מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
49. כוננויות – תשלום

49.1

כוננות מחלקה; כוננות מחלקה פעילה

 

 

49.1.1

רופא המבצע כוננות מתוכננת ביום חול משעה 16:00 עד 08:00 למחרת זכאי לתמורה השווה לשני ימי עבודה.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 24א'

49.1.2       

רופא כונן אשר אינו נכלל בסעיף 24 ב' להסכם 29.11.76 (רופא אחד במקצועות פנימית, כירורגיה, אורטופדיה (או טראומטולוגיה) ויולדות (חדר לידה), ילדים, מחלקת הרדמה ויחידות לטיפול נמרץ)*, יקבל תשלום של שני ימי עבודה בלבד, גם אם נקרא לעבוד בחדר מיון.

 

* (לסעיף זה יש לעדכן את כל מקצועות המיון כמפורט לעיל)

 

הוראות ביצוע תורנויות וכוננויות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 17.

(סעיף 24 ב' להסכם 29.11.76 דן בכוננות מיון).

49.1.3       

למרות האמור בס"ק 24 א' להסכם 29.11.76 רופא בכוננות מתוכננת הנקרא לבית החולים לאחר השעה 19:30 ונדרש לעבודה רפואית של 4.5 שעות לפחות, יקבל בתמורה לביצוע הכוננות האמורה תשלום הזהה לשכר 3 ימי עבודה.* משמעותו של הסעיף היא שהתשלום הכולל לכל הכוננות, כולל שעות העבודה בפועל, יהיה זהה לשכר 3 ימי עבודה.

 

* בהוראות "שירותי בריאות כללית", נוהל 40.15.93 ס' 9.3.2 נאמר בהקשר לסעיף זה: "בתום הכוננות ידווח הכונן בכתב למנהל המחלקה על העבודה הרפואית שביצע בעת הכוננות. הדיווח יהיה חתום ע"י הרופא הכונן ויישמר אצל מנהל המחלקה למשך 12 חודשים מתום החודש בו בוצעה הכוננות".

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 24(ג).

הוראות ביצוע 2)ד3 והבהרות ס' 22. (ס' 24א' להסכם 29.11.76 = כוננות מחלקה).

במכתב הבהרות נאמר שהתשלום של 3 ימים יהיה במקום תשלום של 2 ימים.

49.2

כוננות מיון

 

 

49.2.1

רופא בכוננות מתוכננת בה הוא אחראי גם לחדרי המיון ביום הקבלה של מקצועו באחד המקצועות כדלקמן: פנימית, כירורגיה, אורתופדיה (או טראומטולוגיה), נשים ויולדות, וכן כונן מחלקת ההרדמה ויחידות לטיפול נמרץ וכונן ילדים  יקבלו בתמורה לביצוע הכוננות האמורה תשלום הזהה לשכר ¼ 3 ימי עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 24(ב).

 

הוספת "כונן ילדים" בהוראות ביצוע מ-13.3.77 ס' 9

 

·   החל מ-1.4.85 נוירוכירורגיה, כירורגית כף יד וכלי דם.

פסיקת הבורר שוהם מ-3.7.85 ס'4

 

 

·   החל מ-1.4.91: כוויות, עיניים, אף אוזן גרון.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 17.1 ילדים?)

 

·   החל מ-1.1.92: אורולוגיה, נפרולוגיה, נוירולוגיה, כירורגית ילדים, פלסטיקה.

 

 

 

·   החל מ-1.1.96 כירורגית חזה, הרעלות ופה ולסת.

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 8.1 וועדת מעקב מיום 29.8.94 ס' 8.

 

·   החל מ-1.6.97 הרופאים במחלקות/יחידות רפואה גרעינית, גסטרואנטרולוגיה ודרמטולוגיה.

 

 

49.2.2

בכל בית חולים בו קיימת מחלקה פסיכיאטרית ובבי"ח פסיכיאטרים ייהפך כונן אחד בימי הקבלה של ביה"ח לכונן מיון.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 40(ה).

 

49.2.3  

התמורה עבור הכוננויות אשר יכללו לעיל במכסה הנוספת החדשה ביחידת הרדמה עפ"י הסכם מרדימים מיום 6.10.88  תהיה תמורה עבור כוננות מיון.

 

הסכם קיבוצי מיום 6.10.88 ס' 2.

המכסה הנוספת מפורטת בס' 47.7 לעיל

 

49.2.4   

בכל אחד מהמקצועות בהם יש תשלום מיוחד לכונן מיון (סעיף 24 ב' להסכם 29.11.76), יהיה רק כונן אחד בכל מקצוע אשר יהיה זכאי לתשלום זה, אף אם בפועל עובדים מספר כוננים באותו המקצוע, וזאת בתנאי שרק אותו כונן מכסה את המיון או היחידה לטיפול נמרץ. נדרש הכונן הנוסף כאמור, לכסות את המיון או היחידה לטיפול נמרץ, יקבל אף הוא את התמורה הנקובה בסעיף 24 ב' הנ"ל.

 

הוראות ביצוע תורנויות וכוננויות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 8(16)

(סעיף 24 ב' להסכם 29.11.76 דן בכוננות מיון).

49.2.5 

למרות האמור לעיל, באותם בתי חולים ובאותם ימים בהם נמצאות בתורנות קבלה 2 מחלקות זהות, בו זמנית, יוכרו שני הכוננים המתוכננים ככונני מיון.

 

 

49.3

כוננות בשבת או בחג

 

 

49.3.1

רופא המבצע כוננות מתוכננת בין השעות 08:00-16:00 בשבת או בחג, יקבל בתמורה תשלום הזהה לשכר יום עבודה. אין האמור בס"ק זה בא לפגוע בזכותו של הרופא לקבל תמורה לפי סעיפים 24א' ו-24ב' להסכם 29.11.76 באם היה בכוננות בין השעות 16:00 עד 08:00 למחרת.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 24ד'.

 

(ס' 24 א' להסכם 29.11.76 = תורנות מחלקה (ס'49.1.1. לעיל), ס' 24ב' = תורנות מיון (ס' 49.2.1 לעיל).

 

49.3.2

רופא המבצע כוננות מתוכננת בין השעות 13:00-16:00 בערב שבת או בערב חג, יקבל בתמורה תשלום הזהה, לשכר חצי יום עבודה. אין האמור בסעיף זה בא לפגוע בזכותו של הרופא לקבל תמורה לפי סעיף 24א' ו-24ב' להסכם 29.11.76 באם היה בכוננות בין השעות 16:00 עד ל-08:00 למחרת.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 24 ה'.

 

(ס' 24 ה' להסכם 29.11.76 = כוננות מחלקה (ס'49.1 לעיל), ס' 24ב' = כוננות מיון (ס' 49.2 לעיל).

 

49.4

כוננות בחול המועד

כוננות בחול המועד תחשב ככוננות בערב שבת (יום שישי) או ערב חג והתמורה לרופא בגין כוננות כנ"ל תהא זהה לתמורה הניתנת בערב שבת או ערב חג. הרופאים מוותרים על עילת תביעה המשנה את התמורה המקובלת מכוח הסכמים או הסדרים הנהוגים עד תחילתו של הסכם 15.3.79 לגבי הימים בהם מקוצרות שעות העבודה כחנוכה, פורים וכד'.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 29.

49.5

כונן המבצע ביקור מחלקתי בשבת

 

 

כונן המבצע ביקור מחלקתי בשבת*, הנמשך למעלה מ-4.5 שעות, יהיה זכאי לתמורה של יום עבודה אחד נוסף בגין אותה כוננות.

 

* בנוהלי "שירותי בריאות כללית" (נהל 40.15.93, ס' 4.5.2)נאמר: "זומן הרופא לביה"ח לעבודה רפואית של 4.5 שעות בשבת או בחג."

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 40(ו)

(נמחקו המילי "למעט כונן מיון) ע"י החותמים על ההסכם).

49.6

רופאי חדר מיון

 

 

49.6.1

רופאים מומחים אשר אינם מנהלים ומוצבים בחדר מיון בבתי חולים כלליים יהיו זכאים החל מיום 1.4.91 ל-4 כוננויות מיון חול מתוכננות לחודש.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 10.

49.6.2

מנהלים המוצבים בחדרי מיון בבתי חולים כלליים, יהיו זכאים החל מיום 1.4.91 ל-2 כוננויות מיון חול מתוכננות לחודש.

 

 

49.6.3

הרופאים והמנהלים בחדרי מיון כאמור בס"ק לעיל המקבלים תשלום עבור כוננויות יופיעו ברשימת הכוננויות המתוכננות ויחולו עליהם כל החובות של כונן מתוכנן.

 

 

49.7

רופאי בית חולים ביקור חולים

בכפוף לאמור להלן, מאמצים הצדדים את הסעיפים בהסכמים הקיבוציים, הבוררויות, הסכמי בוררויות, פסקי הבוררויות והשלמות להסכמי הבוררויות הנוגעים לתורנויות וכוננויות והמוסדרים בהסכמים המוזכרים בעמודה השמאלית ולא את ההסכמים הקיבוציים עצמם.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.2007, ס' 18;

ס' 17

ס' 22

לס' מצורפת טבלת הסכמים קיבוציים שאומצו. הטבלה אינה מובאת באוגדן זה.

49.7.1

תורנויות וכוננויות

מכסת הכוננויות, התורנויות, וכמו כן "כוננות על" שניתנו למנהלי יחידות- מותאמים ומוקצים למחלקות ויחידות מקצועיות בהתאם לתקן בית החולים שנקבע ע"י משרד הבריאות ויעודכנו מעת לעת.

 

 

49.7.2

תגמול

תגמול בעבור כוננות מתוכננות מחלקה

תגמול בעבור כוננות מתוכננות: כוננות מיון

תגמול בעבור תורנות מחלקה

תגמול בעבור תורנות מיון

כוננות מנהלים בבתי חולים

כוננות מנהל בית חולים

 

 

49.7.3

חופשה לאחר תורנות

הסעיפים המוגדרים כחופשה לאחר תורנות בהסכם הקיבוצי מיום 13.7.00 ימשיכו לחול.

 

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH