מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
36. הסכמי הבראה – הפחתת שכר

36.1

הפחתת שכר – רופאי שירותי בריאות כללית
החל מיום 1.10.94 ועד 31.12.96 יופחת שכרם החודשי של הרופאים בשירותי בריאות כללית בשיעור של 2% מסך כל ההשתכרות החודשית הכוללת ברוטו וזאת מבלי לפגוע בניכויים ובהפרשות לקג"מ, לקרן בר לקרן השתלמות ולכל קרן אחרת, אם תוקם כזו מכוח הסכם קיבוצי קודם, אשר ייעשו משכרם החודשי של הרופאים ללא ההפחתה. הסכום שיופחת מההשתכרות החודשית הכוללת כנ"ל יוחזר לרופאים בתום שמונה שנים מחודש הניכוי או בעת סיום עבודתו של הרופא ו/או הרופאים ככלל או חלקם, בקופה, מכל סיבה שהיא, המוקדם בין שני המועדים הללו, כשהוא צמוד למדד ואיננו נושא ריבית כלשהי. למען הסר ספק סעיף זה לא יחול על גמלה תקציבית.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.11.94 ס' 3.

36.2

הפחתת שכר – רופאי הסתדרות מדיצינית "הדסה" 

 

36.2.1

החל ממשכורת חודש מאי 1997 המשולמת ב-1 בחודש יוני 1997 ועד משכורת חודש אפריל 1999 המשולמת ב-1 בחודש מאי 1999, יופחת השכר החודשי של הרופאים, מדי חודש, במשך 24 החודשים האמורים, בשיעור 4% מסך כל ההשתכרות החודשית הכוללת ברוטו, כפי שהייתה באותו חודש אילולא ההפחתה (למעט שר"פ, טר"א, גילומים, זקיפות והפרשים בגין תקופה הקודמת לחודש מאי 1997). ניכויים והפרשות לקופות גמל למיניהן, ייעשו משכרם החודשי של הרופאים, כאילו לא הופחתו.  

 

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 3

ס' 3א'

 

36.2.2

החל ממשכורת חודש מאי 2005 המשולמת ב-1 בחודש יוני 2005, ועד משכורת חודש אפריל 2007 המשולמת ב-1 בחודש 2007, ישולם לרופאים מדי חודש, במשך 24 החודשים האמורים, ביחד עם המשכורת, סכום בגובה הסכום שהופחת בחודש המקביל שחל 8 שנים קודם לכן, אשר יוגדל בשיעור בו עלה המדד הידוע במועד בו ישולם הסכום, על המדד שהיה ידוע במועד בו הופחת הסכום בחודש במקביל שחל 8 שנים קודם לכן, וללא ריבית. הסכומים שישולמו לרופאים על פי פסקא זו לא יובאו בחשבון בניכויים ובהפרשות לקופות גמל למיניהן.  

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 3ב'

36.2.3

סיים הרופא עבודתו בהדסה בכל מועד לאחר תחילת ביצוע ההפחתה בשכרו, אך לפני תשלום משכורת חודש אפריל 2007 ב-1 במאי 2007, ישולם לרופא, יחד עם המשכורת האחרונה המשולמת לו במועד סיום עבודתו, סכום כולל בגובה ההפרש בין סך כל הסכומים שהופחתו, כאשר כל סכום וסכום מוגדל בשיעור בו עלה המדד הידוע במועד תשלום המשכורת האחרונה על המדד שהיה ידוע במועד בו הופחת הסכום וללא רבית, לבין סך כל הסכומים ששולמו לו (אם שולמו לו) כאמור הנ"ל, כשהם מוגדלים בשיעור בו עלה המדד הידוע ביום תשלום המשכורת האחרונה על המדד הידוע במועד בו שולם כל סכום בפועל. הסכום שישולם כאמור לרופא שסיים עבודתו, על פי פסיקא זו, לא יובא בחשבון בניכויים ובהפרשות לקופות גמל.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 3ג'

36.2.4

 

 

36.2.4.1

הוראות סעיפים 3 (ב) ו (ג) להסכם 1998 לא יחולו לגבי מי שמונה כמנהל יחידה כאמור בסעיף 3 לעיל או לגבי מי שמונה כמנהל יחידה נוסף כאמור בסעיף 5 לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 8 פסקה א'

36.2.4.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפסקא 8 א' להסכם 29.10.2001, הסתיימה העסקתו של מי שמונה כמנהל יחידה כאמור בסעיף 3 להסכם הנ"ל או כמנהל יחידה נוסף כאמור בסעיף 5 להסכם הנ"ל, אגב פרישה לפנסיה, תשלם לו הדסה, יחד עם משכורתו האחרונה המשולמת לו במועד פרישתו לפנסיה, סכום כולל השווה לסך כל הסכומים שהופחתו ממשכורתו על פי סעיף 3 (א) להסכם 1998, כאשר כל סכום שהופחת כאמור יהא צמוד לפי תנאי ההצמדה שבהסכם 1998 לגבי התקופה שממועד ההפחתה ועד ליום 30/4/2005 והחל מיום 1/5/2005 ואילך לא יחולו תנאי ההצמדה שבהסכם 1998 על הסכומים שהופחתו כאמור, באופן שהחל מיום 1/5/2005 יחושבו וישולמו הסכומים שהופחתו כאמור בערכים נומינליים ולא יבוצע לגביהם כל שיערוך, עדכון או הצמדה, לרבות, אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על פי הסכמי תוספות יוקר, הסכמי הר"י, מדד יוקר המחיה, בגין ריבית, או אחרת, וזאת בגין התקופה שמיום 1/5/2005 ועד מועד תשלומו של הסכום הכולל האמור לזכאי לו על פי הוראות סעיף זה. הסכום שישולם על פי הוראות פסקא זו לא יובא בחשבון לעניין ניכויים והפרשות לקופות גמל למיניהן ולא יבוצעו בגינו הפרשות וניכויים לקופות גמל.

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 8 פסקה ב'

להסכם 29.10.2001 לסעיפים 3 ו-5, ר' ס' 51.7

 

 

 

36.2.4.3

מבלי לגרוע מכלליות האמור בפיסקא 8א' להסכם 29.10.2001 לעיל, סיים מי שמונה כמנהל יחידה כאמור בסעיף 3 או כמנהל יחידה נוסף כאמור בסעיף 5, את עבודתו בהדסה מכל סיבה שהיא שלא אגב פרישה לפנסיה ולאחר יום 1/9/2009, תשלם לו הדסה, או-במקרה בו סיים עבודתו לאחר המועד האמור עקב פטירתו חו"ח – תשלם הדסה לזכאים במקרה פטירתו, את הסכום הכולל המחושב בהתאם להוראות פיסקא 8 ב' להסכם הנ"ל לעיל, במועד תשלום משכורתו האחרונה; סיים מי שמונה כאמור את עבודתו בהדסה מכל סיבה שהיא שלא אגב פרישה לפנסיה לפני יום 1/9/2009, תלשום לו הדסה, או – במקרה בו סיים עבודתו לפני המועד האמור עקב פטירתו (חו"ח) – תשלם הדסה לזכאים במקרים פטירתו, את הסכום הכולל המחושב בהתאם להוראות פסקא (ב) לעיל, ביום 1/9/2009.

 

הסכם קיבוצי מיום 29.10.2001 ס' 8 פסקה ג'

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98  ס' 7

36.2.4.4

בכל אחת מהשנים 1997, 1998, 1999 ו-2000 תופחת ב-5 ימים מכסת ימי החופשה של הרופאים לעומת המכסה הקיימת עד ל- 31.5.97. במקרה בו המכסה אינה ניתנת להפחתה ב-5 ימים יבוצע ניכוי מיתרת ימי החופשה הצבורה של הרופאים העודפת על 65 יום - באופן שסך כל הימים שהופחתו או נוכו יגיע ל-5 ימים. לגבי המכסה לשנת 1997 בלבד, הפחתת מכסת החופשה ו/או יתרת החופשה תיעשה באופן שיתרת החופשה לאחר ההפחתה לא תפחת מ-10 ימים ואולם, לגבי רופא שניצל כבר את מלוא מכסת ימי החופשה לשנת 1997 או שיתרת החופשה שלו לשנת 1997 פחותה מ-10 ימים, לא תבוצע הפחתה במכסה לשנת 1997.

 

 

36.2.4.5

הוראות הסכם זה יחולו - כל הוראה בהתאם ובכפוף לתנאים ולסייגים הקבועים בה - על כל רופאי הדסה שהם עובדי "הדסה" ביום 1.6.97 או שיהיו עובדי הדסה לאחר תאריך זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 16

36.2.4.5

בתקופת תוקפו של הסכם זה הדסה לא תבוא בדרישות לרופאים לויתורים קיבוציים בשכר, בתנאים סוציאליים או בתנאי עבודה, בכפוף למה שיוסכם בהסכמים קיבוציים כלל ארציים שיחולו גם על רופאים המועסקים על ידי המעסיקים שהם צד להסכמי הר"י.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס'17

36.2.4.6

(א) תחילת תוקפו של הסכם זה מיום 1.6.97 והוא יהיה בר-תוקף עד ליום  31.5.2002, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג).

(ב) תוקפו של הסכם הסגל האקדמי, כפי ששונה ותוקן בהסכם זה, יחודש לתקופה של 5 שנים, מיום 1.6.97 ועד ליום 31.5.2002, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג). 

(ג) נקבע בהוראה מהוראות הסכם זה תאריך שונה מהתאריכים הנקובים בסעיפים קטנים (א) או (ב), יחול התאריך הקבוע באותה הוראה, למרות האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) או (ב).

להסיר ספק מובהר, כי גם אם יבוטל הסכם זה בתוקף ליום 31.5.2002 או במועד מאוחר יותר, לא יהא בכך כדי לשנות לגבי הסכומים שעל הדסה לשלם לרופאים כאמור בסעיף 3 (ב) לעיל.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.1.98 ס' 18

 

הסכם קיבוצי מיום 19.11.2009

 

הסכם הבראה הדסה – 2009

 

 

36.3

הפחתת שכר הסכם הבראה שערי צדק

 

 

 

 

36.3.1

לתקופה שהחלה בחודש יולי 2003 ותסתיים בחודש יוני 2007, הופחת/יופחת שכרם של הרופאים כדלקמן:

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 4

36.3.1.1

מוסכם כי, בכפוף לאמור להלן בס"ק 4.5, הר"י, אר"מ וועד הרופאים מוותרים על כל טענה בעניין הפחתת השכר שבוצעה בפועל בשכר הרופאים בגין התקופה החל ממשכורת חודש יולי 2003 ועד משכורת חודש דצמבר 2003.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05 ס' 4.1

36.3.1.2

החל ממשכורת חודש ינואר 2005 ועד למשכורת חודש יוני 2007, יעמוד שיעור ההפחתה בשכרם החודשי של הרופאים על סך של 70% משיעור ההפחתה שנקבעה בסעיף 5 להסכם עידוד הצמיחה; קרי אחוזי ההפחתה הפרוגרסיביים שנקבעו בהסכם עידוד הצמיחה יחולו על הרופאים בהפחתה של 30% בכל מדרגת שכר. למען הסר ספק, אין בהסכמה זאת כדי לפגוע בטענות הצדדים בדבר חלות החוק לעידוד הצמיחה על רופאי המרכז. השימוש בעידוד הצמיחה הוא אך ורק לצורך קביעת מתכונת מוסכמת להפחתה.

ההסכם הנ"ל ס' 4.2

 

 

 

36.3.1.3

ניכויים והפרשות לקופות גמל, כהגדרתם בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה, לרבות קרן השתלמות, יבוצעו משכרם החודשי של הרופאים כאילו לא בוצעה ההפחתה. מוסכם בין הצדדים, כי הפחתת השכר כמפורט לעיל לא תובא בחשבון בחישוב התשלומים, מכל מין סוג שהוא, להם זכאים הרופאים עקב סיום עבודתם, על פי כל הסכם ו/או הסדר ו/או דין, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פיצויי פיטורים, פדיון ימי חופשה ופדיון ימי מחלה.

 

ההסכם הנ"ל ס' 4.3

36.3.1.4

הסכומים אשר הופחתו משכרם של הרופאים עד וכולל משכורת חודש דצמבר 2003 יחשבו כמענק של הרופאים למרכז.

 

ההסכם הנ"ל ס' 4.4

36.3.1.5

הסכומים אשר הופחתו ו/או יופחתו משכרם של הרופאים החל ממשכורת חודש ינואר 2004 ועד למשכורת חודש יוני 2007, יחשבו כהלוואה של הרופאים למרכז, אשר תושב על ידי המרכז לכל רופא בתנאים הבאים:

 

ההסכם הנ"ל ס' 4.5

36.3.1.5.1

הסכומים המפורטים בסעיף 4.5 לעיל יושבו לכל רופא כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע או לשער הדולר היציג הידוע, לכל התקופה, החל ממועד הפחתתו של כל תשלום ועד יום 1.7.2010 – הנמוך מבין השניים; אך לא פחות מהסכום שהופחת לכל רופא בצירוף שיעור תוספות היוקר אשר יחולו בגין התקופה הנדונה, אם יחולו.

 

ההסכם הנ"ל ס"ק4.5.1

36.3.1.5.2

סכומים אלו יושבו לכל רופא בארבעה תשלומים חודשיים רצופים ושווים במועדי תשלום משכורות החודשים יולי עד אוקטובר 2010 או בארבעה תשלומים שווים אשר שניים מהם יבוצעו בחודשים יולי ואוגוסט בשנת 2010 ושניים יידחו לחודשים ינואר ופברואר 2011, וזאת בהתאם לשיקולי מיסוי ועל פי בחירתו של כל רופא.

 

ההסכם הנ"ל ס"ק 4.5.2

36.3.1.5.3

על אף האמור בס"ק 4.5.1 ו-4.5.2, רופא אשר יסיים את עבודתו במרכז לפני יום 30.6.2010 יהיה זכאי לקבל את הסכומים אשר הופחתו משכרו כאמור בס"ק 4.5 כשהם צמודים באופן האמור בסעיף 4.5.1 לעיל עד ליום הפסקת עבודתו. סכומים אלו יוחזרו לרופא בתשלום אחד עם שכרו האחרון או בחלוקה למספר תשלומים (אך לא יותר מארבעה) בהתאם לשיקול דעתו של המרכז אשר יפעל כמיטב יכולתו על מנת לצמצם, ככל הניתן, את תשלומי המס על סכומים אלה.

 

ההסכם הנ"ל ס"ק 4.5.3

36.3.1.5.4

רופא אשר סיים עבודתו במרכז החל מיום 1.1.04 ועד למועד חתימת הסכם זה, יהיה זכאי לקבל, תוך 30 ימים מיום חתימת הסכם זה, את הסכומים אשר הופחתו משכרו כאמור בס"ק 4.5.

 

ההסכם הנ"ל ס"ק 4.5.4

36.3.1.6

למען הסר ספק מובהר כי ההפחתה שנקבעה בסעיף 4 לא תחול על סכומים שישולמו בתקופת ההסכם בגין תקופה שקדמה לחודש יולי 2003.

 

ההסכם הנ"ל ס' 4.6

36.3.1.7

מוסכם כי עד לחודש יוני 2007 ובכל הנוגע להשתתפות המרכז בעלות קייטנות ושי לחג, כל שינוי שיוסכם עם העובדים שאינם רופאים יחול בהתאמה גם על הרופאים. החל מחודש יולי 2007 תוחזר ההשתתפות למתכונת אשר קדמה לתוכנית ההבראה  במרכז.

ההסכם הנ"ל ס'11.1

 

 

 

36.3.1.8

מוסכם בין הצדדים כי בהסכמה בין הנהלת המרכז לוועד הרופאים, ניתן יהיה לדחות את תשלום דמי ההבראה ותוספת היוקר לרופאי המרכז בגין התקופה יולי 2003 – יוני 2007. מוסכם ומובהר בזאת, כי במהלך חודש יולי 2007, קרי עם סיום תחולתו של סעיף זה, תיערך התחשבנות בין הצדדים בכל הנוגע לתשלום דמי ההבראה ותוספות היוקר לרופאים, וכל סכום אשר המרכז נותר חייב בסעיפים אלה, ישולם לרופאים (לרבות תשלום רטרואקטיבי) בשלושה תשלומים צמודים ושווים עם משכורות חודשים יולי 2007, ינואר 2008 ויוני 2008. תשלומי דמי ההבראה לא יוצמדו למדד אלא הם ישולמו כשהם צמודים לשווי יום ההבראה שיחול במועד כל תשלום.

מובהר בזאת, כי דמי ההבראה בגין שנת 2007 ואילך ותוספות היוקר החל מחודש יולי 2007 ואילך ישולמו במועד החוקי.

 

מובהר ומוסכם בזאת, כי רופא אשר יסיים את עבודתו במרכז לפני חודש יולי 2007, יהיה זכאי לקבל עם שכרו האחרון את מלוא ההפרשים בגין דמי הבראה ותוספות היוקר אשר לא שולמו לו בגין תקופת ההבראה.

 

ההסכם הנ"ל ס' 11.4

36.3.1.9

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החל מיום 1.7.2007 ואילך יחזרו לחו"ל הוראות ההסכמים הקיבוציים אשר חלו על הרופאים קודם להסכם זה ולהפחתת השכר שקדמה לחתימתו.

 

ההסכם הנ"ל ס' 11.6

36.3.1.10

בתקופת הסכם זה המרכז לא יבוא בדרישות נוספות לציבור הרופאים. בתקופת הסכם זה הר"י, אר"מ וועד הרופאים במרכז לא יבואו בדרישות כספיות חדשות קולקטיביות אשר נוגעות אך ורק לרופאי המרכז, למעט דרישות אשר עילתן בפעולות שנעשו ו/או בנסיבות חדשות שנוצרו על ידי המרכז ושאינן נובעות מהסכם זה.

מובהר בזאת, כי בכפוף להסכמות נשוא הסכם זה, אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכותם של הר"י, אר"מ וועד הרופאים לפעול כנגד הפרות שיבצע המרכז (אם יבצע) של הסכמים קיבוציים, אישיים או אחרים, הסדרים ונוהגים שחלים על הרופאים במרכז.

כמו כן מובהר בזאת, כי במקרה ובתקופת הסכם זה ייחתמו עם המעסיקים הציבוריים, הסכמים קיבוציים חדשים אשר כוללים עלויות כספיות ו/או יינתן פסק בוררות אשר יחול על הרופאים המועסקים אצל המעסיקים הציבוריים, יחולו הסכמים ו/או פסקי בוררות אלה גם על רופאי המרכז בכלל ולתקופת תחולתו של הסכם הבראה זה בפרט. אין באמור לעיל כדי לפגוע בהסכמות נשוא הסכם זה והסעיפים הרלבנטיים בהסכם זה ימשיכו לחול בכפיפה אחת עם הוראות ההסכמים ו/או פסקי הבוררות, (אם יהיו כאלה), בנושאים המוסדרים בהסכם זה.

 

ההסכם הנ"ל ס' 12.1

36.3.1.11

במסגרת הסכם זה לא יבוצעו פיטורי רופאים קבועים. אין באמור כדי למנוע פיטורי רופאים בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי, למעט פיטורים מחמת צמצומים, התייעלות, הבראה וכדומה.

 

ההסכם הנ"ל ס' 12.2

36.3.1.12

המרכז ימנע מנקיטת צעדים חד צדדיים בכל הנוגע לתנאי העבודה של הרופאים. הר"י תמנע מנקיטת שביתות ו/או עיצומים במרכז לתקופת הסכם זה בהתאם לקבוע בהסכם הרופאים מחודש יולי 2000.

ההסכם הנ"ל ס' 12.3

 

 

 

36.4

הסכם קיבוצי בית חולים ביקור חולים עם רכישתו ע"י גורם פרטי

 

 

36.4.1

הקיצוצים וההפחתות הפרוגרסיביים המכונים "קיצוץ אפריל" ואשר חלו בתקופת הפירוק יבוטלו. שכר הרופאים יעודכן מהמועד הקובע ויהיה על פי תפקידם ודרגתם ללא הפחתות והקיצוצים כאמור. למען הסר ספק לא ישולמו הקיצוצים וההפחתות באופן רטרואקטיבי ולרופאים לא תהיה כל תביעת חוב כלפי המעסיק החדש בגין קיצוצים והפחתות אלו.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 14

 

 

 

36.4.2

למען הסר ספק כל תוספת שכר או הטבה כספית שתינתן בפועל לרופא מהמועד הקובע ואילך לא תגרור עימה כל חוב כספי או זכויות באופן רטרואקטיבי.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס'15

 

הסכם הבראה ביקור חולים 2009

 

 

 

1.     החל ממשכורת חודש פברואר 2009 ששולמה בתחילת חודש מרץ 2009, ועד למשכורת מאי 2009 ששולמה בתחילת חודש יוני 2009, בוצעו ההפחתות בשכר הרופאים (הפחתות שיוחזרו בהתאם להוראות הסכם זה להלן) על-פי מדרגות ההפחתה להלן:

 

הסכם קיבוצי מיוחד מיום 17.12.2009

 

 

5,001 ₪ - 7,500 ₪

18%

 

7,501 ₪ - 10,000 ₪

20%

10,001 ₪ - 15,000 ₪

25%

15,001 ₪ - 20,000 ₪

28%

20,001 ₪ - 30,000 ₪

31%

30,001 ₪ ומעלה

35%

 

 

2.     החל ממשכורת יוני ששולמה בתחילת חודש יולי 2009, ועד למשכורת יולי 2009 ששולמה בתחילת חודש אוגוסט 2009, בוצעה הפחתה בשכר הרופאים (הפחתה שתוחזר בהתאם להוראות הסכם זה להלן) על-פי אותן מדרגות המפורטות בסעיף 2, למעט המדרגה הראשונה, קרי, לא בוצעה ההפחתה בשכר שעד 7,500 ₪.

 

3.     החל ממשכורת אוגוסט ששולמה בתחילת חודש ספטמבר 2009, ועד למשכורת אפריל 2010 שתשולם בתחילת חודש מאי 2010, בוצעה ותבוצע הפחתה בשכר הרופאים (הפחתה שתוחזר בהתאם להוראות הסכם זה להלן) על-פי אותן מדרגות המפורטות בסעיף 2, למעט שתי המדרגות הראשונות, קרי, לא תבוצע ההפחתה בשכר שעד 10,000 ₪.

 

4.     מוסכם על הצדדים כי ההפחתה האמורה שתוחזר לרופאים בהתאם להוראות הסכם  זה הינה הלוואה, וכי הניכויים וההפרשות לקופות הגמל השונות, יבוצעו משכרם החודשי המלא של הרופאים, כאילו לא בוצעה ההפחתה.

 

עד יום 15/1/2010, יוחזרו לרופאים, כל ההפחתות שבוצעו במהלך חודשים פברואר 2009 עד דצמבר 2009, כולל ולרבות כל ההפרשות לקופות הגמל השונות, לרבות קרן פנסיה, קרן השתלמות וכיו"ב וכן המיסים הנדרשים ע"פ חוק.

 

5.     החל ממשכורת חודש ספטמבר 2010 שתשולם בתחילת חודש אוקטובר 2010 ועד למשכורת דצמבר 2010 שתשולם בתחילת חודש ינואר 2011 ישולם לרופאים, מדי חודש במשך 4 החודשים האמורים, בנוסף למשכורת בגין החודש השוטף, סכום בגובה ההלוואה שהופחתה בחודש המקביל שחל בין החודשים ינואר 2010 – אפריל 2010, בין התקופות האמורות.

 

6.     ככל שתתעורר בעיה למול רשויות המס בנוגע ליישום הסכם זה, קרי הפרשה על מלוא השכר בתקופת ההפחתה (שתוחזר בהתאם להוראות הסכם זה) הנהלת ביקור חולים מתחייבת, כי ככל שתחול על הרופאים חובת תשלום מס לרבות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, בגין ההפקדות לקופות הגמל השונות על שיעור ההפחתה כמצויין בסעיפים 2-4 להסכם זה, אזי ביקור חולים ישלם את המס, לרבות דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות שיחולו על הרופאים בשל טענה, כי אין להביא את ההפחתה האמורה בחשבון לעניין הפקדות לגמל בתקופת ההפחתה, לרבות גילום בגין חבות המס כאמור.

 

7.     הפרשות בית החולים לקרנות ההשתלמות עבור משכורות שנת 2009 ישולמו עד 15/1/2010.

 

8.     כל הצדדים מסכימים כי ביצוע תשלומים לכל קופות הגמל משכר הרופאים כאילו לא הופחת, כאמור בסעיף 5 לעיל, וביצוע החזר תשלומי קרן ההשתלמות, כאמור בסעיף 9 לעיל, הנם תנאים יסודיים לחתימתו של הסכם זה.

 

9.     החל ממשכורת חודש מאי 2010 שתשולם בתחילת חודש יוני 2010 ועד בכלל, ישולם שכר רופאי ביקור חולים בהתאם להסכמי הרופאים, כפי שמקובל במגזר הציבורי ובהתאם להסכם השכר שנחתם עם ביה"ח ביום 22.11.07 ולא יהיו כל הפחתות מהשכר או מרכיביו. כמו כן ישולמו בחודשים ספטמבר 2010 עד דצמבר 2010, ההפרשים בגין ההלוואה שניתנה בחודשים ינואר- אפריל 2010.

 

10.  כל זכויות הרופאים ובכלל זה מענקי פרישה לרופאים שיסיימו עבודתם במהלך תקופת הסכם ההבראה, וכן פיצויי פיטורים, פדיון חופשה ומחלה, מענקי הסתגלות וכל זכות אחרת אשר הינה נגזרת של השכר (הן זכויות המשולמות במהלך יחסי עבודה והן זכויות המשולמות בסיום יחסי עבודה), יחושבו על פי השכר המלא של הרופא כאילו לא הופחת. סעיף זה יחול בהתאמה גם על יורשיי, מוטביי ושאירי הרופא.

 

11.  סיים הרופא עבודתו בביקור חולים, (מכל סיבה שהיא), עד 15.1.2010 בכל מועד לאחר תחילת ביצוע ההפחתה-ההלוואה בשכרו, אך לפני תום תקופת ההחזר, ישולמו לרופא, עד יום 15.1.2010, כל הסכומים שהופחתו וטרם הוחזרו לו על פי הסכם זה. הסכום שישולם כאמור לרופא שסיים עבודתו, על פי סעיף זה, לא יובא בחשבון בניכויים ובהפרשות לקופות גמל למיניהן. סעיף זה יחול בהתאמה גם על יורשיי, מוטביי ושאירי רופא.

 

12.  יסיים הרופא עבודתו בביקור חולים, (מכל סיבה שהיא),לאחר יום 15.1.2010, בכל מועד לאחר תחילת ביצוע ההפחתה-ההלוואה בשכרו, אך לפני תום תקופת ההחזר, ישולמו לרופא, יחד עם המשכורת האחרונה המשולמת לו במועד סיום עבודתו, כל הסכומים שהופחתו וטרם הוחזרו לו על פי הסכם זה. הסכום שישולם כאמור לרופא שסיים עבודתו, על פי סעיף זה, לא יובא בחשבון בניכויים ובהפרשות לקופות גמל למיניהן.  סעיף זה יחול בהתאמה גם על יורשיי, מוטביי ושאירי רופא.

 

13.  בתקופת הסכם ההבראה ועד למועד החזרת ההלוואה במלואה לרופאים, לא יהיו פיטורי רופאים הנובעים משיקולים כלכליים ובכלל זה פיטורי צמצום, התייעלות וכיו"ב.  הצדדים מסכימים כי הימנעות מפיטורי רופאים כאמור בסעיף זה, היא תנאי יסודי לחתימתו של הסכם זה.

 

14.  במידה ובית החולים יסבור כי יש לבצע שינויים במבנה המחלקות ו/או היחידות ו/או המכונים מוסכם מפורשות בין הצדדים כי יתנהל מו"מ בין הצדדים והר"י ואר"מ יפעלו משיקולים עניינים ובלבד שביה"ח לא יסגור ו/או יאחד מחלקות ו/או יחידות ו/או מכונים כלשהם בבית החולים, ללא הסכמת הר"י ואר"מ מראש ובכתב.

 

15.  הנהלת ביקור חולים מתחייבת להימנע מנקיטת צעדים חד צדדיים כלשהם הנוגעים לרופאים במוסד ולתנאי עבודתם. כל שינוי בסדרי עבודת הרופאים ובתנאי עבודתם יבוצע תוך מו"מ עם הר"י ואר"מ בנוסף לוועד הרופאים המקומי.

 

16.  מוסכם על הצדדים כי מצבת התקנים בבית החולים לא תפחת ממצבת התקנים הקיימת במועד הסכם זה.

 

17.  הנהלת בית החולים ביקור חולים  מתחייבת לבטח את הרופאים בביטוח אחריות מקצועית מקיף ובדרגת כיסוי ובטחון אשר לא תפחת מרמת הביטוח הקיים. כמו-כן מתחייבת הנהלת בית החולים ביקור חולים, במועד חידוש הביטוח העוקב למועד חתימת הסכם זה, להכליל במסגרת הכיסוי הביטוחי את ביטוח יחסי העבודה הכולל ייעוץ וייצוג בכל ההליכים בתחום יחסי עבודה ומשמעת כמקובל לרופאי המדינה. יובהר כי כל שינוי בביטוח האחריות המקצועית ובכללה כל שינוי בפוליסה או בזהות המבטח, מחייב את הסכמת הר"י מראש ובכתב.

 

18.  היועץ הכלכלי של נציגות הרופאים ימשיך ויעקב אחרי ביצוע תוכנית ההבראה ומצבו הכלכלי של בית החולים ויגיש חוות דעת חודשית.

 

19.  ככל שביצוע הסכם זה, כולו או סעיפים הימנו, מותנה באישורי הרשויות המוסמכות, ישתפו הצדדים פעולה בהשגת האישורים הדרושים.

 

20.  הנהלת בית החולים ביקור חולים לא תבוא בדרישות לרופאים לויתורים כלשהם בשכר, בתנאים סוציאליים או בתנאי עבודה ולא תנקוט בצעדים חד צדדים כלשהם ולרבות שינוי לרעה במצבת כ"א מעבר לקבוע מפורשות בהסכם זה. ככל שבגין תקופה הסכם הבראה זה, תיקבע הפחתת שכר לציבור הרופאים במגזר הציבורי מכוח חוק או הסכם, הרי שלא יהיו כפל הפחתות שכר, וככל שלא ניתן יהיה להחריג את רופאי ביקור חולים מהפחתות השכר הכלליות, תופסק לאלתר הפחתת השכר לרופאים מכוח הסכם זה. סכומים שהופחתו עד לאותו מועד יוחזרו במתכונת שנקבעה בהסכם זה. 

 

21.  תוקם ועדת מעקב אשר תפקידה יהיה לעקוב אחר ביצוע הסכם זה ולהכריע בחילוקי דעות הנוגעים לביצועו. ועדת המעקב תהייה מורכבת ממנכ"ל ביקור חולים או נציג מטעמו שהינו רופא במקצועו ומיו"ר הר"י או נציג מטעמו שהינו רופא במקצועו. כל נושא שיובא בפני ועדת המעקב ע"י הר"י או הנהלת בית החולים ביקור חולים, יוכרע בתוך 60 יום אלא אם חברי ועדת המעקב החליטו בהסכמה על הארכת מועד זה.

 

22.  הסכם זה הוא ההסכם הסופי והמחייב בין הצדדים, והוא יבוא במקום כל המזכרים, ההסכמים ו/או ההסדרים הקודמים לו (קיבוציים ואחרים), בנושאים המוסדרים בו.

 

23.  כל הוראות ההסכמים הקיבוציים (ובכלל זה ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הצדדים ביום 22.11.08), ההסדרים הקיבוציים והנוהגים אשר חלים על יחסי העבודה בין הצדדים ו/או על רופאי ביקור חולים יישארו בתוקפם,  למעט סעיפים אשר שונו או תוקנו באופן מפורש בהסכם זה וזאת אך ורק לתקופה אליה התייחס כל תיקון.

 

24.  הנהלת בית החולים ביקור חולים מתחייבת ליישם באופן מלא את פסק הבוררות על הפעימות אשר קבועות בו ובכלל זה לשלם את מלוא תוספות השכר אשר נקבעו בפסק הבוררות  וכן את תוספת השכר לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית, לרבות התשלום הרטרואקטיבי בגין תוספת זו, עפ"י הסכם שנחתם בין הר"י למעסיקים הציבוריים ביום 28.6.09.

התשלום הרטרואקטיבי שנפסק בפסק הבוררות, בגין החודשים שבין ינואר 2008 לבין דצמבר 2008 ואשר לא שולם לרופאי ביקור חולים במועד שנקבע בפסק הבוררות, ישולם בארבעה תשלומים שווים בחודשים מאי 2010 - אוגוסט 2010 בתוספת השיעור שבו עלה המדד האמורות מיום 1/1/2009 ועד למועד התשלום בפועל.

 

25.  הצדדים מתחייבים לפעול לרישום הסכם זה כהסכם קיבוצי בכל ההקדם לאחר חתימתו ולשם כך לחתום בכל ההקדם על כל המסמכים הדרושים.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH