מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
80. קרן השתלמות

80.1

שיעור הניכוי מהרופא והשתתפות המעביד

שיעור הניכוי מהרופא:

גובה הפרשות לקרן יהיה 2.5% ע"ח העובד, אלא אם כן יסוכם אחרת.

 

הסכם קיבוצי מיום 27.7.78 ס' 5. פסק הבורר שוהם מיום 3.7.85 ס' 13 לגבי שיעור ניכוי ממתמחים.

 

 

שיעור הפרשות המעביד יהיה 7.5% * החל ב-1.4.80.

* (ראה התוספות בעבור מנהל ובעבור רופאים בבתי חולים פריפריים כמפורט להלן).

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 30.

80.2

מנהלים

 

 

80.2.1

מנהל מחלקות, מנהלי מכונים, מנהלי בתי חולים, יועצים ומנהלי יחידות (להלן: "המנהלים") יצטרפו לקרן ההשתלמות ומיום הצטרפותם יחולו עליהם הוראות תקנות קרן ההשתלמות והסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 2.

80.2.2

תקופת זכאותם של המנהלים על פי ההסדרים הקודמים תחשב כתקופת חברות בקרן ההשתלמות.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 3.

80.2.3          

הפרשות המעסיקים לקרן ההשתלמות עבור המנהלים יהיו בהתאם לאמור בנספח א' להסכם 4.12.79 ובהוראות מוסכמות המוצאות על פיו על שינוייהם מזמן לזמן.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 4.

80.2.4

בנוסף לאמור לעיל יפרישו המעסיקים לקרן ההשתלמות עבור כל מנהל 4% לחודש מאותם רכיבי שכר מהם מפרישים לקרן ההשתלמות.

 

 

80.2.5

הסכומים שהצטברו אצל המעסיקים מכוח הסכם מנהלי המחלקות ואשר לא נוצלו עד יום 31.12.79 למטרות שלשמן הופרשו יועברו לחשבונם האישי של מנהלים שהצטרפו או יצטרפו לקרן ההשתלמות עד אותו מועד ואשר לא יצאו להשתלמות עפ"י הסכם מנהלי מחלקות; כללים להפעלת ההוראה האמורה יקבעו על ידי ההנהלה שפעלה לפי הסכם מנהלי מחלקות.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 11.

80.2.6

הוראות הסכם 4.12.79 יחולו על מנהל שהצטרף לקרן ההשתלמות על פי הוראות הסכם זה ומיום 1.1.1980 לא יהיו זכויות למנהל מכוח הסכם מנהלי מחלקות גם לגבי תקופה שלפני אותו תאריך אלא אם נאמר אחרת בהסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 12.

80.2.7

מנהלי מעבדות

כל רופא שמילא תפקיד של מנהל מעבדה מיקרובילווגית, בקטריולוגית, ביוכימית, כימית, המטולוגית, אימנולוגית או אנדוקרינולוגית בבתי חולים ביום 31.3.91 יהיה זכאי החל מיום 1.4.91 להפרשות המעסיק לקרן השתלמות בשיער של 11.5% כאמור בסעיף 4 (ב) להסכם הקיבוצי מיום 4.12.79.

 

הסכם קיבוצי מיום  21.7.91 ס' 7.2. (ר' ס' 27 לעיל).

80.2.9

רופאי מנהל בכירים

רופאי מנהל בכירים הממלאים אחד מהתפקידים המפורטים ברשימת התפקידים בסעיף 2 לנספח ב' של אוגדן זה זכאים להפרשות המעסיק בשיעור 11.5% כאמור בסעיף 4(ב') להסכם הקיבוצי מיום 4.12.79.

 

הסכם קיבוצי מיום  20.6.94 ס' 6.3.

80.3

הרופאים במוסדות הרפואה פרט למתמחים

הפעלת הקרן לגבי רופאי בתי חולים ומנהל רפואי תהיה בתחולה מ-1.4.77 ואילו לגבי הרופאים הנותרים תופעל הקרן בתחולה מ-1.4.78.

 

הסכם קיבוצי מיום 27.7.78 ס' 3.

80.4

מתמחים

החל מ-1.4.85 רופאים מתמחים יוכלו להצטרף לקרן השתלמות מהשנה הראשונה להתמחות. שיעור השתתפות המעסיקים בקרן בגין הרופאים המתמחים יהיה 7.5% בעוד שהשתתפות הרופא המתמחה תעמוד על 2.5%.

 

פסק הבורר שוהם מ-3.7.85 ס' א(9) עדכון שיעור השתתפות מעביד בהסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 6.

80.5

סטאז'רים

למען הסר ספק, אין האמור בסעיף 6 להסכם קיבוצי מיום 21.7.91 חל על סטאז'רים.

 

 

80.6

רופאים בבתי חולים באזור פריפריה

רופאים (למעט מנהלים) בבתי החולים: העמק, סורוקה, נהריה, חדרה, צפת, פוריה, אשקלון, פרדסיה, שער מנשה, רמות רמז, מרכז בריאות ק. שמונה, מרכז בריאות בקה אל גרבייה, מרכז גריאטרי פרדס חנה זכאים לתוספת הפרשה לקרן השתלמות כדלהלן:

מתמחים ב-5%.

מומחים ב-2.5%.

 

 

פסק הבורר שוהם מ-3.7.85 ס' 13א'.

(פירוט בתי החולים הפריפריים  מופיע  בסיכום דברם מיום 20.10.1977

80.7

הגדלת חלקם של רופאים מנהלים חדשים ורופאים חדשים בפריפריה בדמי הגמולים לקרן ההשתלמות

 

הסכם קיבוצי מיום ....

80.7.1

הגדרות

"מנהל"- רופא המשובץ באחד התפקידים המנויים בנספח א' להסכם זה.

"מנהל ותיק" – רופא שהיה מנהל ביום 1.7.2008.

"מנהל חדש" – רופא שהנו מנהל ואינו מנהל ותיק).

"אזור פריפריה א'" – כהגדרתו בסעיף א'(13) לפסק הבורר שוהם מיום 3.7.85 ובסיכום הדברים שהתקבל ביום 20.10.77 מכוח סעיף 39 להסכם הקיבוצי מיום 29.11.76, וכפי שיהיה מעת לעת.

(למען הסר ספק מובהר כי אזור זה אינו כולל את בית-חולים פלימן (רמות רמז), כאמור בפסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב מיום 31.1.06)

"רופא מתמחה / רופא מומחה ותיק באזור פריפריה א'" – רופא מומחה אשר היה מועסק באזור פריפריה א' ביום  1.7.2008, וכל עוד הנו מועסק  באזור פריפריה א';

"רופא מתמחה / רופא מומחה חדש באזור פריפריה א'" – רופא מומחה / מתמחה המועסק באזור פריפריה א' ואשר אינו רופא מומחה / מתמחה ותיק באזור פריפריה א'.

 

למען הסר ספק מובהר, כי ההגדרות שלעיל הינן לצורך הסכם זה בלבד. בפרט מובהר, כי אין באמור בסעיף זה כדי לשנות את הגדרת "מנהל" לכל עניין אחר בתחום של שכר ותנאי עבודה.

 

הנספח אינו נכלל באוגדן זה. לרשימת "המנהלים" ר' נספח ב'  ס' 2 לאוגדן זה.

הסכם קיבוצי מיום 30.6.08 ס' 1

 

80.7.2

שיעורי ההפרשות לקרן השתלמות עבור מנהלים

 

(א)   שיעורי ההפרשה והניכוי לקרן השתלמות, עבור מנהל ותיק, ימשיכו להיות כפי שהיו ערב החתימה על הסכם זה, דהיינו: שיעור הפרשת המעסיק - 11.5%, שיעור הניכוי משכרו של מנהל קיים – 2.5%.

(ב)  החל מיום 1.1.2009 יהיה שיעור הניכוי לקרן השתלמות משכרו של מנהל חדש - 3.83%.

(ג)   שיעור הפרשת המעסיק לקרן השתלמות, עבור מנהל חדש ימשיך להיות בשיעור של 11.5%.

 

הסכם קיבוצי מיום

ס' 2

 

80.7.3

שיעורי הפרשות לקרן השתלמות עבור רופאים מתמחים ורופאים מומחים המועסקים באזור פריפריה א'

(א)   שיעורי ההפרשות עבור רופא מתמחה ותיק ורופא מומחה ותיק באזור פריפריה א' ימשיכו להיות כפי שהיו ערב החתימה על הסכם זה, דהיינו:  שיעור הפרשת המעסיק - 10%, שיעור הניכוי משכרו של רופא מתמחה ותיק ורופא מומחה ותיק – 2.5%.

 

(ב)    החל מיום 1.1.2009 יהיה שיעור הניכוי לקרן השתלמות משכרו של רופא מתמחה חדש ורופא מומחה חדש באזור פריפריה א' - 3.33%.

 

(ג)    שיעור הפרשת המעסיק לקרן השתלמות, עבור רופא מתמחה חדש ורופא מומחה חדש באזור פריפריה א' ימשיך להיות בשיעור של 10%.

 

הסכם קיבוצי מיום

ס' 3

80.7.4

מוסכם בזאת, כי השיעורים הקבועים בסעיף 4 ביחס למנהלים חדשים ובסעיף 5 ביחס לרופאים מתמחים ורופאים מומחים חדשים באזור פריפריה א' באים במקום כל ההוראות שהיו קיימות  ערב חתימת הסכם זה, בהסכמים קיבוציים, בהסדרים ובנוהגים, בעניין שיעורי הפרשות לקרן השתלמות, ביחס לרופאים אלה.  

 

הסכם קיבוצי מיום

ס'4

 

 

 

הוראות כלליות

 

 

80.7.5

אין באמור בהסכם זה כדי לשנות תנאים שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים, בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות אחרות שבכתב, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש בהוראה מהוראות הסכם זה.

 

 

80.7.6

למען הסר ספק מובהר, כי אין בהסכם זה כדי לשנות כל תנאי או כלל אחר, אשר לא שונה במפורש בהסכם זה, ואשר עניינו הפרשה לקרן השלמות, לרבות בעניין שיעורי ההפרשה עבור רופאים אשר הסכם זה אינו מתייחס אליהם.

 

הסכם קיבוצי מיום

ס' 5

 

80.7.7

הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים, בנושאים שהוסדרו בהסכם זה, לתקופת תוקפו של הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום

ס' 6

 

80.7.8

הצדדים מתחייבים כי בתקופת תוקפו של הסכם זה, לא ינקוט צד אחד או יחידה מיחידותיו נגד הצד השני או יחידה מיחידותיו, באמצעי שביתה או השבתה, מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה, לגבי העניינים שהוסדרו בהסכם זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבות הר"י בעניין שקט תעשייתי הקבועה בהסכמים הקיבוציים מיום 13.7.00.

 

 

הסכם קיבוצי מיום

ס' 7

 

 

הסכם קיבוצי מיום

ס' 1

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH