מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
183. קרן א'*

 

*הקרן הוקמה עפ"י נספח ט' להסכם הקיבוצי מיום 15.3.79, לשם העברת תשלומים לרופאים שפרשו לקצבה, ונסגרה עפ"י ההסכם הקיבוצי מיום 5.7.83 (ס' 9 לנספח להסכם זה). הסכם קיבוצי (ללא תאריך) שנחתם בעקבות הסכם זהו בעקבות פסק הבורר מיום 5.9.83, חל על רופאים גמלאי המדינה ועדכן המשכורת הקובעת.

 

במכתב לוואי של המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00 נכתב כי "הצדדים ינהלו מו"מ לגבי עתיד הכספים שצברו בקרן בבנק יהב, הקרויה קרן א'.

 

מכתב לוואי של המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 13.7.00 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00

183.1

כל יתרת הכספים ב"קרן א'" (קרן ורווחים) שהוקמה מכוח נספח ט' להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 15.3.1979 (ושבוטל בזכ"ד מיום 5.7.1983) והמנוהלת ע"י בנק יהב בחשבון מס' 660032 בסניף 120 "סניף ירושלים ראשי" ובכל חשבון נוסף שמקור הכספים בו ב"קרן א'", תחולק בין המעסיקים לבין ההסתדרות הרפואית עפ"י השיעורים הבאים:

 

60% ממלוא היתרה להסתדרות הרפואית בישראל,

40% ממלוא היתרה למעסיקים.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.2.2008 ס' 1

183.2

המעסיקים יורו לבנק יהב על חלוקת יתרת הכספים למעסיקים על פי השיעורים הבאים:

 

41.3% למדינה

58.7% לשירותי בריאות כללית.

 

כל תביעה, ככל שתהיה ושתועלה על ידי מעסיק, שאינו אחד מהמעסיקים כהגדרתם בהסכם זה ושהעביר תשלומים לקרן א' על פי ההסכם הקיבוצי המיוחד מיום 15.3.1979, על אופן חלוקת הכספים, ואשר תתקבל על ידי בית הדין בפסק דין חלוט או אשר תסוכם פשרה בעניינה בין הצדדים - ייגרע הסכום שייפסק או שיסוכם בפשרה מאותם המעסיקים שקיבלו כספים בהתאם לחלקם היחסי כאמור בסעיף 2. 

 

הסכם קיבוצי מיום 28.2.08 ס' 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

183.3

ההסתדרות הרפואית תעשה שימוש ביתרת הכספים שתשולם לה לקידום ענייניהם של ציבור הרופאים הגמלאים ולטובת סיוע לציבור הרופאים והגמלאים בתחום הביטחון הסוציאלי לרבות למטרת מערך ייעוץ פנסיוני על פי כל דין. ההסתדרות הרפואית לא תשלם מתוך כספים אלה גמלה או כל תשלום אחר לרופא או לגמלאי.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.2.08 ס' 3

183.4

ההסתדרות הרפואית תעביר לחשב הכללי במשרד האוצר, אחת לשנה בחודש אפריל, דו"ח כספי של הכספים ששולמו על ידה מכלל הכספים שקיבלה לפי הסכם זה. הדו"ח יכלול פירוט של סך כל הכספים אשר הוצאו עבור כל נושא ונושא בשנה שקדמה לדיווח. הדו"ח יאושר על ידי רואה חשבון.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.2.08 ס' 4

183.5

היה וייתבעו ההסתדרות הרפואית ו/או  המדינה ו/או שירותי בריאות כללית ו/או הסתדרות מדיצינית הדסה ע"י רופא כלשהו שלא עובד או שלא עבד בהסתדרות מדיצינית הדסה או שאירי רופא כאמור לקבלת תשלומים מהקרן ותביעתם תתקבל על ידי בית הדין בפסק דין חלוט או תסוכם פשרה בין הצדדים - ישולם כמפורט להלן: 60% על ידי ההסתדרות הרפואית לישראל ו-40% על ידי המעסיקים (כאשר חלק המעסיקים יתחלק לפי השיעורים הקבועים בסעיף 2).

 

הסכם קיבוצי מיום 28.2.08 ס' 5

183.6

הסתדרות מדיצינית הדסה מצהירה כי היא לא יישמה את הוראות נספח ט' להסכם הקיבוצי המיוחד מיום 15.3.1979, לא הפרישה כספים לקרן א' ולא ניכתה מרופאיה כספים בגין קרן א'. היה וייתבעו ההסתדרות הרפואית ו/או המדינה ו/או שירותי בריאות כללית ו/או הסתדרות מדיצינית הדסה על ידי רופא שעובד או שעבד בהסתדרות מדיצינית הדסה או שאירי רופא כאמור לקבלת תשלומים מהקרן ותביעתם תתקבל על ידי בית הדין בפסק דין חלוט או תסוכם פשרה בין הצדדים – ישולם כמפורט להלן: 60% ההסתדרות הרפואית לישראל ו-40% הסתדרות מדיצינית הדסה.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.2.08 ס' 6

183.7

הר"י והמעסיקים ינקטו במשותף, החל ממועד חתימת הסכם זה, את כל ההליכים הנדרשים לסגירת הקרן והעברת היתרות לכל צד עפ"י הוראתו. כל הוצאה בגין פעולה הנדרשת לסגירת הקרן וחלוקת הכספים כאמור, היה ותהיה, תנוכה מיתרת הכספים בטרם חלוקתם.

 

הסכם קיבוצי מיום 28.2.08 ס' 7

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH