מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
127. תנאים מיוחדים

127.1

הגבלת פיטורי רופאים בחטיבת הקהילה

...מתחייבת ההנהלה שלא לפטר רופאים קבועים אלא מטעמי משמעת, או עקב סגירת מרפאות והיעדר אפשרות לשבץ את הרופאים המתפנים במרפאות חילופיות. כל זאת בתיאום ובהסכמה עם מזכירות חטיבת רופאי המרפאות ובדרך הקבועה בחוקת העבודה.  

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 5 על הסדרי העבודה ביום שישי ר' ס  לעיל

 

127.2

ניידות רופאים בחטיבת הקהילה    

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 5

 

 

ההנהלה תהיה רשאית בהתייעצות עם מזכירות חטיבת רופאי המרפאות ובהסכמה עמה להעביר רופא ממתקן למתקן או ממוסד למוסד עפ"י צרכי העבודה ברדיוס של עד 30 ק"מ ממקום מגוריו של הרופא והרופא יהיה חייב לעבור כנדרש ובלבד שההנהלה תשמור על הקבוע בפרק השביעי של חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות וכן לא תפגע בשכרו הכולל של הרופא, בזכויותיו ובמעמדו.

 

127.3

פתיחת מרפאות עצמאיות - הגבלה

 

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 7

 

127.3.1

ההנהלה מתחייבת שלא לפתוח מרפאות עצמאיות מכל סוג שהוא או להתקשר עם רופא עצמאי אלא במרחק סביר ממרפאות הקופה שבהן מועסקים רופאים שכירם. כל אימת שתהיה מחלוקת על משמעות המושג "סביר" בסעיף זה היא תלובן בוועדה פריטטית משותפת של הצדדים, ובהעדר הכרעה יפסוק בורר מוסכם.

 

127.3.2

ההנהלה מתחייבת לחדול מהעסקת רופאים עצמאים בתוך מרפאות הקופה בהן מועסקים עובדים ורופאים שכירים.

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 8

 

127.3.3

בכל תקופת ההסכם הנוכחי לא ייסגרו מרפאות הקופה לשם פתיחת המרפאות ה-group practice.

 

 

127.4

פתיחת מרפאות חדשות

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 11

 

127.4.1

ההנהלה תבוא בדברים עם מזכירות חטיבת רופאי המרפאות כדי להסדר מוסכם מראש בטרם תפעיל מרפאות ספציפיות לצעירים (ש.ר.מ).

 

 

127.4.2

ההנהלה לא תפתח את המרפאה המקצועית בעיר כרמיאל באמצעות רופאים מבי"ח נהרייה אלא תרחיב את המרפאה הנוכחית בתגבור תקנים.

 

הסכם קיבוצי מיום 1.1.97, ס' 12

 

127.5

הסכם הביזור

הסכם מיום 5 בפברואר 1998

 

127.5.1

תהליך הביזור כפי שההנהלה המרכזית של קפ"ח רואה אותו, הינו תהליך הענקת מיומנויות ניהול וקבלת החלטות, בין היתר, למנהלי המרפאות ולרופאי המרפאות, כך שבעתיד תהליך קבלת ההחלטות יתחיל ברמות אלה. תהליך זה אינו מכוון לפגוע במעמד הרופאים בכלל והרופאים מנהלי המרפאות בפרט, בחוקת העבודה לפיה מתנהלים יחסי העבודה בקופה ובהסכמים הקיבוציים ובהסדרים הקיבוציים למיניהם הקיימים כיום ואשר נחתמו בין ארגון הרופאים לבין הנהלת הקופה. 

 

בתהליך זה (הביזור) ישותפו ארגון רופאי קופת חולים - חטיבת רופאי המרפאות וועדי הרופאים בשטח מתוך ראית החשיבות הרבה של שיתוף העובדים בתהליך.

 

כאמור לעיל אין בתכנית זו כדי לפגוע ברופאי הקהילה ובמעמדו כמקובל עד היום ומעמדו יישמר ללא פגיעה.

 

כמו כן, אין בתהליך הביזור לשנות את מהות יחסי העבודה בין ההנהלה המרכזית לבין ארגון רופאי קופ"ח – חטיבת רופאי המרפאות והם ישארו כפי שהיו קיימים עב הפעלת הליך הביזור הנוכחי (1.1.98), לרבות בכל הנוגע להפעלת הליכים משמעתיים נגד רופא או פיטוריו – כל אלה יעשו לפי ההליכים המקובלים עד היום.

 

הסכם מיום 5 בפברואר 1998 ס' 3

127.5.2

הנהלת קופ"ח תשמור על מעמדם של רופאי הקהילה בכלל ועל מעמד הרופא כמנהל המרפאה כמקובל עד היום, תוך פיתוח המשאב האנושי והקניית כלים ניהוליים אשר יאפשרו לרופא התמודדות טובה יותר עם האתגרים הצפויים לקופה הן בתקופה הקרובה והן בעתיד.

   

הסכם מיום 5.2.98, ס' 4

127.5.3

ארגון רופאי קופ"ח – חטיבת רופאי המרפאות תשותף בתהליך הביזור – עד לרמת המרפאה, כולל, מתוך ראיית החשיבות הרבה שיש בתרומתו להצלחת התהלך.

 

הסכם מיום 5.2.98, ס'5

127.5.3

עם החתימה על הסכם זה מבוטלת ההודעה על שביתה וסכסוך עבודה מיום 1.12.97 על עילותיה כפי שהן באו לביטוי בהסכם זה לרבות עניין מינוי ראש חטיבת הקהילה ועניין הביזור וכל פעולה אשר ננקטה בהקשר זה. והרופאים מתחייבים לא לחדש צעדים אלה ולא לנקוט צעדים אחרים לגבי הנושאים שהוסדרו בהסכם זה.

 

הסכם מיום 5.2.98, ס' 7

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH