מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
39. תורנויות חובה

39.1

רופאים בבתי החולים חייבים לעבוד במספר התורנויות הבא בכל חודש:

  • סטאז'ר                 עד 8 תורנויות;
  • רופא בית*             עד 6 תורנויות;
  • רופא עוזר ב'*        עד 5 תורנויות;
  • רופא עוזר א' *       עד 4 תורנויות.

*בזכ"ד מיום 25.8.1965 הוגדרה התקדמותם של רופאים מתמחים, מרופא בית ועד לרופא עוזר א', בהתחשב עם ההוראות הקשורות בחוק ההתמחות:

רופא בית – שנתיים ראשונות להתמחות
עוזר ב' שנתיים
עוזר א' שנתיים

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 33(א) (עדכון לסעיף 17 להסכם קיבוצי מיום 29.11.76 שם, במקום סטאז'ר נאמר מתמחה).

39.2

הרופאים חייבים בנוסף על תורנויות החובה הנ"ל, לעבוד בתורנויות לפי צרכי העבודה, כפי שתקבע הנהלת  בית  החולים בהסכמת ההסתדרות הרפואית בישראל.

 

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 33 (ב)

במכתב מיום 31.1.2008 למנכ"ל משרד הבריאות הבהירה הר"י כי היא אינה מסכימה לחריגה מהמכסות שלעיל

39.3

למשך תוקפו של הסכם זה ניתנת בזה הסכמתה של ההסתדרות הרפואית בישראל לאמור בסעיף 33 ב' להסכם 15.3.79.

 

ס' 33ג' להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979. (לסעיף 33 ב' בהסכם 15.3.79 ראה ס"ק 39.2 לעיל).

3.

תורנויות מומחים

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 22.1

3.1

מנהל מחלקה בבית חולים, על פי שיקול דעתו, בהתאם לצורך המקצועי ובהתחשב ברצון הרופא ככל הניתן, יהא רשאי לשבץ רופא מומחה, לביצוע תורנויות כדלקמן: בחמש השנים הראשונות מיום קבלת תעודת מומחה, או עד גיל 47, לפי המוקדם: 1 עד 2 תורנויות מלאות בחודש.

 

3.2

מנהל מחלקה יהא רשאי לשבץ רופא מומחה לביצוע תורנויות כדלקמן: 1 עד 2 חצאי תורנות בחודש כהגדרתן בסעיף 22.8 להלן עד לגיל 47. 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 22.2

3.3

לתקופה בת 3 שנים החל מיום החתימה על ההסכם הקיבוצי, סעיף 22.1 לעיל לא יחול על רופאים מומחים אשר במהלך ההתמחות ביצעו למעלה משבע (7) תורנויות בחודש בממוצע.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 22.3

3.4

למען הסר ספק מובהר, שיבוץ מומחים לתורנות ייעשה מבלי לגרוע מהאמור בהוראות בהסכמים או הסדרים או נהלים אחרים, לרבות נהלי משרד הבריאות הקובעים אחרת, כפי שיהיו מעת לעת.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 22.4

 

3.5

מוסכם, כי ביצוע תורנויות מכוח פרק זה, לא תחול על מומחים בדרגה של מנהל יחידה ומעלה.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 22.6

3.7

למען הסר ספק, לא תהיה אפשרות להמיר תורנות מלאה בתורנות חצי ולהיפך.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 22.7

3.8

לעניין פרק תורנויות מומחים, "חצי תורנות" משמעה אחת מאלה:

חצי תורנות חול – משעה 16:00 עד שעה 23:00.

חצי תורנות ערב שישי ומועד – משעה 13:00 עד שעה 21:30.

מוסכם, כי לא תהיה חצי תורנות שבת ומועד.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 22.8

 

ז.

תורנויות מומחים על פי הקבוע בהסכם הקיבוצי  - הבהרות מטעם ראש מנהל רפואה במשרד הבריאות

ינוסח מכתב הפונה למנהלי מחלקה בבתי חולים, המבהיר שמומחה ישובץ על ידי מנהלי המחלקות לתורנות, רק בהתקיים צורך מקצועי ותוך התחשבות ברצונו של המומחה, ככל הניתן. עוד יובהר במסגרת המכתב שמנהלי המחלקות יהיו רשאים, בהתחשב במידת הצורך המקצועי בתורנות מומחה, לשבץ מומחה בתורנות חצי במקום תורנות מלאה.

הצעת הגורמים המסייעים מיום 8.12.2011, סעיף ז'

 

1.

נוסח מכתב הבהרה בנושא מצורף כנספח "ו" להצעת מסייעים זו.

 

1.

בהסכם הקיבוצי שנחתם בין המדינה ומעסיקים נוספים לבין ההסתדרות הרפואית בישראל נקבע בסעיף 22 כך: "22.1 מנהל מחלקה בבית חולים, על פי שיקול דעתו, בהתאם לצורך המקצועי ובהתחשב ברצון הרופא ככל הניתן, יהיה רשאי לשבץ רופא מומחה, לביצוע תורנויות כדלקמן: בחמש השנים הראשונות מיום קבלת תעודת מומחה, או עד גיל 47, לפי המוקדם: 1 עד 2 תורנויות מלאות בחודש... 22.3. לתקופה בת 3 שנים החל מיום החתימה על ההסכם הקיבוצי, סעיף 22.1 לעיל לא יחול על רופאים מומחים אשר במהלך ההתמחות ביצעו למעלה משבע (7) תורנויות בחודש בממוצע".

הצעת הגורמים המסייעים מיום 8.12.2011, נספח ו', מכתב הבהרה של ד"ר חזי לוי, ראש מנהל רפואה

 

2.

בהסכם נקבע גם בסעיף 22.5 כי ביצוע תורנויות כאמור, לא יחול על מומחים בדרגה של מנהל יחידה ומעלה.

 

3.

על דעת המכותבים למכתב זה, הריני להבהיר כי, מנהל מחלקה בבית חולים לא ישבץ מומחה לתורנות בהיעדר צורך מקצועי בתורנות מומחה. גם כאשר קיים צורך מקצועי בתורנות מומחה, על מנהל המחלקה להתחשב ברצונו של המומחה ועליו לפעול, ככל שהמצב מאפשר זאת, כדי לאייש את התורנות במומחה המעוניין בכך.

 

4.

  1. מנהל מחלקה רשאי, בהתחשב במידת הצורך המקצועי בתורנות מומחה, לשבץ מומחה בתורנות חצי, במקום תורנות מלאה.
     
  2. מנהל מחלקה רשאי, בהתחשב במידת הצורך המקצועי בתורנות מומחה, לשבץ מומחה בתורנות חצי, במקום תורנות מלאה.

 

 

תורנות שליש

 

2.

בנוסף לאמור בסעיף 22 להסכם, ומבלי לגרוע מההוראות הקבועות בו, בכל הנוגע לתורנויות מומחים, החל מיום 1.4.2012 ולא יאוחר מיום 1.5.2012 מומחה כהגדרתו בסעיף 22.1 להסכם (מומחה בחמש השנים הראשונות, מיום קבלת תעודת המומחיות שלו, או עד גיל 47 לפי המוקדם) (להלן: "מומחה צעיר") ישובץ בהתאם לבקשתו גם לתורנות שליש, בהתאם לתנאים כמפורט להלן:

מובהר כי לצורך הגדרת "מומחה צעיר" (הן לעניין הגיל והן לעניין התקופה), לא תבואנה בחשבון תקופות בהן שהה הרופא בחופשה ללא משכורת, לרבות fellowship שאינו על חשבון המעסיק. 

הצעת הגורמים המסייעים מיום 8.12.2011, סעיף ח1

 

 

תורנות שליש - הגדרה

 

3.

לעניין סעיף זה תורנות שליש משמעה: 5 שעות רצופות משעה 16:00 עד שעה 21:00. רק בימים א'- ה', שאינם ערבי חג או חג.

 

4.

יובהר, כי במסגרת תורנות שליש יוכל המומחה הצעיר לבצע פעילות קלינית, אקדמית, פעולות לצורך קידום איכות, והכל על פי צורכי המחלקה.

 

5.

על אף האמור, ככל שמדובר במומחה צעיר אשר סיים את עבודתו עד השעה 15:00 אחר הצהריים בהתאם לסידור העבודה שלו, יוכל לבצע את שליש התורנות החל משעה זאת ובלבד שמשכה יהיה 5 שעות רצופות. למען הסר ספק, תורנות שליש לא תחל להתבצע לפני השעה 15:00.

 

 

תורנות שליש: זכאות

 

6.

מומחה צעיר המועסק בלא פחות מ-80% משרה, אשר יבקש לבצע תורנות שליש כאמור, ישובץ בהתאם לבקשתו על ידי מנהל המחלקה, כאשר מועד השיבוץ יקבע בהתחשב בצורך המחלקתי, אך לא יותר מארבע פעמים בחודש. השיבוץ לתורנות שליש יעשה בנוסף ללוח התורנויות הקיים.

 

6.1

על אף האמור, המומחה הצעיר, המועסק בהיקף משרה שלא פחות מ-80%, יהיה זכאי בסך הכל ללא יותר מ-5 תורנויות חצי (בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי) ו/או שליש במצטבר בחודש.

 

7.

מומחה צעיר המועסק ב-50%  משרה ועד ל-80% משרה, אשר יבקש לבצע תורנות שליש כאמור, ישובץ בהתאם לבקשתו על ידי מנהל המחלקה, כאשר מועד השיבוץ יקבע בהתחשב בצורך המחלקתי, אך לא יותר מפעמיים בחודש. השיבוץ לתורנות שליש יעשה בנוסף ללוח התורנויות הקיים.

 

7.1

על אף האמור, המומחה הצעיר, המועסק ב-50% משרה ועד ל-80% משרה, יהיה זכאי בסך הכל ללא  יותר מ-3 תורנויות חצי (בהתאם לקבוע בהסכם הקיבוצי) ו/או שליש במצטבר בחודש.

 

8.

הזכאות לתמורה עבור שליש תורנויות בהתאם להסדר האמור תלויה בהשלמת מכסת שעות העבודה המלאות בחודש, בהתאם לחלקיות משרתו. לדוגמה: מומחה צעיר שעבד בחודש מסוים מספר שעות נמוך מהיקף משרתו החודשי הקבוע וביצע תורנות שליש אחת או יותר, יהיה זכאי לתגמול עבור תורנות השליש רק לאחר שיושלמו שעות עבודה למשרה מלאה באותו החודש, בתחילה מתוך יתרת ימי החופשה, ובמידת הצורך מתוך שעות שעבורן משולם תעריף שעות נוספות ולבסוף, מתוך כלל שעות הפעילות הנוספת שעבד באותו החודש, להוציא תורנות מלאה.

 

9.

כך למשל, ככל שהמומחה הצעיר, המועסק בהיקף משרה שלא פחות מ-80%, שובץ לתורנות חצי אחת בלבד, יהיה זכאי לבצע בנוסף ארבע תורנויות שליש. ככל שהמומחה הצעיר שובץ ל-2 תורנויות חצי, יהיה זכאי באותו החודש לבצע עד 3 תורנויות שליש, ובסך הכל חמש תורנויות כאמור. למען הסר ספק, תורנות מלאה על פי סעיף 22 להסכם הקיבוצי לא תבוא בחשבון לעניין הזכאות לביצוע תורנות שליש.

 

10.

תמורת תורנות שליש  יקבל מומחה צעיר כאמור תשלום כמפורט להלן:

85% מתעריף תורנות מלאה בהתאם לתעריף הקבוע בהסכם מיום 29.11.1976. יובהר, כי התעריף המשתלם בגין תורנות שליש כאמור ייגזר מערך תורנות מחלקה חול בלבד (ויעמוד על 3.4 ימי עבודה ו/או כפי שישתנה מעת לעת).

 

 

הזכות לבצע תורנות שליש על ידי מומחה על או על ידי מומחה בהתמחות שניה אם ביצע את התורנות בתחום בו הוא מומחה (חוזר מס' 21 בנושא 1 שבסימוכין)

1. הסכם קיבוצי מיום 25.8.112. חוזרנו מס' 2012-2018 מיום 29.5.2012 (חוזר מס' 6)

1. הריני להבהיר כי סעיף 1 (שנושאו תורנות שליש) בחוזר מס' 6 שבסימוכין חל על מומחה בהתמחות על או מומחה בהתמחות שניה, אשר מתקיימים בו התנאים האמורים בחוזר והינו "מומחה צעיר", כהגדרתו בסעיף זה, ולכן הוא רשאי לבצע תורנות שליש כמומחה.

2. למען הסר ספק, האמור בסעיף 1 לעיל יחול אך ורק על מומחים בהתמחות על או בהתמחות שניה, אשר מצויים בתקופת חמש השנים הראשונות מיום קבלת תעודת המומחיות, או עד גיל 47, לפי המוקדם.

חוזר הממונה על השכר מיום 15.1.2013

 

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH