מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
52. כוננויות רופאי מינהל

52.1

רופאים בעלי תפקידים במינהל רפואי יהיו זכאים למספר כוננויות שהתמורה עבור כל אחת מהן היא בגובה שכר יום עבודה אחד כמפורט להלן:                 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 39. פסק הבורר דורון מיום 26.4.77, שניתן מכוח הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 36.

 
התפקיד מספר כוננויות הערות

מנהלי אגפים ורופאים מחוזיים במשרד הבריאות

מנהלי שירותים מרכזיים

רופאים מחוזיים שאוכלוסייתם מעל 160,000 נפש בקופת חולים

28  

מנהלי מחלקות מקצועיות במשרד הראשי שבמשרד הבריאות.

מנהלי מחלקות במרכז קופת חולים.

רופאים נפתיים במשרד הבריאות.

רופאים מחוזיים בקופ"ח שאוכלוסיית המחוז פחות מ-160,000 נפש.

21  
סגן רופא מחוזי, מנהלי יחידות מיוחדות או רופאים אחראים לנושאים מוגדרים. 14  
רופאים במנהל רפואי במשרד במחוז או רופא לשכה. 6  

סגן מנהל מחלקה בשירות ארצי,

רופא אחראי מנגנון

מנהל המכון לבטיחות בדרכים בתל אביב

רופא ראשי ארצי (לאשפוז חולים כרוניים)

רופא ראשי ארצי (למניעת מחלות ריאה)

14 החלטת הוועדה המשותפת לארגון רופאי המדינה ומשרד הבריאות מיום 30.10.77
 

יז.

החל מיום 1.2.2012, בעלי התפקידים שלהלן יהיו זכאים למספר כוננויות כמפורט להלן:

מנהלי אגפים במשרד הבריאות מטה ראשי - 30 כוננויות בפקטור 0.75.

רופאי נפות - 25 כוננויות בפקטור 0.75.

מנהלי מחלקות במשרד הבריאות מטה ראשי – 24 כוננויות בפקטור 0.75.

סגן רופא מחוזי - 22 כוננויות בפקטור 0.75.

החל מיום 1.2.2014 הפקטור לבעלי התפקידים הנ"ל יעלה מ-0.75 ל- 0.8125.

החל מיום 1.2.2016 הפקטור לבעלי התפקידים הנ"ל יעלה מ-0.8125 ל-0.875.

החלטת ועדת מעקב מיום 22.5.12, סעיף 2.1

 

יח.

החל מיום 1.2.2012, בעלי התפקידים שלהלן יהיו זכאים למספר כוננויות כמפורט להלן:

מנהלי מחוזות – 30 כוננויות בפקטור 0.75.

גריאטרים מחוזיים ופסיכיאטריים מחוזיים - 28 כוננויות בפקטור 0.75.

החל מיום 1.2.2014 הפקטור לבעלי התפקידים הנ"ל יעלה מ-0.75 ל-0.8125.

החל מיום 1.2.2016 הפקטור לבעלי התפקידים הנ"ל יעלה מ-0.8125 ל-0.875.

סעיף 2.2

 

יט.

יובהר, כי באשר לבעלי התפקידים המופיעים בסעיף זה, האמור לעיל יבוא במקום מספר הכוננויות הקבוע מכח סעיף 39 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979 ומכח פסק הבורר דורון מיום 26.4.77.

 

כ.

האמור בסעיף זה לענין מכסת הכוננויות והמקדם שלהן מתייחס אך ורק לרופאים בעלי התפקידים המנויים בסעיף זה ולא יחול על בעלי תפקידים אחרים המנויים בהסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979 ומכוח פסק הבורר דורון מיום 24.6.1977.

 

כא.

למען הסר ספק, כל בעלי התפקידים המפורטים בסעיף 2 לעיל יהיו זכאים, בנוסף למכסת הכוננויות הקבועה בהחלטה זו, ל-11 ימים בהתאם לקבוע בנספח להסכם קיבוצי מיום  5.7.83 ס' 4 ולפסק הבורר דורון מיום 26.4.77.

 

52.2

רופאי המינהל יהיו זכאים, בנוסף למכסת ימי הכוננות הקבועה בסעיף 39 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979, ל-11 ימים (במקום 14).                                                                       רופאי המינהל יהיו זכאים, בנוסף למכסת ימי הכוננות הקבועה בסעיף 39 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979, ל-11 ימים (במקום 14). 

נספח להסכם קיבוצי מיום 5.7.83 ס' 4. (להסכם 15.3.79 ס' 39 ר' סעיף 52.1 לעיל).

52.3

רופא במשרה חלקית, ולא פחות מחצי משרה, זכאי למספר כוננויות יחסית לחלקיות משרתו.                                                                      רופא במשרה חלקית, ולא פחות מחצי משרה, זכאי למספר כוננויות יחסית לחלקיות משרתו.

פסק הבורר דורון 26.4.77, ס' 1 ב'

52.4

הנהלת המוסד בתיאום עם נציגי רופאי בריאות הציבור תקבע את שיבוצם של התפקידים שלא פורטו בטבלה לעיל בהתאם לקבוצות הרופאים השונות שנקבעו.                                                                      הנהלת המוסד בתיאום עם נציגי רופאי בריאות הציבור תקבע את שיבוצם של התפקידים שלא פורטו בטבלה לעיל בהתאם לקבוצות הרופאים השונות שנקבעו.

פסק הבורר דורון 26.4.77, ס' 1 ג'

52.5

רופא אשר נעדר מעבודתו מסיבה כלשהי למעלה מ-10 ימים בחודש מסוים, לא יהיה זכאי לתשלום מכסת הכוננות המאושרות לו באותו חודש, אלא התשלום לאותו חודש יבוצע יחסית לתקופה בה עבד באותו חודש לפי הנוסחה:

(מספר ימי החודש - מספר ימי היעדרות) - מכסת הכוננויות המאושרות

 (מספר ימי החודש – 10)

החלטת הוועדה המשותפת בין משרד הבריאות לארגון רופאי המדינה בנושא כוננויות רופאי בריאות הציבור מיום 30.10.1977 ("סיכום זה יראה כחלק בלתי נפרד של פסיקת הפרופ' דורון").

52.6

 

 

52.6.1

כוננות מנהל לרופאי אגף שיקום במשרד האוצר

(א) מוסכם בין הצדדים, כי רופאים המועסקים באגף לשיקום נכים במשרד האוצר יוגדרו כרופאי מינהל.

בעקבות האמור לעיל, יהיו הרופאים המועסקים באגף לשיקום נכים זכאים, החל מיום 1.4.03, לרכיבים המפורטים להלן המשולמים לרופאי מינהל, על פי הסכמי השכר של הרופאים כפי שיהיו מעת לעת:

כוננויות מינהל:        

החלטת ועדת המעקב מיום 10.3.2003, ס' 2 (א) – 2(ד)

 

 

תפקיד

מספר משרה

 

1. רופא

1054.06

2. רופא

1046.025

3. רופא אחראי (פיצויים אישיים)

207.006

4. רופא ראשי לשיקום

1046.02

 

(2) 11 ימי ערך, לפי האמור בס' 4 לנספח לזכ"ד מיום 5.7.83.

(ב) התמורה עבור הכוננויות וימי הערך האמורים בסעיף קטן (א) תהיה בהתאם לאמור בסעיף 39 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79 ובסעיף 4 לנספח לזכרון דברים מיום 5.7.83.

(ג) הכמויות בסעיף 52.5.2 לעיל הינן למשרה מלאה. רופא המועסק במשרה חלקית (לא פחות מחצי משרה) יהיה זכאי לכוננויות וימי ערך בהתאם לחלקיות משרתו.

(ד) ניכוי מהתשלום עבור הכוננויות וימי הערך, בשל היעדרות של הרופא, יופעל בהתאם לאמור בסעיף 3 לסיכום הדברים מיום 30.10.77.

 

52.6.2

מוסכם, כי כל תשלום עבור כוננויות ו/או ימי ערך, אשר שולם למי מבעלי התפקידים אשר אליהם מתייחסת החלטה זו כאמור לעיל, עבור תקופה אשר לגביה חלה החלטה זו, יופחת מהתשלום המגיע לאותו רופא, עבור אותה תקופה, על פי החלטה זו.

החלטת ועדת מעקב מיום 10.3.03, ס' 3

52.6.3

ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י) מצהירה, כי לעניין המוסכם בהחלטה זו, אין לה ולא תהיה לה כל תביעה לגבי התקופה שקדמה ליום 1.4.03, וכי לא תיזום תביעות אישיות של רופאים בעניין זה ולא תצטרף אל תביעות כאלה.

החלטת ועדת מעקב מיום 10.3.03, ס' 4

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH