מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
65. רוטציה בתפקידי ניהול

65.1

תמונה ועדה פריטטית אשר תבדוק הנהגת רוטציות בתפקידי ניהול בבתי חולים  - השיטה והתנאים להפעלתה.

הוועדה תגיש מסקנותיה והמלצותיה לצדדים עד יום 31.12.91.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 16

65.2

רוטציה בתפקידי ניהול - ביה"ח הדסה

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008

 

"מנהל זכאי" בהסכם זה, כמשמעות המונח בהסכם 14.1.98 (פרק יט' הסכמי הסגל האקדמי בהדסה)

65.2.1

מנהל מחלקה זכאי אשר גיל פרישת חובה שלו עפ"י חוק גיל הוא למעלה מגיל 65, יחולו לגביו הוראות אלה לגבי מועד פרישתו מתפקיד מנהל מחלקה;

 

(א)  מנהל מחלקה זכאי שגיל פרישת חובה שלו עפ"י חוק גיל פרישה חל בהגיעו לגיל 66 או לאחר מכן - יפרוש מתפקידו כמנהל מחלקה בהגיעו לגיל 66.

 

(ב)  מנהל מחלקה זכאי שגיל פרישת חובה שלו על פי חוק גיל פרישה חל לפני הגיעו לגיל 66 – יפרוש מתפקידו כמנהל מחלקה בהגיעו לגיל פרישת חובה.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 2

65.2.2

על אף האמור בסעיף 2 לעיל מנכ"ל הדסה יהיה רשאי לאשר למנהל מחלקה זכאי – אשר גיל פרישת חובה שלו עפ"י חוק גיל פרישה הוא למעלה מגיל 65 – שיבקש זאת, לפרוש מתפקידו כמנהל מחלקה בהגיעו לגיל 65.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 3

65.2.3

על אף האמור בסעיף2 (א) לעיל, מנכ"ל הדסה יהיה רשאי להאריך כהונתו של מנהל מחלקה זכאי בתפקיד מנהל מחלקה גם לאחר הגיעו לגיל 66 ועד להגיעו לגיל 68 (או עד מועד מוקדם יותר), באישור הועד הרפואי בהדסה. לא התקבל אישור הוועד הרפואי, יובאו חילוקי הדעות מיידית להכרעת שופט בית הדין הארצי לעבודה בדימוס אשר ייתן הכרעתו לא יאוחר מחודש ימים מיום הפנייה אליו.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 4

 

הוראות סעיפים 2-4 לעיל יחולו על מנהל זכאי שאינו מנהל מחלקה, אשר מינויו כמנהל ממשיך להיות בתוקף גם לאחר הגיעו לגיל 65 כפוף לכך שמועד פרישתו מתפקיד מנהל יחול על פי הקבוע בהוראות האמורות או בכתב המינוי שלו לפי המוקדם.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 5

65.2.5

תקופת כהונתו של מנהל מחלקה כהגדרתו להלן (לרבות מנהל מחלקה באגף לרפואה פנימית) תהיה כלהלן:

 

א. תקופת כהונתו ("הקדנציה") של מנהל מחלקה תהיה בת שש שנים מתוכן שתי השנים הראשונות תהיינה שנות ניסיון אשר במהלכן או בסופן תהיה הדסה רשאית להביא לסיום את כהונתו של מנהל המחלקה.

 

ב. סיים מנהל המחלקה בהצלחה את תקופת הניסיון יועסק כמנהל המחלקה עד תום הקדנציה לאמור עד תום שש שנים ממועד מינויו.

 

ג. סיים מנהל המחלקה בהצלחה את הקדנציה, רשאי מנכ"ל הדסה להאריך את כהונתו של מנהל המחלקה לתקופה של עד ארבע שנים נוספות באישור הוועד הרפואי. סיים מנהל המחלקה את הקדנציה, רשאי מנכ"ל הדסה לסיים כהונתו של מנהל המחלקה בתום הקדנציה (לאמור: בתום שש שנים ממינויו), באישור ועדת הבחירה. לא התקבל אישור הוועד הרפואי או ועד הבחירה (לפי העניין) יובאו חילוקי הדעות מיידית להכרעת שופט בית הדין הארצי לעבודה בדימוס או שופט בית משפט מחוזי בדימוס אשר ייתן הכרעתו לא יאוחר מחודש ימים מיום הפנייה אליו.

 

ד. מנהל מחלקה שסיים תקופת כהונה בת שש שנים כמנהל מחלקה וכהונתו לא הוארכה, יועסק כרופא ראשי קבוע בתנאי שכר של מנהל יחידה כפי שאלה יהיו מעת לעת. דרגתו של מנהל מחלקה, כאמור, לא תפחת מן הדרגה שהייתה לו ערב סיום תפקידו כמנהל מחלקה אך קידומו בדרגה בעתיד יהיה על פי הכללים החלים על מנהל יחידה. להסרת ספק, מנהל מחלקה כאמור, לא יהיה זכאי להמשיך לקבל את תוספת גמול תפקיד (תוספת הניהול 20%) ששולמה לו כמנהל מחלקה.

 

ה. מנהל מחלקה שסיים תקופת כהונה בת עשר שנים כמנהל מחלקה, יועסק כרופא ראשי בתנאי שכר של מנהל מחלקה כפי שאלה יהיו מעת לעת.

 

ו. להסרת ספק, אין בהוראת פסקא (ה) לעיל כשלעצמה, כדי למנוע ממנהל מחלקה, שסיים תקופת כהונה בת עשר שנים, להתמודד שנית.

 

ז. מנהל מחלקה בהארכת כהונה של ארבע שנים נוספות, שלא השלים את תקופת הכהונה הנוספת בת ארבע שנים בשל מחלה (חו"ח), ייחשב כאילו השלים תקופת כהונה בת עשר שנים לעניין פסקא זו.

 

ח. מובהר בזאת, כי בכל מקרה בו תבקש הדסה להאריך או לסיים את כהונתו של מנהל מחלקה, ייעשה הדבר במתן הודעה מוקדמת בת 60 יום קודם לביצוע השינוי המבוקש, תוך מתן אפשרות למנהל המחלקה להביא את טיעוניו בפני הנהלת הדסה.

 

ט. להסרת ספק, ההוראות לעיל ולהלן לגבי תקופת ניסיון וכהונה (רוטציה) של מנהל מחלקה יחולו על כהונתו ותקופת כהונתו של מנהל מחלקה רפואית בהדסה שנבחר לתפקיד מנהל מחלקה והתקבל אישור למינויו של הגורמים המוסמכים על פי הנהלים המקובלים בהדסה מעת לעת. להסרת ספק הוראות אלה לא יחולו על כהונתו ותקופת כהונתו של מנהל יחידה או מנהל מרכז או מנהל מחלקה שמינויו ותנאי מינויו נקבעים ע"י המנכ"ל (כמו ממלא מקום מנהל מחלקה או מנהל מחלקה בפועל). 

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 6

65.2.6

בשים לב לתקופת הניסיון ולרוטציה בתפקיד מנהל מחלקה, יהיה מנהל מחלקה רשאי לבקש כי ההפקדות והניכויים בגין רכיב כוננות העל (או חלק ממנה כמקובל בהדסה מעת לעת) וכן בגין רכיב תוספת ניהול למנהלי מחלקות (כמקובל בהדסה מעת לעת), יבוצעו- כל עוד הרכיבים האמורים משולמים לו – לקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה ואשר לגביה יבואו הדסה וועדי הרופאים לידי הסכמה. הפקדות הדסה והניכויים לקופת הגמל שתיבחר, יהיו בשיעורי החיסכון הפנסיוני הנהוגים בהדסה בעבור מנהל מחלקה, בגין תוספות אלו, לולא ניתנה הוראת השינוי כאמור, למעט הפקדה נוספת בשיעור 2.33% שהפקידה הדסה לקופת הפנסיה של הדסה על פי הסכם מיום 3.3.1966. במקרה שתושג הסכמה בין הצדדים לגבי המשך הפקדות בגין רופאים שצברו בקופת הפנסיה לעובדי הדסה פנסיה מקסימלית, בקופת גמל אחרת, ההסכמה שתושג לגבי שיעור ההפקדות בקופת גמל אחרת, תחול גם על ההפקדות לפי סעיף זה, וזאת החל מן המועד בו הושגה ההסכמה ואילך בלבד, אך כפוף לתקרה שתחול על פי כל דין לגבי שיעורי ההפקדות בקופת הגמל. ככל שדרושים לביצוע האמור אישורים של הרשויות המוסמכות או תיקונים להסכמים עם קופות גמל לקצבה, ישתפו הצדדים פעולה לשם השגתם או ביצועם.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 7

 

להסיר ספק, אין בהוראות הסכם זה כדי לגרוע מסמכותה של הדסה לפעול כלפי מנהל מחלקה זכאי או מנהל מחלקה בתקופת כהונתם כמנהל מחלקה או לאחריה בהתאם להוראות חוקת העבודה לרופאי הדסה, לרבות בהתאם להוראות הקבועות בפרק יא' לחוקת העבודה של רופאי הדסה, ולהביא את כהונתם או עבודתם לידי סיום כקבוע בחוקת העבודה.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 8

 

תחילת תוקפם של הוראות סעיפים 2-5 הוא החל מ-24.11.2005 ותחילת תוקפם של הוראות סעיף 6 הוא החל מ-1.10.1999, ולהסרת ספק, הוראות סעיף 6 יחולו על כל מנהל מחלקה שמכהן או יכהן בתפקיד מנהל מחלקה, בתוקף מינוי שתוקפו במועד שחל החל מ-1.10.1999 או לאחר מכן, ולרבות מנהל מחלקה כאמור שכיהן קודם לתחילת מינויו כממלא מקום מנהל מחלקה או מנהל מחלקה בפועל.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 9

 

הוראת סעיף 7 לגבי העברת הפקדות לקופת גמל אחרת יחולו 60 יום לאחר שתאושר בקשת מנהל המחלקה להעברת ההפקדות והניכויים לקופת הגמל האחרת.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 10

 

בכפוף לאמור במפורש בהסכם זה לגבי יישוב חילוקי דעות, יובאו חילוקי הדעות בכל הקשור ליישומו לועדת מעקב כמשמעותה בהסכם 65-68.

 

הסכם קיבוצי מחודש יולי 2008, ס' 11

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH