מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
76. אי ניצול חופשה

76.1

חופשת המנוחה השנתית היא זכות וחובה כאחת, שבאה לאפשר לעובד להחליף כוח ויש לשקוד שהעובד ימצה את מלוא חופשתו בכל שנה ושנה.

 

ועדה מיום 20.9.77 מכוח סעיף 43 לזכ"ד 29.11.76.

76.2

במקרים מיוחדים, על פי אישור מיוחד של מנהל המוסד, כי עקב עומס העבודה או העדר מחליף נבצר לאשר לרופא יציאה לחופשה - יהיה הרופא רשאי לקבל אישור לצבירת ימי חופשה מעל 65 ימים עד למכסה מקסימלית של 104 ימי עבודה ובלבד שהצבירה העודפת מעל 65 ימים תנוצל על ידי הרופא תוך תקופה של לא יותר מ-3 שנים מאז הגיע לצבירה מקסימלית כנ"ל.

 

 

76.3 

רופא הסבור כי זכויותיו בעניין זה קופחו ע"י מנהל יחידתו, יוכל לערור על כך בכתב בפני ההנהלה הארצית של המוסד בו הוא מועסק.

 

 

76.4

האישור לצבירה יינתן בכפיפות להוראות הקיימות בכל מוסד בדבר צבירת ימי חופשה ובתנאי שמנהל היחידה בה מועסק הרופא הודיע לרופא בכתב את מאזן חופשתו ומספר הימים אותם הוא חייב לנצל.

 

 

76.5

בכל מוסדות הרפואה יונהג הסדר וטופס מתאים מיוחד שעל פיו יודיעו לכל רופא בתחילת כל שנת חופשה על החופשה הצבורה העומדת לזכותו, ומספר ימי החופשה שהוא חייב לקחת באותה שנה כדוגמת הטופס המקובל בשירות המדינה.

מסקנות אלו לא יפגעו בהסדרים קיימים במוסדות שונים בדבר צבירת חופשה לצורכי השתלמות.

 

 

76.6

 

 

76.6.1

מכסת חופשה צבורה – שירותי בריאות כללית

מכסת חופשה צבורה לרופאים בשירותי בריאות כללית היא 3 מכסות.

מכתב מנהלי משאבי אנוש – חטיבת בתי החולים וחטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית, מיום 1.10.99

 

76.6.2

אם יתעורר הצורך למחוק יתרת חופשה צבורה עודפת הרי בטרם ביצוע מהלך כזה נבוא עמכם בדברים.

מכתבו של מנכ"ל הקופה מיום 26.3.1995 (23341) ליו"ר חטיבת בתי החולים בארק"ח (ר' תשלום לרופאות בהריון ולרופאים במחלה ממושכת בשירותי בריאות כללית – בתי חולים

 

76.7

בית חולים ביקור חולים: חופשות, חגים ומועדים

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07 ס' 22

76.7.1

בכפוף לאמור להלן, מאמצים הצדדים את הסעיפים בהסכמים הקיבוציים הבוררויות, הסכמי בוררויות, פסקי הבוררויות והשלמות להסכמי הבוררויות הנוגעים לחופשות, חגים ומועדים והמוסדרים בהסכמים המוזכרים בעמודה השמאלית ולא את ההסכמים עצמם:

 

 

76.7.2

חופשה שנתית- כל רופא זכאי למכסת חופשה שנתית, 22 יום או 26 יום, לפי מספר ימי עבודתו בשבוע (להלן: "מכסת החופשה השנתית").

 

 

76.7.3

ימי החופשה ניתנים לצבירה כדלקמן: מכסת החופשה השנתית הנוכחית+ 2 מכסות חופשה שנתית נוספות.

 

 

76.7.4

הרופאים הנקלטים יהיו זכאים לגרירת זכויות הוותק (לא החוב הכספי).

 

 

76.7.5

רופא שיקבל הודעה על פיטורין או שהתפטר, לא יידרש לצאת לחופשה בתקופה שבין מתן ההודעה על הפיטורין או ההתפטרות לבין תאריך הפרישה בפועל מהעבודה. ברם בכפיפות לאמור לעיל ובמקרה של פיטורין או התפטרות זכאי הרופא לקבל פדיון לימי החופשה השנתית שצבר עד יום הפיטורין או ההתפטרות אך פדיון חופשה כנ"ל אינו יכול להאריך את תקופת עבודתו של הרופא. למען הסר ספק, פדיון דמי החופשה יהי ע" חוק ולא יאריך את תקופת העבודה.

 

 

76.7.6

חופשת חגים ומועדים - כל רופא זכאי לחופשת חגים ומועדים בהתאם להוראות התקשי"ר.

 

 

76.7.7

חופשת אבל - כל רופא זכאי לחופשת אבל על פי מנהגי דתו בהתאם להוראות התקשי"ר.

 

 

76.7.8

ימי בחירה - רופא רשאי להעדר לפי בחירתו במשך כל שנה במשך 2 ימי בחירה מתוך הימים המפורטים בתקשי"ר ולקבל משכורת בעדם.

 

 

76.7.9

ימי העדרות בשכר

הרופא יקבל את משכורתו כאילו לא נעדר וזאת במידה וקיבל אישור ע"פ הנדרש וככל שנדרש מהממונה והנהלת בית החולים. במניין אלו יבואו בחשבון חופשה, מחלה, מילואים ע"פ חוק, השתלמויות, ימי עיון וימי בחירה. העדרות שאינה באישור תנוכה משכר העבודה.

 

הסכם קיבוצי מיום 22.11.07, ס 26

76.8

קופת חולים לאומית: צבירת חופשות

 

 

מוסכם בין הצדדים כי תתאפשר צבירת חופשה מקסימלית בסך כולל של שלוש מכסות שנתיות בניכוי של 7 ימי חופשה מדי שנה (סה"כ 21 יום) בכפוף לאמור לעיל. מוסכם בין הצדדים, כי הרופאים ידרשו לנצל לפחות 7 ימי חופשה מדי שנה. במקרה ורופא לא ינצל 7 ימים כאמור, ימחקו ימים אלה מהמכסה השנתית למעט במקרים בהם הרופא פנה בכתב וביקש לצאת לחופשה, אך קיבל תשובה שלילית ו/או לא קיבל תשובה מהממונים עליו. במקרה כאמור, לא ימחקו ימי החופשה ממכסתו בגין אותה שנה.

הסכם מיום 11.9.2006, נספח א' ס' 12

כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
רופאי שיניים בש.ל.ה
הסכם השכר הקיבוצי 2011
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם הפנסיה משנת 2012 בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית
מסקנות ועדה פריטטית בנושא הרופאים המועסקים על פי הסכם קיבוצי מיום 10.12.2004
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH