מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
118. החלפת רופא נעדר (פתקי עמית) - רפואה ראשונית

118.1

אם ייעדר הרופא יומיים יקבלו הרופאים הנותרים את חוליו במקרים דחופים תמורת תשלום החל מהיום הראשון למעט במקרים של השתלמות, ולמעט בימים בהם עובד רופא מחליף.

 

 

הסכם קיבוצי מיום 3.5.76 פרק ראשון ס' ב'. הוראות ועדכון שירותי בריאות כללית מיום 6.7.82 (האמור בסעיף זה אינו חל על רופאים מקצועיים).

                       

118.2

האמור בסעיף ב' להסכם 3.5.76 (ס"ק לעיל) לא יחול מיום חתימת הסכם 15.3.79 לגבי החלפת רופא אשר היעדרותו מתוכננת מראש לצורכי חופשה של לפחות שבועיים או בגין יציאה למילואים עפ"י צו קריאה (אשר הובא לידיעת ההנהלה מיד עם קבלתו). רופא אשר על היעדרויותיו הנ"ל יודיע להנהלת המחוז מבעוד מועד יקבלו עמיתיו תמורה לטיפול בחוליו מן היום הראשון להיעדרותו.

 

הסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 46.

118.3

כאשר הרופאים נעדרים מהעבודה לרגל השתלמות מרוכזת (יותר מיום אחד) עמיתיהם יקבלו את חוליהם ויהיו זכאים לתשלום עבור ההחלפות.

 

חוזר כללית 40/82 מ-14.10.82

במקרה כזה התשלום הוא מהיום הראשון – מכתב כללית 12658 מיום 17 ביולי 2007

 

118.4

החל מ-1.7.82 כאשר רופא משפחה נעדר מעבודתו במרפאה ויימצא בבית החולים לרגל היותו רופא נלווה, באותו היום של ההיעדרות הנ"ל, יהיו זכאים עמיתיו המקבלים את חוליו לתשלום תמורה ההחלפה.

 

חוזר כללית 40/82 מיום 14.10.82, עדכון להסכם קיבוצי מיום 15.3.79 ס' 45 (ה').

118.5

בתמורה לנקבע בס' 3 להסכם הקיבוצי מיום 1.1.1997 אותם רופאים שיעבדו בימי שישי יקבלו את כל המבוטחים הפונים למרפאה, בלי פתק עמית

ס' 4 להסכם הקיבוצי מיום 1.1.1997

ס' 3 להסכם הקיבוצי מיום 1.1.1997 דן בסדרי העבודה ביום שישי ומבטיח אי ירידה בשכר בשל ימי השישי החופשיים.

118.6

רופאים שיעבדו בימי שישי יקבלו את כל המבוטחים הפונים למרפאה ללא פתקי עמית - למעט מבוטחים הצמודים לרופאים עצמאיים. עבורם יש להנפיק פתקי עמית.

 

מכתב כללית מ-12.3.97

118.7

השיטה מופעלת אך ורק לגבי רופאים כללים, רופאי משפחה ורופאי ילדים, ואיננה כוללת רופאים מקצועיים, וזאת מסיבה שרופאים מקצועיים מקבלים את הפיצוי עבור העבודה הנוספת באמצעות שיטת הנורמות והפרמיות הנהוגות אצלם.

 

נוהל כללית 25/82 מיום 6.7.82 ועדכון בחוזר 40/82 מ-14.10.82

118.8

רופא במשרה חלקית, מבוטחים הצמודים לרופא המגיעים למרפאה בשעות בהן הרופא אינו עובד;

 

 

מכתב כללית 12.2.07

118.9

ימי שישי הזכאות רק בגין עצמאי ואורחים

 

 

118.10

פתקי עמית במרכז לבריאות הילד

 

מרכז לבריאות הילד היא מרפאת ילדים, בה המטופלים אינם מוצמדים לרופא מסוים, כך שהטיפול ניתן על ידי כלל רופאי המרפאה – שיטה של group practice  , ואשר קבלה אישור בכתב, כמרפאת בריאות הילד, בהתאם לנוהל מרפאות בריאות הילד בכללית, כפי שיהיו מעת לעת.

 

ממועד חתימת הסכם זה יקבל כל אחד מרופאי הילדים במרכז בריאות הילד, במשרה מלאה, סך כולל וסופי של תשעים וחמישה פתקי עמית, וזאת בגין כיסוי היעדרויות של מי מרופאי המרכז, וזאת לכל פרק זמן שהוא, גם מעבר לשלושה ימי היעדרות בחודש.

 

למען הסר ספק יובהר, כי רופאי הילדים במרכזי בריאות הילד לא יהיו זכאים לכל תשלום אחר, מכל סוג שהוא לכיסוי של מי מהם, לכל פרק זמן שהוא, מלבד חופשות ללא תשלום ומחלה מעבר לחודש ימים.

 

כל האמור לעיל יחול בהתאמה על רופאי ילדים העובדים במרכז לבריאות הילד  במשרה חלקית, לפי חלקיות משרתם.

 

יובהר כי רופאים העובדים במרפאה שלא אושרה כמרכז לבריאות הילד/או שהכרתה כמרכז לבריאות הילד בוטלה, לא יהיו זכאים לאיזה מהתנאים שלעיל.

 

הזכויות הנ"ל יוענקו לרופאי המרכז לבריאות הילד בגין ימי עבודה בפועל בלבד, ולא ישולמו לו בעת מחלה, חופשה, מילואים או כל היעדרות אחרת.

 

כן יובהר, כי רופא ילדים, אשר הפסיק את עבודתו במרכז לבריאות הילד ו/או שההכרה במקום עבודתו כמרכז בריאות הילד בוטלה, לא יהיה זכאי עוד לזכויות הנ"ל.

 

מעבר לאמור לעיל, הרי שעל תשלום פתקי העמית הנ"ל יחולו כל הכללים החלים על תשלום פתקי עמית בכללית.

   

הסכם בין "כללית" לארגון רופאי שירותי בריאות כללית.....(לא ידוע); מכתב כללית מיום 12 2.07

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH