• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • המלצת הר"י לשימוש בטופסי הסכמה אחידים

  מטרת השימוש בטופס האחיד היא להציג עמדה רפואית, מוסכמת ומקובלת, היוצרת אמות-מידה טיפוליות גבוהות יותר ונותנת מענה גם לדרישות החוק והפסיקה המשפטית.


  הצהרה:
  הר"י והמכון לאיכות ברפואה ממליצים לרופאים להחתים את המטופלים על טופסי הסכמה ייעודיים לפעולות הרפואיות השונות.
  בהתאם לסעיפים 13-14 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 מחוייבים הרופאים להחתים את המטופלים על טופס הסכמה ייעודי לפני ביצוע ניתוחים ופעולות רפואיות נוספות כמנוי בתוספת לחוק.
  הטפסים מייצגים את עמדת האיגודים המדעיים השונים למועד הפקתם.

  חשוב לזכור, כי ההחתמה של המטופלים אינה מהווה תחליף ואינה פוטרת את הרופאים ממתן הסברים מתאימים למטופלים לפני מתן טיפולים רפואיים, כמתחייב מחוק זכויות החולה ומהקוד האתי.


  הר"י והמכון לאיכות ברפואה סבורים, כי יש יתרון בשימוש בטפסים אחידים במקרים של ביקורת שיפוטית, וממליצות שלא לערוך בהם שינוי.

  בכל מקרה אין לערוך שינוי בטפסים תוך שימוש בלוגו של הר"י והמכון לאיכות ברפואה.

  הר"י והמכון לאיכות ברפואה לא יהיו אחראים לתוצאות של כל התדיינות משפטית בקשר עם תוכן הטפסים הייעודיים, והן בגדר המלצה בלבד.