מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
45. העסקת רופאים לאחר תורנות

45.1

מוסכם כי הסעיפים 14, 15(ד) ו-15(ו) להסכם מיום 29.11.76 בכל הנוגע לזכאות לימי חופשה בתום תורנות ובנוגע לצבירה של ימי תורנות אלה, מבוטל. כמו כן מוסכם, כי סעיפים 12 ו-13 להסכם הקיבוצי מיום 20.6.94 מבוטלים במלואם. במקום הסעיפים שבוטלו כאמור לעיל, ובמקום כל הסדר קיים אצל המעסיקים בעניין עבודת רופאים אחרי תורנות ומתן ימי חופשה בתום תורנות ו/או לצורך בחינה, יבוא ההסדר המפורט בסעיפים 15 ו-16 להסכם 13 ביולי 2000.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 סעיף 15

45.2

עבודתו של רופא המסיים ביצוע תורנות לסוגיה השונים, למעט הפעילויות הקשורות בהעברת מחלקה, תסתיים בשעה 8.00 בבוקר. רופא המסיים תורנות נדרש, לפני תום עבודתו וכחלק ממנה, להעביר את המחלקה/מחלקת מיון באופן מסודר, ובלבד שיסיים את העברת המחלקה/מחלקת מיון לא יאוחר משעה 10.00 בבוקר. הוראה זו תחול גם כאשר העבודה לאחר תורנות מתבצעת במרפאות הקהילה, או במרפאות החוץ בבתי החולים.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 15.1.(לס' 16  להסכם 13 ביולי ר' ס' 68 להלן) ותיקון בנספח השלמה מיום 12.11.01 להסכם זה, ס' 7.

 

45.3

לצורך סעיף זה, לא תהיה כל נפקות להסכמת הרופא לעבוד מעבר לשעות הנקובות לעיל, והעסקתו כאמור תהיה אסורה בכל מקרה.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 15.2.

 

45.4

למען הסר ספק, היום לאחר תורנות יחשב כיום עבודה רגיל, ולא ייגרע בשל כך מחישוב השכר.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 15.3.

45.5

יונהגו אמצעים חדשים להבטחת הפיקוח והאכיפה של הוראת סעיף 15.2 להסכם 13.7.00, כדלקמן:

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 15.4.

45.5.1

הנהלת משרד הבריאות, הנהלת שירותי בריאות כללית והנהלת הדסה יוציאו הנחיות על פיהן העסקה מעבר לשעות הקבועות בסעיף 15.2 להסכם 13.7.00 אסורה. כן יוצאו הנחיות לעניין קביעת אחריות ישירה לביצוע הוראות סעיף 15.2 על מנהל המחלקה בפועל ועל מנהל בית החולים, ולפיקוח ולאכיפה של הכללים הקבועים בסעיף 15.2 הנ"ל.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 15.5.

45.5.2

למען הסר ספק, העסקת רופא שסיים תורנות מעבר לשעות הקבועות בסעיף 15.2 להסכם 13.7.00 מהווה עברת משמעת.

 

45.5.3

באחריות הנהלת כל בית חולים תוקם תוך חודשיים מערכת שתפקידה לאכוף את הכללים בסעיף 15.2 להסכם 13.7.00 לגבי שחרור מהעבודה לאחר תורנות. בין השאר, בכל בית חולים  יאספו ויצליבו נתונים מתוך דיווחי הנוכחות ולוחות התורנויות.

 

45.5.4

מנהל בית החולים ידווח אחת לחודש לגבי כל סטייה מן הכללים שנקבעו בסעיף 15.2 להסכם 13.7.00 להנהלת משרד הבריאות/להנהלת שירותי בריאות כללית ולהנהלת הדסה, אשר תערוך בירור ראשוני של המקרה. העתק מן הדיווח יועבר להר"י.

הבירור ייערך בנוכחות נציג ארגון רופאי המדינה/ארגון רופאי שירותי בריאות כללית/ארגון רופאי הדסה.

 

45.5.5

אם בעקבות הבירור יתעורר חשד מבוסס להפרת הכללים, הנושא יועבר על ידי משרד הבריאות/שירותי בריאות כללית/הדסה לטיפול משמעתי על פי המנגנונים והנוהלים הקיימים אצל המעסיקים.

 

 

תגמול ביום מנוחה שלאחר תורנות

 
1.

מבלי לגרוע מהקבוע בסעיף 15 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.2000, לרבות הקביעה כי העסקת רופא מעבר לשעות הנקובות בסעיף 15.2 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.2000 היא אסורה ומהווה עבירת משמעת, מובהר כי, ככל ובמקרים חריגים ביותר, עקב צורך מקצועי ורפואי דחוף ורק אם הדבר דרוש כדי למנוע פגיעה ממשית ביכולת ביה"ח ליתן מענה נאות לצרכים הרפואיים של המטופלים במחלקה, ובאישור מנהל המחלקה, נאלץ רופא לאחר תורנות להישאר מעבר לשעות הנקובות בסעיף 15.2 לעיל, אזי, יהיה הרופא זכאי, לתשלום שעות נוספות החל משעתיים לאחר סיום התורנות בשיעור של 175%. למען הסר ספק, תגמול עבור שעות נוספות כאמור לעיל, ישולם לא קודם לשעה 9.00 בבוקר שלאחר תום התורנות ואילך ובכפוף לסידור העבודה במחלקה כאמור בסעיף 1 להחלטת ועדת המעקב מיום 23.4.2012 בעניין פריסת שעות כוננות מתוכננת ותורנות.

החלטת ועדת מעקב מיום 14.11.12, סעיף 1

2.

לתשלום השעות כאמור בסעיף 1 לעיל יקבע סמל מיוחד במל"מ.

סעיף 2

3.

דיווח בדבר תשלום על פי החלטה זו יועבר למנהל בית החולים מדי חודש בחודשו, לועדת המעקב המקומית בכל בית חולים מדי שלושה חודשים ואחת לשנה לועדת המעקב הארצית.

סעיף 3

4.

תחילתה של החלטה זו מיום חתימתה.

סעיף 4

4.

יום מנוחה שבועי אחרי תורנות שישי

 
4.1

מוסכם בין הצדדים כי נושא יום מנוחה שבועי אחרי ביצוע תורנות שישי, ידון במסגרת ועדת מעקב בתוך שישה חודשים מיום חתימת ההסכם.

 
4.2

ככל שוועדת המעקב לא תגיע להסכמה בעניין כאמור לעיל, מוסכם כי נושא זה לא יהווה עילה להכרזת סכסוך עבודה והר"י שומרת על זכותה לפתוח בהליכים משפטיים בנושא. 

 
  שיבוץ לכוננות מתוכננת לאחר תורנות:  
1.

רופא אשר ביצע תורנות מלאה, לא ישובץ, באותו היום בו סיים את התורנות, לרשימת הכוננים המתוכננים, אלא בהתקיים כל אלה:

 
  א. הרופא סיים את התורנות ולא נשאר בבית החולים לאחר השעה 10:00.

ב. מנוחתו ביום המנוחה שלאחר התורנות, לא נפלה מ-6 שעות ברצף.

ג. קיימים צרכים מחלקתיים מקצועיים חריגים המצדיקים שיבוץ כאמור ולא נמצא רופא אחר שיבצע כוננות באותו היום.

ד. ניתן אישור מנהל בית חולים.
 
 
2. תוקף החלטה זו בכל הנוגע לשיבוץ לכוננות מתוכננת לאחר תורנות יהיה מיום 1.2.2012.  הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 23.1
    סעיף 23.2
   

החלטת ועדת מעקב מיום 23.4.12, סעיף 1

    סעיף 2
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH