מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
26ב תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית

1.

ההסכם הזה יחול על רופא אשר מתקיים לגביו אחד התנאים הבאים, וכל עוד הוא מתקיים לגביו (להלן: "רופא במקצוע במצוקה אקוטית"):

א. כל משרתו של הרופא אצל מעסיק היא באחד או יותר מהמקצועות הבאים: הרדמה, ניאונטולוגיה, טיפול נמרץ כללי ונשימתי וטיפול נמרץ ילדים.

ב. הרופא הוא מומחה, כל משרתו של המומחה אצל המעסיק היא בקרדיולוגיה וכל עיסוקו במשרה האמורה היא אך ורק בטיפול נמרץ לב, והכל בכפוף לאמור להלן:

(1) הצדדים מסכימים כי מספר הרופאים הממלאים ביום חתימת הסכם זה את כל התנאים המפורטים בסעיף 1(ב) רישא עומד על 33 רופאים. הרופאים האמורים מפורטים בנספח א' להסכם.

(2) ביום 13.7.2010 ומדי תקופה של שנה ממועד זה (להלן- מועד הבדיקה התקופתית), הצדדים יבצעו בדיקה של מספר הרופאים שהינם מומחים, שכל משרתם אצל המעסיק היא בקרדיולוגיה וכל עיסוקם במשרה האמורה היא אך ורק בטיפול נמרץ לב. הצדדים יכינו רשימה של מספר הרופאים אצל כל המעסיקים ביחד אשר ממלאים את כל התנאים המפורטים בסעיף 1(ב) רישא במועד השלמת הבדיקה התקופתית.

(3) ככל שממצאי הבדיקה התקופתית מראים כי מספר המומחים העומדים במועד הבדיקה התקופתית בכל התנאים המפורטים בסעיף 1(ב) רישא לעיל ואשר מועסקים אצל כל המעסיקים ביחד יעלה על מס' הרופאים שהיו ברשימה בשנה שקדמה לה - יפחת השכר המשולב של כלל הרופאים המועסקים אצל המעסיקים והכל באופן שתישמר העלות, בהיקפה במועד חתימת הסכם זה, של התוספת למומחים בקרדיולוגיה אשר כל עיסוקם במשרה האמורה היא אך ורק בטיפול נמרץ לב. במקרה כאמור, ההפחתה כאמור תיעשה לאחר קבלת הסכמת הר"י לתחשיב ההפחתה.

(4) מוסכם כי מועד הזכאות לתוספת האמורה לגבי רופא שאינו נכלל ברשימה המצורפת כנספח א' הינו ממועד השלמת הבדיקה התקופתית שבה נמצא כי הוא ממלא את כל התנאים המפורטים בסעיף 1(ב) רישא או ממועד ביצוע ההפחתה בעקבות אותה בדיקה תקופתית כאמור בסעיף קטן 1(ב)(3), לפי המאוחר, למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מסעיף 4 להסכם זה.

(5) למען הסר ספק, יובהר כי שינוי במספר הרופאים העומדים בתנאים המפורטים בסעיף 1(א), לא יביא להפעלת המנגנון שבסעיף 1(ב)(3). למען הסר ספק, הפחתת השכר המשולב כאמור בסעיף 1(ב)(3) תחול לגבי כלל הרופאים המועסקים  אצל המעסיקים, לרבות הרופאים אשר עומדים בתנאים המפורטים בסעיף 1(א).

א. למען הסר ספק, רופא העוסק באחד מהמקצועות במצוקה אקוטית (הרדמה, ני אונטולוגיה, טיפול נמרץ כללי ונשימתי, טיפול נמרץ ילדים וקרדיולוג העוסק אך ורק בטיפול נמרץ לב) ובמקצוע נוסף שאיננו מבין המקצועות במצוקה אקוטית (אצל אותו מעסיק)- לא יהיה זכאי לתוספת מקצועות במצוקה אקוטית.

ב. למען הסר ספק, תנאי לזכאות לתוספת מקצועות במצוקה אקוטית היא עיסוק בפועל במקצוע במצוקה אקוטית ואין די ברישום בלבד במקצוע האמור. 

 

2.  

(א) לרופא במקצוע במצוקה אקוטית שהינו מומחה תשולם תוספת מקצועות במצוקה אקוטית בסכומים הבאים:

 1. החל במשכורת חודש ינואר 2008 - 606.60 ₪. התשלום יבוצע במשכורת חודש יולי 2009 ואילך, ובאותו מועד ישולמו הפרשי השכר וכן, בכפוף לכל דין, הפרשות לקרן פנסיה צוברת ולקרן השתלמות בעד התוספת בגין התקופה שמיום 1.1.2008 ועד למשכורת חודש יוני 2009. מהסכומים המגיעים לרופאים על פי הסכם זה תנוכה המקדמה ששולמה בחודשים אפריל, מאי ויוני 2009.
 2. החל במשכורת חודש אפריל 2009 - השלמה ל-1,048.90 ₪.
 3. החל במשכורת חודש ינואר 2010 - השלמה - ל-1,491.20 ₪.
 4. החל במשכורת חודש יוני 2010 - השלמה ל-1,933.50 ₪.
 5. החל במשכורת חודש ינואר 2011 - השלמה ל- 2,375.80 ₪.

(ב) ככל שלא ניתן יהיה לבצע הפרשות לקרן פנסיה צוברת או לקרן השתלמות בגין התשלומים המתייחסים לשנת 2008, המעסיק ישלם לרופא סכום חד פעמי בגובה סכום הפרשות המעסיק שהיו מבוצעות בגין הפרשי שכר, ששולמו עבור התקופה האמורה. הסכום האמור ישולם על ידי המעסיק באופן נומינלי ללא הפרשי הצמדה וריבית. למען הסר ספק יובהר כי על כל תשלום מכח הסכם זה יחולו דיני המס כפי שיהיו במועד התשלום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המעסיק לא ישלם גילום מס בגין כל מס אשר יחול כאמור בסעיף זה.

(ג) הסכומים האמורים בסעיף 2(א) מתייחסים לרופא המועסק במשרה מלאה במקצוע במצוקה אקוטית. רופא המועסק בחלקיות משרה במקצוע במצוקה אקוטית יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכומים האמורים, בהתאם להיקף העסקתו כאמור ובלבד שכל משרתו ועיסוקו אצל המעסיק היא באחד או יותר מהמקצועות במצוקה אקוטית.

 

3.  

(א) לרופא במקצוע במצוקה אקוטית שהינו מתמחה (לרבות התמחות שנייה/על) ולרופא במקצוע במצוקה אקוטית שאינו מומחה ושאינו מתמחה תשולם תוספת מקצועות במצוקה אקוטית בסכומים הבאים:

(1) החל במשכורת חודש ינואר 2008 - 303.30 ש"ח. התשלום יבוצע במשכורת חודש יולי 2009 ואילך ובאותו מועד ישולמו הפרשי שכר וכן, בכפוף לכל דין, הפרשות לקרן פנסיה צוברת ולקרן השתלמות בעד התוספת בגין התקופה שמיום 1.1.08 ועד למשכורת חודש יוני 2009. מהסכומים המגיעים לרופאים על פי הסכם זה תנוכה המקדמה ששולמה בחודשים אפריל, מאי ויוני 2009.

(2) החל במשכורת חודש אפריל 2009- השלמה ל-524.40 ₪.

(3) החל במשכורת חודש ינואר 2010 - השלמה 745.60 ₪.

(4) החל במשכורת חודש יוני 2010 - השלמה ל-966.70 ₪.

(5) החל במשכורת חודש ינואר 2011 - השלמה ל-1,187.90 ₪.

(ב) ככל שלא ניתן יהיה לבצע הפרשות לקרן פנסיה צוברת או לקרן השתלמות בגין התשלומים המתייחסים לשנת 2008, המעסיק ישלם לרופא סכום חד פעמי בגובה סכום ההפרשות המעסיק שהיו מבוצעות בגין הפרשי שכר, ששולמו עבור התקופה האמורה. הסכום האמור ישולם ע"י המעסיק באופן נומינלי ללא הפרשי הצמדה וריבית. למען הסר ספק יובהר כי על כל תשלום מכח ההסכם הזה יחולו דיני המס כפי שיהיו במועד התשלום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המעסיק לא ישלם גילום מס בגין כל מס אשר יחול כאמור בסעיף זה.

(ג) הסכומים האמורים בסעיף 3(א) מתייחסים לרופא המועסק במשרה מלאה במקצוע במצוקה אקוטית. רופא המועסק בחלקיות משרה במקצוע במצוקה אקוטית יהיה זכאי לחלק היחסי של הסכומים האמורים, בהתאם להיקף העסקתו כאמור ובלבד שכל משרתו ועיסוקו אצל המעסיק היא באחד או יותר מהמקצועות במצוקה אקוטית.

(ד) למען הסר ספק, מתמחה אשר מבצע רוטציה באחד מהמקצועות במצוקה אקוטית שבסעיף 1 לעיל, לא יהיה זכאי לתוספת מקצועות במצוקה אקוטית בשל ביצוע רוטציה כאמור ובלבד שאינו מתמחה במקצוע במצוקה אקוטית . כך למשל, מתמחה אשר מבצע רוטציה בטיפול נמרץ לב לא יהיה זכאי לתוספת מקצועות במצוקה אקוטית בשל ביצוע רוטציה כאמור, אלא אם הוא מתמחה באחד מהמקצועות המפורטים בסעיף 1(א) לעיל.

(ה) על אף האמור בסעיף 3(א) לעיל, רופא בהתמחות על או בהתמחות שנייה במקצוע במצוקה אקוטית אשר הינו מומחה גם במקצוע במצוקה אקוטית יהיה זכאי לתוספת מקצועות במצוקה אקוטית בסכום המשולם לרופא במקצוע במצוקה אקוטית שהינו מומחה.

(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים 3(א) עד (ה), מתמחה בקרדיולוגיה שעוסק בטיפול נמרץ לב לא יהיה זכאי לתוספת מקצועות במצוקה אקוטית.

 

4.

למען הסר ספק, תוספת מקצועות במצוקה אקוטית היא תוספת המותנית בכך שרופא במקצוע במצוקה אקוטית עסק ביום 1.1.2008 באחד או יותר מהמקצועות במצוקה אקוטית במלוא היקף משרתו אצל המעסיק וכל עוד הרופא האמור ממשיך לעסוק באחד או יותר מהמקצועות במצוקה אקוטית במלוא היקף משרתו אצל אותו מעסיק. ביטול קיום התנאים האמורים, יגרור ביטול הזכאות לתוספת מקצועות במצוקה אקוטית. למען הסר ספק, התוספת תשולם רק בגין התקופה שבה עסק הרופא באחד או יותר מהמקצועות במצוקה אקוטית במלוא היקף משרתו אצל המעסיק כאמור לעיל.

 

5.

תוספת מקצועות במצוקה אקוטית היא תוספת שיקלית אשר לא תובא בחשבון לעניין פנסיה תקציבית ולא תבוא בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים, וכן התוספת לא תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, ולא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות; ואולם, יופרשו בגין התוספת הפרשות לקרן פנסיה צוברת וכן יופרשו בגין התוספת הפרשות לקרן השתלמות, כקבוע בהסכמים הקיבוציים של הרופאים.

 

1.

שינוי תוספת מקצועות במצוקה אקוטית שמקורה בהסכם הקיבוצי מיום 28 ביוני 2009

 

1.1

סכומי התוספת השקלית, המשולמת מכוח ההסכם הקיבוצי מיום 28 ביוני 2009 (להלן – "תוספת מקצועות במצוקה אקוטית") ישתנו החל מיום 1 באוגוסט 2012, בהתאם לסכומים ולמועדים המפורטים בטבלה שלהלן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 7

 

 

 

1.2

למען הסר ספק מובהר כי החל ביום 1 באוגוסט 2014, תוספת מקצועות במצוקה אקוטית מבוטלת ולא תשולם עוד. למען הסר ספק, חלף תוספת מקצועות במצוקה אקוטית תשולם תוספת מקצועות במצוקה אקוטית 2012.

 

1.3

למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיפים 7.1 ו 7.2, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת מקצועות במצוקה אקוטית, וזאת בגין התקופה שעד לביטולה כאמור.

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011 סעיף 6

1.

מוסכם על הצדדים, כי חלף רשימת הרופאים הקבועה בנספח א' להסכם 2009, החל מיום 1.1.2013 ובכפוף לאמור בסעיף 6 להלן רשימת הרופאים הזכאים תהא כדלקמן:

 

 

נהריה – ד"ר שאול עטר וד"ר אליסיה וישניאק
זיו צפת – פרופ' אלון מרמור
רמב"ם – ד"ר רוברט דרגו, פרופ' דורון אהרונסון וד"ר מיכאל קפליוביץ
הלל יפה – פרופ' שמחה מייזל
שיבא – פרופ' חנוך הוד ופרופ' שלומי מטצקי
וולפסון – ד"ר מיכאל קריויסקי, ד"ר רוברט הפנר, וד"ר ריקרדו תובר
אסף הרופא – ד"ר אלכס בלאט, ד"ר יופיק אילנה וד"ר זיאד ג'בארה
ברזילי – ד"ר שלאכובר ולדימיר וד"ר ויטלי שקלובסקי.
פוריה – פרופ' אמיר עופר

שירותי בריאות כללית:

כרמל – ד"ר יעקב גולדשטיין, ד"ר בשיר כרכבי וד"ר רפאל וולף
מאיר – ד"ר יואל ארבל
בלינסון – פרופ' דוד חסדאי וד"ר זאזא יעקובישוילי
השרון – ד"ר אלדד רחביה וד"ר אביטל פורטר
קפלן – ד"ר אוסקר קרקוף, ד"ר יוני קוגן
סורוקה – פרופ' דורון זגר, ד"ר שלו אריה, ד"ר שמעוני אברהם וד"ר הראל גילוץ
העמק – ד"ר רוזנר אהוד צבי

הדסה – ד"ר ארתור פולק, וד"ר רוני אלקלעי
איכילוב – פרופ' אריה רוט, ד"ר יהודה לוי
בני ציון – ד"ר מחמוד חמוד, ד"ר מרי עידית, ד"ר רדזישבסקי יבגני וד"ר גסאן זאיד

החלטת ועדת מעקב מיום 22.1.2014

2.

מוסכם, כי בגין הוספת 8 רופאים זכאים ל"תוספת מקצועות במצוקה אקוטית" כמפורט לעיל, לא תתבצע הפחתת השכר המשולב כאמור בסעיף 1ב(3) להסכם 2009. 

תוספת העלות הכרוכה בהחלטה זו תופחת ממסגרת העלות לפתרון בעיות על-פי סעיף 27 להסכם הקיבוצי כדלקמן:

מדינה (כולל בתי"ח עירוניים) – 0.026%

כללית – 0.017%

הדסה – 0.010%

 

3.

למען הסר ספק, למעט האמור במפורש בהחלטה זו, אין בה כדי לגרוע מהוראות אחרות בהסכם 2009 בכל הנוגע לזכאות ל"תוספת מקצועות במצוקה אקוטית" ובכלל.

 

4.

יובהר, כי רופאים המנויים בסעיף 3 לעיל אשר לא היו זכאים ל"תוספת מקצועות במצוקה אקוטית" קודם ליום 1.1.2013 ואשר התמלא לגביהם התנאי המזכה כהגדרתו בסעיף 1ב להסכם 2009 לאחר מועד זה, יהיו זכאים לפי המאוחר מבין שני המועדים.

 

1.

תוספת שקלית לרופאים במקצועות במצוקה אקוטית

 

1.1

מוסכם על יצירת תוספת שקלית חדשה החל מיום 1 באוגוסט 2012 (משכורת חודש אוגוסט 2012), לרופאים המועסקים במקצועות במצוקה אקוטית, כדלהלן: הרדמה, ניאונטולוגיה, טיפול נמרץ כללי ונשימתי וטיפול נמרץ ילדים וכן, טיפול נמרץ לב (בהתאם לפירוט המופיע בסעיף 1 (ב) להסכם הקיבוצי מיום 28 ביוני 2009), בהתאם למפורט בסעיף זה להלן (להלן – "תוספת אקוטית 2012").

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 8

1.2

סכום תוספת אקוטית 2012 יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 

 

1.3

הסכומים המפורטים בסעיף 6.2 יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים.

 

1.4

תוספת אקוטית 2012 תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה – המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970). כמו כן, תוספת אקוטית 2012 תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, אך היא לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

1.5

למען הסר ספק, מובהר כי ההוראה בדבר אי חישוב התוספת האקוטית 2012 לעניין תוספות אחוזיות גוברת על כל הוראה אחרת בהסכמים שהעניקו תוספות אחוזיות בדירוג הרופאים.

 

1.6

למען הסר ספק, מובהר כי תוספת אקוטית 2012 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

5.

תוספת אקוטית 2012

 

1.1

מוסכם בין הצדדים, כי החל מיום 1.8.2014 רופאים מומחים המועסקים במשרה מלאה ביחידה של טיפול נמרץ כוויות (להלן: "מומחים ביחידת כוויות") יהיו זכאים ל"תוספת אקוטית 2012" כהגדרתה בסעיף 6.1 להסכם הקיבוצי, בכפוף לאמור בסעיף זה להלן:

 

1.1.1

בשונה מן האמור בסעיף 6.2 להסכם הקיבוצי, החל מיום 1.8.2014 ועד ליום 31.7.2016 יהיה סכום התוספת למומחים ביחידת כוויות 842.98 ש"ח;

 

1.1.2

החל מיום 1.8.2016 ואילך, יגדל סכום התוספת למומחים ביחידת כוויות לסכום של 2375.80 ש"ח.

 

 

 

2.

תוספת מקצועות במצוקה

 

2.1

החל ביום 1 באוגוסט 2012 (משכורת חודש אוגוסט 2012), יהיו הרופאים בבתי החולים אשר עיקר עיסוקם באחד מהמקצועות במצוקה המפורטים בסעיף 8.2, זכאים לתוספת שקלית חדשה בהתאם למפורט בסעיף זה להלן (להלן – "תוספת מקצועות במצוקה 2012").

 

2.2

להלן רשימת המקצועות במצוקה לעניין סעיף זה:

 1. פנימית (לא בהתמחות-על)
 2. גריאטריה
 3. כירורגיה כללית
 4. רפואה דחופה
 5. פתולוגיה
 6. המטו-אונקולוגיה ילדים
 7. שיקום
 8. פסיכיאטריה של הילד
 9. רפואה גרעינית

 

2.3

סכום תוספת מקצועות במצוקה 2012 יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

 

 

 

2.4

הסכומים שבסעיף 8.3 יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים.

 

2.5

תוספת מקצועות במצוקה 2012 תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה – המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970). כמו כן, תוספת מקצועות במצוקה 2012 תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, אך היא לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

 

2.6

למען הסר ספק, מובהר כי ההוראה בדבר אי חישוב תוספת מקצועות במצוקה 2012 לעניין תוספות אחוזיות גוברת על כל הוראה אחרת בהסכמים שהעניקו תוספות אחוזיות בדירוג הרופאים.

 

2.7

למען הסר ספק, מובהר כי תוספת מקצועות במצוקה 2012 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

 

תוספת מקצועות במצוקה 2012

 

2.1

מוסכם בין הצדדים כי החל מיום 1.8.2014 תכלול רשימת מקצועות המצוקה המפורטת בסעיף-קטן 8.2 להסכם הקיבוצי גם את המקצועות הבאים:

 

 

 1. כירורגית ילדים;
 2. כירורגית כלי דם.

 

 

ואולם, בשונה מן האמור בסעיף 8.3 להסכם הקיבוצי, תוספת מקצועות במצוקה 2012 תשולם לרופאים בבתי החולים אשר עיקר עיסוקם באחד מהמקצועות המפורטים בסעיפים קטנים (1) ו-(2) (להלן: "הרופאים הכירורגים") בסכומים ובמועדים כמפורט בטבלה שלהלן:

 

 

 

6.

הפחתת מסגרת עלות לפתרון בעיות

 

 

העלות הכרוכה ביישום האמור בסעיפים 1 ו-2 לעיל, הינה 0.17% למדינה, 0.185% לשירותי בריאות כללית ו-0.107% להדסה, והיא תופחת מתוך מסגרת העלות לפתרון בעיות כאמור בסעיף 27 להסכם הקיבוצי ממועד החתימה על החלטה זו.

 

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH