מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
9. תוספת מקצועות מיוחדים

9.1

 

 

 

 

 

 

 

רופא מומחה או מתמחה במקצועות המפורטים להלן יהיה זכאי לתוספת מקצועות מיוחדים כמפורט בנספח ב' להלן.

 

 • רנטגן;
 • הרדמה;
 • פתולוגיה;
 • גריאטריה שיקומית

 

(א) מנהל בית החולים או סגן מנהל בית החולים* אשר סיים לימודים בקורס אקדמי מוכר בבריאות הציבור (רפואה ציבורית או רפואה קהילתית  (public health or community medicine) יהיה זכאי לתוספת הניתנת למומחים במקצועות מיוחדים בהתאם לס' 10 להסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979

 

(ב) מנהל בית חולים או סגן מנהל בית חולים המכהנים בתפקידים אלה חמש שנים והחל או יתחיל בלימודים בקורס אקדמי מוכר בבריאות הציבור כאמור בסעיף קטן (א) לעיל יהיה זכאי לתוספת הניתנת למומחים במקצועות מיוחדים בהתאם לס' 10 להסכם 15.3.1979 לעיל מיום תחילת לימודיו ולא לפני 1.4.78.

קיבל מנהל בית החולים או סגן מנהל בית החולים את התוספת האמורה ולא סיים לימודיו בתוך שלוש שנים מתחילת לימודיו יפסק התשלום עבור תוספת זו.

 

* התוספת הניתנת למומחים "מקצועות מיוחדים" תינתן לרופאי המנהל הרפואי, להוציא מנהלי בתי חולים בתנאים כדלקמן:

 

* רופא במנהל רפואי שסיים לימודים בקורס אקדמי מוכר בבריאות הציבור ((public health or community medicine.

 

* רופא במנהל הרפואי שטרם סיים לימודיו בקורס הנ"ל עם כניסתם של מסקנות אלה לתוקפם, יקבל את התוספת הנ"ל במידה ונמצא לא פחות מחמש שנים בתפקיד במנהל הרפואי. קיבל רופא זה התוספת ולא סיים לימודיו כנ"ל תוך שלוש שנים, ייפסק התשלום עבור תוספת זו.

 

 1. החל מיום 1.2.2012, רופאי מינהל בכירים במשרד הבריאות שמועסקים בתפקידים המנויים בסעיף 2 להלן, יהיו זכאים להטבות המנויות להלן: תוספת מקצועות מיוחדים לרופאים הזכאים כמפורט בסעיף 1 לנספח ה' להסכם הקיבוצי מיום 20.6.1996.

 

 

 • נפרולוגיה
 • אונקולוגיה

 

 

ועדת הארבעה מ-4.4.76; הסכם קיבוצי מיום  15.3.79 ס' 10 ועדכון בנספח השלמה להסכם 20.6.94 ס'5 (ביטול הגבלה בקבלת התוספת לגבי בעלות ושותפות במכונים פרטיים – לגבי רנטגן, הרדמה ופתולוגיה). התוספת עודכנה בפסק הבוררות מיום 26.11.2008

 

הסכם קיבוצי מיום  15.3.79 נספח ח'.

 

הסכם קיבוצי מיום  15.3.79 ס' 38 (ס' 10 להסכם זה ר' רישא סעיף קטן זה)

פסק הבורר דורון מיום 6.4.77

הסכם קיבוצי מיום   21.7.91 ס' 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, בתוקף מ-1.4.1991. (אונקולוגיה מופיע גם בהסכם קיבוצי מיום 20.6.94 נספח ט' בתוקף מ-1.1.96 בלבד).

 

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 4 ונספח ט'.

9.2

החל מיום 1.6.94 יהיו זכאים רופאים מומחים ומתמחים במקצועות המפורטים להלן לתוספות מקצועות מיוחדים:

 

 • רפואה דחופה לרבות רפואה דחופה בילדים, נשים, פנימי וכירורגיה שכל משרתם על פי התקן הנה בחדר מיון;
 • טיפול נמרץ כללי ונשימתי;
 • טיפול נמרץ ילדים לרבות טיפול נמרץ נשימתי;
 • שיקום ורפואה פיזיקלית;
 • ניאונטולוגיה לרבות פגים;
 • רפואה דחופה באורתופדיה
 • המטולוגיה אונקולוגית לרבות המטולוגיה אונקולוגית ילדים;
 • רופאים מומחים ומתמחים בהמטו-אונקולוגיה או בהמטולוגיה המועסקים בבתי חולים במחלקה, יחידה, מכון או שירות המטולוגי.
 • רופאי מינהל בכירים, כמפורט בס' 2 לנספח ב' שלהלן, ובתנאי שעוסקים במנהל רפואי.
 • החל מיום 1.7.94 רופאים מומחים ומתמחים ברפואה פנימית במחלקה פנימית אשפוזית או יחידה אשפוזית פנימית בבתי חולים.

 

נספח השלמה להסכם הקיבוצי מיום 20.6.94 ס' 4.2 ונספח ט' ועדת מעקב מיום 15.5.95

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 6.2

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.5

9.3

ה"תוספת למקצועות מיוחדים" הנה שכר לכל דבר ועניין, לרבות לחישוב ערך יום עבודה.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.1.5. ונספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 4.4

9.4

תוספת מקצועות מיוחדים תתעדכן בעתיד בתוספות היוקר ובתוספות שכר כלליות שיינתנו לרופאים.

 

הסכם קיבוצי מיום 6.10.88 ס' 3.1.3.

9.5

תוספת זו תחול גם על הרופאים שפרשו לקצבה (פנסיה, נכות) מכל סיבה שהיא לפני 1.4.78 ו/או על שאיריהם, הכל פי העניין, אם ערב פרישתם קבלוה בפועל.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 10 ד'.

9.6

רופא באחד מן המקצועות המיוחדים יהיה זכאי לתוספת הניתנת לפי סעיף זה רק אם הוא מועסק במקצוע המיוחד ויחסית להיקף העסקתו במקצוע מיוחד.

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 10 ה'.

9.7

בכפוף לאמור בסעיף 4  להסכם 20.6.94 לא יחול כל שינוי בתנאי הזכאות לקבלת תוספת "מקצועות מיוחדים" ובשיטת עדכונה.

נספח השלמה להסכם 20.6.94 ס' 4.3 (לשאר סעיפי המשנה של ס' 4 להסכם הנ"ל ר' ס' 9.1 לעיל.

 

3. תוספת מקצועות מיוחדים

 

 

3.1 החל מיום 1 באוגוסט 2012, יהיו זכאים גם רופאים מומחים, רופאים מתמחים ורופאים תחומיים, אשר מועסקים במקצועות פסיכיאטריה של הילד, או כירורגיה כללית, או רפואה גרעינית, לתוספת מקצועות מיוחדים שמקורה בועדת הארבעה מיום 4 באפריל 1976 ובהסכמים הקיבוציים מיום 15 במרץ 1979, מיום 21.7.1991, מיום 20.6.1994 ונספח ההשלמה להסכם זה וכן בועדות מעקב מיום 29.8.1994, מיום 15.5.1995. (להלן – "תוספת מקצועות מקצועות מיוחדים"), וזאת בסכומים והמועדים שלהלן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011 סעיף 9

 

   

 

1.1 למען הסר ספק, מעבר לאמור בסעיף 9.1, אין בהסכם זה כדי לשנות את יתר הכללים וההוראות החלים לעניין תוספת מקצועות מיוחדים.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011 סעיף 12.1

  2. תוספות נוספות לרופאים תחומיים  

 

2.1 החל מיום 1 באוגוסט 2012, רופא תחומי שמועסק בבית חולים או בקהילה במקצוע המזכה בקבלת תוספת מקצועות מיוחדים, לפי פסק הבורר דורון –ההסכם הקיבוצי מיום  15.3.1979, וסעיף 9 להסכם זה, כפי שתעודכן מעת לעת, יהיה זכאי לתוספת מקצועות מיוחדים בתעריף המשולם לרופאים מתמחים באותו מקצוע.

 

 
החל מיום 1.12.2019 יהיו רופאים מומחים ומתמחים בנפרולוגיה ילדים זכאים ל"תוספת מקצועות מיוחדים" אשר מקורה בוועדת הארבעה מיום 4.4.1976, בהסכם הקיבוצי מיום 15.3.1979 ובהסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011.
הסכם קיבוצי מיום 9.12.2019

9.8

תוספת מקצועות מיוחדים לרופאי הקהילה בשירותי בריאות כללית

 

הסכם קיבוצי הסכם קיבוצי מיום 20.1.08

9.8.1

החל במועד חתימת הסכם זה יהיו רופאי הקהילה בכללית, מומחים או מתמחים, העובדים בפועל בקהילה במקצועות שנקבעו בהסכמי הרופאים כ'מקצועות מיוחדים', והעומדים בכל התנאים הקבועים בהסכמי הרופאים לקבלת תשלום זה, זכאים לתשלום של רכיב 'מקצועות מיוחדים'.

הסכם קיבוצי מיום 20.1.08 ס' 2

9.8.2

תשלום רכיב 'מקצועות מיוחדים' ייעשה בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בהסכמי הרופאים, לרבות מומחיות/התמחות במקצוע, וכן עבודה בפועל במקצוע המיוחד.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.1.08 ס' 3

9.8.3

רופאי קהילה אשר עובדים בכללית במועד חתימת הסכם זה, ואשר זכאים לתשלום של רכיב מקצועות מיוחדים עפ"י האמור לעיל, יהיו זכאים במשכורת ינואר 2008 ולא יאוחר ממשכורת פברואר 2008, לפיצוי חד פעמי בגובה רכיב זה, על פי שיעורו במועד התשלום בפועל, בגין התקופה שמיום 1.1.2004 ועד ליישומו של הסכם זה, וזאת בתנאי ובכפוף לעמידתם בכל התנאים המחייבים לקבלת התשלום במהלך אותה תקופה.

יובהר, כי סעיף זה אינו חל על רופאי קהילה, אשר קיבלו תוספת מקצועות מיוחדים במועד חתימת הסכם זה ובעבור החודשים בהם קיבלו את התוספת החל מה-1.1.2004 ואילך.

הסכם קיבוצי מיום 20.1.08 ס' 4

9.8.4

מוסכם כי היה ולאחר חתימת הסכם זה ייחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי שהוראותיו יעדכנו את ההוראות בדבר תוספת 'מקצועות מיוחדים', יחולו כל הוראותיו בנושא זה בהתאמה גם על רופאי הקהילה.

יובהר כי החלה כנ"ל על רופאי הקהילה תתקיים רק בתנאי שהמקצוע המדויק עליו הוסכם קיים בקהילה ואם אינו קיים במועד חתימת הסכם כאמור – מיום שיהיה קיים בעתיד.

הסכם קיבוצי מיום 20.1.08 ס' 5

9.8.5

עם חתימת הסכם זה, יימחק בהסכמה ההליך נשוא תיק סק 250/06.

הסכם קיבוצי מיום 20.1.08 ס' 6

9.8.6

לפנים משורת הדין ובאופן מיוחד וחד פעמי תמשיך כללית לשלם לכל הרופאים המומחים בגריאטריה המועסקים בקופה, ברפואת הקהילה שלא כגריאטרים במועד חתימת ההסכם האמור. מודגש, כי בהתאם להסכם הקיבוצי הנ"ל ולהסכמה במכתב זה, הוסכם כי רופאים מומחים בגריאטריה אשר, לאחר חתימת הסכם זה, יתקבלו לעבודה כרופאי משפחה ויעבדו כרופאי משפחה, לא יהיו זכאים לתוספת מקצועות מיוחדים כמומחים בגריאטריה וזאת כל עוד לא יועסקו בכללית כרופאים גריאטרים ובתנאי שהדבר הובהר להם במפורש בכתב בעת כניסתם לעבודה.

מכתב לוואי של כללית להסכם קיבוצי מיום 20.1.08

9.8.7

נציגות הרופאים לא תגיש ו/או תממן ו/או תצטרף לתביעה לקבלת תוספת מקצועות מיוחדים שלא בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי מיום 20.1.08

מכתב לוואי להסכם הקיבוצי מיום20.1.08

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH