מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
160. הסכם הבוררות

160.1

המבוא והנספח

המבוא להסכם זה והנספח לו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 1

160.2

תקופת ההסכם

תקופת הסכם זה היא מיום חתימתו, ועד יום 13.7.2010

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 2

160.3

ויתור מוחלט על זכות שביתה

החל מיום חתימת הסכם זה, ולתקופה של 10 שנים בלבד, המסתיימת ביום 13.7.2010, מתחייבת הר"י להימנע לחלוטין מלנקוט אמצעי שביתה, מלאה או חלקית, או מכל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה.

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 3

160.4

יישוב חילוקי דעות במשא ומתן על חידוש הסכם קיבוצי

במשא ומתן לקראת חידוש ההסכמים הקיבוציים העתידיים, ניתן יהיה, בהתאם לכללים ולעקרונות המפורטים במסמך "הצעת המגשרים" המצורף כנספח א' להסכם זה (להלן: "הצעת המגשרים"), להעביר נושאים כלכליים, כהגדרתם בהצעת המגשרים, אשר לגביהם לא הגיעו הצדדים להסכמה, להכרעה במנגנון בוררות, כהגדרתו בהצעת המגשרים (דגם א')

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 4

160.5

יישוב חילוקי דעות בתקופת הסכם קיבוצי

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 5

160.5.1

בתקופת הסכם קיבוצי ניתן יהיה לפנות למנגנון של בוררות להכרעה אך ורק בנושאים חדשים היוצרים נסיבות חדשות בהתאם למפורט להלן;

 

ס' 5.1.

160.5.1.1

נושא בר-בוררות אשר לגביו הוסכם, כי הנו מיוחד וכי הנו מחייב הכרעה לפני המועד לניהול משא ומתן לקראת חידוש ההסכם הקיבוצי, ניתן יהיה להעבירו להכרעה בבוררות.  

בהתקיים מחלוקת לגבי קיום התנאים הללו, תופנה המחלוקת להכרעה במנגנון הבוררות. אם ייקבע כי בנושא מתקיימים התנאים האמורים, יידון הנושא ויוכרע במנגנון הבוררות.

 

ס' 5.1.1

160.5.1.2

עניין אשר לגביו יוסכם בין הצדדים, כי מתקיימים לגביו כל ארבעת התנאים המפורטים להלן במצטבר, ניתן יהיה להעבירו לבוררות.

א.    העניין מהווה מעשה חד-צדדי של המעסיק כמעסיק;

ב.    העניין מהווה שינוי מהותי בתנאי העבודה של רופאים ואיננו בגדר סכסוך היחיד;

ג.     העניין איננו מהווה עילה לפניה לבית הדין לעבודה;

ד.    העניין מחייב הכרעה לפני המועד לחידוש הסכם קיבוצי;

במקרה בו אין הסכמה בשאלת התקיימותם של כל התנאים המפורטים לעיל, יהיה כל צד רשאי לפנות לבית הדין לעבודה בבקשה להכריע בשאלה.

 

ס' 5.1.2

160.5.1.3

בכפוף לסעיף 5.2 נושאים אחרים לא יועברו להכרעה במנגנון הבוררות בתקופת ההסכם הקיבוצי.

 

ס' 5.1.3

160.5.1.4

מנגנון הבוררות, אופן הפניה לבוררות ואופן ניהול הליכי הבוררות יהיו בהתאם למפורט בהצעת המגשרים. (דגם ב').
 

ס' 5.1.4

160.5.2

בתקופת הסכם קיבוצי, אם תהיה מחלוקת לגבי נושאים משפטיים - כלכליים מעורבים הנובעים מההסכם הקיבוצי, ואשר הצדדים לא הגיעו לגביהם להסכמה במשא ומתן או בוועדת מעקב, תחול על נושאים אלו הוראת סעיף 37ה לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957.

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 5.2

160.5.3

למען הסר ספק, סעיף 37ה לחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957, לא יחול לגבי נושאים חדשים בתקופת הסכם קיבוצי.

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 5.3

160.6

הפרה

במקרה בו הר"י תפעל בניגוד להתחייבותה שלא לנקוט אמצעי שביתה כאמור בסעיף 3 לעיל, יבוטלו כל ההסכמות בדבר מסירת חילוקי דעות להכרעה בבוררות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל, עם פניה לבית הדין לעבודה בדבר הפרה, ויוקפאו כל הדיונים המתקיימים בהתאם לאמור בסעיפים 4 ו-5 לעיל, ולא ייפתחו דיונים חדשים, וכל זאת עד להכרעה בבקשה. קבע בית הדין כי היתה הפרה כאמור, יפקע מאליו תוקפו של הסכם זה.

 

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 6

160.7

הסכמי שכר בתקופת ההסכם

הסכם קיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 ס' 7

160.7.1

ביום 13.7.00 נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי לתקופה 1.7.98-31.12.2001

 

 

160.7.2

במהלך תקופת הסכם זה עתידים להיווצר שניים או שלושה הסכמים קיבוציים  לתקופה שבין שנתיים לארבע שנים כל אחד בענייני שכר ותנאי עבודה לרופאים.

 

ס' 7.2

160.7.3

בכל אחד מההסכמים הקיבוציים השכר האמורים לעיל ייכללו סעיפים, אשר נוסחם יהיה כדלהלן:

 

ס' 7.3

160.7.3.1

מיצוי תביעות

הסכם זה מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים  בנושאים כדלהלן:

א.     נושאים שהוסדרו בהסכם;

ב.     נושאים שצד להסכם יכול היה להעלות לדיון במשא ומתן או בבוררות לחידוש ההסכם ולא עשה כן. (הצד שיכול היה להעלות את הנושא ולא עשה כן, מנוע מלהעלות אותו בתקופת ההסכם).

ג.      נושאים חדשים (עקב היווצרות נסיבות חדשות) שאינם מחייבים הכרעה לפני חידוש ההסכם הקיבוצי הבא.

למען הסר ספק, לא יתנהל כל משא ומתן נוסף על הסכמי שכר או הטבות שכר כלשהן או תנאי עבודה כלשהם, לא ברמה הארצית ולא בכל רמה אחרת, לגבי נושאים כמפורט לעיל.

 

ס' 7.3.1

160.7.3.2

ויתור מוחלט על זכות השביתה

א.     בנוסף להתחייבות בדבר הימנעות מאמצעי שביתה אשר ניתנה בסעיף 3 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00, מתחייבים הצדדים בתקופת תוקפו של הסכם זה, לא ינקוט צד באמצעי  שביתה או השבתה מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה או סדריה.

ב.   הוראות סעיף 6 להסכם הקיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00 בדבר תוצאת הפרה על ידי הר"י של התחייבותה להימנע מנקיטה באמצעי שביתה, יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

ס' 7.3.2

160.7.3

יישוב חילוקי דעות

א.     ועדת מעקב, במתכונת שהיתה קיימת ערב החתימה על הסכם זה, תמשיך לעקוב ולסייע בביצוע של הסכם זה ולהכריע בחילוקי דעות בין הצדדים להסכם. החלטותיה של ועדת המעקב תהיינה סופיות ותחייבנה את הצדדים.

 

ב.   הוראת סעיף 5 להסכם הקיבוצי (בוררות) מיום 13.7.00, בעניין יישוב חילוקי דעות בתקופת תוקפו של הסכם קיבוצי, יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 

ס' 7.3.3

160.7.4

לוח זמנים

טיוטת לוח הזמנים ואופן בחירת הבוררים מצורפת להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. הטיוטא תנוסח סופית תוך 30 יום מיום חתימת הסכם זה.

ס' 7.3.4

 

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH