מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
5. עדכון השכר

5.1

עדכון טבלאות השכר: טבלאות השכר המשולב כאמור לעיל תעודכנה במועדי תשלום תוספת היוקר ועל פי שיעוריה.

 

הסכם קיבוצי מיום 16.8.95 ס' 2.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 3.

 

5.2

אופן עדכון טבלאות השכר: מוסכם בין הצדדים, כי אופן עדכון הטבלאות החדשות עפ"י תוספת היוקר יהיו כדלהלן: השכר הצמוד לדרגה התחילית של הטבלה ללא ותק יעודכן בשיעור תוספת היוקר ואילו יתר הסכומים שבטבלה, ייקבעו בהתאם לפערים בין דרגה לדרגה ובותק, כפי שנקבעו בטבלאות הנספחות להסכם 20.6.94.

הסכם הקיבוצי מיום 20.6.94 ס' 3.7 (סעיף 3.8 להסכם האמור קבע פיצוי אם יעלה המדד בשנת 1996 על 11% וסעיף 3.9 קבע את הפיצוי אם יעלה המדד בשנת 1997 על 12%).

 

5.3

בית חולים ביקור חולים: שכר הרופאים יעודכן מעת לעת כפי שיעודכן בטבלאות השכר כמקובל בבתי חולים ממשלתיים.

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 17

5.4

עדכון תוספות השכר:

כל תוספות השכר או לשכר, בין אחוזיות ובין שקליות, לרבות החזרי הוצאות למיניהן, שאינן מפורטות בהסכם 20.6.94 הנהוגות ערב חתימתו ימשיכו להשתלם ולהתעדכן כפי שהיה ערב חתימת ההסכם, לרבות שימור תנאי הזכאות לתוספות אלו.

מובהר כי אין משמעות הסכם זה ביטול תוספות כלשהן אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה וכפי שנקבע.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.3

5.5

תוספת יוקר

תוספות השכר השקליות* שבנספח ה' להסכם הקיבוצי מיום 20.6.1994 יעודכנו החל מ-1.6.94, החל 1.1.96 והחל מ-1.6.97 כמפורט שם, וכן בנוסף ימשיכו להתעדכן החל מיום חתימת ההסכם במועדי תשלום תוספת היוקר ועל פי שיעוריה.

 

* תוספת מקצועות מיוחדים, תוספת פריפריה (שנקבעה בהסכם הקיבוצי מיום 21.7.1991) ותוספת שילוב.

 

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 5.1 ונספח ה' להסכם זה.

5.6

כל התוספות שלא בוטלו או שלא קיים לגביהם עדכון מיוחד יעודכנו בשיעורים ובמועדים של תשלום תוספות היוקר.

 

הסכם קיבוצי מיום 5.7.83 ס' 7

5.7

ויתור על תוספת יוקר יוני 2005 – יוני 2006

בלי לגרוע מטענות המדינה בדבר העדר מחויבותה לתשלום תוספת יוקר באופן שונה מהאופן שבו שולמה בתקופה שמ-1.7.2005 ועד 31.5.2006 ומטענותיה כי היעדר מחויבותה אינו נובע מהאמור בס' 1 ו-2 לעיל, ומבלי לגרוע מטענות שירותי בריאות כללית והדסה בדבר העדר מחויבותן לתשלום תוספת יוקר מבלי לגרוע מטענות המדינה בדבר העדר מחויבותן לתשלום תוספת יוקר באופן שונה מהאופן שבו שולמה בתקופה הנ"ל, מודיעה ההסתדרות  הרפואית כי אין לה ולא יהיו לה טענות ביחס לתשלום תוספת היוקר בגין התקופה שמיום 1.7.05 ועד ליום 31.5.06, כפי ששולמה בתקופה האמורה.

 

החלטת ועדת מעקב מיום 30.10.2006 ס' 3.

 

(הויתור על ת"י ממאי 2003 ועד יוני 2005 ביב מכוח החקיקה בדבר התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל ממאי 2003.

על התמורה בעבור הויתור על ת"י והסכמה בנושא תקינה והקצאת יחידות ר' ס' 89.3

5.8

דחיית תשלום תוספת יוקר – בית חולים שערי צדק

בהמשך להסכם הקיבוצי בעניין הבראת המרכז אשר נחתם בין הנהלת שערי צדק לבין הר"י, אר"מ, ועד הרופאים וועד השר"פ במרכז, הריני לאשר בשם ועד הרופאים, כי אנו מסכימים לדחיית מועדי התשלום של דמי ההבראה ותוספות היוקר לרופאי המרכז בגין התקופה שהחלה בחודש יולי 2003 ואשר תסתיים בחודש יוני 2007.
מובהר בזאת, כי בחודש יולי 2007, תיערך התחשבנות בין הצדדים בכל הנוגע לתשלומי דמי ההבראה ותוספות היוקר בגין התקופה הנדונה, וכל סכום אשר המוסד נותר חייב לרופאים בעניין זה, ישולם להם (לרבות תשלום רטרואקטיבי) בשלושה תשלומים צמודים ושווים עם משכורות חודשים יולי 2007, ינואר 2008 ויוני 2008. תשלומי דמי ההבראה לא יוצמדו למדד, אלא הם ישולמו כשהם צמודים לשווי יום ההבראה שיחול במועד כל תשלום.

מכתב לוואי להסכם קיבוצי מיום 13.2.05

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH