מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
70. זמני עבודה בבתי חולים

70.1

מספר שעות העבודה בשבוע של רופא במשרה מלאה בבית חולים הוא:

 

 

סטאז'ר

45 שעות

מתמחה א'

45 שעות

מתמחה ב' (לאחר הבחינה בכתב)

42 שעות

מומחה ובכירים

42 שעות

נהלי מחלקות ומעלה

45 שעות

 

פסק הבורר שוהם 5.9.83.

(בסעיף 19.13 בהסכם מיום 21.7.91 נקבע כי שעות העבודה הן 45 שעות, אולם סעיף 5.7 להסכם מיום 20.6.94 ביטל את סעיף 19 (על כל סעיפי המשנה שבו) להסכם מיום 21.7.91

70.2

אין האמור לעיל בא לשנות את השעות שנקבעו לתחילת תורנות וכוננות וסיומן.      

מכתב הממונה על השכר הסכמי עבודה מיום 21.9.83 ס' 4.2 ו-4.3.

 

לא יידרש רופא לעבוד מעבר לשעות המפורטות לעיל ולא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור שעות שמעבר למפורט בס"ק לעיל.

 

70.3

בית חולים ביקור חולים:

בכפוף לאמור להלן, מאמצים הצדדים את הסעיפים בהסכמים הקיבוציים, הבוררויות, הסכמי בוררויות, פסקי הבוררויות והשלמות להסכמי הבוררויות הנוגעים לזמני עבודה/שעות עבודה/ נוכחות בעבודה והמוסדרים בהסכמים המוזכרים בעמודה השמאלית ולא את ההסכמים עצמם:

זמני עבודה/ שעות עבודה/ נוכחות בעבודה- שעות עבודה/ נוכחות בעבודה הנן - 5 או 6 ימי עבודה או פחות מזה, ע"פ הנהוג במחלקות.

שעות שבועיות כמפורט בס' 68.1 לאוגדן זה, לעיל.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 21,

אימוץ הסכמים קיבוציים: 5.9.83; 21.7.91; 15.3.79

2.

דיווח אישי באמצעים טכנולוגיים על נוכחות בעבודה

 

2.1

על אף האמור בסעיף 2.1(ב) להסכם זה, אם הסדר דיווח הנוכחות המפורט להלן בהסכם זה לרבות נספח ז' ונספח ח' ייחל להיות מיושם בפועל לפני יום 1 באוגוסט 2012,  עדכון טבלת השכר המשולב, כאמור בסעיף 2.1(ב) יוקדם וייעשה במשכורת החודש שלאחר החודש שבו יחל היישום בפועל של הסדר דיווח הנוכחות, אך בכל מקרה לא לפני יום 1 בינואר 2012.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 28.1

 

2.2

ההטבות הקבועות בהסכם זה שאמורות להיות משולמות מיום 1 באוגוסט 2012, מותנות בכך שעד למועד האמור ייחל היישום בפועל של הסדר דיווח הנוכחות המפורט להלן. אם היישום בפועל של הסדר דיווח הנוכחות כאמור לא ייחל עד המועד האמור (1 באוגוסט 2012), יידחה מועד כניסתן לתוקף ויישומן של ההטבות האמורות למועד שבו ייחל יישומו בפועל של דיווח הנוכחות. ואולם, ועדת המעקב הקבועה לפי הסכם זה תהיה רשאית לקבוע כי ההטבות האמורות, כולן או מקצתן, ישולמו החל מיום 1 באוגוסט 2012, או החל ממועד מאוחר יותר, אף אם טרם החל היישום בפועל של הסדר דיווח הנוכחות המפורט להלן.

סעיף 28.2

 

דיווח אישי באמצעים טכנולוגיים על נוכחות בעבודה בשירות המדינה

 

 

כללי

 

3.

הגדרות

 

 

בכל מקום שנאמר בסעיפים 29 עד 46 (כולל): "מנהל מחלקה" הכוונה בשינויים המחויבים גם ל"מנהל יחידה" (ובכללית - "מנהל יחידה שאינו כפוף למנהל מחלקה"), "מנהל מכון" או "מנהל מרפאת חוץ", לפי העניין.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 29

 

3.1

הצדדים הסכימו על יצירת הסדרים חדשים, מותאמים לאופי המיוחד של עבודת הרופאים, של הפעלת "שיטת דיווח חדשה על נוכחות באמצעים טכנולוגיים".

סעיף 29.1

 

3.2

למען הסר כל ספק, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, כתוצאה מהאמור בהסכם זה, לא יחול כל שינוי בכל הסדרי העבודה, התורנויות והכוננויות של רופאים על פי הסכמים קיבוציים, וכנהוג וגם מאושר היום והמעסיק לא ישלם כפל תשלום על אותה שעה.

סעיף 29.2

 

3.3

החל מהמועד הקובע לדיווח, כל הרופאים המועסקים על ידי המעסיקים החתומים על הסכם זה (למעט רופאי הדסה, ורופאי הקהילה שלגביהם יחולו הוראות אחרות שיסוכמו עם הר"י), יחלו לדווח על נוכחות בעבודה באופן אישי, באחד מהאמצעים הבאים, לפי בחירת הרופא:

סעיף 29.3

 

3.4

דרך הדיווח על נוכחות הקיימת כיום, תימשך עד לקיומן בפועל של שתי החלופות גם יחד לדיווח על נוכחות כדלהלן:

סעיף 29.4

 

3.4.1

חלופה ראשונה - יישום (אפליקציה) בטלפון חכם ו/או חיוג סלולרי על ידי הקשת מספר טלפון למערכת דיווח קולי המאפשרים שניהם דיווח על שעת הדיווח ומיקום המדווח. האפליקציה או החיוג למערכת הדיווח הקולי, לא יאפשרו איכון קבוע, אלא רק בעת הדיווח, ובהתאם לאמור בנספח להסכם הקיבוצי - טכניקת דיווח.

סעיף 29.4.1

 

3.4.2

חלופה שנייה - דיווח באמצעות שעון נוכחות המופעל לגבי יתר העובדים בבית החולים.

סעיף 29.4.2

3.5

אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המעסיק לספק מכשיר טלפון  נייד לרופא.

סעיף 29.5

3.6

האמור לעיל אינו גורע מסמכותם של הצדדים לבחון אפשרויות דיווח נוספות בהסכמה.

סעיף 29.6

4.

הדיווח על נוכחות בעבודה ייעשה על פי האמור בנספח ז' בדבר טכניקת דיווח המצורף להסכם הקיבוצי.

סעיף 30

5.

מסגרת שעות העבודה היומיות

 

5.1

שבוע עבודה רגיל של רופא יהיה מורכב מ-8 שעות עבודה בכל יום במהלך הימים א' עד ה' בשבוע וזאת, בכפוף לאמור לגבי שבוע עבודה, סידור עבודה גמיש ומסגרת שעות העבודה היומיות.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 31.1

 

5.2

מסגרת שעות העבודה היומיות של מחלקה/יחידה/מכון, תהיה בין השעה שש בבוקר לשעה שש בערב (להלן: "מסגרת שעות העבודה היומיות").

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 31.2

 

5.3

בהתחשב בבקשת הרופא ובכפוף להחלטת מנהל המחלקה ובהתאם למדיניות מנהל בית החולים, תיקבענה, מעת לעת 8 שעות עבודה יומיות, שבהן מחויב רופא. כברירת מחדל יחולו הסעיפים 31.3.1 או 31.3.2 כמוגדר להלן:

סעיף 31.3

 

5.3.1

משעה שבע בבוקר עד השעה שלוש אחר הצהרים.

סעיף 31.3.1

5.3.2

משעה שמונה בבוקר עד השעה ארבע אחר הצהרים.

סעיף 31.3.2

5.4

בהתאם לצרכים מקצועיים, ובהסכמת הרופא, ניתן יהיה לקבוע שמונה שעות עבודה בשעות אחרות מהשעות כאמור בסעיפים 31.3.1 ו-31.3.2 לעיל, במסגרת שעות העבודה היומיות, כמוגדר בסעיף 31.2 לעיל.

סעיף 31.4

 

6.

סידור עבודה גמיש

 

6.1

"סידור עבודה גמיש של רופא" הוא - ליום עבודה ולשבוע עבודה (ימים ראשון עד חמישי כולל), על פי בקשת הרופא, ובכפוף למדיניות מנהל בית החולים, ובאישור מנהל מחלקה או מנהל בית החולים (באותם תפקידים שאינם כפופים למנהל מחלקה). במקרים מיוחדים, יוכל מנהל המחלקה, באישור מנהל בית החולים, לאשר סידור עבודה גמיש של רופא לחודש עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 32.1

 

 

6.2

"סידור עבודה גמיש של רופא" ייקבע לפחות שבוע מראש.

סעיף 32.2

6.3

במסגרת סידור עבודה גמיש של רופא, כמוגדר בסעיף 32.1 לעיל, על הרופא לבצע לפחות חמש שעות במקום העבודה אצל המעסיק, בתוך מסגרת שעות העבודה היומיות כאמור בסעיף 31 לעיל.

סעיף 32.3

7.

שבוע העבודה

 

7.1

בית החולים פעיל 7 ימים בשבוע. החל מהמועד הקובע לדיווח או מיום היישום בפועל של הסדר דיווח הנוכחות, לפי המאוחר: שבוע העבודה של כל רופא המועסק במשרה מלאה על ידי המדינה יעמוד על 5 ימי עבודה בשבוע, 41.5 שעות שבועיות, בחישוב שנתי.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 33.1

 

7.2

בנוסף, יעבוד הרופא בהתאם לאחת החלופות הבאות, שהבחירה ביניהן תיעשה, בהתחשב ברצון הרופא ובאישור מנהל המחלקה, אחת לשנה:

סעיף 33.2

 

7.2.1

עד 13 ימים נוספים בימי ו' בשבוע, במהלך כל שנה קלנדרית שתחילתה ב-1 בינואר. מובהר שיום העבודה בימי ו' יהיה בן 5 שעות, בדרך כלל החל בשעה שמונה בבוקר עד השעה אחת בצהרים, אלא אם כן סוכם אחרת לגבי תחילת יום העבודה בין הרופא לבין מנהל המחלקה.

סעיף 33.2.1

 

7.2.2

שעה וחצי נוספות בשבוע, מעבר ל-40 שעות שיבוצעו במהלך הימים א' עד ה'.

סעיף 33.2.2

7.3

אם הרופא יידרש לעבוד ביום ו', מעבר לימי ו' כאמור בסעיף 33.2 לעיל (יום ו' ה-14 ואילך במסלול סעיף 33.2.1 או כל יום ו' במסלול סעיף 33.2.2), הוא יהיה זכאי ליום פנוי באחד מהימים א' עד ה' במהלך החודש שבו ביצע את העבודה ביום ו', אך יהיה עליו להשלים 3 שעות (ההפרש בין אורך יום עבודה בימים א' עד ה' לבין אורך יום העבודה ביום ו') - באחד מימי העבודה האחרים במהלך אותו החודש.

סעיף 33.3

 

7.4

ככל שלא יתאפשר האמור, בשל צרכי העבודה – יינתן היום הפנוי, במהלך החודש שלאחר מכן. אם לא יתאפשר בשל צרכי העבודה ליתן יום פנוי בחודש שלאחר מכן כאמור, יהיה הרופא זכאי לחופשה בשיעור 5/8 מיום חופשה, שתתווסף למכסת ימי החופשה הצבורה שלו.

סעיף 33.4

 

8.

מנהל המחלקה יהיה רשאי שלא לשבץ רופא מסוים בכל 13 ימי ו' כאמור בסעיף 33.2.1 לעיל או בשעה וחצי הנוספות כאמור בסעיף 33.2.2 לעיל, או בחלק מהם, לפי צורכי העבודה, ואם החליט כאמור לא יפגע שכרו של הרופא עקב כך.

סעיף 34

9.

למען הסר ספק, רופא שקיבל ממעסיקו אישורים לעבודה פרטית, ו/או לפרקטיקה פרטית, רשאי, בזמן שאינו חלק משעות העבודה בסידור עבודה גמיש שלו כמוגדר לעיל, לעסוק בפרקטיקה פרטית או בעבודה פרטית, על פי הנהלים אצל אותו מעסיק.

סעיף 35

10.

להלן ערכי יום וערך שעה כתוצאה מהמעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים והפחתת כמות העבודה לחודש ל-179.83 שעות:

סעיף 36

10.1

ערכי השכר לערך יום יחושבו לפי השכר החודשי לערך יום, על מרכיביו, לפי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, כשהוא מוכפל במקדמים הבאים:

סעיף 36.1

10.1.1

ערך יום לעניין חישוב התמורה לתורנות וכוננות - 1/25

סעיף 36.1.1

10.1.2

ערך יום לעניין יום מחלה ופיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו (במועד הפרישה) – 1/25

סעיף 36.1.2

10.1.3

ערך יום לעניין יום חופשה – 1/21.67

סעיף 36.1.3

10.1.4

ערך יום לעניין יום השתלמות – 1/21.67 (למעט האמור בסעיף 15.13 להסכם בנוגע להשתלמות מומחים).

סעיף 36.1.4

 

10.2

השכר לערך שעה שישמש לתשלום התמורה בגין שעות נוספות יחושב לפי השכר החודשי לערך יום, על מרכיביו, לפי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, כשהוא מחולק ל-179.83 שעות העבודה לחודש.

סעיף 36.2

 

 

חישוב ערך יום לעניין ימי חופשה והשתלמות.

 

1.

בשינוי מהאמור בסעיפים 36.1.3, 36.1.4, 75.1.3 ו-75.1.4 להסכם הקיבוצי, ערכי השכר לערך יום לעניין ימי חופשה וימי השתלמות יחושבו כמכפלת השכר הקובע לערך יום ב-1/20.83.

החלטת ועדת המעקב מיום 14.11.2012

2.

לפיכך חלף הנוסח המקורי בסעיפים המנויים לעיל יבוא הנוסח הבא:

36.1.3, 75.1.3 – ערך יום לעניין חופשה. 1/20.83 36.1.4, 75.1.4 – ערך יום לעניין יום השתלמות 1/20.83 (למעט האמור בסעיף 15.13 להסכם בנוגע להשתלמות מומחים).

 

3.

למען הסר ספק, ביתר ערכי השכר לערך יום המנויים בסעיף 36.1 ובסעיף 75.1 להסכם לא יהיה שינוי.

 

 

שעות נוספות

 

1.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 33.3 לעיל, רופא יהיה זכאי לתשלום בעד שעות נוספות שמעבר למכסת השעות השבועית כאמור בסעיף 33.1 לעיל. הגמול בעד השעות הנוספות כאמור, יחושב בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 45

 

2.

תגמול בעד שעות נוספות כקבוע בהסכם זה לא ישולם למנהלי בתי חולים סגניהם וכן למנכ"ל משרד הבריאות, למשנה למנכ"ל משרד הבריאות, לראש מינהל רפואה במשרד הבריאות.

סעיף 46

 

2.1

בחר הרופא באפשרות הקבועה בסעיף 33.2.1 יהיה זכאי לתגמול בגין שעות נוספות שביצע בימים א'-ה', לאחר שהשלים 173.33 שעות עבודה חודשיות (שהן לפי החישוב הבא: (12/(40 השעות שבועיות*52 שבועות)) בימים אלו. בנוסף, יהיה זכאי רופא כאמור, לתגמול שעות נוספות על כל שעה נוספת שביצע מעל חמש שעות עבודה בימי ו' במסגרת 13 ימי ו' כאמור בסעיף 33.2.1.

אם הרופא לא השלים 173.33 שעות עבודה חודשיות בימים א'-ה', ישמשו השעות הנוספות שביצע מעל חמש שעות עבודה בימי ו' במסגרת 13 ימי ו' כאמור בסעיף 33.2.1, לצורך השלמת 173.33 שעות העבודה ועל כל שעה נוספת שמעבר לשעות הנדרשות לצורך השלמה כאמור, יהיה זכאי לתגמול שעות נוספות.

בחר הרופא באפשרות הקבועה בסעיף 33.2.2 יהיה זכאי לתגמול בגין שעות נוספות שביצע בימים א'-ה', לאחר שהשלים 179.83  שעות עבודה חודשיות (שהן לפי החישוב הבא: (12/(41.5 שעות שבועיות*52 שבועות)) בימים אלו. בנוסף, יהיה זכאי רופא כאמור, לתגמול שעות נוספות על כל שעה נוספת שביצע מעל חמש שעות עבודה בימי ו'.

אם הרופא לא השלים 179.83 שעות עבודה חודשיות בימים א'-ה', ישמשו השעות הנוספות שביצע מעל חמש שעות עבודה בימי ו', לצורך השלמת 179.83 שעות העבודה ועל כל שעה נוספת שמעבר לשעות הנדרשות לצורך השלמה כאמור, יהיה זכאי לתגמול שעות נוספות.

סעיף 46.1

 

2.2

יובהר, כי בכל הנוגע למומחים בדרגות 4 – 7+ הזכאים לתשלום "תוספת גלובלית", כקבוע בסעיף 10 לעיל, תגמול בעד שעות נוספות ישולם, ככל שמדובר ברופא שבחר באפשרות הקבועה בסעיף 33.2.1 רק אם השלים הרופא 183.33 שעות עבודה (173.33 שעות חודשיות +10 שעות ה"תוספת הגלובלית"), וככל שמדובר ברופא שבחר באפשרות הקבועה בסעיף 33.2.2 רק אם השלים הרופא 189.83 שעות חודשיות (179.83 שעות חודשיות + 10 שעות ה"תוספת הגלובלית").

סעיף 46.2

 

 

ליווי התהליך

 

2.3

ועדת המעקב הקבועה בהסכם זה תלווה את דרך  הפעלת "שיטת דיווח חדשה על נוכחות באמצעים טכנולוגיים" ותדון בבעיות שיתעוררו בתהליך.

סעיף 46.3

 

שבוע עבודה ושעות עבודה ב"הדסה"

 

5.

במקום דיווח הנוכחות הידני הנהוג בהסתדרות מדיצינית "הדסה" (להלן: "הדסה") הרופא ידווח פעם ביום על נוכחות באמצעות מחשב הדסה. (להלן:"המועד הקובע לדיווח") . הדיווח יעשה לגבי כל יום נוכחות בהדסה באותו יום, או לכל המאוחר ביום ראשון בשבוע שלאחר מכן או במועד מאוחר יותר, באישור מנהל. 

סעיף 47

 

6.

שבוע העבודה של רופא המועסק על ידי הדסה יהיה בן 41.5 שעות שבועיות, בחישוב שנתי, כדלקמן:

סעיף 48

6.1

שבוע העבודה יהיה מורכב מ-8 שעות עבודה בכל יום במהלך הימים א' עד ה' בשבוע.

סעיף 48.1

6.2

בנוסף, יעבוד הרופא 13 ימים נוספים בימי ו' בשבוע, במהלך כל שנה קלנדרית שתחילתה ב-1 בינואר.

סעיף 48.2

6.3

מובהר כי יום העבודה בימי ו' יחל בשעה שמונה בבוקר ויימשך עד השעה אחת בצהרים.

סעיף 48.3

6.4

שיבוץ הרופא לעבודה בימי ו', כאמור יקבע על ידי מנהל המחלקה, לפי צורכי העבודה.

סעיף 48.4

6.5

מנהל המחלקה יהיה רשאי שלא לשבץ רופא מסוים בכל 13 ימי ו' האמורים, או בחלק מהם, לפי צרכי העבודה, ואם החליט כאמור לא יפגע שכרו של הרופא עקב כך.

סעיף 48.5

7.

הוראות סעיפים 37-40, 43  לגבי  ימי חופשה וימי מחלה יחולו גם על רופאי הדסה.

סעיף 49

 

תחילת דיווח על נוכחות

 

8.

מועד תחילתן של הוראות הסכם זה בדבר דיווח על נוכחות (סעיפים29-46) לרבות נספח ז' הוא לא יאוחר מיום 1.1.2012 (בהסכם זה:"המועד הקובע לדיווח")

סעיף 50

 

תחולת הוראות הדיווח על נוכחות לגבי הדסה

 

9.

למעט הוראות סעיפים 48, 49 לעיל, ולמען הסר כל ספק, לגבי רופאים המועסקים על ידי הסתדרות מדיצינית הדסה, ינוהל משא ומתן ויושג סיכום נפרד עם ההסתדרות הרפואית בישראל.

סעיף 51

 

עבודת רופאים במחלקות לרפואה דחופה

 

1.

ביחס להסדר דיווח הנוכחות החדש מכח ההסכם הקיבוצי ולהשלכותיו השונות על סדרי עבודת הרופאים, בכל הנוגע לרופאים במשרה מלאה, העוסקים אך ורק ברפואה דחופה במחלקות לרפואה דחופה (להלן: מלר"ד) ובשים לב לייחודיות שבעבודתם, יונהג מודל ייחודי ונסיוני של שבוע עבודה בן 36 שעות.

החלטת ועדת מעקב מיום 14.11.12, סעיף 1

2.

על אף האמור בסעיפים 31.2, 57 ו-58 להסכם הקיבוצי, ניתן יהיה לקבוע בגין רופאים כאמור בסעיף 1 לעיל (להלן: רופאי מלר"ד) מסגרת שעות עבודה יומית ייחודית כדלהלן:

סעיף 2

 

2.1

בימים א' עד ה' מסגרת השעות תהיה בין השעה 6:00  לשעה 24:00.

 

2.2

ביום ו' מסגרת השעות תהיה בין השעה 6:00 לשעה 13:00.

 

2.3

יובהר כי על רופאי המלר"ד בבתי החולים הממשלתיים בלבד יחול סעיף 32.3 להסכם הקיבוצי.

 

2.4

בהתאם לאמור בהחלטה זו, יקבע סמל מיוחד במל"ם למסגרת השעות במלר"ד.

 

3.

סידור העבודה יכלול גם את ימי ו', ורופאי המלר"ד יעבדו בימי ו' בהתאם לצורך. למען הסר ספק, לא תינתן תמורה נוספת בעד העבודה בימי ו', הנכללים במסגרת סידור העבודה של 36 שעות כאמור, ובשירותי בריאות כללית לא תשולם תוספת משמרת בגין עבודת המלר"ד ביום חול או סוף שבוע.

סעיף 3

 

 

עבודה נוספת

 

4.

עבור השעות 37 - 41.5 בשבוע, יתוגמל רופא המלר"ד בשיעור של 100% מערך שעה רגילה (כשעות עודפות). מעבר לשעה ה-41.5 יתוגמל רופא מלר"ד, שהשלים את מכסת השעות החודשית הקבועה בהסכם הקיבוצי לרופא שאינו רופא מלר"ד (179.83 שעות), בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

סעיף 4

 

5.

למען הסר ספק, רופא מלר"ד מומחה בדרגה 4 - 8+ (למעט מנהל), שחלה עליו הוראת סעיף 10 להסכם הקיבוצי, יתוגמל עבור השעות 37-41.5 בשיעור של 100% מערך שעה רגילה (כשעות עודפות) ושעות נוספות בפועל (על פי דיווח) תשולמנה רק לאחר שהשלים 10 שעות נוספות מעל המכסה החודשית הקבועה לרופא שאינו רופא מלר"ד, בהתאם להוראת סעיפים 10, 46.2 להסכם הקיבוצי. כך לדוגמה, רופא שחלה עליו ההוראה הקבועה בסעיף 10 יהיה זכאי לתשלום שעות עודפות לאחר שהשלים 156 שעות חודשיות (36*41/3). שעות נוספות על פי דיווח תשולמנה רק אם השלים 189.83 שעות חודשיות (179.83 שעות חודשיות +10 שעות ה"תוספת הגלובלית").

סעיף 5

6.

מובהר, כי לא תתאפשר חפיפה בין סידור העבודה היומי לבין השיבוץ לתורנויות ולכוננויות. למען הסר ספק, לא יהיה כפל תשלום בעד עבודה במסגרת סידור העבודה היומי ובעד תורנויות וכוננויות. 

סעיף 6

7.

למען הסר ספק, מובהר כי רופא הזכאי לקיצור יום עבודה מכוח כל עילה אחרת, יהיה זכאי לקיצור אחד בלבד לפי בחירתו.

סעיף 7

8.

בהתאם לאמור בהחלטה זו יקבע סמל מיוחד במל"מ לתורנויות במלר"ד וסמל מיוחד לכוננויות במלר"ד.

סעיף 8

9.

בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל, רופא מלר"ד שהשלים את מכסת השעות השבועית, בחישוב חודשי, יוכל להיות משובץ לתורנויות חצי ושליש בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם הקיבוצי ובמסמך המסייעים מיום 8.12.2012, לרבות תנאי הזכאות לעניין זה. למען הסר ספק, הוראה זו לעניין תורנויות שליש חלה על מומחה צעיר במלר"ד במשרה מלאה בלבד, כהגדרתו לעיל.

סעיף 9

 

10.

על אף האמור לעיל, לענין תורנות חצי, יחול המנגנון הקבוע בסעיף 27 למסמך המסייעים האמור בכל הנוגע להשלמת מכסת השעות השבועית.

סעיף 10

 

11.

סידור העבודה על-פי החלטה זו ייעשה על ידי מנהל המלר"ד, ובאישור מנהל בית החולים.

סעיף 11

 

12.

ערכי השכר לערך יום יחושבו לפי השכר החודשי לערך יום ולערך שעה בהתאם להוראת סעיפים 36.1 ו- 75 להסכם הקיבוצי.

סעיף 12

 

13.

יישום החלטה זו יהיה כפוף להחלטת מנהל בית חולים. החלטה זו לא תחול על רופאי הדסה, והנושא ידון במסגרת הקבוע בסעיף 51 להסכם הקיבוצי.

סעיף 13

 

14.

תוקף החלטה זו החל מיום חתימתה.

סעיף 14

 

דיווח אישי באמצעים טכנולוגיים על נוכחות בעבודה בבתי החולים שירותי בריאות כללית

 

 

כללי

 

10.

הגדרות: בכל מקום שנאמר בפרק זה: "מנהל מחלקה" הכוונה בשינויים המחויבים גם ל"מנהל יחידה", "מנהל יחידה שאינו כפוף למנהל מחלקה", "מנהל מכון" או "מנהל מרפאת חוץ", לפי העניין.

 

11.

הצדדים הסכימו על יצירת הסדרים חדשים, מותאמים לאופי המיוחד של עבודת הרופאים, של הפעלת "שיטת דיווח חדשה על נוכחות באמצעים טכנולוגיים".

סעיף 52

 

12.

למען הסר כל ספק, אלא אם כן נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, כתוצאה מהאמור בהסכם זה, לא יחול כל שינוי בכל הסדרי העבודה, התורנות והכוננות של רופאים על פי הסכמים קיבוציים, וכנהוג ומאושר היום. והמעסיק לא ישלם כפל תשלום על אותה שעה.

סעיף 53

 

13.

החל מהמועד הקובע לדיווח, כל הרופאים המועסקים על ידי המעסיקים החתומים על הסכם זה, יחלו לדווח על נוכחות בעבודה באופן אישי, באחד מהאמצעים הבאים, לפי בחירת הרופא:

סעיף 54

 

13.1

דרך הדיווח על נוכחות הקיימת כיום, תימשך עד לקיומן בפועל של שתי החלופות גם יחד לדיווח על נוכחות כדלהלן:

סעיף 55

 

13.1.1

חלופה ראשונה - יישום (אפליקציה) בטלפון חכם ו/או:חיוג סלולרי על ידי הקשת מספר טלפון למערכת דיווח קולי המאפשרים שניהם דיווח על שעת הדיווח ומיקום המדווח. האפליקציה או החיוג למערכת הדיווח הקולי, לא יאפשרו איכון קבוע, אלא רק בעת הדיווח, ובהתאם לאמור בנספח להסכם הקיבוצי - טכניקת דיווח.

סעיף 55.1

 

סעיף 55.1.1

 

13.1.2

חלופה שנייה - דיווח באמצעות שעון נוכחות המופעל לגבי יתר העובדים בבית החולים.

 

13.2

אין באמור בסעיף זה כדי לחייב את המעסיק לספק מכשיר טלפון נייד לרופא.

סעיף 55.1.2

13.3

האמור לעיל אינו גורע מסמכותם של הצדדים לבחון אפשרויות דיווח נוספות בהסכמה.

סעיף 55.2

14.

הדיווח על נוכחות בעבודה ייעשה על פי האמור בנספח להסכם הקיבוצי – טכניקת דיווח.

סעיף 55.3

 

 

מסגרת שעות העבודה היומיות

 

15.

מסגרת שעות העבודה היומיות היא 8 שעות ליום בימים א'-ה' ו-5 שעות ביום ו'.

סעיף 56

16.

יום העבודה של הרופא הוא בן 8 שעות, במהלך השעות שבין שעה 06:00 ועד שעה 18:00 על פי בקשת הרופא, ובכפוף להסכמת מנהל המחלקה, על פי מדיניות מנהל בית החולים.

סעיף 57

 

17.

בכל מקרה אחר, שעות העבודה הן 8 שעות במהלך השעות משעה 07:00 ועד שעה 15:00 או במהלך השעות משעה 08:00 ועד שעה 16:00 לפי החלטת מנהל המחלקה.

סעיף 58

18.

כל זאת כפוף לעקרונות סידור עבודה גמיש כאמור בסעיף 61 להלן.

סעיף 59

 

סידור עבודה גמיש

 

19.

"סידור עבודה גמיש של רופא" הוא - ליום עבודה ולשבוע עבודה (ימים ראשון עד חמישי כולל), על פי בקשת הרופא, ובכפוף למדיניות מנהל בית החולים, ובאישור מנהל מחלקה או מנהל בית החולים (באותם תפקידים שאינם כפופים למנהל מחלקה). במקרים מיוחדים, יוכל מנהל המחלקה, באישור מנהל בית החולים, לאשר סידור עבודה גמיש של רופא לחודש עבודה.

סעיף 60

 

סעיף 61

 

20.

"סידור עבודה גמיש של רופא" ייקבע לפחות שבוע מראש.

סעיף 62

 

שבוע העבודה בשירותי בריאות כללית

 

21.

הרופא יעבוד חמישה ימים בשבוע בימים א-ה' וביום ו' יעבוד כפי שיידרש על ידי מנהל המחלקה.

 

22.

שבוע העבודה בין הימים א- ו', הוא בן 41.5 שעות.

סעיף 63

23.

שבוע העבודה בימים א- ה הוא בן 40 שעות.

סעיף 64

24.

רופא שעבד ביום ו', והשלים את המכסה של 40 השעות השבועיות, יתוגמל כדלקמן:

סעיף 65

24.1

1.5 שעות ראשונות לעבודה ביום ו' ייצברו לזכות הרופא כשעות השתלמות בכפוף לכללים הקבועים בנושא השתלמות בהסכם הקיבוצי.

סעיף 66

 

24.2

בגין יתרת 3.5 השעות יקבל הרופא תשלום בגין שעות נוספות על פי השיעורים הקבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951. למען הסר ספק, ככל שמדובר ברופא מומחה שזכאי ל"תוספת גלובלית",שעות אלו לא יהוו חלק ממכסת השעות הגלובליות.

סעיף 66.1

 

סעיף 66.2

24.3

לחלופין, יוכל הרופא, באישור מנהל המחלקה, לעבוד שעות מופחתות באחד או יותר מימי העבודה בשבוע, או לקחת יום חופש בין הימים א- ה' כנגד השעות הנוספות שצבר באותו חודש, בהתאם לשיקול דעת מנהל המחלקה בהתאם לצורכי העבודה.

סעיף 66.3

25.

למען הסר ספק, רופא שקיבל ממעסיקו אישורים לעבודה פרטית, ו/או לפרקטיקה פרטית, רשאי, בזמן שאינו חלק משעות העבודה בסידור עבודה גמיש שלו כמוגדר לעיל, לעסוק בפרקטיקה פרטית או בעבודה פרטית, על פי הנהלים הקיימים היום אצל אותו מעסיק.

סעיף 67

 

26.

רופא שלא עבד ביום ו', אולם השלים 40 שעות שבועיות, ובנוסף עבד עד 15 דקות נוספות ביום, מעבר ל-8 שעות עבודה היומיות,  לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין חלקי שעות אלו ועד למקסימום של שעה אחת בשבוע. בנוסף, רופא שיעבוד חצי שעה נוספת מעבר לשעה שצויינה קודם לכן, תיצבר חצי שעה זו להשתלמות. מעבר לכך יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות.

סעיף 68

27.

למען הסר ספק, רופא מומחה שזכאי ל"תוספת גלובלית", ואשר יבצע חלקי שעות נוספות, שעות אלו יהיו חלק ממכסת השעות הגלובליות. השעות הגלובליות יחושבו בחישוב חודשי.

סעיף 69

28.

יובהר כי, ככל  שמדובר בעבודה מתוכננת, שבוצעה לאחר שהרופא השלים 40 שעות שבועיות הרופא יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות בחישוב חודשי.

סעיף 69

29.

ימי חופשה

 

29.1

מהמועד הקובע לדיווח, מכסת ימי החופשה השנתית של רופא שזכאי ל-26 ימי חופשה עובר למועד הקובע לדיווח, תעמוד על 22 ימי חופשה.

סעיף 70

 

מהמועד הקובע לדיווח, מכסת ימי החופשה השנתית של רופא שזכאי ל-10 ימי חופשה שנתית נוספים (שאינם ניתנים לצבירה), בשל חשיפה לקרינה, תעמוד על 32.

סעיף 71.1

29.3

מספר ימי החופשה השנתית שנצברו לרופא ערב המועד הקובע לדיווח יופחת, החל מהמועד הקובע לדיווח, בשישית.

סעיף 71.2

29.4

ערך יום חופשה לצורך תשלום דמי חופשה יוגדל, החל מהמועד הקובע לדיווח, בשישית. ערך יום חופשה יחושב כדלהלן: השכר הקובע לעניין ערך יום לחלק מקדם 21.6 (חלף 25). לדוגמא החישוב הקודם היה: 10000 :25 = 400 ₪  והחישוב כתוצאה מהסכם זה הוא: 10000: 21.67 =461.47₪ וזהו ערך יום החופשה כאמור בסעיף 36.1.3 לעיל.

סעיף 71.3

 

 

סעיף 71.4

30.

ימי מחלה

 

 

למען הסר ספק, לא יחול כל שינוי בערך יום מחלה (1:25), בחישוב יום מחלה ובכמות ימי המחלה שנצברה עובר למועד הקובע לדיווח.

 

31.

חופשת בחינות למתמחים

 

 

למען הסר ספק, גם לאחר המועד הקובע לדיווח, מכסת ימי החופשה בגין בחינות למתמחים תעמוד על חודש קלנדרי ולא פחות מ-22 ימי עבודה.

סעיף 72

32.

שעות נוספות

 

32.1

הגמול בעד השעות הנוספות כאמור, יחושב בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951.

סעיף 73

 

32.2

תגמול בעד שעות נוספות כקבוע בפרק זה לא ישולם למנהלי בתי חולים וסגניהם וכן לסמנכ"ל בתי חולים בשירותי בריאות כללית, לרופא ראשי בשירותי בריאות כללית, ולרופא המכהן כראש אגף בהנהלה הראשית בשירותי בריאות כללית.

סעיף 74.1
 

סעיף 74.2

33.

להלן ערכי יום וערך שעה כתוצאה מהמעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים והפחתת כמות העבודה לחודש ל-179.83 שעות:

 

33.1

ערכי השכר לערך יום יחושבו לפי השכר החודשי לערך יום, על מרכיביו, לפי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, כשהוא מוכפל במקדמים הבאים:

סעיף 75

33.1.1

ערך יום לעניין חישוב התמורה לתורנות וכוננות - 1/25

סעיף 75.1

33.1.2

ערך יום לעניין יום מחלה ופיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו (במועד הפרישה) – 1/25

סעיף 75.1

33.1.3

ערך יום לעניין יום חופשה – 1/21.67

סעיף 75.1.1

33.1.4

ערך יום לעניין יום השתלמות – 1/21.67 (למעט האמור בסעיף 15.13 להסכם בנוגע להשתלמות מומחים). בהקשר זה יצויין כי, החל מהמועד הקבוע לדיווח, מכסת ימי ההשתלמות הצבורה והעתידית של רופאים מנהלים תופחת בשישית.

סעיף 75.1.2

סעיף 75.1.3

סעיף 75.1.4

33.2

השכר לערך שעה שישמש לתשלום התמורה בגין שעות נוספות יחושב לפי השכר החודשי לערך יום, על מרכיביו, לפי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, כשהוא מחולק ל -  179.83 שעות העבודה לחודש.

סעיף 75.2

 

34.

ליווי התהליך

 

 

ועדת המעקב הקבועה בהסכם זה תלווה את דרך הפעלת "שיטת דיווח חדשה על נוכחות באמצעים טכנולוגיים" ותדון בבעיות שיתעוררו בתהליך.

 

35.

תחילה

סעיף 76

 

מועד תחילתן של ההוראות בדבר דיווח על נוכחות (סעיפים 52-76) לרבות נספח ח' הוא לכל המאוחר ביום 1.1.2012. (להלן:"המועד הקובע לדיווח") .

סעיף 77

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH