת חותמת של הקרן.

 

חברים בהנהלת הקרן יטפלו גם בקידום מערכת ניהול הסיכונים בתחומים עליהם חל הביטוח (פרקטיקה פרטית) וזאת בתיאום עם MCI  (כפי שסוכם בפוליסת הביטוח.

 

 

83.7

הננו להסכים על המשך הביטוח לחמש שנים נוספות החל מ-1.4.00 בתנאים הקיימים, בכפוף להסכמות בינינו ובהתאם לקיום ההסכם הקיבוצי הרלוונטי אשר קיבל תוקף של פסק דין מיום 3.1.96 ע"י מדינת ישראל.

 

מכתב יו"ר אר"מ מיום 24.1.00 למדנס.

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH