מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
37. תורנויות – עקרונות

 

חובות הרופא התורן בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 5/08 מ-11.3.08.

 

 

37.1

שעות תורנות מחלקה

תורנות ביום חול משמעותה תורנות משעה 16:00 ועד 08:00 למחרת.

תורנות ערב שבת ומועד, תתחיל בשעה 13:00 אלא אם הורה מנהל בית החולים שהתורנות תתחיל בשעה 16:00, תורנות זו תסתיים למחרת בשבת ובמועד בשעה 08:00.

תורנות מוצאי שבת ומועד משמעותה: מוצאי שבת ומועד החל משעה 16:00 ועד למחרת ביום א' או לאחר המועד בשעה 08:00 בבוקר.

תורנות כתורנות שבת ו/או מועד משמעותה: תורנות המתחילה בשעה 08:00 בשבת ובמועד ומסתיימת בו ביום בשעה 16:00.

הבהרות משה"ב לפסיקת גביש ס' ב' 3, הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 10, 11.

37.2

שעות תורנות מיון:

תורנות בסעיף זה היא: ביום חול, כל אחת מן המשמרות הבאות: משעה 16:00 עד שעה 24:00 ומשעה 23:30 עד לשעה 08:00 למחרת; בערב שבת ובערב חג כל אחת מן המשמרות הבאות: מ-13:00 עד 24:00 ומ-23:30 עד 08:00 למחרת בבוקר; בשבת ובחג: מ-16:00 עד 24:00 ומ-23:30 עד 08:00 בבוקר למחרת. 

הסכם קיבוצי מיום 29.11.76 ס' 15 ב' פסיקת גביש 25.8.74 ס' 11.
 

פריסת שעות כוננות מתוכננת ותורנות

 
1.

על אף הוראת סעיף 22 להסכם הקיבוצי מיום 29.11.1976 הקובעת שעות כוננות מתוכננת בין השעות 16:00 לשעה 08:00, והוראת סעיפים 10-11 להסכם הקיבוצי מיום 29.11.1976 הקובעת שעות תורנות בין השעה 16:00 לשעה 08:00, לנוכח החלתו של דיווח נוכחות באמצעים טכנולוגיים וסידור עבודה גמיש במסגרתו, וזאת על פי הוראות ההסכם הקיבוצי, שעות הכוננות ו/או התורנות תהיינה, אך ורק לגבי רופא המדווח נוכחות באחד מן האמצעים הקבועים בהסכם הקיבוצי, בהתאם לאחת מן החלופות הבאות:

החלטת ועדת מעקב מיום 23.4.12, סעיף 1

  א. בין השעות 15:00 ל-07:00 בבוקר למחרת, לרופאים במחלקה שסידור עבודתה בין השעות 07:00 ל-15:00, ובלבד ששעת תחילת הכוננות והתורנות תהא בתום יום העבודה על פי סידור העבודה המחלקתי.  
  ב. בין השעות 15:30 ל-07:30 בבוקר שלמחרת, לרופאים במחלקה שסידור עבודתה בין השעות 07:30 ל-15:30, ובלבד ששעת תחילת הכוננות והתורנות תהא בתום יום העבודה על פי סידור העבודה המחלקתי.  
  ג. בין השעות 16:00 ל-08:00 בבוקר למחרת, לרופאים במחלקה שסידור עבודתה בין השעות 08:00 ל-16:00.   
2.

שעות הכוננות ו/או התורנות כאמור באחת החלופות לעיל, תקבענה באופן מחלקתי ובהתאם לסידור העבודה המחלקתי, על ידי מנהל המחלקה ועל פי מדיניות מנהל בית החולים, ולא באופן אישי על ידי כל רופא. האחריות על הרצף הטיפולי לאורך כל היממה מוטלת על מנהל המחלקה, בכפוף למדיניות מנהל בית החולים.

סעיף 2

3.

תחילתה של החלטה זו לא מוקדם מיום 1.2.2012, ובלבד שבמועד האמור החל הרופא לדווח על נוכחות באחד מן האמצעים הקבועים בהסכם הקיבוצי. לא דיווח רופא ביום 1.2.2012 על נוכחות באחד מן האמצעים הקבועים בהסכם הקיבוצי, מועד תחילתה של החלטה זו לגביו יהא בתחילת החודש שלאחר שהחל לדווח נוכחות באופן רציף כקבוע בהוראות ההסכם הקיבוצי. 

סעיף 3
4.

מובהר כי אין באמור בהחלטה זו כדי להביא לתוספת שעות עבודה לרופא או לתוספת כלשהי לתגמול המשולם לרופאים עליהם חלה החלטה זו, ובכלל זה אף לא להפחתת שעות עבודה. 

סעיף 4

5.

יובהר, ככלל לא ישובץ רופא לכוננות מתוכננת ביום בו על פי סידור העבודה הוא צפוי לעבוד לאחר שעות העבודה, בהתאם לסידור העבודה המחלקתי. רופא שמבצע שעות נוספות ביום בו הוא משובץ לכוננות מתוכננת, או עובד במסגרת סידור עבודתו הגמיש והמאושר על ידי מנהל המחלקה לאחר השעה 15:00 או 15:30, או 16:00 לפי העניין כאמור בסעיף 1 לעיל, יקבל בעבור שעות העבודה הנוספות החופפות את שעות הכוננות את התמורה הגבוהה מבין השתיים: 

סעיף 5
5.1

תמורה מלאה בגין כוננות כאשר הוא משובץ לכוננות מיון, ולא יקבל גם תמורה בעד השעות הנוספות החופפות לשעות כוננות מיון; 

 
5.2 תמורה מלאה בעד שעות נוספות בהתאם לשיעורים הקבועים בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, כאשר הוא משובץ לכוננות מחלקה, ולא יקבל גם תמורה בעד שעות כוננות המחלקה החופפות לשעות הנוספות.   
6.

יובהר, כי רופא שמבצע שעות נוספות ביום בו הוא משובץ לתורנות, או עובד במסגרת סידור עבודתו הגמיש והמאושר על ידי מנהל המחלקה לאחר השעה 15:00 או 15:30, או 16:00 לפי העניין כאמור בסעיף 1 לעיל, יקבל תמורה מלאה בגין התורנות ולא יקבל גם תמורה בעד שעות נוספות.

בהתאמה ככל שעבד הרופא יום קצר, בהתאם לסידור עבודה גמיש, לא תתחיל התורנות אלא החל מהשעה 15:00 או 15:30 או 16:00 בהתאם לפעילות המחלקה.

סעיף 6

37.3

תורנות רופא במיון

הרופא התורן במיון, בכל אחד ממקצועות המיון, חייב להיות רופא מומחה במקצועו, או לכל הפחות בשנתיים האחרונות להתמחותו.

במקרים חריגים בהם קיים צורך לאייש תורנות המיון ברופא שאינו במעמד מקצועי כאמור לעיל, ניתן לפנות לראש מנהל הרפואה במשרד הבריאות לקבלת אישור אישי לביצוע תורנויות במיון. לבקשה יש לצרף המלצות של מנהל המחלקה בה מועסק הרופא, מנהל מח' המיון ומנהל ביה"ח ולציין כי לדעת הממליצים הרופא כשיר לבצע תורנויות במיון.

חוזר משרד הבריאות /מנהל רפואה מס' 53/96 מיום 2.6.96 (25/93 - 1/3/93)

37.4

תורנות בימי חול המועד

תורנות בחול המועד תחשב כתורנות בערב שבת (יום שישי) או ערב חג והתמורה לרופא בגין תורנות כנ"ל תהא זהה לתמורה הניתנת בערב שבת או ערב חג. הרופאים מוותרים על עילת תביעה המשנה את התמורה המקובלת מכוח הסכמים או הסדרים הנהוגים עד תחילתו של הסכם 15.3.79 לגבי הימים בהם מקוצרות שעות העבודה כחנוכה, פורים וכדומה.   

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 29.

37.5

תורנות במהלך הריון 

 

37.5.1

רופאה בהריון, החל בשבוע ה-20 להריונה לא תבצע תורנויות.

1. חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954 ס' 10.

37.5.2

על אף האמור לעיל רשאי מעביד להעביד עובדת בהריון, בשעות נוספות, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למעבידה אישור של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעבידה בשעות נוספות ובכפוף לתנאי האישור.

2. הוועדה לענייני רופאות, בזכ"ד מיום 26.3.76, החליטה כי האמור בחוק עבודת נשים בדבר איסור עבודה בשעות לילה בחודשי עבודה אחרונים של הריון יחול גם על רופאות

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH