מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
15. הכרה בתוספת רופאים (תכ"ז 42%), בתוספת 15% (בריאות הציבור), בתוספת גמול יעוץ ובתוספת תפוקה כתוספות קבועות

 

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 9.

15.1

הכרת התוספת הנ"ל בפנסיה תקציבית

 

15.1.1

המדינה תפעל להכרה בתוספות הבאות כתוספות קבועות לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות):

 

15.1.1.1

תוספת תפוקה (הסכם מיום 20.6.94);

תוספת תפוקה ר' ס' 14 לעיל.

15.1.1.2

גמול ייעוץ (נספח ההשלמה מיום 15.8.94);

גמול ייעוץ ר'  ס' 13 לעיל.

15.1.1.3

בריאות הציבור (סמל 893);

בריאות הציבור ר' ס' 12 לעיל.

15.1.1.4

תוספת רופאים (סמל 724);

תוספת רופאים (42%) ר' ס' 11 לעיל.

15.1.2

מועד ההכרה בתוספות כתוספות קבועות יהיה זהה למועד הקובע אשר ייקבע בהתאם לאמור בסעיף 11 להסכם 13.7.00, או כעבור שנה מיום חתימת הסכם זה, לפי המוקדם מבין השניים (להלן: מועד ההכרה), בתחולה מיום קבלת ההחלטה בעניין התוספות בוועדת השירות. מחויבות זו תבחן מבחינה משפטית עם הגורמים בעלי הסמכות החוקית לעניין ההכרה בתוספות כתוספות קבועות.

במקרה שבו לא יאושר האמור בסעיף זה, יסכמו  הצדדים ביניהם פתרון חילופי, בהתאם לעקרונות שבבסיס הסכם זה, דהיינו- הרחבת בסיס השכר הפנסיוני. אם הצדדים לא יגיעו להסכמה, תשולם העלות שהייתה מיועדת ליישום סעיף זה, כפי שחושבה במועד חתימת ההסכם בהסכמה בין הצדדים, כתוספת שקלית אשר המדינה תפעל להכרה בה כתוספת פנסיונית.     

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 9.2. ראה פרק ח' בנושא פנסיה סעיף 79.2 בנושא מעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת).

מועד ההכרה היה יולי 2001, בפועל מאוקטובר 2000, מועד החלטת ועדת השירות

15.1.3

התוספות האמורות יובאו בחשבון לעניין תשלום עבור ימי היעדרות בשכר החל מיום חתימת הסכם 13.7.00. למען הסר ספק, מובהר כי התוספות לא יובאו בחשבון לחישוב ערך יום ולחישוב התשלום עבור עבודה נוספת, ולא יכללו בבסיס החישוב של תוספות אחוזיות.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 9.3. ותיקון בנספח השלמה מיום 12.11.01להסכם הנ"ל  ס' 5.

15.1.4

החל ממועד קבלת ההחלטה בוועדת השירות בעניין התוספות, תופסק ההפרשה בגין תוספות אלה לקופות הגמל. החל ממועד ההכרה תבוצע הפרשה בגין התוספות לקרן השתלמות (בניכוי מס על פי כל דין) בגין תקופה שתחילתה מועד קבלת ההחלטה בועדת השירות או בחודש ינואר של השנה בה חל מועד ההכרה, לפי המאוחר מביניהם.

במקרה בו מועד תחילת ההפרשות לקרן השתלמות יהיה מאוחר ממועד קבלת ההחלטה בועדת השירות, ישולם לרופא סכום בגובה הפרשת המעסיק עבורו לקרן ההשתלמות בגין החודשים שחלפו בין קבלת ההחלטה לבין תחילת התקופה שבגינה מבוצעת ההפרשה , בניכוי מס על פי דין.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 9.4.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 9.5.

15.1.5

מובהר כי ביצוע ההפרשה בגין התוספות האמורות בסעיף זה לקרן פנסיה צוברת עבור עובדים המבוטחים בקרן פנסיה צוברת (כאמור בסעיף 10 להסכם 13.7.00), לא תיצור כל השלכה או מחויבות בפנסיה התקציבית לגבי תוספות אלה.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 10. ר' ס' 15.2 להלן).

15.2

הכרת התוספות הנ"ל בפנסיה צוברת

 

15.2.1

החל ממועד חתימת הסכם זה תוכרנה התוספות הבאות כתוספות קבועות לעניין ההפרשות לפנסיה צוברת, השלמת פיצויי פיטורים ותשלום בגין היעדרות:

ס' 10.1. לעניין הרחבת המשכורת הקובעת לפנסיה צוברת מעבר לאמור בס' זה, ר' יח' ס' 174.2; 176.1

15.2.1.1

תוספת תפוקה (הסכם מיום 20.6.94);

תוספת תפוקה ר' ס' 14 לעיל.

15.2.1.2

גמול ייעוץ (נספח ההשלמה מיום 15.8.94);

גמול ייעוץ ר' ס' 13 לעיל.

15.2.1.3

תוספת רופאים (בקהילה - תוספת מינהל מרפאה ומקבילתה בהדסה);

(שלושתן ביחד תקראנה להלן תוספת לעניין סעיף 10 להסכם 13.7.00).

תוספת רופאים או תוספת 42%, ר' ס' 11 לעיל.

15.2.2

התוספות האמורות יובאו בחשבון לעניין תשלום עבור ימי היעדרות בשכר. למען הסר ספק, מובהר כי התוספות לא יובאו בחשבון לחישוב ערך יום ולחישוב התשלום עבור עבודה נוספת, ולא יכללו בבסיס החישוב של תוספות אחוזיות.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 10.2

15.2.3

ממועד חתימת הסכם זה תופסקנה ההפרשות בגין התוספות דלעיל לקופות גמל  לרבות קרן בר.
על אף האמור בסעיף זה, כל עוד לא הגיעו הצדדים לסיכום, כאמור בסעיף  10.7 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00 לא יופעל סעיף זה.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 10.3 (לסעיף 10.7. בהסכם 13.7.00 ר' פרק ט (פנסיה) ס' 79.3.3.

15.2.4

ממועד חתימת הסכם זה יבוצעו הפרשות לקרן השתלמות בגין התוספות דלעיל.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 10.4.

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH