מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
79. השתלמות וחופשת השתלמות
79. השתלמות וחופשת השתלמות  
1.1 לצורך האמור בפרק זה מובהר כי, ועדות ההשתלמות אצל כל מעסיק החתום על הסכם זה, תמשכנה לפעול בהתאם לנהוג מעת לעת. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.1
  החל מהמועד הקובע לדיווח, מכסת ימי ההשתלמות הצבורה והעתידית של רופאים מנהלים תופחת בשישית. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 41
  למען הסר ספק, בכל הנוגע לרופאים תחומיים, מתמחים ומומחים, החל מהמועד הקובע לדיווח תנהג מכסת ימי ההשתלמות בהתאם לקבוע בפרק השתלמויות כאמור לעיל.  הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 42

79.1

חופשת השתלמות - רופאים מתמחים

 

 

כל מתמחה ישוחרר אחת לשבוע בשעות אחר הצהריים לצורך לימודים סיסטמתיים במסגרת אוניברסיטאית, או לימודים עיוניים בספריה רפואית בהדרכת מנהל המחלקה ובפיקוחו.

הרופאים המתמחים המשתתפים בקורסים אוניברסיטאיים, יקבלו מהמוסד המעסיק השתתפות של שני שליש מדמי הרישום לקורסים אלה וכן ישא המוסד בהוצאות הנסיעה של רופאים המועסקים בבתי החולים המרוחקים 25 ק"מ ומעלה ממקום הקורס. הוצאות הנסיעה יהיו לפי תעריפי השירות הציבורי.

מסקנות ועדת הארבעה מיום 4.3.76. שהוקמה מכוח ס' 31 להסכם הקיבוצי מיום 30.8.73. נרשמו כהסכם קיבוצי

 

השתלמויות - רופאים מתמחים בבתי חולים

 

 1.2

החל מיום 1 באוגוסט 2012 מתמחה בבית חולים, למעט מתמחה בהתמחות על, יהיה זכאי ל-3 ימי השתלמות בשנה, שהינם ימי עבודה, אותם ניתן יהיה לצבור לאורך כל תקופת ההתמחות. 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.2

1.3 מובהר, שבמועד היציאה להשתלמות ניתן יהיה לנצל רק את הימים אותם צבר המתמחה עד לאותו מועד.
 
הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.3
1.4 על אף האמור לעיל, בשנת ההתמחות האחרונה, יוכל המתמחה לנצל לכל היותר 3 ימי השתלמות, ומבלי לגרוע ממכסת ימי החופשה להם הוא זכאי, לרבות לחופשת הכנה לבחינות, ובמידה ונצברו לזכותו ימים נוספים, יוכל לנצלם על פי הקבוע בסעיף  15.5 להלן.
 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.4

1.5 מתמחה שממשיך להיות מועסק אצל אותו מעסיק, גם לאחר סיום ההתמחות, יוכל לנצל את ימי ההשתלמות שנצברו לזכותו כמתמחה, גם בשנתיים הראשונות לעבודתו כמומחה, או עד למועד קבלתו כעובד קבוע, המוקדם מבין השניים.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.5

1.6 כנסים - רופאים מתמחים החל מיום 1 באוגוסט 2013, כל מתמחה בבית חולים, ובכלל זה מתמחה בהתמחות על, או בקהילה שנוסע לחו"ל, על מנת להשתתף בכנס בו תוצג עבודת מחקר בה נטל חלק (ובהדסה בתנאי נוסף ששמו של המתמחה מופיע כאחד המחברים על העבודה המדעית המוצגת בכנס), יהיה זכאי להשתתפות בסכום של עד 2,000$, פעם אחת בתקופת התמחותו. ימי הכנס בחו"ל יבואו במניין ימי ההשתלמות האמורים בסעיף 15.2 לעיל. הסכום האמור לעיל יהיה צמוד לשער הדולר היציג כפי שהיה ביום ה- 15 לחודש בגינו מופיע התשלום במשכורת הרופא.
1.7 החל מיום 1 באוגוסט 2013 כל מתמחה בבית חולים או בקהילה יהיה זכאי, במסגרת מכסת ימי ההשתלמות העומדים לרשותו כאמור בסעיף 15.2 לעיל, להחזר הוצאות דמי רישום בסכום של עד 400 ₪ לשנה קלנדרית, לשם השתתפות בכנסים רפואיים/מקצועיים שיערכו בישראל. מוסכם כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מההוראה שכותרתה "רופאים מתמחים" בהסכם קיבוצי מיום 15.8.1976, הקובעת זכאות ל-2/3 (שני שליש) השתתפות מדמי רישום לקורסים אוניברסיטאיים וכן, בכל הנוגע להוראה שעניינה החזר הוצאות נסיעה ברכב ציבורי לכינוסים מדעיים בישראל, לגבי הרופאים המועסקים על ידי המעסיקים עליהם חל הסכם זה.
 
הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.7
1.8 על אף האמור בסעיף 15.7 לעיל, ועדות ההשתלמות בכללית תמשכנה לפעול בהתאם לנהוג כיום ותהיינה רשאיות להעניק השתתפות בדמי רישום לכנסים רפואיים בישראל מעבר לאמור בסעיף לעיל.
 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.8

1.9 ההסדר הקבוע בסעיף 15.7 לעיל מחליף את ההסדר הקיים במדינה בכל הנוגע לדמי השתתפות בכינוסים מדעיים בישראל מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 15.8.1976 הקובע כי "רופאים המשתתפים בכינוסים מדעיים בארץ זכאים אחת לשנה לדמי השתתפות". הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.9
79.2 חופשת השתלמות - רופאים מומחים בבתי חולים  
 

רופאי בתי חולים אשר אינם מנהלי מחלקות אך הינם רופאים מומחים עם קביעות בבתי החולים, יהיו זכאים במשך עבודתם להשתלמות בארץ בשכר של ששה חודשים. ההשתלמות תהא לפי תוכנית מוגדרת של מוסד אוניברסיטאי או מוסד למחקר. תוכנית ההשתלמות תוגש על ידי רופא בתאום עם הממונים עליו ותאושר על ידי ועדת ההשתלמות המרכזית של המוסד.

זכות זו תינתן לרופא לא מוקדם מאשר שנתיים לאחר שקיבל קביעות באותו מוסד. תאריך היציאה להשתלמות יקבע על ידי ועדת ההשתלמות המרכזית של המוסד בהתאם לצורכי ביה"ח ותוך הקפדה שזכותו של הרופא להשתלמות לא תקופח. רופא אשר עבד בבי"ח 5 שנים לאחר גמר ההתמחות וקביעותו נדחתה, יהיה דינו לצורך השתלמות זו כדין רופא אשר הנו קבוע במוסד, כל עוד הוא ממשיך לעבוד במוסד. תנאי להכללתו ברשימת הזכאים הוא עבודה של שנתיים במוסד. 

 
  השתלמויות רופאים מומחים בבתי חולים  
7.6 לעניין סעיף זה רופא מומחה קבוע בבית חולים, לרבות מומחה בהתמחות על, כולל מנהלי שירות, אך לא כולל מנהלי יחידות ומחלקות. ולגבי הדסה רופא מומחה שהסכם הסגל האקדמי אינו חל עליו.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.10

7.7 הכללים החדשים המפורטים להלן בכל הנוגע להשתלמות מומחים (להלן - הסדר השתלמות מומחים חדש) יחולו על מומחים אשר יחלו בעבודתם כמומחים אצל המעסיקים החתומים על הסכם זה החל ממועד חתימת הסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.11

7.8 מומחה יהיה זכאי ל-8 ימי השתלמות בשנה, שהינם ימי עבודה, אותם ניתן יהיה לצבור לאורך כל תקופת העבודה עד לתקרה של 60 יום, וימים מעבר לתקרה – ימחקו. ימי השתלמות שנמחקו כאמור יירשמו ברישום נפרד על מנת שהרופא יוכל לנצלם אך ורק בהתאם לקבוע בסעיף 15.15 להלן (להלן:" ימי השתלמות עודפים").

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.12

7.9 ערך יום השתלמות לרופא מומחה כאמור, יחושב לפי שכרו היומי הממוצע של הרופא עד עבודה נוספת כולל, ולא כולל תשלומים שנתיים כגון מענק יובל והבראה, במהלך 12 החודשים שקדמו לחודש בו יצא הרופא להשתלמות (להלן - ערך יום השתלמות חדש).

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.13

7.10 מובהר, כי בגין השתלמות רופאים מתמחים, תחומיים ומנהלים לא ישולם ערך יום השתלמות חדש, אלא ישולם לפי ערך יום רגיל, ר' סעיף 43 להסכם להלן. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.14
7.11 רופא מומחה, שאושרה לו על ידי ועדת ההשתלמויות המוסדית הקיימת אצל כל מעסיק בכל בית חולים, יציאה להשתלמות עמיתים רפואית (fellowship), (להלן: השתלמות עמיתים רפואית), יהיה זכאי לנצל את מלוא ימי ההשתלמות שצבר עד למועד היציאה לצורך מטרה זו. ימי ההשתלמות שצבר עד למועד היציאה כוללים גם ימי השתלמות עודפים שנצברו ונרשמו כאמור בסעיף 15.12 לעיל. 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.15

7.12 בנוסף, וככל שיהיה בכך צורך, יוכל רופא מומחה כאמור, לנצל לצורך היציאה להשתלמות עמיתים זו, עד 66 ימי השתלמות נוספים על הצבירה הקיימת (להלן: "ימי ההשתלמות הנוספים") והצבירה שנרשמה כאמור בסעיף 15.12, על חשבון ימי ההשתלמות העתידיים שיצברו לזכותו במהלך תקופת עבודתו. יובהר, שמספר ימי ההשתלמות הנוספים כפוף ליתרת תקופת העבודה שנותרה לו עד סיום עבודתו. לגבי רופאי הדסה, יחולו הוראות פסקה זו בכפוף לשיקול דעת מנהל המחלקה והנהלת בית החולים.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.16

7.13 רופא אשר ניצל ימי השתלמות עתידיים כאמור לעיל (בסעיפים 15.12 ו- 15.15) וסיים את עבודתו אצל אותו המעסיק בטרם צבר את מלוא ימי ההשתלמות העתידיים אשר ניצל כאמור, ישיב את ערכם הכספי של יתרת ימי ההשתלמות שניצל. רופא אשר לא השיב את הסכום שחייב להשיב במלואו, תהייה למעסיק זכות לקזז את היתרה משכרו של הרופא או מכל יתרה שיש בידי המעביד, ובכפוף לכל דין.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.17

7.14 החל ממועד חתימת הסכם זה, רופאים מומחים בהדסה, שהסכם הסגל האקדמי אינו חל עליהם, והם בעלי ותק של 5 שנים כמומחים בהדסה במועד חתימת ההסכם הקיבוצי, יהיו זכאים למכסה חד פעמית נוספת של 25 ימי השתלמות (ובאופן יחסי לחלקיות המשרה), עליה יחולו הכללים על פי ההסכם הקיבוצי החדש. החל ממועד שיחול על המומחים כאמור הסכם הסגל האקדמי (ככל שיחול), יחולו עליהם הוראות הסגל האקדמי לעניין השתלמות והם יוכלו לגרור את ימי ההשתלמות שצברו נכון לאותו מועד עד לתקרה של 60 יום. מוסכם, כי במקרה כאמור לא תחול ההוראה לגבי צבירה מעל 60 יום לצורך השתלמות עמיתים רפואית. הסכמה זו מטרתה לפתור, בפשרה מוסכמת ומחייבת, את חילוקי הדעות שנתגלו בין הצדדים בכל הקשור לזכות השתלמות מומחים שהסכם הסגל האקדמי אינו חל עליהם בגין העבר, והוא יחייב את הר"י וממצה את כל טענותיה ותביעותיה. אין בהסכמה זו כדי להוות הודעה מצידה של הדסה לגבי זכות להשתלמות בגין העבר או להוות ויתור מצידה על כל טענה או זכות.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.18

7.15 החל ממועד חתימת הסכם זה ואילך, הדסה תחיל על מנהלי מחלקות ויחידות בהדסה שהסכם הסגל האקדמי אינו חל עליהם, את ההסכם החל במדינה לגבי השתלמות מנהלים (הסכם מיום 4/12/1979). בנוסף, יהיו מנהלי מחלקות ויחידות כאמור, זכאים למכסה חד פעמית נוספת של 35 ימי השתלמות עליהם יחולו הכללים החלים לגבי השתלמות מנהלים במדינה כאמור. החל ממועד שיחול על המנהלים כאמור הסכם הסגל האקדמי (ככל שיחול), יחולו עליהם הוראות הסגל האקדמי לעניין השתלמות והם יוכלו לגרור את ימי ההשתלמות שצברו נכון לאותו מועד עד לתקרה של 60 יום.  הסכמה זו מטרתה לפתור, בפשרה מוסכמת ומחייבת, את חילוקי הדעות שנתגלו בין הצדדים בכל הקשור להשתלמות מנהלים שהסכם הסגל האקדמי אינו חל עליהם בגין העבר, והוא יחייב את הר"י וממצה את כל טענותיה ותביעותיה. אין בהסכמה זו כדי להוות הודעה מצידה של הדסה לגבי זכות להשתלמות בגין העבר או להוות ויתור מצידה על כל טענה או זכות.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.19

7.16 רופא מומחה אשר עובד ערב חתימת הסכם זה, אצל אחד מן המעסיקים החתומים על הסכם זה יוכל לבחור אחד משני הסדרי ההשתלמות: הסדר השתלמות מומחים חדש או ההסדר המעוגן במסקנות ועדת ארבעה שנרשמו כהסכם קיבוצי ביום 4.3.1976 (להלן – ההסדר הקודם). הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.20
7.17 למען הסר ספק, הבחירה בין ההסדרים תעמוד לכל רופא ללא קשר למספר ימי ההשתלמות שצבר, ככל שצבר, ולרבות אם מיצה את מלוא הימים שעמדו לזכותו. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.21
7.18 בחר המומחה בהסדר החדש ועומדת לזכותו יתרת ימי השתלמות צבורים, שהינם ימי עבודה, תוכפל יתרה זו במקדם 0.417 (תוצאה המכפלה 5/6 כפול 0.5) (להלן: היתרה החדשה). היתרה החדשה, תעמוד לרשותו לפי ערך יום השתלמות חדש.  הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.22
7.19 על אף האמור לעיל, ככל שהיתרה החדשה תהיה בת יותר מ-60 יום, יהיה על הרופא לנצל את כמות הימים העודפת מעל 60, בתוך 4 שנים, אחרת ימחקו הימים העודפים מעל היתרה החדשה. כך, למשל, אם עמדו לרשות הרופא 170 ימי השתלמות צבורים, תעמוד היתרה החדשה על 71 ימים לפי ערך יום השתלמות חדש, באופן שיהיה על הרופא לנצל 11 ימים בתוך 4 שנים. 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.23

7.20 למען הסר ספק, ככל שהיתרה החדשה של הרופא תהיה בת פחות מ-60 יום, יהיה רשאי הרופא לצבור צבירה שוטפת, עד תקרת 60 הימים, בהתאם לסעיף 15.12 לעיל.  הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.24
7.21 בחר הרופא בהסדר הקודם ימשיכו לחול עליו הכללים הנהוגים לגביי השתלמות טרם חתימת הסכם זה. ככל שעומדת לרופא יתרת ימי השתלמות צבורים, תופחת יתרה זו ב-1/6. התשלום בעד ערך יום השתלמות יחושב לפי ערך יום השתלמות הנהוג ערב חתימת הסכם זה.  

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.25

7.22 בחר הרופא באחד מההסדרים האמורים לעיל, לא תעמוד לו הזכות לנצל את ההסדר האחר. על הרופא להודיע תוך שישה חודשים ממועד חתימת הסכם זה על בחירתו בין ההסדרים. ככל שלא הודיע הרופא בתקופה זו כאמור, יחול עליו ההסדר הקודם.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.26

7.23 רופא שהגיש בקשה בכתב לצאת להשתלמות, על פי הקריטריונים הקבועים אצל כל מעסיק ועמד בהם, והמעסיק לא אישר את בקשתו על פי הנהלים אצל המעסיק, פעמיים ברציפות, יהיה זכאי, לאחר שהגיש בקשה שלישית, לצאת להשתלמות. 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 15.27

3. השתלמות לרופאים תחומיים  
3.1 רופא תחומי יהיה זכאי ל-4 ימי השתלמות בשנה, שהינם ימי עבודה, הניתנים לניצול בהתאם לכללים הקבועים לאישור יציאה להשתלמות אצל המעסיקים לגבי כלל הרופאים המומחים (להלן: מכסה שנתית).

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 13.1

3.2 רופא תחומי יוכל לצבור עד שלוש מכסות שנתיות באופן שמכסת הצבירה המרבית לא תעלה על 12 ימים. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 13.2
3.3 על אף האמור בסעיף 13.2 לעיל, רופא שהגיש בקשה בכתב לצאת להשתלמות, על פי הקריטריונים הקבועים אצל כל מעסיק ועמד בהם, והמעסיק לא אישר את בקשתו על פי הנהלים אצל המעסיק, פעמיים ברציפות, יהיה זכאי לצבור את מספר הימים שלא אושרו לו לצורך השתלמות, מעבר למכסה המרבית.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 13.3

3.4 רופא תחומי יהיה זכאי להחזר הוצאות דמי רישום בסכום של עד 400 ₪ לשנה קלנדרית לשם השתתפות בכנסים מקצועיים שיערכו בישראל.   הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 13.4
3.5 ככל שקיימים הסדרים אחרים בנושאים המוסדרים בסעיף זה, יהיה הרופא התחומי רשאי לבחור את ההסדר שיחול עליו, ובלבד שיבחר בהסדר אחד בלבד. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 13.5
3.6 מוסכם כי בהדסה, זכויות ההשתלמות המפורטות בסעיף זה, יחולו על רופאים תחומיים המועסקים בהיקף משרה של 50% ומעלה ובהתאם לחלקיות משרתו. הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 13.6
3.7

הזכאות לכל האמור בסעיף זה, על תת סעיפיו, היא החל מיום 1 באוגוסט 2012.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 13.7

79.3

חופשת השתלמות רופאי מרפאות

 

 

 

לרופאים, להוציא רופאי בתי חולים, יקבע הסדר של השתלמויות בדומה להסדר שנקבע לגבי רופאי המרפאות בקופת חולים הכללית.

למשתלמים תובטח האפשרות לצבירת ימי ההשתלמות שלא נוצלו לתקופה של שנתיים. למשתלמים בהשתלמות האמורה ישולם תשלום ממוצע של עבודה נוספת בתקופת ההשתלמות ותשלום עבור דמי נסיעה ברכב ציבורי להשתלמות.

על ההסדר שנקבע  לרופאי כללית, ר' פרק יב

79.4  

כללי

רופאים המשתתפים בכינוסים מדעיים בארץ זכאים אחת לשנה לדמי השתתפות והוצאות נסיעה ברכב ציבורי.

מנהלים רפואיים במחוזות, אגפים או שרותים (בקופת חולים, משרד הבריאות וכו') זכאים להשתלמות שנתית של 24 ימים. לרופאים אלה יש זכות לצבירת ימי השתלמות שלא נוצלו לתקופה של שנתיים.

 

79.5

חופשת השתלמות מנהלים 

 

79.5.1

מנהל זכאי לחופשת השתלמות בשכר מן המעסיק של 130 ימי עבודה בתום כל שש שנות עבודה (להלן - חופשת השתלמות). לצורך סעיף זה, יחשבו ימי חופשת השתלמות שצבר מנהל על פי הסכם מנהלי מחלקות לרבות המכסה הקבועה בו כאילו נצברו מכח הסכם זה ויזקפו לחשבונו האישי של המנהל. 

הסכם קיבוצי מיום   4.12.79 ס' 5. הסכם בתוקף מ-1.1.80, והוא מבטל (בס' 10 לו) את ההסכם הראשון (1970) בנושא השתלמות מנהלי מחלקות("הסכם מנהלי מחלקות")

 

מנהל בסעיף זה:

·       נוהלי מחלקות, מנהלי מכונים, מנהלי בתי חולים, יועצים ומנהלי יחידות.

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 2.

 

·       רופאי מנהל בכירים כמפורט בס' 2 לנספח א' של אוגדן זה.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 6.

 

·       כל רופא שמלא תפקיד של מנהל מעבדה מיקרוביולוגיה, בקטריולוגית, ביוכימית, כימית, המטולוגית, אימנולוגית, או אנדוקרינולוגית, בבי"ח ביום 31.3.91 – יהיה זכאי החל מיום 1.4.91 להטבה זו.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 7.2(ג). ר' ס' 27 לעיל.

 

·       בכל בית חולים בו קיים בנק דם ואלו שיוקמו בעתיד, ימונה לפי הנוהלים הקיימים רופא כמנהל בנק דם ומעמדו יהיה כמנהל יחידה לכל דבר ועניין. תוקף הסיכום הוא מיום קבלת מכתבי זה, אלא אם כן מונה כבר מנהל בנק דם כמנהל יחידה, במעמד כאמור.

מכתב לוואי של מנכ"ל משרד הבריאות להסכם 21.7.91

 

 

79.5.2

חופשת ההשתלמות תמומש על ידי הזכאי לה בשנה השביעית לעבודתו כמנהל אולם זכאי מנהל לפצל את חופשת ההשתלמות לשתי תקופות יחסית למשך עבודתו ובלבד שמנהל לא יצא לחופשת השתלמות בפעם הראשונה לפני תום שנתיים ימים לכהונתו כמנהל.* 

*בפסה"ד בביה"ד האזורי לעבודה (מג/9 1-4) נפסק כי "מנהל זכאי לצבור כל מכסת ימי ההשתלמות שלא נוצלו בתוך 6 שנים ללא הגבלת זמן ובתנאי שלא קיבל הוראה מהמעסיק לצאת להשתלמות". 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 6א'.

79.5.3

בחר מנהל לפצל את חופשת ההשתלמות יהיה זכאי לחופשת השתלמות יחסית לשנות עבודתו שחלפו מאז לקח את חופשת ההשתלמות האחרונה. 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 6ב'.

79.5.4

בהעדרו של מנהל מסיבות השתלמות יעשו על ידי המעסיק סידורים נאותים למילוי מקומו, אך אין בסעיף זה משום חובה על המעסיק להוסיף ליחידה רופא מחליף במקומו. 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 7.

79.5.5

מנהל המבקש לצאת להשתלמות תוך ניצול חופשת ההשתלמות לפי הוראת סעיף 5 להסכם 4.12.79, יפנה בצרוף תוכנית ההשתלמות, לקבלת אישורה של ועדת השתלמות מקצועית למנהלים אשר תמונה על ידי הנהלת קרן ההשתלמות. 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס'8 א'.

79.5.6

תוכנית ההשתלמות תכלול אחד, או יותר של הסעיפים במשולב או בנפרד:

·      עבודה במחלקה (ות) או במכון (ים) בארץ או בחוץ לארץ, הכל לפי בחירתו של המנהל היוצא להשתלמות;

·      תוכנית מחקר;

·      סיור לימודי - רפואי מתוכנן ומוגדר מראש;

·      השתתפות בכנסים מדעיים;

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 8ב'.

79.5.7

עם סיום תקופת ההשתלמות, יגיש המנהל לא יאוחר מששה חודשים דו"ח בכתב לוועדת ההשתלמות של המוסד. 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 8ג'.

79.5.8

מנהל המועסק במשרה חלקית יהיו זכויותיו על פי הסכם זה בהתאם.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.12.79 ס' 9.

79.6

תכנית השתלמות מיוחדת למנהלי מרפאות ומנהלי מחלקות מקצועיות במרפאות שירותי בריאות כללית

 

79.6.1

האגף הרפואי של שירותי בריאות כללית ידאג לתכניות השתלמויות מיוחדות לרופאים הנ"ל. תכניות אלה תתבצענה כל שנה בארץ. אחת לשש שנים תינתן לרופאים הנ"ל האפשרות לסיור לימודים או קורס מאורגן בהשתתפותה או בהמלצתה של קופת חולים בשירותי בריאות בחוץ לארץ. תכניות אלו תתאפשרנה הודות לצבירת ימי השתלמות עודפיים שעומדים לזכות הרופאים ולכספי קרן ההשתלמות של הרופאים. קופת חולים תדאג להוצאות הנסיעה. במידה וצבירת עודפי ימי ההשתלמות לא יספיקו לכסות את ימי ההשתלמות הדרושים לביצוע התוכנית המוגדרת, ישלים אותה המוסד. תוכנית זו תבוצע החל משנת 1984. 

הסכם מיום 17.5.83 ס' 6

79.6.2

תקופת ההשתלמות תחשב כימי עבודה לכל דבר ועניין. אין תכנית זו באה לפגוע בזכותו של הרופא לנצל את ימי ההשתלמות השנתית במסגרת המכון האוניברסיטאי להשתלמות רופאים. 

האגף הרפואי יעבד שיטת מבחנים שתאפשר לרופא לא מומחה לצבור נקודות לשם קידומו - גם בשכר לקראת מעמדו של הרופא המומחה. 

הסכם מיום 17.5.83 ס' 7

79.6.3

האגף הרפואי בקופת חולים יעודד ויפתח במיוחד את דפוסי ההשתלמות של קורסים מרוכזים והשתלמות אינדבידואלית, כמו כן, האגף הרפואי יעבד שיטת השתלמות לרופאים ראשונים לא מומחים של קורסים סיסטמטיים שבסופם יוכל הרופא לזכות בניקוד נוסף שיקדם אותו גם בהשתכרות.                      

מכתב יו"ר קפ"ח כללית מיום 10.10.83

79.7

 

מכתב כללית מ' 24/2/70 מיום 1.2.70. (במכתב נאמר "השתלמות מאורגנת בשעות הבוקר". במהלך הזמן הפכה השתלמות זאת להשתלמות עצמית, בשעות אחה"צ. לא נמצא התיעוד הראשוני).

79.7.1

 

רופא כללי, ילדים או מקצועי במרפאה, המועסק במשרה מלאה זכאי ליהנות מהשתלמות חצי יום בשבוע.

השתלמות רופאי המרפאה – שירותי בריאות כללית

רופא כללי, ילדים או מקצועי במרפאה, המועסק במשרה מלאה זכאי ליהנות מהשתלמות חצי יום בשבוע.

 

79.7.2

ישנה הסכמה הדדית שלא לקיים השתלמויות של היום הקבוע או השתלמויות אינדבידואליות של יום בודד ב-2 ימי העבודה הארוכים, גם לא יהיו שינויים בסדרי ההשתלמות הנוכחיים.

מכתב יו"ר קפ"ח כללית מיום 10.10.83

79.7.3

היעדרות רופאים לצורך השתלמות עצמית תנוצל אחת לשבוע אחר הצהרים, לפי שעות הזכאות כדלקמן:

המועסקים לפי "שמיניות" (שמונה שעות עבודה ביום) – 3 שעות שבועיות.

המועסקים לפי "שביעיות" (7 שעות עבודה ביום) 2.5 שעות שבועיות.

המועסקים לפי "שישיות" (6 שעות עבודה ביום) – 2 שעות שבועיות.

שירותי בריאות כללית – חוזר מרוכז 24/93 מיום 4.8.93 ס' 5ח

79.7.4

רופא המועסק גם בבית חולים (רופא משולב), לא זכאי לשעות השתלמות עצמית.

 

79.7.5

רופאי מנהל: רופאי המנהל זכאים להיעדר לצרכי השתלמות רגילה כמקובל אך אינם זכאים להיעדרות נוספת לצורך השתלמות עצמית.           

 

79.8

בית חולים ביקור חולים:

חופשת לימודים- הסעיפים המוגדרים כחופשת לימודים בהסכמים קיבוציים בעמודה השמאלית ימשיכו לחול.

ימי עיון, השתלמויות וכנסים

בכפוף לאמור ללהלן, מאמצים הצדדים את הסעיפים בהסכמים הקיבוציים הבוררויות, הסכמי בוררויות, פסקי הבוררויות והשלמות להסכמי הבוררויות הנוגעים לימי עיון, השתלמות וכנסים והמוסדרים בהסכמים המוזכרים בעמודה השמאלית ולא את ההסכמים עצמם:

ימי עיון, השתלמות וכנסים - כמקובל וכפי שיעודכן מעת לעת בבתי חולים ממשלתיים.

מוסדר בהסכם: 21.7.91, 15.3.79, 30.8.73, 27.7.78, פסיקות שוהם, 3.7.85, 20.6.94

הסכם קיבוצי מיום 22.11.08, ס' 22,23

 

 

79.9

קופת חולים לאומית: השתלמויות

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 נספח ס' 20

 

הצדדים הסכימו להיכנס למו"מ על הסכם קיבוצי שעניינו סדר ההשתלמות לרופאים בקופה באופן שלא יפחת מהסדרי ההשתלמות הקבועים בהסכמים הקיבוציים של הרופאים. מוסכם בין הצדדים, כי כל עו"ד לא גובש הסכם כאמור, יפעלו הצדדים על פי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, הקובעים הסדר של 160 שעות השתלמות בשנה; 112 שעות בשנה על פי בחירת הרופא ו-48 שעות בשנה על פי בחירת הקופה.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH