מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
26. תוספת ניהול

26.1

מנהלי בתי חולים וסגני מנהלי בתי חולים, שאינם מנהלי מחלקות, יחידות, מכונים ומרפאות חוץ, יקבלו תוספת ניהול בגובה 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

התוספת תהיה שכר לכל דבר ועניין ותשולם למנהל או לסגן המנהל רק כל עוד הם עובדים על התנאים המפורטים לעיל.

פסק בורר 3.7.85 ס' א(8)

הוראה מפורשת כי התוספת היא שכר לכל דבר ועניין מופיעה בס' 5.2.1(ב) להסכם קיבוצי מיום 21.7.1991

26.2

החל מיום 1.4.91 יהיו זכאים רופאי מנהל בכירים הממלאים אחד התפקידים המפורטים ברשימת התפקידים המצורפת להסכם קיבוצי מיום 21.7.91 כנספח ג' לתוספת שכר בשיעור של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

תוספת השכר הינה שכר לכל דבר ועניין.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.2.1 (א)) ן-5.2.1 (ב)

לרשימת התפקידים ר' סעיף 1 לנספח ב' לאוגדן זה

26.3

מובהר כי רופאים כאמור הממלאים יותר מתפקיד אחד יהיו זכאים לתוספת 22% מכוח תפקיד אחד בלבד.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.2.1 (ג')

26.4

בנוסף לרשימת בעלי התפקידים שהיו זכאים ערב חתימת הסכם 20.6.94 לתוספת שכר בשיעור 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה, כמפורט בסעיף 5.2.1 להסכם 1991 ועפ"י תנאי הסעיף, יהיו זכאים החל מיום 1.6.94 רופאי מנהל בכירים הממלאים אחד מהתפקידים המפורטים בסעיף 3 לנספח ג' שלהלן לתוספת זו.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 6 (בסעיף זה פורטו גם הזכאויות לתוספת מקצועות מיוחדים, לחופשת השתלמות בת 130 יום ולהפרשת מעסיק לקרן השתלמות בשיעור 11.5%. הפירוט מופיע באוגדן זה בפרקים המתאימים עפ"י השיוך הנושאי.

לרשימת התפקידים ר' סעיף 2לנספח ב' לאוגדן זה

26.5

רופאים כאמור, אשר ערב חתימת הסכם 20.6.94 היו זכאים להטבות המפורטות בס"ק 6.4-6.1 להסכם קיבוצי מיום 20.6.94 יהיו זכאים לקבל את ההטבות מכוח סעיף זה בלבד ובלבד שהרופא לא יקבל ההטבה פעמיים.

הסכם קיבוצי מיום 20.6.94 ס' 6.5. (הסעיף המקורי מדבר על כלל ההטבות למנהלים (תוספת 22%, מקצועות מיוחדים, הפרשת מעסיק לקרן השתלמות בשיעור 11.5%, חופשת השתלמות של 130 יום כל 6 שנים)

26.6

למען הסר ספק, התוספת לפי סעיף זה תחול גם על גמלאים אשר ערב פרישתם מלאו את אחד מהתפקידים המפורטים בנספח ג' לאוגדן זה להלן.

הסכם קיבוצי מיום 21.7.91 ס' 5.2.1 (ד').

26.7

החל מיום 1.4.91 יהיו זכאים רופאים בתפקיד של מנהל שירותי בריאות הציבור ברשויות מקומיות בהן לפחות 160000 תושבים (בכל רשות לא יותר ממנהל אחד) לתוספת שכר של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה.

תוספת השכר הינה שכר לכל דבר ועניין.

רופא מנהל כנ"ל אשר מקבל כבר עתה תוספת או תוספות שאינם מעוגנות בהסכמים ארציים תקפים יבחר באחת משתי התוספות ויכולה להיות הגדולה ביניהן.

התוספת הנ"ל חלה גם על גמלאים שמלאו את התפקיד הנ"ל בעבר.

הסכם קיבוצי מיום 14.12.92, ס' 6.

4.

החל מיום 1.2.2012, רופאי מינהל בכירים במשרד הבריאות שמועסקים בתפקידים המנויים בסעיף 2 להלן, יהיו זכאים להטבות המנויות להלן: א. תוספת השכר בשיעור של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה כמפורט בסעיף 5.2.1 להסכם 1991 ועל פי תנאי הסעיף.

 

5.

להלן רשימת בעלי התפקידים הזכאים להטבות המנויות בסעיף 1 לעיל:

 

 

 1. מנהל האגף לרפואה קהילתית
 2. מנהל מחלקת בקרה על קופות החולים
 3. מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים
 4. מנהל המחלקת לבקרה רפואית
 5. מנהל המחלקת לנהלים וסטנדרטים
 6. מנהל מחלקת נהלים וסטנדרטים בקהילה
 7. מנהל המחלקה לקביעת סטנדרטים, נוהלים ואכיפה
 8. מנהל המחלקה לטפול בהתמכרויות
 9. מנהל האגף לאפידמיולוגיה
 10. מנהל מחלקה להתפתחות הילד ושיקומו
 11. מנהל מחלקה לגנטיקה
 12. מנהל המחלקה לפסיכיאטריה משפטית
 13. מפקח רפואי ראשי על ספקי בריאות הנפש
 14. מנהל המחלקה לבריאות העובר
 15. סגן מנהל המרכז לבקרת מחלות

 

 

1. מובהר כי בנספח להסכם הקיבוצי, במקום "מנהל מחלקה לבריאות השן" יבוא "מנהל האגף לבריאות השן".

 

 

2. החל מהראשון לחודש שלאחר 30 יום ממועד החתימה על החלטה זו, רופאי מינהל בכירים במשרד הבריאות שמועסקים בתפקיד מנהל/ת המחלקה לשירותים דנטליים ומנהל/ת המחלקה למקצועות דנטליים, יהיו זכאים להטבות המנויות להלן:

 

 

א. תוספת השכר בשיעור של 22% מהשכר שהוא בסיס לחישוב ערך יום עבודה כמפורט בסעיף 5.2.1 להסכם 1991 ועל פי תנאי הסעיף.

ב. תוספת מקצועות מיוחדים לרופאים הזכאים כמפורט בסעיף 1 לנספח ה' להסכם הקיבוצי מיום  20.6.1994 ובתנאי שעוסקים במינהל רפואי.

ג. חופשת השתלמות בשכר בהתאם לאמור בסעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 4.12.1979 ולסעיף 41 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011.
 

 

 

3. למען הסר ספק, מובהר כי רופאים המכהנים בתפקידים כאמור בסעיף 2 יהיו זכאים להטבות המפורטות לעיל מכוח החלטה זו בלבד ובכל מקרה לא יהיה רופא כאמור זכאי לקבל הטבה כלשהי פעמיים.
 

 

 

4. למען הסר ספק, בעלי התפקידים המנויים בסעיף 2 לעיל לא יהיו זכאים להפרשות המוגדלות לקרן השתלמות ושיעור ההפרשות יהיה 7.5% מעסיק ו-2.5% עובד.

 

 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH