מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
26א תוספות שכר – פסק הבוררות מיום 26.11.2008

 

פסק הבוררות מתייחס לתקופה שבין ה-1.1.2002 ועד ליום 13.7.2010. להלן החלק המתייחס לתוספות השכר.

 

פסק הבוררות מיום 26.11.2008 שניתן מכח הסכם הבוררות מיום 13.7.2000

 

26.1א  

החלטנו שלציבור הרופאים תינתן העלאת שכר דומה לתוספת השכר שניתנה לסגל האקדמי. בסה"כ יקבל, איפוא, ציבור הרופאים תוספת שכר בשיעור של 24.2% תוך התחשבות בעובדה כי הסגל האקדמי קיבל תוספת שכר בשיעור דומה. יחד עם זאת, בעקבות החלטתנו בעניין תגמול מיוחד לרופאים במצוקה אקוטית, כפי שנפרט בהמשך, תינתן לכלל ציבור הרופאים תוספת שכר בשיעור של 23.5%, לכל תקופת ההסכם (ראה סעיף 6.1 לעיל). תוספת זו תחול על השכר המשולב ועל כל תשלום הנגזר מן השכר המשולב וכן על התוספות הקבועות המשתלמות בבתי החולים, בקהילה, בבריאות הציבור, ורופאי מינהל ותוספות בגין עבודה נוספת.

 

 

26.2א  

(*) בכל הקשור לנושא המקצועות במצוקה ופתרון הבעיה התייחסנו בפרק ההמלצות להלן. עם זאת השתכנענו כי למרות הכלל שנקבע על ידינו שעיקרו הוא להסתפק בהמלצות בלבד ולהשאיר לצדדים את יכולת המו"מ והחלת השינויים הנדרשים במערך הרפואה הציבורית בישראל, מצאנו מקום להתייחס ל 3 מקצועות אשר נמצאים במצוקה אקוטית והם - הרדמה, ניאונטולוגיה וטיפול נמרץ (להלן – "מקצועות במצוקה אקוטית"). אנו קובעים כי לצורך פתרון של בעיית איוש ותפקוד הרופאים במקצועות אלו יש להפחית סכום כספי מתוך סך תוספת השכר שנגזרת מהחלטתנו כמצוין בסעיף 6.11.23 לעיל, שהינו שווה ערך לתוספת שכר לכלל ציבור הרופאים בשיעור של 0.7%, ולייעד אותו לתגמול הרופאים העוסקים בשלושת המקצועות במקצועות במצוקה אקוטית, על פי העקרונות שיפורטו להלן. בטרם נציג את עקרונות התגמול של הרופאים במצוקה אקוטית נדגיש שוב, למען הסר כל ספק שהוא, כי כפועל יוצא מהחלטתנו זו, תינתן לכלל ציבור הרופאים תוספת שכר בשיעור של 23.5%.

 

 

26.3א

(*) התוספת למקצועות במצוקה אקוטית, תינתן על פי עקרונות אלו:

א. אך ורק לרופאים המועסקים במקצוע שהוגדר כמקצוע במצוקה, בלבד;

ב. זכאים לתוספת רק רופאים ומתמחים אשר עוסקים באחד מהמקצועות המוגדר כמקצוע במצוקה אקוטית ובמקצוע זה בלבד. למען הסר ספק נדגיש כי רופאים/מתמחים העוסקים במקצוע אחד מבין המקצועות שבמצוקה אקוטית ובמקצוע נוסף שאיננו מבין המקצועות במצוקה אקוטית – לא יהיו זכאים לתוספת.

ג. התוספת תהיה אחידה לכל הרופאים המומחים, לרבות הבכירים שבהם;

ד. מתמחים בשלושת מקצועות אלו בלבד יקבלו 50% מהתוספת הנ"ל;

ה. ככל שיפסיק רופא לעסוק בתחום, יפסק תשלום תוספת זו החל ממועד הפסקת עבודתו במקצוע שהוגדר ככזה במצוקה;

ו. תוספת זו תהיה חלק מהשכר המשולב לכל דבר ועניין.

 

 

26.4א

(*)  תוספת השכר המיוחדת למקצועות במצוקה אקוטית (להלן בפסקה זו "התוספת") תינתן לפי העקרונות המפורטים להלן:

·       התוספת תינתן על בסיס חודשי, בחמש פעימות על פי השיעורים ובמועדים היחסיים שיפורטו בפסק בוררות זה להלן בסעיף 6.11.29;

·       רופאים מומחים יהיו זכאים ל 100% מסכום התוספת, כפי שיוגדר בהמשך, ומתמחים יהיו זכאים ל50% מסכום התוספת;

·       סכום התוספת יחושב לפי הערך הכספי של 0.7% משכרם המשולב של הרופאים במערכת הרפואה הציבורית עליהם חל פסק זה, בטרם יכנס לפועל פסק בוררות זה, (להלן – "הערך הכספי החודשי של התוספת הכוללת לשכר הרופאים והמתמחים במקצועות במצוקה אקוטית"), כשהוא מחולק לסכום השווה למספר הרופאים העוסקים במקצועות במצוקה אקוטית בתוספת מחצית ממספר המתמחים העוסקים במקצועות במצוקה אקוטית (להלן – "המכנה לחישוב התוספת החודשית לשכר הרופאים במקצועות במצוקה אקוטית"). התוצאה שתתקבל מחלוקת הערך הכספי החודשי של התוספת הכוללת לשכר הרופאים והמתמחים במקצועות במצוקה אקוטית, במכנה לחישוב התוספת החודשית לשכר הרופאים במקצועות במצוקה אקוטית, שווה לסכום התוספת החודשית לשכר של הרופאים במקצועות במצוקה אקוטית. המתמחים במקצועות במצוקה אקוטית, יקבלו במהלך התמחותם 50% מסכום התוספת החודשית לשכר הרופאים במקצועות במצוקה אקוטית.

 

 

26.5א

(*) אנו סוברים, כי יש בכוחה של התוספת המצוינת לעיל, להוות תמריץ לשינוי העדפות הרופאים, באופן שיחולל פתרון למחסור ברופאים במקצועות אלו. דיון נרחב בסוגיה זו מפורט על ידינו בפרק המלצותינו, פרק 7 להלן.

 

 

26.7א

משכך, תוספת השכר תהיה כאמור בשיעור של 23.5%, מהשכר כפי שהוגדר בסעיף 6.11.23.

מלכתחילה כוונתנו הייתה לאמץ את מועדי התשלום לרופאים באופן דומה לאלו שניתנו לסגל האקדמי. קרי, בשלוש פעימות. השתכנענו מדבריו של בורר הצד, מר אילן לוין, כי לאור ההחמרה במצב הכלכלי, וכדי להקל את המעמסה על תקציב המדינה בתוספות הניתנות, אנו קובעים כי התשלום יעשה בחמש פעימות במועדים ובשיעורים כמפורט להלן. להסרת ספק כל התוספות יהיו על בסיס משכורת דצמבר 2007 (ולא במתכונת של "רבית דריבית").

 

 

26.8א  

תוספת השכר כאמור תינתן בשיעורים ובמועדים כדלקמן:

 

 

מועד התשלום

תוספת שכר

 

1.1.2008*

6%

1.4.2009

4.375%

1.1.2010

4.375%

1.6.2010

4.375%

1.1.2011

4.375%

סה"כ

23.5%

 

 

 

 

*התשלום מיום 1.1.2008 יבוצע, בערכים נומינליים, תוך 60 יום מהיום.

 

26.9א

ברצוננו להדגיש כי מדובר בהשוואה חד פעמית ואין מדובר על מנגנון הצמדה לפיו מעתה ואילך יוצמד שכר הרופאים לשכר הסגל האקדמי. נוסיף ונציין כי אף הסתדרות הרופאים לא דרשה הצמדה ועל כן שני הצדדים ואף אנו מסכימים בדבר אי החלתו של מנגנון מעין זה אשר עלול להעמיס עלויות שיגרמו לחריגה תקציבית שהמדינה לא תוכל לעמוד בה.

 

 

26.10א

הכרעתנו זו תירשם כהסכם קיבוצי מיוחד בין הצדדים לבוררות.

 

 

26.11א

הסכם זה יחול גם על הרופאים המועסקים אצל המעסיקים המדורגים בדירוג הרופאים ושמשכורתם נקבעת בהסכמים קיבוציים החלים על דירוג הרופאים, גם אם יפרשו בתקופת ההסכם, בהתאם לתאריך הפרישה. קרי, פורש יקבל את הפעימות דלעיל, עד למועד פרישתו מהעבודה, בהתאם למועד פרישתו.

 

 

26.12א          

מובהר, כי פסק בוררות זה אינו בא לשנות תנאים שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים, או בהסדרים קיבוציים, או בהתחייבויות אחרות, והם  יוסיפו להיות תקפים בתקופת הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש ע"י הוראה מהוראות פסק זה.

 

 

26.13א          

ועדת מעקב במתכונת שהייתה קיימת ערב החתימה על פסק זה, תמשיך לעקוב ולסייע בביצוע של הסכם זה ולהכריע בחילוקי דעות בין הצדדים להסכם. החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

 

 

26.14א          

בהסכם זה באו לידי מיצוי כל תביעות הצדדים בנושאים שהוסדרו בו במפורש, ואנו סמוכים ובטוחים  שהרופאים ימשיכו לכבד את התחייבותם שלא לשבות בתקופת הסכם זה.

 

 

 

(*) ביום 28.6.2009 נחתם הסכם קיבוצי בעניין מתן תוספת למקצועות במצוקה אקוטית אשר הוראותיו גוברות על האמור לעיל בעניין זה בפסק הבוררות.

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH