מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
77. פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה

77.1

בדיון שהתקבל ביום 11.2.82 סכמו הצדדים כלהלן:

החלטת ועדת המעקב מיום 19.2.81 תופעל על הרופאים בנושאים דלהלן:

פיצוי עבור אי ניצול ימי מחלה - ההסדר שפורסם בהודעת נשמ מא/38.

סיכום דיון מיום 11.2.82 בין המעסיקים להרי ס' 2א'

77.2

ועדת המעקב בישיבתה מיום 19.2.81 החליטה בעקבות פניית יו"ר הוועדה לענייני אקדמאים כלהלן:

1.  הסעיפים הבאים בהסכם עם הדירוג האחיד מיום 8.20.80 יופעלו גם על הדרוגים המקצועיים:

א.......

ב. ימי מחלה (ס 11)

ג......

החלטת ועדת מעקב של ההסתדרות הכללית  בתוקף מ-1.4.80, נרשמה כהסכם קיבוצי

77.3

במטרה לבחון באורח חיובי מתן פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו והצטברו לזכותו של העובד עם פרישתו לגמלאות, תוקם ועדה משותפת* לשני הצדדים של ההסכם כאשר צד א' יהיה מיוצג על ידי 4 נציגי מעסיקים שונים וצד ב' על ידי 4 נציגי הסתדרויות עובדים.

ב)  הוועדה תסכם עבודתה תוך 3 חודשים מיום הקמתה

ההסדר שיוסכם עליו הוא מיום 1.4.80

* הוועדה נתנה החלטותיה ביום 3.11.1980, ועיקריה הם הפיצוי על ימי מחלה על פי הכללים הנהוגים היום (ובמקור, פיצוי של 6 ימים ו-3 ימים בהתאמה בשונה מגובה הפיצוי כיום: כיום - 8 ימים ו-4 ימים).

הסכם קיבוצי מיוחד בין הממשלה, מרכז השלטון המקומי, 3 הערים הגדולות, הסוכנות היהודית והמוסדות להשכלה גבוהה מיום 8.10.80 ס' 11 א)

77.4

מוסכם כי החל מיום 1.12.90 הפיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה כאמור בסעיף 4(ב) לסיכומי הוועדה המשותפת מיום 3.11.80 בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות הכללית והסתדרות עובדי המדינה וכאמור בסעיף 2(ב) לסיכום דיון מיום 11.2.82 בין המעסיקים לבין ההסתדרות הרפואית בעניין פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה יוגדל ויהיה כדלקמן:

הסכם קיבוצי מיום  21.7.91 סעיף 29

77.4.1

רופא שניצל במשך תקופת שירותו 36% עד 65% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו, יהיה זכאי לפיצוי בשיעור של 6 (שישה) ימים, עבור כל 30 ימי חופשת מחלה שנותרו במכסת ימי חופשת המחלה.

הסכם קיבוצי 21.7.91 ס' 29 א'

77.4.2

רופא שניצל במשך כל תקופת שירותו פחות מ-36% מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו יהיה זכאי לפיצוי בשיעור של 8 (שמונה) ימים עבור כל 30 ימי חופשת מחלה שנותרו במכסת ימי חופשת המחלה.

הסכם קיבוצי 21.7.91 ס' 29 ב'

77.4.3

למען הסר ספק, מובהר כי סיכומי הועדה המשותפת מיום 3/11/80 בין המעסיקים בשירות הציבורי לבין ההסתדרות הכללית אשר לא שונו במופרש בהסכם זה, נשארים בתוקף.  

הסכם קיבוצי 21.7.91 ס' 29 ג

77.4.4

כמו כן מובהר כי לצורך סעיף זה כי מכסת ימי המחלה תהיה בהתאם לכללים החלים על עובדי המדינה.

הסכם קיבוצי 21.7.91 ס' 29 ד

77.5

ביקור חולים - חופשת מחלה - ופיצוי על ימי מחלה

כל רופא זכאי ל 30 ימי מחלה בשנה. המחלה ניתנת לצבירה על פי חוק. למען הסר ספק, לא תהא גרירת זכויות ותק על חשבון ימי מחלה. התשלום בגין חופשת מחלה הנו מלא מיום המחלה הראשון.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 22. אימוץ הסכם 21.7.91

 

7.5

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה

מוסכם, כי חוזר הממונה על השכר הע- כללי 2011-1-18 מיום 13.2.2011, שעניינו פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת, יחול על דירוג הרופאים, המועסקים על ידי המעסיקים החתומים על מסמך זה, בהתאם לאותם תנאים בשינויים המחויבים.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 26.2

 

4.1

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הוראות סעיף 26 חלות גם על רופאי הקהילה – שירותי בריאות כללית.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 26.5

 

ערך יום מחלה

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 43.

11.

למען הסר ספק, לא יחול כל שינוי בערך יום מחלה (1:25), בחישוב יום מחלה, בכמות ימי המחלה שנצברה עובר למועד הקובע לדיווח ובפדיון ימי מחלה.

 

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH