מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
42. תורנויות – תמורה

42.1

תורנויות מחלקה 

 

42.1.1

תמורת תורנות מחלקה ביום חול, יקבל רופא תשלום בסכום הזהה לשכר של יום עבודה ותוספת תשלום הזהה  לשכר של 3 ימי עבודה. שעות התורנות משעה 16:00 עד למחרת בבוקר בשעה 08:00.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 10.

42.1.2

תמורת תורנות מחלקה בערב שבת ובערב חג, יקבל רופא תשלום בסכום הזהה לשכר של יום עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר 4 ימי עבודה.

שעות התורנות משעה 13:00 עד למחרת בבוקר שעה 08:00.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 11

42.1.3

תמורת תורנות מחלקה ביום שבת וביום חג, בין השעות 08:00 - 16:00 יקבל רופא תשלום בסכום הזהה לשכר 2 ימי עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר חצי יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 12.

42.1.4

תמורת תורנות מחלקה ביום שבת וביום חג משעה 16:00 עד למחרת בשעה 08:00 יקבל רופא תשלום בסכום הזהה לשכר של יום עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר 3 ימי עבודה. 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 13

42.2

תורנויות חדר מיון. 

 

42.2.1

הזכאות לתשלום עבור תורנויות עפ"י סעיף זה הנה לרופא תורן בחדרי מיון בימי קבלה של כל אחד מן המקצועות הבאים: פנימית, ילדים, נשים ויולדות (חדר לידה), כירורגית, אורתופדית (או טראומטולוגיה), וכמו כן זכאי לתשלום עבור תורנויות לפי סעיף זה רופא תורן באחד מהמקצועות הבאים בימי קבלה של ביה"ח: הרדמה, יחידות לטיפול נמרץ.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 15 א'.

42.2.2

בכל בית חולים בו קיימת מחלקת פסיכיאטרית ובבי"ח פסיכיאטריים ייהפך תורן אחד בימי קבלה של בית החולים לתורן מיון.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 40 (ה)

42.2.3

בכל בית חולים בו קיים מכון רנטגן, תורן אחד של רדיולוגיה אבחונית ייהפך בימי קבלה של ביה"ח לתורן מיון.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 40 (ד')

42.2.4

החל מ-1.4.85 רופאים המבצעים תורנויות ביחידות הבאות: נוירוכירורגיה, כירורגית כף היד, כלי דם יקבלו תשלום בתורנות מיון במקום תשלום עבור תורנויות במחלקה כמקובל עד היום. תורנות כאמור תתבצע רק ביחידות שבהן יש מתמחים.

פסק הבורר שוהם מיום 3.7.85 ס' (א)(4)

42.2.5

הרופאים המבצעים תורנויות ביחידות/מחלקות המנויות להלן זכאים לתשלום עבור תורנויות כתשלום הניתן בגין תורנויות מיון:

החל מיום 1.4.91 הרופאים במחלקות/יחידות: כוויות; עיניים; אף אוזן גרון.

החל מיום 1.1.92 הרופאים במחלקות/יחידות אורולוגיה; נפרולוגיה; נוירולוגיה; כירורגית ילדים ופלסטיקה יקבלו תשלום כתורנות מיון.

 

החל מיום 1.1.96 הרופאים במחלקות/יחידות כירורגיה חזה, הרעלות ופה ולסת.

החל מיום 1.6.97 הרופאים במחלקות/יחידות רפואה גרעינית, גסטרואנטרולוגיה ודרמטולוגיה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 17.1. משמעות הסיפא לפסקה 2 (שלא צוטטה בנוסח משולב זה) מתבטלת בעקבות סעיף 15.1 להסכם קיבוצי מיום 13.7.00 כפי שתוקן בנספח ההשלמה להסכם האמור.
סעיף 8.1 לנספח להסכם קיבוצי מיום 20.6.94

 

42.2.6

התמורה עבור תורנויות ביחידות הרדמה אשר יכללו במכסה הנוספת עפ"י הסכם 6.10.88 ס' 6 תהיה עבור תורנויות מיון. 

הסכם קיבוצי מיום 6.10.88 ס' 6.2.

42.2.7

במקצועות בהם נקבע תשלום מיוחד לרופא מיון בימי קבלה, יינתן תשלום זה לכל התורנים העובדים במקצועות אלה במיון.

הבהרות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 8(2) ותיקון להבהרות במכתב משרד הבריאות מיום 22.4.77

42.2.8

תמורת תורנות ביום חול, יקבל רופא תשלום הזהה לשכר של 2 ימי עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר חצי יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 15(ג).

42.2.9

רופא שביצע 2 תורנויות רצופות ביום חול יקבל תשלום הזהה לשכר 4 ימי עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר של יום עבודה אחד.

סעיף 15 ד' להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ועדכונו בסעיף 15.1 להסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ונספח ההשלמה לו.

42.2.10

תמורת תורנות בערב שבת ובערב חג יקבל רופא תשלום כדלקמן: עבור התורנות המתחילה ב-13:00 סכום הזהה לשכר 3 ימי עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר של חצי יום עבודה עבור התורנות המתחילה ב-23:30 תשלום שכר הזהה לשכר שני ימי עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר חצי יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 15 ה'.

42.2.11

תמורת כל תורנות בשבת ובחג יקבל רופא תשלום בסך הזהה לשכר 2 ימי עבודה ותוספת תשלום הזהה לשכר של חצי יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 15(ו) ועדכונו בסעיף 15.1 להסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ונספח ההשלמה לו.

42.2.12

כדי להסיר ספק מצהירים הצדדים כי רופא הזכאי לתמורת תורנות חדרי מיון, אינו זכאי לתמורת תורנות מחלקה, בעבור אותה תורנות.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 14.

42.3

תורנויות מחלקה מקצועות מיוחדים

 

42.3.1

רופא תורן מחלקה בנוירוכירורגיה*, בימי קבלה של המקצוע בבית חולים וזאת כשאין רופא תורן במיון באותו מקצוע, יקבל תוספת בשיעור 50% מהתוספת עבור תורנות מחלקה למומחה עפ"י סעיף 18 להסכם 29.11.76, לפי מועדה של התורנות. תוספת זו היא בנוסף לתמורה עבור תורנות המחלקה לפי סעיפים 14-10 להסכם 29.11.76 ובלבד שיש מחלקות באותם מקצועות בבי"ח הכללי.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 16 והוראות ביצוע תורנויות וכוננויות והבהרות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76, חוזר מיום 18.3.77 ס' 8(6).

(לסעיף 18 בהסכם 29.11.76 ר' סעיף 42.6 להלן, תורנות מומחה.

לסכום התוספת ראה נספח ב' להלן).

42.3.2

תורן המקצועות המיוחדים יכסה את כל חדרי המיון אשר בביה"ח הו הוא עובד, זאת בנוסף לעבודתו כתורן במחלקה ובלבד שאין רופא תורן באותו המקצוע במיון. הבהרה זו באה משום שיש בתי חולים בהם יש יותר מחדר מיון אחד.

הבהרות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 8(3) הוראות ביצוע תורנויות וכוננויות.

42.3.3

אם באחד המקצועות המיוחדים יש יותר מתורן אחד, באותו מקצוע, רק התורן האחד, המכסה את חדרי המיון כאמור בסעיף 16 להסכם 29.11.76, זכאי לתוספת. מובהר שהתורן האחר מאותו מקצוע אינו נדרש לכסות את חדרי המיון. על אף האמור לעיל אם יידרש התורן האחר לכסות את חדרי המיון או חלקם כאמור, יהיה זכאי לתמורה כנקוב בסעיף 16 להסכם 29.11.76. 

הבהרות להסכם 29.11.76 ס' 8(4) הוראות ביצוע תורנויות וכוננויות.

(לסעיף 16 להסכם 29.11.76 ראה סעיף 42.3.1 לעיל.

(לסכום התוספת ראה נספח ב' להלן).

42.4

תורנות במקצועות שאינם מקצועות מיון או מקצועות מיוחדים

סעיפים 15 ו-16 להסכם 29.11.76 מבהירים אלו רופאים תורנים זכאים לתוספת תשלום עבור עבודתם בחדר מיון. מכך משתמע, כי תורנים במקצועות אשר לא נזכרו בסעיפים אלו ואשר יקראו למיון, יקבלו תשלום של תורנות מחלקה.

הבהרות להסכם 29.11.76 ס' 8(5) הוראות ביצוע תורנויות וכוננויות

42.5

ביקור שבת או חג רופא תורן ורופא שאינו תורן

 

42.5.1

במחלקות בהן יש תורן מחלקה יבוצע הביקור בשבת או בחג על ידו ללא תשלום נוסף.

הוראות ביצוע כוננויות ותורנויות הבהרות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 8 (23).

42.5.2

מנהל מחלקה רשאי באישורו של מנהל ביה"ח להורות לתכנן ביקור שבת שיבוצע ע"י רופא שאינו תורן ואינו כונן במחלקה בשבת או בחג.  במקרים כנ"ל יקבל הרופא (גם זוטר) תשלום כמפורט בסעיף 19 להסכם 29.11.76.

הוראות ביצוע כוננויות ותורנויות הבהרות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 8) 24. (לס' 19 בהסכם הנ"ל ר' ההסכם הבא).

42.5.3

נדרש רופא ביום המנוחה השבועי או ביום חג ומועד לערוך ביקור רפואי במחלקה בבי"ח שאינה בתורנות, או לבצע במחלקה כאמור עבודה רפואית שגרתית או אחרת, יהיה זכאי לתשלום בסכום הזהה לשכר יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 19.

42.6

תורנות מומחה

 

42.6.1

רופא בעל תואר מומחה יקבל תמורת תורנויות לפי סוגיה תשלום לפי סעיפים 10-15 להסכם 29.11.76 ובנוסף את הסכומים המפורטים בנספח א' ס' 8 לאוגדן זה. הסכומים כאמור יעודכנו לפי הסכמי תוספת היוקר.

הסכם קיבוצי מיום   29.11.76 ס' 18.

(סעיפים 15-10 עוסקים בתורנויות מחלקה ותורנויות מיון).

42.6.2

אם רופא תורן במקצועות המיוחדים הנו רופא תורן מומחה יקבל הוא עבור ביצוע התורנות כאמור בסעיף 16 להסכם 29.11.76 את התוספת הקבועה בסעיף הנ"ל ובנוסף את התוספת הניתנת לרופא מומחה מחלקה כנקוב בנספח א' ס' 8 להלן.

הבהרות להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 8 (7).

(ס' 16 עוסק בתורנות מחלקה במקצועות מיוחדים).

42.6.3

צבירת חופשת בגין תורנות מומחה

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 18.

42.6.3.1

רופא בעל תואר מומחה המבצע תורנות, המזכה אותו ליום חופשה בתום התורנות ומנהל המחלקה או מנהל בית החולים לגבי מנהל המחלקה, הורה לו לעבוד ביום החופשה האמור ועבד בו בפועל יהיה זכאי כי יזקפו לזכותו ימי חופשה בלתי מנוצלים אלה עד למקסימום של 30 ימים צבורים לצורך השתלמות.

סעיף זה לא בוטל אמנם בס' 15.1 הסכם 13 ביולי 2000 אך ס' 5.2 להסכם זה, והסיפא שלו מבטלים את תוקפו

42.6.3.2

המנהל הכללי של משרד הבריאות יחד עם יו"ר מרכז קופת חולים יהיו רשאים לאשר זקיפת ימי חופשה בלתי מנוצלים מעבר למקסימום הקבוע בס"ק הנ"ל לעיל לרופאים בעלי מקצועות מסוימים ובבתי חולים מסוימים לפי צרכי העבודה ועד למקסימום של 30 יום נוספים לאמור בס"ק הנ"ל לעיל.

 

42.6.3.3

אין באמור לעיל בסעיף זה לגרוע מזכאותו של רופא למכסת צבירה של ימי חופשת מנוחה.

 

42.7

תורנות מנהלים

 

42.7.1

מנהל מחלקה יוכל לבצע תורנות במחלקתו רק באישור מנהל בית החולים.

הסכם משנת 1989 (ללא ציון יום וחודש) בין ההסתדרות הרפואית וארגון רופאי המדינה לממונה על השכר ומשה"

42.7.2

מנהל בית החולים יוכל לבצע תורנות רק באישור מנכ"ל משרד הבריאות ו/או ראש שירותי האשפוז.

הסכם משנת 1989 (ללא ציון יום וחודש) בין ההסתדרות הרפואית וארגון רופאי המדינה לממונה על השכר ומשה"

42.7.3

היה ומנהל המחלקה יבצע תורנות על פי האמור לעיל, תשולם לו מלוא התמורה בגין תורנות בהפחתה הנקובה בסעיף 36(ב) (1) או (2) מהסכם 1979 על פי שינויו בפסק הבורר שוהם.

לסעיפים המוזכרים בס"ק 42.7.3 ר' ס' 51.4 להלן באוגדן זה

42.7.4

והיה אם מנהל בית חולים ו/או סגנו יבצעו תורנויות בכפוף לנקבע בס"ק לעיל יהיה זכאי לתמורה המלאה בגין התורנויות,  ללא כל הפחתה, וכן, למכסת הכוננויות בהתאם לסעיף 38 להסכם 78-80.

הכוונה ככל הנראה לס1 37  להסכם 78-80. ר/ ס' 51.9 להלן.

42.8

עבודת הרופאים הרנטגנולוגים בבתי החולים של שירותי בריאות כללית

זיכרון דברים מיום 12.2.85, בתוקף מ-1.10.84, בין ארגון רופאי קופת חולים כללית חטיבת בתי החוליים להנהלת "כללית".

42.8.1

הרופאים יעמדו לרשות המערכת, לפי סדרי עבודה שיקבעו ע"י הנהלות בתי החולים, בעצה אחת עם הנהלות מכוני הרנטגן, עפ"י שעות העבודה של מכוני הרנטגן דהיום, דהיינו, שעות התפעול של המכונים יוארכו עד לשעה 20.00 (להוציא ימי שישי וערבי חג) לפי צרכי העבודה.

 

42.8.2

הארגון והרופאים מקבלים על עצמם לבצע את עבודת ההדמיה – (רנטגן, סונר וכו') לחולים המופנים מהמחלקות של בתי החולים, תוך 72 שעות ממועד הזמנת הבדיקה (לצורך זה מהווים הרנטגנולוגים במכונים בבתי החולים ובמרפאות החוץ – חטיבה אחת). במרפאות החוץ תבוצע עבודת ההדמיה וכד' תוך שבוע ימים, להוציא מקרים חריגים של חוסר כוח אדם.

 

42.8.3

בזיקה לנאמר בסעיף לעיל, הביעו הרנטגננולוגים הסכמתם לעבוד שעות נוספות כפי שיידרש, ועפ"י סדרי העבודה שייקבעו ע"י הנהלת ביה"ח. המדובר הוא על תוספת שעה אחת כל יום, פרט ליום ו' לפי רישום ודיווח.

 

42.8.4

התמורה בגין המפורט לעיל לרופאים המשתלבים בהסדרים אלה תהיה 60 שעות רגילות בלבד. (עבודות רנטגן עבור המחוז תבוצע לפי הסדרי התשלום – התעריפון – הנהוגים בקופ"ח ובהסכמה וולנטרית של הרופאים).

 

42.8.5

התמורה תשולם אך ורק לרופאים המועסקים במשרה מלאה, יחסית לימי העבודה בפועל בחודש, ועל סמך דיווחים עפ"י ההוראות הקיימות.

 

42.8.6

סונר וסי סי - בעקבות ההסכם תוגדל התפוקה ב-25% במידה ולאחר תקופת הרצה בת חודשיים יובאו נתונים המוכיחים כי הגדלה זו בתפוקה אינה ברת ביצוע תתקבל תביעת ועד הרופאים להעמיד הגדלת התפוקה על 20%.

 

42.8.7

רופאים משולבים שיצטרפו להסכם יקבלו את החלק היחסי מהסך של 60 ש"נ, לפי היקף משרתם.

 

42.8.8

ההצטרפות להסכם מותנית בחתימה אישית של כל רופא המצטרף להסכם.

 

 

* סעיף 16 להסכם 29.11.76 מוזכרים רופא תורן מחלקה במקצועות עיניים, א.א.ג ונוירוכירורגיה. בהסכם 21.7.91 סעיף 17.3 נקבע כי תבוטל התוספת למקצועות מיוחדים הניתנת עפ"י סעיף זה לרופאים במקצועות המפורטים בס' 16 להסכם 19.11.76 (עיניים וא.א.ג).

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH