מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
22. תוספת מתמחה

22.1

 10% תהווה בסיס לחישוב ערך יום עבודה*.

 

* בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיום 21 בספטמבר 1983, ס' 2.3, פורט כי התוספת תהיה "בגובה 10% מהמשכורת המשולבת החדשה", דהיינו, השכר המשולב בלבד.

 

הסכם קיבוצי מיום  5.7.83 ס' 3.

עפ"י החלטת הממשלה מיום 8.12.2003 הוכרה התוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה גמלאות, בתוקף מ-5.7.83

 

עפ"י פס"ד ביה"ד לעבודה בת"א סק/000094/03 מיום הוכרה התוספת כקבועה לעניין פיצויים

 

 

22.2

החל מ-1.8.94 יהיו זכאים מתמחים בבריאות הציבור לתוספת מתמחים בשיעור 10%.

 

החלטת ועדת מעקב מיום 29.8.94.

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 3.

התוספת עודכנה בפסק הבוררות מיום 26.11.2008

 

1. תוספת גלובלית

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 10.

 

1.1  רופאים מומחים בבתי חולים בדרגות 4 עד 7+, למעט מנהלים, יהיו זכאים לתוספת גלובלית חודשית, שתשולם להם באופן קבוע מדי חודש, בגובה  10 שעות שיחושבו לפי מקדם 1.25 מערך השעה, וזאת כתמורה עבור עבודה, ככל שתידרש מהם, של עד 10 שעות נוספות באותו חודש (להלן – "התוספת הגלובלית").התוספת הגלובלית אינה מהווה שכר לכל דבר ועניין ודינה כדין תשלום בעד עבודה נוספת. 1.2  מוסכם, כי התוספת הגלובלית תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר. 1.3  מוסכם כי סעיף זה, על התשלום הקבוע בו, יכנס לתוקף בחודש שלאחר החודש שבו ייחל היישום בפועל של דיווח הנוכחות של הרופאים כמפורט בסעיף 51 בהסכם זה. יובהר, כי רופאים הזכאים לתוספת גלובלית כאמור יהיו זכאים לקבל תגמול בגין כל זמן עבודה החל מהשעה הנוספת ה-11 ואילך בכל חודש, בהתאם להוראות הקבועות בסעיף 38.

 

 

1.1 בשונה מהקבוע בסעיף 10.3 להסכם הקיבוצי לפיו הרופאים הזכאים לתוספת הגלובלית יהיו זכאים לתגמול בגין כל זמן עבודה החל מהשעה הנוספת ה-11 ואילך בכל חודש, רופאי שירותי בריאות כללית אשר זכאים לתוספת הגלובלית הקבועה בסעיף 10 להסכם הקיבוצי ובהתאם לאמור בהחלטת ועדת המעקב מיום 22.3.2012, יהיו זכאים לתגמול בגין זמן נוכחות בפועל בבית החולים, שאינו תורנות ואינו קריאה בעת היות הרופא כונן - החל מהשעה הנוספת ה- 6 ואילך בכל חודש. 1.2 בכפוף לביצוע הקבוע בסעיף 2.1 לעיל, סעיף 70 להסכם הקיבוצי יבוטל.

ביחס לסעיף 10.1 להסכם הקיבוצי, מוסכם, כי התוספת מכוח סעיף זה תשולם גם למומחים עד דרגה 8+ ובלבד שאינם מנהלים ואינם מקבלים כוננויות על, או כוננויות מינהל וימי ערך מכוח סעיף 4 לנספח לזיכרון דברים מיום 5.7.1983 ולפסק הבורר דורון מיום 26.4.1977 (להלן: כוננויות) בשל תפקידם.

מובהר, כי מומחים המקבלים כוננויות כאמור בשל היותם ממלאי מקום, לא יהיו זכאים לתוספת מכוח סעיף 10.1 להסכם הקיבוצי ולכוננויות בגין אותו חודש עבודה, או חלקו, במהלכו קיבלו כוננויות.

תוקף ההחלטה החל מיום 1.2.2012.

מוסכם כי סעיף 10.1 להסכם הקיבוצי והחלטת ועדת המעקב מיום 22.3.12 יחולו גם על מומחים בבריאות הציבור, שאינם מנהלים ואינם מקבלים כוננויות מינהל ו\או 11 ימי ערך מכוח סעיף 4 לזכרון דברים מיום 5.7.1983 ולפסק הבורר דורון מיום 26.4.1977.

הסכם קיבוצי מיום 17.3.2014

 

 

 

 

 

החלטת ועדת מעקב מיום 22.3.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

הזכאות ל"תוספת גלובלית" על פי סעיף 3 להחלטת ועדת מעקב מיום 22.5.12 מתייחסת לכל רופא מומחה, שמועסק כרופא בריאות הציבור, ובלבד שאינו מנהל ואינו מקבל כוננויות מינהל ו/או 11 ימי ערך מכוח סעיף 4 לזיכרון דברים מיום 5.7.1983 ולפסק הבורר דורון מיום 26.4.1977.

הפעלת "תוספת גלובלית" זו תחול על רופאים מומחים כמפורט בסעיף 1 לעיל בתחולה רטרואקטיבית מהמועד שנקבע בסעיף 10 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011.

מכתב המשנה לממונה על השכר מיום 19.1.2014

 

1. תוספת שקלית 2012

 

 

1.1  החל ביום 1 באוגוסט 2012 (משכורת חודש אוגוסט 2012), יהיו הרופאים בדרגות 2 עד 9+ (כולל) זכאים לתוספת שקלית חדשה, בהתאם למפורט בסעיף זה להלן (להלן – "תוספת שקלית 2012").    1.2  סכום תוספת שקלית 2012 יהיה בהתאם לטבלה שלהלן:

הסכם קיבוצי מיום 25.8.11, סעיף

 

 

 

1.3  הסכומים שבסעיף 3.2 יעודכנו במועדי תשלום תוספת יוקר ולפי שיעורה, וכפי שיוסכם מעת לעת בהסכמים קיבוציים.

1.4 תוספת שקלית 2012 תהווה שכר לעניין פיצויי פיטורים, לעניין הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות ולעניין גמלאות (בשירות המדינה – המדינה תפעל להכרה בתוספת כתוספת קבועה לעניין חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970). כמו כן, תוספת שקלית 2012 תהווה שכר לעניין חישוב ערך יום ולעניין חישוב התשלום עבור עבודה נוספת, אך היא לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחוזיות.

1.5 למען הסר ספק, מובהר כי ההוראה בדבר אי חישוב התוספת השקלית 2012 לעניין תוספות אחוזיות גוברת על כל הוראה אחרת בהסכמים שהעניקו תוספות אחוזיות בדירוג הרופאים.

1.6 למען הסר ספק, מובהר כי תוספת שקלית 2012 תשולם גם בעת היעדרות אשר בגינה משולם שכר.

 

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH