מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
33. תשלום חליפי לתכ"ז לרופאי בתי חולים ממשלתיים ועירוניים

33.1

הרופאים העובדים בבתי החולים ואשר מתקיים לגביהם אחד המפורטים להלן יהיו זכאים לתשלום החליפי בשיעור שלא יעלה על 42% מהשכר המהווה את הבסיס לחישוב ערך יום עבודה של כל רופא: 

  • רופא אשר לא זכאי לכוננויות או תורנויות עפ"י ההסכמים הקיבוציים החלים.
  • רופא חולה בחופשת מחלה בשכר אשר לא מבצע אף כוננות או תורנות יותר מחודש  ימים.
  • רופאה בהריון לאחר החודש החמישי להריונה אשר עקב סיבות רפואיות מנועה מביצוע של כוננות או תורנות. 

הסכמים קיבוציים מיום 4.4.94 ומיום 16.6.88

 

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 2 והסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 2

33.2

רשימת הרופאים הזכאים תוכן מדי חודש ע"י כל בית חולים בנפרד, תאושר ע"י נציג הוועד המקומי ותועבר למשרד הבריאות ולארגון רופאי המדינה. תאושר ע"י נציג הוועד המקומי, ותועבר למשרד הבריאות ולארגון רופאי המדינה.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 3

33.3

מוקמת בזה קרן אשר בה ירוכזו הפרשות הרופאים שיגבו ע"י המעסיקים ואשר מהכספים שיצטברו בה ימומן התשלום החליפי לרופאים הזכאים (להלן: הקרן)

הקרן בהקמתה של ההסתדרות הרפואית בישראל, תהיה בבעלותה ותנוהל על ידה.

למעסיקים תהיה זכות למשוך כספים מהקרן למטרות הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 3

33.4

 

 

33.4.1

המעסיקים יפחיתו ממשכורות הרופאים את הסכומים כמפורט מטה. 

  • מרופאים בדרגות 1 עד +3       0.3% מהשכר המשולב.
  • מרופאים בדרגות 4 ומעלה       0.7% מהשכר המשולב 

הסכם קיבוצי מיום 17.9.95 (עדכון שיעורי הניכוי שפורטו בס' 4 להסכם קיבוצי מיום 4.4.94 עדכון השיעורים הוא מיום 3.1.2005, ועדכון זה מבטל עדכון מ-25.8.98

 

33.4.2

ההפחתה תבוצע מרכיבי המשכורת אשר אינם מהווים בסיס לחישוב גמלה. ואם אין לרופא בחודש מסוים במרכיבים אלו מלוא הסכום המפורט לעיל, יגבה ממנו כל סכום שיש לו עד לסכום הנ"ל.

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 4 ב.

33.5

 

 

33.5.1

הפרשות הרופאים יועברו לקרן והמעסיקים ישלמו מהקרן לרופאים הזכאים את התשלום החליפי כך שתושלם הכנסתם מעבודה נוספת עד לסכום של 42% מהשכר המהווה בסיס לחשוב ערך יום עבודה של כל רופא.

 

הסכם קיבוצי מיום 14.6.88 ס' 5.

33.5.2 

רופא שיסרב לבצע תורנות או כוננות שיוטלו עליו כדין תהיה הר"י רשאית להודיע למעסיקים לא להעביר לו את התשלום החליפי. המעסיקים יפעלו על פי הוראה זו והרופא לא יחשב כרופא זכאי באותו חודש.

 

 

33.6

 

 

 

33.6.1

מס הכנסה ינוכה לכל רופא מהסכום לתשלום לאחר ההפחתה. מהתשלום החליפי ינוכה מס הכנסה בעת התשלום.

 

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 6.

33.6.2

הר"י מיפה בזאת את כוחם של המעסיקים להעביר בגין התשלום החליפי הפרשות לביטוח הלאומי ומס מעסיקים או מס שכר (כנהוג אצל המעביד).

 

 

33.7

תוקף ההפחתה כמפורט בסעיף 4 להסכם 4.4.94 הינו מיום 1.6.94 ויתבצע החל ממשכרת יוני 1994.

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 7.1 (לס' 4 להסכם האמור ר' ס' 33.4 לעיל)

 

33.8

תוקף התשלומים כמפורט בסעיף 2 להסכם 4.4.94 לעיל הינו מיום 1.6.94 אך יבוצע מדי חודש בפיגור, כלומר רופאים הזכאים עבור חודש יוני 1994 יקבלו את התשלום במשכורת חודש יולי 1994 וכן הלאה, הכל בתנאי שהגשת רשימות הרופאים הזכאים כאמור לעיל לא תגרום לאיחור בביצוע התשלום.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 7.2

33.9

 

 

 

33.9.1

עפ"י דרישת אחד הצדדים תיערך בדיקה משותפת של מצב  הכספים בקרן ובהתאם לתוצאותיה יקבע מחדש שיעור הפרשות הרופאים, ובלבד שיהא בהפרשות הרופאים שיקבעו כאמור כדי לממן במלואו את ביצוע התשלום החליפי, וההפרשות הנלוות אליו.

 

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 7. 

33.9.2

על אף האמור בסעיף 7 להסכם 16.6.88, בכל מקרה שהפרשות הרופאים אינן מגיעות לכיסוי מלא ומוחלט של סך כל ההוצאות בגין התשלום החליפי ו/או בכל מקרה שהכספים שבקרן אינם מספיקים כדי ביצוע התשלום החליפי (להלן: "גירעון בקרן"), תהיה המדינה רשאית לשנות את שיעורי הפרשות הרופאים שפורטו בס"ק 4.1 ו-4.2 להסכם 4.4.94 ובגובה הדרוש כדי לכסות את הגירעון בקרן, לאחר שתימסר הודעה מנומקת על כך להר"י.

 

הר"י רשאית לבקש בדיקה משותפת של מצב הקרן בכל מקרה וכן לאחר ביצוע כל תיקון בהפרשות הרופאים, והצדדים רשאים להוסיף תיקונים לאחר שהגיעו לידי הסכמה לגבי תוצאות הבדיקה המשותפת.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 5. (לסעיף 7 להסכם 16.6.88 ר' ס' 33.9.1 לעיל, ולס' 4.1- 4.2 להסכם זה – ס' 33.4 לעיל).                          

33.10

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ויווצר גירעון בקרן: 

  • ישלם ארגון רופאי המדינה, עפ"י דרישה מנומקת שתפנה אליו המדינה ותוך 30 יום ממסירתה, את הגירעון בקרן.
  • היה ולא יועבר למדינה הגירעון בקרן תוך המועד הנקבע לעיל, לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה מיום מסירת דרישה המדינה.
  • בכל מקרה שארגון רופאי המדינה אינו משלם את הגירעון בקרן עפ"י האמור בסעיף זה לעיל, הר"י ערבה להתחייבותו של ארגון רופאי המדינה כאמור לעיל ומתחייבת להעביר למדינה כספים לכיסוי מלא של הגירעון בקרן, לרבות הפרשי הצמדה מיום מסירת הדרישה הראשונה כאמור, תוך 30 יום נוספים לאחר מסירת הדרישה. 

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 6.

33.11

אם יתבעו המעסיקים או מי מהם ע"י רופא או רופאים כלשהם בקשר עם ביצוע ההפחתה ממשכורתם או בקשר עם זכאותם לתשלום החליפי או בכל עניין אחר הנובע מביצוע הסכם קיבוצי זה מתחייבת הר"י לשפות את המעסיק אשר יחויב כאמור במלוא הסכום בו יחויב בפסק דין סופי.

 

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 8

33.12

שיפוי המעסיק יעשה בהתאם לדרישה ראשונה שתועבר על ידו להר"י וזאת לפי ערכו של החיוב במועד התשלום ותוך לא יאוחר מ-14 ימים מהדרישה.

 

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 9

33.13

לפני העברת דרישה לשיפוי, יהיו המעסיקים רשאים לקזז כל סכום שחויבו לשלם עפ"י פס"ד סופי כאמור, או חלקו, מן הקרן, ולהודיע על כך להר"י בהקדם. סכום שיקוזז יופחת מהדרישה לשפוי, אם תשלח.

 

הסכם קיבוצי מיום 16.6.88 ס' 10

33.14

למען הסר כל ספק וכפי שמפורט בהסכם מובהר כי התשלום החליפי אינו תשלום מאת המעסיק, ואינו שכר לשום דבר ועניין. נכונות המעסיקים לבצע את ההעברות הכספיות עפ"י הסכם זה לא תיחשב בהסכמה כלשהיא לראות בתשלום החליפי חלק ממשכורתו של הרופא.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 8.2

33.15

מוסכם בזאת כי הסכם זה מהווה מענה לכל התביעות בנושא זה ולא יועלו כל תביעות לגבי התקופה בה לא שולמו תשלומים הנובעים מההסכם עד מועד תוקפו של הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 8.3

 

33.16

מוסכם על הצדדים להסכם זה כי מעסיקים ציבוריים נוספים, בהסכמת הר"י, רשאים להצטרף להסכם זה עפ"י האמור בו ולהחיל תנאים כדלעיל על רופאיהם.

הסכם קיבוצי מיום 4.4.94 ס' 8.4

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH