מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
2. תחולה

2.1

כללי

הסכם זה חל על העובדים הקבועים, הזמניים והארעיים המקבלים שכרם ע"פ דירוג הרופאים וכן על הרופאים העובדים ע"פ חוזה מיוחד הקובע כי שכרם נקבע לפי דרגה בסולם השכר של הרופאים, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.

 

נספח השלמה להסכם הקיבוצי מיום 20.6.94 ס' 18.2 (הוספת ס' 17 להסכם עצמו)

 

2.2

אי העסקה בחוזים מיוחדים הפחותים מהקבוע בהסכם זה

המעסיקים לא יגיעו להסדרים עם הרופאים בחוזים מיוחדים ו/או אחרים הפחותים מהקבוע בהסכם זה, למעט במקרים של רופאים המועסקים במימון קרן קליטה או במקרים אחרים אשר יסוכמו בועדת המעקב.

 

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 32.2.

2.3

המועסקים במשרה חלקית ופנסיונרים

הסכם זה חל על רופאים המועסקים במשרה חלקית ופנסיונרים עובדים, וזכויותיהם יהיו יחסית לחלקיות משרתם להוציא אם נקבע במפורש אחרת וכפי שנקבע.

 

נספח השלמה להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 18.2 (הוספת ס' 18 להסכם)

 

2.4

סטאז'רים:

 

 

2.4.1

הסכם זה יחול גם על סטאז'רים, אלא אם נקבע אחרת במפורש ומידה שנקבע.

 

נספח השלמה להסכם מיום 20.6.94 ס' 18, הסכם 21.7.91 ס' 34.5

2.4.2

בהתאם להחלטת ועדת השרים לענייני תפוצות עליה וקליטה מס' ע/27 מיום 12.11.97 יש להשוות תנאי העסקה של סטאז'רים ברפואה מקרב העולים החדשים לתנאי העסקה הנהוגים לגבי כלל הסטאז'רים ברפואה החל מ-1.1.98.

 

הוראת הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 1.6.98.

2.5

רופאי ביה"ח שערי צדק

 

 

2.5.1

הוראות התקשי"ר ככל שהן מהוות חוקת עבודה וככל שהן חלות ומיושמות על הרופאים העובדים בבתי החולים שבשירות המדינה, הנן חלק בלתי נפרד מהסכם קיבוצי מיום 13.10.83 ויחולו על כל הרופאים המועסקים במוסד ועל אלה שיועסקו במוסד בעתיד. הוראות התקשי"ר כאמור בסעיף זה לא יחולו על הצדדים ו/או על הרופאים בנושאים שסוכמו בהסכם 13.10.83 על נספחיו לרבות ההסדר בדבר שר"פ אשר תוכנו וסדריו נקבעו בין הרופאים הזכאים לבין המוסד.

 

הסכם קיבוצי מיוחד מיום 13.10.83 ס' 1.

(הצדדים הם: הנהלת שערי צדק, הר"י, אר"מ, ועד רופאי שערי צדק).

2.5.2

מוסכם בין הצדדים כי החובות והזכויות האמורות בתקשי"ר יוטלו על הצדדים עפ"י המתחייב מהיות המוסד שונה ביחס לשירות המדינה ובהתאמה למוסד זה. חובה או זכות המוטלים או שיוטלו מכוח הוראה בתקשי"ר ואשר לדעת אחד הצדדים תיראה כבלתי מתאימה למוסד, יעוכב ביצועה עד אשר גורלה יוכרע בין הצדדים כאמור בסעיף 9 להסכם 13.10.83.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.10.83 ס' 2.

(סעיף 9 להסכם 13.10.83 דן בחילוקי דעות).

2.5.3

הצדדים מתחייבים למלא אחר כל ההסכמים הקיבוציים ו/או ההסדרים הקיבוציים שהר"י והארגון חתומים עליהם ו/או יחתמו עליהם בעתיד וכן מתחייבים הצדדים למלא אחר כל ההוראות ששירות המדינה הוציא ו/או יוציא בהסכמת הר"י ו/או הארגון ככל שההסכמים ו/או ההסדרים ו/או ההוראות חלים על הרופאים העובדים בבתי חולים שבשירות המדינה.

מוסכם במפורש כי האמור בפסקה לעיל יחול רק על אותם ההסכמים או ההסדרים החלים על הרופאים העובדים בבתי החולים שבשירות המדינה בהיותם רופאים ומחמת היותם רופאים להוציא כל הסכם או הסדר שיחול עליהם כעובדי מדינה או מחמת היותם עובדי מדינה.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.10.83 ס' 8.

2.5.4

כל הוראות ההסכמים וההסדרים הקיבוציים אשר חלים על יחסי העבודה בין הצדדים יישארו בתוקפם, למעט סעיפים אשר שונו או תוקנו באופן מפורש בהסכם 13.2.2005 לתקופה שבה שונו.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.2.05. ס' 3.3 (הסכם הבראה)

2.6

רופאי משרד הביטחון

החל מיום 1.6.94 יחול על הרופאים במשרד הביטחון ההסכם הקיבוצי.

 

הסכם קיבוצי מיום 23.11.95.

2.7

רופאי מרכז השלטון המקומי ושלושת הערים הגדולות

 

 

2.7.1

מרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות מצטרפים להסכם הקיבוצי 1994 ומאמצים את ההסכמים הקיבוציים בשירות הציבורי החלים על הרופאים.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.4.95

2.7.2

מרכז השלטון המקומי ושלושת הערים הגדולות והר"י מצטרפים להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00 והוראותיו יחולו בהתאמה על העובדים המועסקים ע"י מרכז השלטון המקומי ו-3 הערים הגדולות. התשלומים השוטפים כמפורט בהסכם הקיבוצי מיום 13.7.00 וההפרשים הנובעים מהם, ישולמו במשכורת חודש דצמבר 2000 ולא יאוחר ממשכורת חודש ינואר 2001.

 

הסכם קיבוצי מיום 10.12.00.

2.8

רופאי ביה"ח ביקור חולים

 

 

2.8.1

*ס' 39 מתייחס לתקופת הפירוק בלבד.

 

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07,ס' 6

 

הסכם שנחתם בעקבות רכישת ביה"ח ע"י גורם פרטי. בחתימתו בוטל פסק דין בוררות מ-7.2.60 (המחלקה ליחסי עבודה של משרד העבודה. פורסם ב"מכתב לחבר" 1960 עמ' 25-26).

 

2.8.2

בכפוף לאמור להלן מאמצים הצדדים את הסעיפים בהסכמים הקיבוציים, הבוררויות, הסכמי הבוררויות והשלמות להסכמי הבוררויות הנוגעים לשכר, תפקוד וקידום, תוספות והוצאות והמוסדרים בהסכמים המוזכרים בעמודה השמאלית ולא את ההסכמים עצמם.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס' 17

ההסכמים המוזכרים בעמודה השמאלית: 16.8.95; 20.6.94; 21.7.91; 5.7.83; 13.7.00; 29.11.76; 15.3.79; 4.4.94; 24.9.64

לפירוט ר' בהמשך האוגדן על פי נושאי

2.8.3

הסכם 22.11.2007 יחול על כל הרופאים הנקלטים ועל אלה שיועסקו בו בעתיד לרבות רופאים במשרה חלקית שיקבלו את שכרם באופן יחסי לחלקיות משרתם, על פיו יתנהלו ויקבעו כל ענייני הרופאים במוסד, זכויותיהם וחובותיהם, למעט עניין התמורה הכספית הנוספת כאמור בסעיף 7 לעיל הסכם זה.

כל תוספת  או שינוי להסכם זה, אשר יוסכם עליהם בעתיד בין ההנהלה לבין הר"י, יהיה תוקפם כתוקף הסכם זה.

 

הסכם זה תוקפו מיום 1.1.08 ועד ליום 31.12.2012.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 8

2.8.4

בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכמים הקיבוציים לבין הוראות הסכם 22.11.07 יגברו ויחייבו הוראות הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 38

2.9

החלת הסכם 13.7.00 על רופאים מתמחים עולים חדשים

הממונה על השכר והסכמי עבודה הנחה, מיד לאחר חתימת הסכם השכר עם הרופאים ביום 13.7.00, את המעסיקים בשירות הציבורי לשלם לכ 350 עד 400 רופאים/מתמחים/מלגאים/עולים חדשים ששכרם בכלל מערכת הבריאות הציבורית ממומן מתקציב המדינה, את תוספות השכר שהוענקו עפ"י ההסכם למתמחים.

 

מכתב שר האוצר מיום 20.7.00.

 

2.10

חלות ההסכמים על רופאי קופ"ח לאומית

 

 

2.10.1

החל במועד חתימת הסכם זה,  ובכפוף לאמור בהואיל השני להסכם זה, כל ההסכמים הקיבוציים אשר נחתמו בעבר ואשר ייחתמו בעתיד בין הר"י לבין המעסיקים הציבוריים והכל בכפוף לאמור בהסכם זה, יחולו על רופאי הקופה השכירים החל ביום עבודתם הראשון בקופה. גם פסקי בוררות אשר מקורם בהסכמים הקיבוציים של הרופאים ואשר חלים ו/או יחולו על המעסיקים הציבוריים, יחולו  על רופאי הקופה (להלן, ביחד ולחוד: "הסכמים קיבוציים"). 

 

מוסכם בזאת, כי בכל הנוגע להסכמים קיבוציים עתידיים, החל מיום החתימה על הסכם זה, יוזמן נציג הקופה להשתתף בישיבות מו"מ אשר יתנהלו עם המעסיקים הציבוריים בעניין הסכמים קיבוציים חדשים. מובהר בזאת, כי במקרה והקופה תיבחר שלא להגיע לישיבות המו"מ, יראו את ההסכמים שגובשו עם יתר המעסיקים כחלים גם על הקופה ורופאיה.

מובהר כי אם נציג הקופה השתתף במו"מ אך החליט שלא לחתום על ההסכם, ההסכם לא יחול על הקופה אף אם המשתתפים האחרים כן חתמו על ההסכם.

 

מובהר בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להחיל על רופאי הקופה, הסכמים קיבוציים מקומיים אשר נחתמו ו/או ייחתמו בין הר"י לבין מעסיק אחד בלבד, להסדרת נושאים ספציפיים.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 3.

עדכון להסכם קיבוצי בדבר הצטרפות מיום 21.8.00.

2.10.2

החל במועד החתימה על הסכם זה ובכפוף לחריג המפורט בסעיף 5 להלן, לא יחתמו עוד הסכמים אישיים עם רופאים בקופה וכל רופא המתקבל לעבודה בקופה יועסק בהתאם להסכמים הקיבוציים של הרופאים. כל רופא המועסק במועד החתימה על הסכם זה בהסכם אישי, יועבר לעבוד בהתאם לתנאי ההסכמים הקיבוציים של הרופאים, הכל בכפוף להסכמות הצדדים בעניין זה ובכפוף  לאמור בסעיף  להלן. מובהר ומוסכם כי במקרה של רופא שיתנגד לעבור מהסכם אישי להסכם קיבוצי הקופה לא תחשב כמי שמפרה את הוראות הסכם זה. רופאים שיתנגדו כאמור, ימשיכו לעבוד בהתאם להסכם האישי שלהם (אשר סך כל תנאיו לא יפחת מהתנאים הקבועים בהסכמים הקיבוציים של הרופאים), ומוסכם כי ההסכמים הקיבוציים לא יחולו עליהם.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 4

 

לס' 5, ר' ס"ק 2.10.3; לס' 7 –ס"ק 2.10.5 להלן

2.10.3

מוסכם בין הצדדים, כי הקופה תהייה רשאית להעסיק מספר מצומצם של רופאים, בתפקידים אשר יסוכמו בין הצדדים וכמפורט בנספח ב'* להסכם זה  בחוזים אישיים בהתאם לנוסח המוסכם המצורף בזאת כנספח ג' להסכם זה. מובהר בזאת, כי כמות הרופאים אשר יועסקו בהסכמים אישיים על פי סעיף זה, לא תעלה על 5% מסך כל הרופאים השכירים  בקופה. על קבוצת רופאים אלו לא יחול ההסכם הקיבוצי.

 

* רשימת התפקידים: סמנכ"ל רפואה, מנהל אגף תביעות רפואיות, מנהל המחקה לרפואה בקהילה, מנהל המחלקה לרפואה תעסוקתית, מנהל המחלקה לתרופות וציוד רפואי, מנהל המחלקה למקצועות הבריאות ופרויקטים רפואיים, מנהל המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה, מנהל המחלקה לאשפוז ושירותים אמבולטוריים, מנהל הרפואי של שב"ן, מנהל מוקד רפואי, מנהל יחידת בקרה, מנהל מכון רנטגן של המחוז (4), מנהל המרכז להתפתחות הילד של המחוז (4), מנהל המרכז לבריאות האישה של המחוז (4) מנהל מכון אולטרה סאונד של המחוז(4), מנהל מעבדה (4), רופא מחוזי, רופא מרחבי, רופא ראשי (8)

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 5

 

(נספח ג' המוזכר אינו נכלל באוגדן זה)

2.10.4

מובהר בזאת, כי אין באמור בהסכם זה כדי למנוע מהקופה לתת לרופא כלשהו ו/או לקבוצת רופאים, תנאי עבודה מיטיבים המוסיפים על השכר ותנאי העבודה הקבועים בהסכמים קיבוציים

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 6

2.10.5

מוסכם בזאת בין הצדדים, כי האמור בהסכם קיבוצי מיום 11.9.06 לא בא לפגוע או להפחית בכל צורה שהיא בתנאי עבודתם של הרופאים המועסקים בקופה לרבות אלו המועסקים בהסכמים אישיים. תנאי עבודה מיטיבים שמוקנים לרופאים במסגרת הסכמים אישיים יחולו על הרופאים בנוסף לתנאי העבודה הקבועים בהסכמים הקיבוציים, כך שתנאי עבודתם יושוו לתנאים הקבועים בהסכמים הקיבוציים בצירוף הזכויות העודפות אשר נקבעו להם בהסכמים אישיים. רופא שהועסק בהסכם אישי ויועבר לעבודה בהתאם להסכמים הקיבוציים תעשה התאמה לשכרו באופן שיחושב הערך הכספי של התנאים הנוספים שבהסכם הקיבוצי, שאינם קיימים בהסכמו האישי, ערך זה יופחת מהשכר על מנת לא ליצור מצב בו מקבל העובד "כפל" תנאים.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 7

2.10.6

למען הסר ספק, ובנוסף לאמור עד כאן, מובהר בזאת כי אין בהסכם זה כדי לגרוע ו/או להפחית ו/או לפגוע בכל צורה שהיא בהסכמים, הסדרים, נוהגים וכללים מיטיבים מכל מקור שהוא, המיושמים בפועל  על הרופאים בקופה כולם או מקצתם, ברמה ארצית, מקומית או אישית, אלא אם נקבע אחרת מפורשות בהסכם זה.

 

הסכם קיבוצי מיום 11.9.06 ס' 8

2.11

כוח אדם קנוי בשירותי בריאות כללית

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 14.

2.11.1

נושא העסקת כוח אדם קנוי אצל שירותי בריאות כללית, יוסדר בהסכם בין שירותי בריאות כללית לבין הר"י, תוך 6 חודשים ממועד החתימה על הסכם זה, על פי ההבנות שיושגו בין הצדדים.

 

בתאריך 6.12.2004  נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בדבר כ"א קנוי והסכמים אישיים ב"כללית". ר' פרק שירותי בריאות כללית

2.11.2

בחתימתם על הסכם קיבוצי מיום 6.12.2004  מאשרים הצדדים, כי בהסכם זה יש כדי למצות באופן סופי את האמור בסעיף 6 להסכם 2000, וכן את כל הטענות והתביעות נשוא ס"ק 153/04.

ההסתדרות הרפואית תגיש לבית הדין האזורי לעבודה בת"א בקשה מתאימה בהסכמה, לדחייתה של בקשת הצד לסכסוך קיבוצי הנ"ל לנוכח חתימתו של הסכם זה.
הסכם זה הינו הסדר ספציפי ומיוחד, המסדיר אך ורק את האמור בו, ועל כן בכל מקום בו קיימת סתירה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות כל הסכם קיבוצי ו/או הסדר קיבוצי, לרבות הוראות חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות, ככל שחלה על הרופאים, יחולו ויחייבו הוראות הסכם זה. בכל נושא שאינו מוזכר במפורש בהסכם זה, יחולו ההסכמים וההסדרים הקיבוציים החלים על רופאים בכללית.

 

הסכם קיבוצי מיום 6.12.04 בדבר הסדרת תנאי עבודה של רופאים מחליפים בכללית בחטיבת הקהילה ואי החלת הוראות הסכמי הרופאים על  רופאים מחליפים שהתקבלו לכללית החל ב-1.1.2005. לנוסח ההסכם

 

2.11.3

 

מכתב לוואי של יו"ר הר"י להסכם קיבוצי מיום 13.7.00 (סעיף 14 להסכם דן בכ"א קנוי, ר' ס"ק 2.11.1 לעיל).

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
קורונה
הסכמים נוספים
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH