מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
51. כוננויות למנהלים

51.1

כוננויות על עקרונות

מנהל מחלקה, יחידה, מכון, מרפאת חוץ - הכל של בית חולים (להלן בסעיף זה "מנהל") - יקבל תשלום בגובה שכר שלושים ימי עבודה לחודש בהיותו כונן על במשך כל החודש.

מנהל יודיע בעת היותו כונן על לכונן המחלקה, היחידה, המכון, לפי העניין, על מקום הימצאו. אם אין כונן באותו תחום מקצוע - יודיע המנהל על מקום הימצאו לכונן המיון, במקצוע הבסיסי הקרוב (פנימית, ילדים, כירורגיה כללית).

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 סעיף 36(א)

חובות הרופא כוננן העל בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 5/08 מיום 11.3.08

51.2

כונן על יכול להיקרא לבית החולים על ידי כל כונן במחלקתו הזקוק לעזרתו.

מסמך הבהרות להסכם 29.11.76, ס' 8 (19)

51.3

מנהל מעבדה; מנהלים לבנק דם

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 סעיף 7.1.

51.3.1

מוסכם כי מעבדה בבית חולים אינה "יחידה" לצורך הטבות מנהלים כמוגדר בסעיף 36(א) להסכם 15.3.79 (כוננויות על).

 

 

למרות האמור בס"ק הנ"ל מסכימים הצדדים כי כל רופא שמילא תפקיד של מנהל מעבדה מיקרוביולוגית, בקטריולוגית, ביוכימית, כימית, המטולוגית, אימונולוגית או אנדוקרינולוגית בבתי חולים ביום 31.3.91 יהיה זכאי החל מיום 1.4.91 לתשלום בגובה שכר 30 ימי עבודה לחודש בהיותו כונן על במשך כל החודש כאמור בסעיף 36(א) להסכם קיבוצי מיום 15.3.79 (כוננויות על). למען הסר ספק מקדם החישוב של הכוננות הוא 0.83.

ר' ס' 27 לעיל

 

מנהל בנק דם

בכל בית חולים בו קיים בנק דם ואלה שיוקמו בעתיד, ימונה לפי הנהלים הקיימים רופא כמנהל בנק דם ומעמדו יהיה כמנהל יחידה לכל דבר ועניין.

תוקף הסיכום הוא מיום קבלת מכתבי זה אלא אם כן מונה כבר מנהל בנק הדם כמנהל יחידה, במעמד כאמור.

מכתב לוואי להסכם 21.7.91 של הממונה על השכר ליו"ר הר"י  

 

כוננויות מנהל שירות

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 14.6.

1.1

מנהל שירות יהיה זכאי למספר כוננויות-על בהתאם לדרגתו, כמפורט בטבלה שלהלן:

 

 

דרגה     כמות כוננויות
6 10
7 20
8 30
 

 

1.2

התמורה בעד כל כוננות על של מנהל שירות תהיה בשיעור מחצית (50%) מהתמורה המשולמת בעד כוננות-על של מנהל מחלקה באותה דרגה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 14.7.

1.3

דין תשלומי כוננות על המשולמים למנהל שירות כדין תשלומי כוננות על המשולמים למנהל מחלקה בהתאם להסכמים הקיבוציים. מובהר, לגבי הדסה, כי הכוונה להסכמים הקיבוציים למעט הסכמי  הסגל האקדמי בהדסה. הסכמי הסגל האקדמי לא יחולו לגבי תשלום כוננות על למנהלי שירות בהסכם זה, לרבות  מנהלי שירות שהסכמי הסגל האקדמי חלים עליהם.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 14.8.

1.4

בגין כוננות מתוכננת, מנהל השירות יהיה זכאי לתגמול כקבוע בהסכם מיום 29.11.1976 במקדם (פקטור) שיעמוד על 1.1.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 14.9.

 

מנהל בנק הדם כמנהל יחידה, במעמד כאמור.

 

51.4

כוננות על וכוננות מתוכננת

מנהל המבצע כוננות מתוכננת (על פי האמור בהסכם 29.11.76)  ינהגו לגביו כך:

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 סעיף 36(ב). הגדרת מנהל בס' 36א' להסכם 15.3.79 כמובא לעיל.

51.4.1

אם מקום עבודתו הוא באזור פריפרי א' (באחד מבתיה"ח הבאים: העמק, סורוקה, נהריה, חדרה, צפת, פוריה, אשקלון, פרדסיה, שער מנשה, רמות רמז, מרכז בריאות ק. שמונה, מרכז בריאות בקה אל גרבייה, מרכז גריאטרי פרדס חנה) יופחת, על כל כוננות מתוכננת מן הכוננות המתוכננת ה-21 ואילך, שכר יום עבודה אחד מהתשלום המגיע לו בהיותו כונן על כאמור בסעיף קטן 36א' להסכם 15.3.79 (כונניות על).

ועדכון בפסק הבורר שוהם מ-3.7.85 ס' א'3

51.4.2

אם מקום עבודתו הוא בבי"ח אחר, על כל כוננות מתוכננת מן הכוננות המתוכננת ה-11 ואילך, יופחת שכר יום עבודה אחד מהתשלום המגיע לו בהיותו כונן על כאמור בסעיף 36 א' להסכם 15.3.79 (כוננויות על).

פסק בורר שוהם 3.7.85 ס' א (3). הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 36(ב) 2.

51.5

היעדרות מנהל מפאת חופשת מנוחה ומחלה

נעדר מנהל מפאת חופשת מנוחה או מחלה, יפחת מן התשלום האמור בסעיף קטן 36(א) להסכם 15.3.79 (כוננויות על) שכר יום עבודה אחד בגין כל יום של היעדרות כנ"ל.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 36(ג) עדכון הסכם 5.7.83 פד"ע מז/ 4-17 (בית הדין הארצי לעבודה 15.2.88).

 

קיזוז "כוננות על"

 

1.

במקום האמור בסעיף 36(א) להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979, מוסכם, כי חסר בשעות העבודה ביחידות זמן בנות 8 שעות (בחישוב חודשי מצטבר של שעות העבודה החודשיות שבוצעו בפועל (לא כולל שעות נוספות) יביא לקיזוז "כוננות על" או מינהל אחת או יום ערך אחד ממכסת הכוננויות החודשית של מנהל כהגדרתה בסעיף 36(א) להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979 ובהתאם לסעיף 4 לנספח לזיכרון הדברים מיום 5.7.1983 ולפסק הבורר דורון מיום 26.4.1977.

החלטת ועדת מעקב מיום 23.4.12, בנושא "קיזוז כוננות על", סעיף 1.

 

2.

לשם הדוגמה: בגין 8 שעות חסר בשעות עבודה לא בהכרח ברציפות, במצטבר, בחישוב חודשי של שעות העבודה החודשיות שבוצעו בפועל, תקוזז "כוננות על" אחת ממכסת הכוננויות החודשית. כך גם, בגין חסר בן 10 שעות תקוזז "כוננות על" אחת. בגין 16 שעות חסר יקוזזו שתי "כוננויות על" וכך הלאה.

סעיף 2

 

3.

חסר בשעות עבודה לעניין זה: חסר בשעות עבודה מפאת חופשת מנוחה ו/או מחלה למען הסר ספק, האמור בסעיף 16 בהסכם הקיבוצי לא יחול על מומחים שאינם "מנהלים זכאים" כהגדרתם בסעיף זה.

סעיף 3

 

4.

האמור בהחלטה זו לגבי קיזוז "כוננויות על" לא יחול על הדסה.

סעיף 4

 

5.

תחילתה של החלטה זו בכל הנוגע לקיזוז "כוננויות על" ביום חתימתה.

סעיף 5

 

קיזוז כוננויות על למנהלי שירות:

 

 

החליטה ועדת המעקב מכוח סמכותה לפי סעיף 119 להסכם הקיבוצי בישיבתה ביום 26.6.2014 כדלקמן:

החלטת ועדת מעקב מיום 26.6.2014

1.

מנהל שירות בדרגה 6 המקבל 10 כוננות על - לא ייערך קיזוז בכוננויות המתוכננות;

 

2.

מנהל שירות בדרגה 7 המקבל 20 כוננויות על - לא ייערך קיזוז בכוננויות המתוכננות;

 

3.

מנהל שירות בדרגה 8 המקבל 30 כוננויות על - יערך קיזוז בדומה לקיזוז החל על מנהלי מחלקות ומנהלי יחידות כפי שקבוע בסעיף 36(ב) להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979, החל מהכוננות המתוכננת ה-11 או ה-21 בהתאמה ולפי העניין.

 

6.

פיצוי בשל אי זכאות לתשלום עבור כוננות-על, וכוננות מתוכננת למנהלי בתי חולים בעת היעדרות עקב השתלמות (הסעיף כולו לא יחול על הדסה)

 

6.1

החל מיום 1 בפברואר 2013, כל המנהלים הזכאים הן ל-130 ימי השתלמות לכל 6 שנים על פי סעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 4.12.1979 והן ל-30 כוננויות-על פי סעיף 36(א) להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79 וכן מנהלי בתי חולים, הזכאים לכוננות מתוכננת על פי סעיף 37(א) להסכם קיבוצי מיום 15.3.1979 וכן סגני מנהלי בתי חולים וכן מנכ"ל משרד הבריאות, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות, סמנכ"ל בתי חולים בכללית, רופא ראשי בכללית, ורופא המכהן כראש אגף בהנהלה הראשית בכללית, (להלן: "המנהלים הזכאים") יהיו זכאים, בעת היעדרות עקב השתלמות, לקבל פיצוי בשל אי זכאות לתשלום כוננות-על או כוננות מתוכננת לפי העניין, עד למכסה של 130 יום לכל תקופה בת 6 שנים, בכפוף לאמור בסעיף 16.3 להלן.

הסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.1

 

6.2

הפיצוי כאמור בסעיף 16.1 לעיל יהיה בגובה התשלום עבור כוננות-על או כוננות מתוכננת,  לפי העניין, כפי שיהיה מעת לעת, אשר המנהל היה זכאי לו, אילולא נעדר עקב השתלמות כאמור בסעיף זה, וזאת  בגין התקופה בה שהה בהשתלמות כאמור (להלן: הפיצוי).

 

6.3

המנהלים הזכאים לפיצוי הקבוע בהסכם הקיבוצי מיום 17.4.2011 (להלן – הסכם מנהלי בתי חולים 2011) ואשר זכאים לפיצוי על-פי סעיף זה, יהיו זכאים, מדי שנה, בעת היעדרותם עקב השתלמות, לתשלום בסכום שאינו עולה על סכום השווה לתשלום עבור 38 כוננויות מתוכננות וזאת מתוך מכסת 130 הימים הקבועה למנהלים זכאים על פי ההסכם הקיבוצי מיום 4.12.1979, לפי הכללים והחלוקה שלהלן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.2

 

6.3.1

פיצוי בסכום השווה ללא יותר מ-25 כוננויות בשנה בהתאם להסכם מנהלי בתי חולים 2011; (הבהרה: אין מדובר בכפל תשלום מכוח הסכם מנהלי בתי חולים ומכוח הסכם זה).

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.3

 

6.3.2

פיצוי בסכום השווה ללא יותר מ-13 כוננויות בשנה לצורך השתלמויות מתוך מכסת 130 הימים הקבועה למנהלים זכאים על פי ההסכם הקיבוצי מיום 4.12.1979.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.3.1

 

6.4

ככל שמנהל בית חולים לא קיבל, בשנה מסוימת, את מלוא הפיצוי השנתי (פיצוי שווה ערך ל-25 ימים) הקבוע בהסכם מנהלי בתי חולים 2011, יהא מנהל כאמור רשאי לקבל פיצוי בגין היעדרות עקב השתלמות, אם שהה בהשתלמות, ובלבד שהפיצוי בגין היעדרות עקב השתלמות לא יעלה על 22 ימים בשנה, ובלבד שסך כל הפיצוי שיקבל בשנה אחת בגין היעדרות עקב שהות בחו"ל ובגין היעדרות עקב השתלמות, לא יעלה על סכום השווה לתשלום עבור 38 ימי כוננות, כאמור.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.3.2

 

6.5

על אף האמור בסעיף 16.3.2  לעיל, מנהל בית חולים הזכאי לפיצוי מכוח הסכם מנהלי בתי חולים 2011, יהיה רשאי לקבל, לצורך השתלמות, בפעם אחת, פיצוי בסכום השווה ללא יותר מ- 78 כוננויות (13 ימי השתלמות לשנה * 6 שנים) ובלבד שלמשך התקופה של 6 השנים, מיום מתן הפיצוי, יהיה זכאי אך ורק לפיצוי הקבוע בהסכם מנהלי בתי חולים 2011.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.4

 

6.6

למען הסר ספק מובהר כי לעניין אישור השתלמות, יחולו הכללים הקבועים אצל כל מעסיק החתום על הסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.5

6.7

הפיצוי ישולם למנהל הזכאי לו, במשכורת אחד החודשים: אפריל, יולי, אוקטובר, ינואר, בשל ניצול ימי השתלמות בפועל כאמור לעיל, במהלך שלשת החודשים אשר קדמו לחודש שבגינו משולמת אותה משכורת.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.6

 

6.8

הפיצוי לכל אחד מהמנהלים הזכאים, יהיה בגובה תעריף לכוננות-על ו/או כוננות מתוכננת למנהלי בתי חולים, כקבוע בהסכמים המפורטים בסעיף 16.1, שמשולם באופן שוטף לכל אחד מבעלי התפקידים המפורטים לעיל.

הסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.7

 

6.9

הפיצוי לא יהווה שכר לכל דבר ועניין ולא יובא בחשבון בחישוב ערך יום, בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות, בחישוב הבסיס לתשלום פיצויי פיטורים, לעניין המשכורת הקובעת לפנסיה תקציבית או לצורך הפרשות לקרן השתלמות.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.8

 

6.10

לצורך ההסכם הקיבוצי מיום 2.3.2006 (שעניינו תנאי המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת והרחבת בסיס השכר לפנסיה) ולצורך זה בלבד, ייחשב הפיצוי כנכלל בהגדרה: "שכר הרופאים עד רמת עבודה נוספת (כולל)".

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.9

 

6.11

מוסכם, שאם ייקבע ע"י בית משפט או בורר כי הפיצוי מהווה שכר לכל דבר ועניין או לעניין מסוים, או לתוספת קבועה (בניגוד למוסכם בין הצדדים בהסכם זה), כי אז יופחת גובה הפיצוי באופן שעלות הפיצוי למעסיק, בעקבות הקביעה  האמורה, לא תהיה גבוהה מעלותו אילולא הקביעה האמורה. ההפחתה תבוצע במועד התחולה של פסק הדין או של פסק הבורר, לפי העניין.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.10

 

 

 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 16.11

 

פיצוי כוננויות בעת היעדרות עקב השתלמות רופאים - הבהרה (חוזר מס' 17 לנושא שבסימוכין)

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011

לאור שאלות שהתעוררו בנוגע ליחס בין ההסדרים השונים הנוגעים לפיצוי בעבור כוננויות על/ כוננויות מתוכננות בשל השתלמות או עקב שהייה בענייני עבודה בחו"ל, להן הבהרות ביחס להסדרים אלו:

חוזר הממונה על השכר מיום 17.11.2013

1.

לא חל שום שינוי בכללי ניצול ההשתלמות על-פי סעיף 6 להסכם מיום 4.12.79, למעט ההגבלה כאמור בסעיף 5 להלן.

 

2.

פיצוי בגין אי ניצול כוננות על או כוננות מתוכננת בעת היעדרות עקב השתלמות

החל מיום 1.2.2013, המנהלים כמפורט בסעיף 16.1 להסכם מיום 25.8.2011, אשר הינם:

 • כל המנהלים הזכאים הן לימי השתלמות על פי סעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 4.12.1979  והן ל-30 כוננויות-על פי סעיף 36(א) להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79. (שהינם: מנהלי מחלקות, מנהלי מכונים ומנהלי יחידות).
 • מנהלי בתי חולים, הזכאים לכוננות מתוכננת על פי סעיף 37(א) להסכם קיבוצי מיום 15.3.79.
 • סגני מנהלי בתי חולים
 • מנכ"ל משרד הבריאות
 • המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
 • ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות
 • סמנכ"ל בתי חולים בכללית
 • רופא ראשי בכללית
 • רופא המכהן כראש אגף בהנהלה הראשית בכללית

יהיו זכאים, בעת היעדרות עקב השתלמות, לקבל פיצוי בשל אי זכאות לתשלום כוננות-על או כוננות מתוכננת, לפי העניין, עד למכסה של 108 יום לכל תקופה בת 6 שנים.

מובהר כי עקב המעבר ל-5 ימי עבודה בשבוע על פי ההסכם מיום 25.8.2011, הופחתה מכסת ימי ההשתלמות המירבית של מנהלים הזכאים לכך על פי ההסכם מיום 4.12.79 ממכסה של 130 ימים למכסה של 108 ימים (שהם שווי ערך ל-130 ימים בשבוע עבודה בן 6 ימים, כתוצאה מהמעבר לשבוע עבודה בן 5 ימים).

מובהר כי היקף הפיצוי על היעדרות בשל השתלמות הוא בהתאם לניצול בפועל של חופשת ההשתלמות, בהתאם לכללי הניצול כנזכר בסעיף 1 לעיל.

למען הסר ספק, מובהר כי אין לשלם פיצוי בשל אי ניצול כוננות על או כוננות מתוכננת בעת היעדרות בגין השתלמות בגין ימי השתלמות שנצברו לזכותו של הרופא לפני יום 1.2.2013.

פיצוי כאמור ינתן רק עבור ימי השתלמות שנצברו לאחר  יום 1.2.2013.

 

3.

פיצוי בגין אי ניצול כוננות על עקב שהייה בתפקיד בחו"ל

המנהלים, בתפקידים המפורטים מטה, זכאים לפיצוי בגין אי ניצול כוננות על (כוננות בית חולים) עקב שהייה בתפקיד בחו"ל כמפורט בהסכם מיום 17.4.2011 על פי הכללים המפורטים בהסכם:

 • כל הרופאים המועסקים בשירות המעסיקים בתפקיד של מנהל בית חולים;
 • רופאים המועסקים בתפקידים הבאים במשרד הבריאות, ואשר זכאים במשכורותיהם לתשלום עבור כוננות מנהל בית חולים לפי הוראות ההסכמים הקיבוציים החלים על הרופאים:

 מנכ"ל משרד הבריאות

 משנה למנכ"ל משרד הבריאות

ראש מינהל רפואה

 (לעניין זה ראה חוזרנו הער 2011-2-12).

 

4.

מנהלים הזכאים גם לפיצוי בגין אי ניצול כוננות על או כוננות מתוכננת בעת היעדרות עקב השתלמות וגם לפיצוי בגין אי ניצול כוננות על (כוננות בית חולים) עקב שהייה בתפקיד בחו"ל

לגבי מנהלים אשר זכאים לפיצוי כאמור בסעיף 2 לעיל וגם לפיצוי כאמור בסעיף 3 לעיל (להלן: "המנהלים בעלי הזכאות משני המקורות"), יחולו הכללים האמורים בסעיפים אלו בהגבלות הבאות:

המנהלים בעלי הזכאות משני המקורות יהיו זכאים מדי שנה, לתשלום בסכום שאינו עולה על סכום השווה לתשלום עבור 38 כוננויות מתוכננות לפי הכללים והחלוקה שלהלן:

 

א.

פיצוי בסכום השווה ללא יותר מ-25 כוננויות בשנה בשל שהייה בחו"ל - (מתוך המכסה כאמור בהסכם מיום 17.4.2011) ובנוסף פיצוי השווה ללא יותר מ-13 כוננויות בשנה מכוח הסדר הפיצוי בגין ימי השתלמות. מובהר כי 13 הימים הנ"ל הינם מתוך מכסת 108 הימים.

 

ב.

אם זכאי המנהל לפיצוי של פחות מ-25 כוננויות בשנה בשל שהייה בחו"ל - יוגבל לניצול של עד 22 כוננויות בשנה מכוח הסדר הפיצוי בגין ימי השתלמות (מתוך 108 הימים), ובלבד שלא יהיה זכאי ליותר מ-38 כוננויות בשנה משני המקורות יחד.

 

 

לשם המחשה, מנהל (בעל זכאות משני המקורות) זכאי ל:

 

 

זכאות לפיצוי בגין כוננויות מתוכננות בשל שהייה בחו"ל

מגבלה על מספר הכוננויות המתוכננות בגינן יפוצה מכוח הסדר ההשתלמות

25 כוננויות

13 כוננויות

24 כוננויות

14 כוננויות

20 כוננויות

18 כוננויות

16 כוננויות

22 כוננויות

14 כוננויות

22 כוננויות

1 כוננויות

22 כוננויות

 

5.

ניצול מרוכז של חופשת השתלמות

על אף האמור בסעיף 4 לעיל, מנהל הזכאי לפיצוי משני המקורות כאמור בסעיף 4, יהיה רשאי לקבל לצורך השתלמות, בפעם אחת, פיצוי בסכום השווה ללא יותר מ- 78 כוננויות (13 * 6), ובלבד שב- 6 השנים הבאות לאחר מתן הפיצוי בגין 78 הכוננויות יהיה זכאי המנהל לפיצוי אך ורק בגין לא יותר מ-25 כוננויות מתוכננות בשנה בשל שהייה בחו"ל, על פי ההסכם מיום 17.4.11.

 

6.

למען הסר ספק, מובהר כי אין לשלם פיצוי בשל אי ניצול כוננות על או כוננות מתוכננת בעת היעדרות בגין השתלמות בגין ימי השתלמות שנצברו לפני יום 1.2.2013 לזכותם של המנהלים הזכאים לכך הן על פי סעיף 2 והן על פי סעיף 3.  

פיצוי כאמור ינתן רק עבור ימי השתלמות שנצברו לאחר  יום 1.2.2013.

 

7.

יובהר כי כל האמור לעיל איננו חל על מנהלי שירות, שעליהם חל סעיף השתלמויות רופאים מומחים בבתי חולים המופיע בהסכם מיום 25.8.2011.

 

51.6

רופא שקיבל מנוי בפועל

הוראות סעיפים 36(א) (כוננויות על), 36(ב) (כוננויות מתוכננות) להסכם 15.3.79 יחולו גם על רופא שקיבל מינוי בפועל של מנהל בעת העדרו של המנהל  ולתקופת המינוי, יחסית לחלקיות עבודתו, כאמור באותו חודש.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 36(ד).

א.

רופא אשר יחליף מנהל מחלקה (במינוי בפועל) יהא זכאי לכוננויות מנהל מחלקה בהתאם למספר הימים בהם מילא את מקומו.

חוזר הממונה על השכר מיום 6.5.2013

ב.

רופא אשר יחליף מנהל מחלקה (במינוי בפועל) יהא זכאי לתשלום שעות נוספות גלובליות לפי החלק היחסי של החודש בו לא החליף את מנהל המחלקה. לדוגמא: במהלך חודש בן 30 יום החליף הרופא את המנהל למשך 10 ימים. זכאותו תהא:

 

 

 • 10 כוננויות מנהל מחלקה.
 • תשלום שעות נוספות גלובליות ביחס בין הימים אשר לא עבד בהם כרופא מחליף למנהל המחלקה לבין 30 ימים (20/30*10=6.66).
 • יובהר, כי רופאים הזכאים לשעות נוספות גלובליות באופן יחסי כאמור לעיל יהיו זכאים לקבל תגמול בגין כל זמן עבודה החל מהשעה הנוספת הראשונה שמעבר למכסה הגלובלית היחסית לה הם זכאים.

 

 

לדוגמא: רופא אשר עבד 10 ימים כרופא מחליף למנהל במהלך חודש קלנדארי אחד יהיה  זכאי ל-2/3 6 שעות נוספות גלובאליות (2/3 6 = 20/30*10). במידה ועבד במהלך החלק של החודש בו לא שימש כרופא מחליף למנהל 8 שעות נוספות יהא זכאי לקבל תגמול בגין כל זמן עבודה החל מהשעה נוספת מעבר ל-2/3 6 השעות הנוספות הגלובליות בחודש בו היה גם רופא מחליף.

 

1.

למען הסר ספק, רופא שהחליף את המנהל כל החודש, לא יהיה זכאי באותו חודש לש.נ. גלובליות כלל.

 

51.7

כוננות על למנהלי יחידות בהדסה שהתמנו בתקופה 1.12.2001 - 30.11.2005

 

51.7.1

הדסה תמנה, בתוקף מיום 1.12.01, ששה עשר (16) מנהלי יחידות רפואיות.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 3

על ביטול מינוי מנהל יחידה על פי הסכם זה ראה ס' 63.2 להלן

51.7.2

 

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 4 א'

51.7.2.1

בתקופה הקובעת תעמוד התמורה שתשולם למנהל יחידה (כל עוד מינוי בתוקף), בגין היותו כונן על בתקופה הקובעת (ועד בכלל), על המכסות המפורטות להלן:

 • בתקופה שמ-1/12/2001 ועד 30/11/2002 – 6 כוננויות על לחודש;
 • בתקופה שמ-1/12/2002 ועד 30/11/2003 – 12 כוננויות על לחודש;
 • בתקופה שמ-1/12/2003 ועד 30/11/2004 – 18 כוננויות על לחודש;
 • בתקופה שמ-1/12/2004 ועד 30/11/2005 – 24 כוננויות על לחודש;

 

51.7.2.2

לאחר תום התקופה הקובעת, היינו החל מ-1/12/2005, ואילך, תעמוד התמורה שתשולם למנהל היחידה (כל עוד מינוי בתוקף), בגין היותו כונן-על, על המכסה המקובלת על פי הסכמי הר"י או, לגבי מנהל יחידה שהוא חבר סגל אקדמי, על פי הסכם הסגל האקדמי.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 4 ב.

להסכם הסגל האקדמי מיום 22.7.84 פרק יט' לאוגדן

51.7.2.3

על אף האמור בהסכמי הר"י (בנספח לזכרון הדברים מיום 5/7/1983), במקרה בו מנהל יחידה שמונה כאמור בסעיף 3 לעיל יבצע בתקופה הקובעת כוננויות מתוכננות, חישוב התמורה עבור כוננויות מתוכננות יהיה לפי פקטור 1.2 לחישוב ערך יום, וזאת עד המועד שהחל ממנו תעמוד מכסת כוננויות העל שתשולם לו על 24 כוננויות-על, או עד ה-1/12/2004, לפי המוקדם. לאחר המוקדם מבין המועדים האמורים התמורה עבור כוננויות מתוכננות שיבצע מנהל היחידה תחושב כמקובל למנהל יחידה.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 4 ג'.

51.7.2.4

כפוף לתקנות מס הכנסה ולהסדר התחיקתי, ההפרשות לקופת (לקופות) פנסיה ולקופת  (וקופות) גמל המבוצעות בגין התמורה המשתלמת למנהל יחידה בגין היותו כונן על, תבוצענה בהתאם ליחס הנהוג בהדסה לגבי הפרשות לקופות אלה בגין התמורה המשתלמת עבור כוננויות על.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס'  4 ד'

51.7.3

הוראות סעיף 4 לעיל יחולו גם על כל מנהל יחידה נוסף שתמנה הנהלת הדסה (אם תמנה) במהלך התקופה הקובעת (להלן: "מנהל יחידה נוסף").

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 5

51.7.4

הסתיימה העסקתו של מנהל יחידה שמונה כאמור בסעיף 3 לעיל, או של מנהל יחידה נוסף שמונה כאמור בסעיף 5 לעיל, בהדסה אגב פרישה לפנסיה או עקב פטירתו של מנהל היחידה (חו"ח) בלבד תשלם לו הדסה – או במקרה פטירתו (חו"ח) תשלם הדסה לזכאים במקרה פטירתו – במועד תשלום משכורתו האחרונה, סכום כולל השווה לסך כל ההפרשים, שבין התמורה ששולמה למנהל היחידה על פי הוראות סעיף 4 לעיל בגין היותו כונן –על בכל חודש וחודש בתקופה הקובעת, לפי העניין, לבין התמורה שהייתה משולמת לו בגין היותו כונן-על בכל חודש וחודש בתקופה הקובעת, על פי הסכמי הר"י או לגבי חבר הסגל האקדמי, על פי הסכם הסגל האקדמי אילולי תיקונם בהסכם זה, כאשר התמורה שהייתה משולמת לו כאמור תחושב, בגין כל חודש בו שולמה לו תמורה על פי הוראות סעיף 4 לעיל, לפי העניין, בערכים נומינליים. הסכום הכולל של ההפרשים האמורים (כשהם מחושבים בערכים נומינליים, כאמור), ישולם בערכים נומינליים, ולא יבוצע לגבי הסכום הכולל האמור, או כל חלק ממנו, כל שיערוך, עדכון או הצמדה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על פי הסכמי תוספת יוקר, הסכמי הר"י, מדד יוקר המחיה, בגין ריבית, או אחרת, בגין התקופה שמהמועד בו שולמה התמורה על פי הוראות סעיף 4 לעיל, לבין המועד לתשלום הסכום הכולל כאמור על פי הוראות פסקא זו.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 6

51.7.5  

לגבי מנהל יחידה שמונה כאמור בסעיף 3 לעיל, או לגבי מנהל יחידה נוסף שמונה כאמור בסעיף 5 לעיל, התמורה הקבועה בסעיף 4 (ולגבי מנהל יחידה נוסף כאמור המסיים את עבודתו בהדסה אגב פרישה לפנסיה או עקב פטירה חו"ח בלבד גם התמורה הקבועה בסעיף 6) תבוא במקום התמורה שהייתה משולמת למנהל היחידה בגין היותו כונן-על על פי הסכמי הר"י או לגבי חבר סגל אקדמי – על פי הסכם הסגל האקדמי אילולי תיקונם בהסכם זה. הפרשות לקופות גמל יבוצעו רק בגין התמורה המשתלמת בפועל עבור כוננויות-על על פי המכסות המפורטות בסעיף 4 לעיל. בחישוב הסכום לתשלום על פי הוראות סעיף 6 לעיל, לא יובאו בחשבון הפרשות וניכויים לקופות גמל למיניהן, ולא יבוצעו בגין הסכום האמור הפרשות וניכויים לקופות גמל למיניהן.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 7

51.7.6

הר"י ונציגי הרופאים מאשרים כי, התנאי למינוי מנהלי היחידות על פי סעיף 3 או סעיף 5 לעיל, הינו תשלום התנאים כפי שסוכמו בהסכם זה וכי לגבי העניינים המוסדרים בהסכם זה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכסות כוננויות העל שלפיהן תחושב התמורה המגיעה למנהלי היחידות בגין היותם כונני על התקופה הקובעת ואי תחולת הוראות סעיפים 3 (ב) ו (ג) להסכם 1998, יחולו הוראות הסכם זה, והן בלבד.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 9.

 

להסכם 1998 ר' ס' הפחתת שכר הסתדרות מדיצינתי הדסה

51.7.7

מנהל יחידה שימונה בתקופה הקובעת (בין כאמור בסעיף 3 לעיל ובין כאמור בסעיף 5 לעיל), יאשר בכתב, כתנאי למינויו כאמור, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי תשלום התנאים כפי שסוכמו בהסכם זה, הינם תנאי למינויו, וכי לגבי העניינים המוסדרים בהסכם זה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מכסות כוננויות העל שלפיהן תחושב התמורה המגיעה לו בגין היותו כונן על בתקופה הקובעת ואי תחולת הוראות סעיף 3 (ב) ו(ג) להסכם 1998, יחולו עליו הוראות הסכם זה, והן בלבד.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 10.

 

להסכם 1998 ר' ס' 34 לעיל (הסכם הבראה).

51.7.8

כפוף להוראות הסכם זה, לא יפורש הסכם זה כויתור מצד מנהלי היחידות על כל זכות אחרת המגיעה להם מכח הסכמי הר"י או הסכם הסגל האקדמי, אלא בהתאם לקבוע בהסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 11.

51.7.9

הר"י, נציגי הרופאים, כל יחיד/ה מיחידיהם (לרבות מנהלי היחידות), לא יזמו, יפתחו, ישתפו פעולה או יתמכו בהליך כלשהו הכולל בגדרו תביעות שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות הסכם זה או החורגות מעבר לזכויות על פיו.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 12.

51.8

כוננויות על למנהלי מחלקות בית חולים שערי צדק שמונו בשנים 2007-2008

הסכם קיבוצי מיום 8.2.2007

51.8.1

שערי צדק ימנה בסמוך לאחר חתימת הסכם זה, 8 (שמונה) מנהלי יחידות רפואות, ובמהלך השנים 2007-2008 עו"ד 2 (שניים) מנהלי יחידות.

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 3

51.8.2

על אף האמור בהסכם הקיבוצי, זכויות מנהלי היחידות שימונו על פי הסכם זה יחלו החל מיום מינויים ולא לפני 1.2.2007 ויהיו כדלקמן: ככלל יהיו זכאים מנהלי היחידות בשנה הראשונה לרבע (25%) מכוננויות העל להם הם היו זכאים אילו מונו כמנהלי יחידות על פי ההסכם הקיבוצי, ובהדרגה על פני 5 שנים יושוו זכויותיהם במלואן לזכויות מנהל יחידה בהתאם להסכמים הקיבוציים של הרופאים, והכל כמפורט להלן:

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 4

51.8.2.1 

מנהלי היחידות שימונו על פי הסכם זה יהיו זכאים לכוננויות על בתקופה הקובעת כמפורט להלן:

 

 

 • בתקופה שמ-1.2.2007 ועד 31.1.2008 – 7 כוננויות על לחודש.

 

 

 • בתקופה שמ-1.2.2008 ועד 31.1.2009 – 12 כוננויות על לחודש.

 

 

 • בתקופה שמ-1.2.2009 ועד 31.1.2010 – 16 כוננויות על לחודש.

 

 

 • בתקופה שמ-1.2.2010 ועד 31.1.2011 – 21 כוננויות על לחודש.

 

 

 • בתקופה שמ-1.2.2011 ועד 31.1.2012 – 25 כוננויות על לחודש.

 

 

לאחר תום התקופה הקובעת, היינו החל ביום 1.2.2012 ואילך, תעמוד התמורה שתשולם למנהלי היחידות בגין היותם כונני על, על המכסה המקובלת בהתאם להסכמים הקיבוציים של הרופאים.

 

51.8.2.2 

על אף האמור בהסכמי הר"י (בנספח לזכרון הדברים מיום 5/7/83) במקרה בו מנהל יחידה שמונה כאמור בסעיף 3 לעיל יבצע בתקופה הקובעת כוננויות מתוכננות, חישוב התמורה עבור כוננויות מתוכננות יהיה לפי פקטור 1.2 לחישוב ערך יום, וזאת עד למועד שהחל ממנו תעמוד מכסת כוננויות העל שתשולם לו על 25 כוננויות על או עד 1/2/2011, לפי המוקדם. לאחר המוקדם מבין המועדים האמורים התמורה עבור כוננויות מתוכננות שיבצע מנהל היחידה תחושב כמקובל למנהל יחידה לפי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים.

 

51.8.3

הוראות סעיף 4 לעיל יחולו גם על כל מנהל יחידה נוסף שתמנה הנהלת שערי צדק (אם תמנה) במהלך התקופה הקובעת (להלן "מנהל יחידה נוסף") למעט מנהלי יחידות שתקבענה על ידי כל גורם מסמך ו/או שימונו בהתאם להסכמים קיבוציים עתידיים של הרופאים לגביהם לא יחולו הוראות הסכם זה והם יהיו זכאים למלוא הזכויות הקבועות בהסכמים הקיבוציים של הרופאים החל מיום עבודתם הראשון.

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 5

51.8.4

נציגות הרופאים מאשרת כי ידוע לה שהנהלת שערי צדק הסכימה למינוי מנהלי היחידות על פי הסכם זה, רק בשל התנאים שסוכמו בהסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 6

 

הסתיימה בתקופה הקובעת העסקתו של מנהל יחידה שמונה כאמור בסעיף 3 לעיל או של מנהל יחידה נוסף שמונה כאמור בסעיף 5 לעיל, אגב פרישה לפנסיה או עקב פטירתו של מנהל היחידה (חו"ח) בלבד, ישלם לו שערי צדק או במקרה פטירתו - ישלם שערי צדק לזכאים במקרה פטירתו - במועד תשלום משכורתו האחרונה סכום כולל השווה לסך כל ההפרשים, שבין התמורה ששולמה למנהל היחידה על פי הוראות סעיף 4 לעיל בגין היותו כונן על בכל חודש וחודש בתקופה הקובעת לפי העניין, לבין התמורה שהייתה משולמת לו בגין היותו כונן על בכל חודש וחודש בתקופה הקובעת על פי ההסכם הקיבוצי, כאשר התמורה שהייתה משולמת לו כאמור תחושב, בגין כל חודש בו שולמה לו תמורה על פי הוראות סעיף 4 לעיל, לפי העניין, בערכים נומינליים. הסכום הכולל של ההפרשים האמורים (כשהם מחושבים בערכים נומינליים כאמור), ישולם בערכים נומינליים, ולא יבוצע לגבי הסכום הכולל האמור, או חלק ממנו, כל שיערוך, עדכון או הצמדה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על פי הסכמי תוספות יוקר, הסכמי הר"י, מדד יוקר המחיה, בגין ריבית, או אחרת, בגין התקופה שמהמועד בו שולמה התמורה על פי הוראות סעיף 4 לעיל, לבין המועד לתשלום הסכום הכולל כאמור על פי הוראות פסקה זו. 

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 7

 

מובהר בזאת, כי מלבד נושא כוננויות העל המוסדר בסעיף 4 להסכם זה, כל מנהלי היחידות שימונו בהתאם לסעיפים 3 ו-5 בהסכם זה יזכו למלוא הזכויות הקבועות למנהלי יחידות בהתאם להסכמים הקיבוציים של הרופאים.

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 8

 

מנהל יחידה שימונה בתקופה הקובעת (בין כאמור בס' 3 לעיל ובין כאמור בס' 5 לעיל), יאשר בכתב, כתנאי למינויו כאמור, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי תשלום התנאים כפי שסוכמו בהסכם זה, הינם תנאי למינויו, וכי לגבי העניינים המוסדרים בהסכם זה יחולו עליו הוראות הסכם זה בלבד. הסכם זה לא יפורש כויתור מצד מנהלי היחידות או מצד הר"י ואר"מ על כל זכות אחרת (נוכחית או עתידית) המגיעה למנהלי היחידות מכוח הסכמי הרופאים, אלא בהתאם לקבוע בהסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 9

 

הר"י, אר"מ, וועד הרופאים, לא יזמו ו/או יפתחו ו/או ישתפו פעולה ו/או יתמכו בהליך כלשהו הכולל בגדרו תביעות שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות הסכם זה.

הסכם קיבוצי מיום 8.2.07 ס' 10

51.9

כוננות למנהל בי"ח ולסגנו

 

51.9.1

מנהל בית חולים - בהיותו כונן כל חודש - וסגן מנהל בית חולים - זכאים לקבל תשלום בגובה מספר כוננויות מתוכננות לחודש כמפורט להלן:

הסכם קיבוצי מיום   15.3.79 ס' 37(א)

 

ס. מנהל ביה"ח

מנהל ביה"ח

גודל ביה"ח במיטות תקניות

 

20

30

מ-300 ומעלה

17

25

מ-100 עד 299

10

15

עד 99

 

51.9.2 

מנהל בית החולים או סגן מנהל בית החולים המשמשים גם כמנהלים כמוגדר בסעיף 36 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79 אשר יבצעו כוננות מתוכננת במסגרת המחלקה, מיון או יחידה וכו' יהיו זכאים לקבל תמורת כוננות מתוכננת זו תשלום בהתאם להוראות הקיימות, בהפחתת שכר שני ימי עבודה בגין כל יום בו ביצעו כוננות מתוכננת כנ"ל. אולם, בכל מקרה לא יוכל לקבל תמורה עבור מספר כוננויות מתוכננות המבוצעות במסגרת המחלקה ו/או מיון ו/או היחידה מעבר למספר הכוננויות הקבוע בס"ק הנ"ל.

 

הסכם קיבוצי מיום   15.3.79 ס' 37(ב)

לס' 36 להסכם 15.3.1979 ר' ס' 51.4 לעיל

51.9.3

נעדר מנהל בית חולים או סגן מנהל בית חולים מפאת חופשת מנוחה או מחלה, יופחת מן התשלום הנקוב בסעיף קטן א' החלק היחסי (לפי 30 יום בחודש) של התשלום האמור בגין כל יום של היעדרות כנ"ל.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.1979 ס' 37(ג). נמחק סיפא המשפט החל במילה ובלבד ש.. " (עפ"י עדכון מהסכם קיבוצי מ-5.7.1983. ופד"ע מז'/ 4-17 (ביה"ד האזורי לעבודה 15.2.88).

לס"ק א' ר' 51.9.1  לעיל.

51.9.4

לא יבצע מנהל בית החולים כוננויות מתוכננות אלא באישור מנכ"ל משרד הבריאות או בעל תפקיד מקביל אצל המעסיקים האחרים.

נספח להסכם קיבוצי מיום 5.7.83 ס' 10.

על ביצוע לגבי רופאי "כללית" ר' ס' 51.9 להלן.

51.9.5

התמורה 2 ימים בגין יום חול ו-3 ימים בגין שבת, ובלבד שתוספת שבת לא תעלה על 6 ימים.

חוזר משרד הבריאות מיום 24.2.83 ותיקון מיום 3.3.83

51.10

שירותי בריאות כללית - פיצוי בעד החלפת מנהל בי"ח

רופאי בתי חולים (כולל סגני מנהלים) זכאים לפיצוי החלפה בעד החלפת מנהלי בתי חולים בתנאי:

 • שקיבלו מנוי בכתב על ההחלפה מטעם המרכז.
 • שההחלפה נמשכה מחודש ומעלה.
 • אם המוחלף הוא מנהל בית חולים וההחלפה נמשכה מחודשיים ומעלה יקבל המחליף גם 50% ממספר הכוננויות הגלובליות שזכאי להן מנהל בית החולים.
 • אם ההחלפה נמשכת מ-6 חודשים ומעלה, יקבל המחליף את המספר המלא של הכוננויות הנ"ל.

"שירותי בריאות כללית" - קובץ הוראות כ"א מס' 41.117 תיקון 2 4/82

51.11

שירותי בריאות כללית - מנהל בית חולים וסגן מנהל בית חולים - ביצוע תורנויות

אם בצעו מנהל ביה"ח או סגנו, תורנויות מאושרות כנ"ל, יהיו זכאים לתמורה מלאה בגין התורנויות ללא הפחתה של כוננויות מתוכננות של מנהלים.*

*בנוהל "כללית" מס' 40.15.93 ס' 7.2.2 נאמר "לא יבצע מנהל ביה"ח או סגנו כוננויות מתוכננות או תורנויות, אלא באישור הסמנכ"ל לרפואה". 

נוהלי שירותי בריאות כללית 40-15-93 ס' 7.2.5 נוהל תורנויות וכוננויות של רופאים בבתי חולים מיום 9.10.94

 

ר' ס' 48.3 לעיל.

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH