מילת חיפוש
בפרק
 
 
 
פרקי ההסכם
7. עלות הסכם 13.7.00

7.1

מוסכם בזאת כי העלות הכוללת של ההסכם הקיבוצי מיום 13.7.00, למעט העלות בשיעור 2.1% מהשכר הפנסיוני של הרופאים במסלול פנסיה תקציבית (בשירות המדינה), כפי שהוא ערב חתימת הסכם זה, המוקצבת בגין המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת, לצורך הרחבת הבסיס הפנסיוני כאמור בסעיף 11 להסכם זה, ולמעט העלות בשיעור 0.5% מהשכר הפנסיוני של הרופאים שבמסלול פנסיה צוברת (בשירותי בריאות כללית ובהדסה) המוקצבת להרחבת הבסיס הפנסיוני של רופאים אלה כאמור בסעיף 13 להסכם זה, תהיה בשיעור 13.2% מעלות שכר הרופאים עד רמת עבודה נוספת (כולל), לרבות הפרשות המעסיק.

בהסכם זה; "שכר הרופאים עד רמת עבודה נוספת (כולל)" משמעו - שכר משולב, תוספות שכר חודשיות, שקליות ואחוזיות, ועבודה נוספת.

 

הסכם קיבוצי מיום 13.7.00 ס' 2, ועדכון (המתייחס להגדרת השכר) בס' 3 לנספח ההשלמה מ-12.11.01 להסכם 13.7.00.

(סעיף 11 מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת, ס' 13 הרחבת בסיס השכר הפנסיוני לרופאים המבוטחים בפנסיה צוברת).

7.2

מוסכם כי עודף עלות (מעבר לעלות הקבועה בסעיף 2 להסכם הקיבוצי מיום 13.7.00), אשר נוצר כתוצאה מיישום ההסכם הקיבוצי מיום 13.7.00, ינוכה מטבלת השכר המשולב לפי השיעורים כדלהלן:

  • שיעור של 0.2% ינוכה החל ממשכורת חודש ינואר 2001.
  • אם תשולם תוספת יוקר במשק החל מחודש יולי 2001 ינוכה שיעור של 0.2%, או שיעור תוספת היוקר, לפי נמוך ביניהם, החל ממשכורת יולי 2001.
  • יתרת עודף העלות (אם תהיה כזו) תנוכה החל ממשכורת חודש ינואר 2002.

 

ועדת מעקב מיום 13.7.00 (טבלת השכר מעודכנת לינואר 2002 מצורפת כנספח א' להסכם זה).

7.3

אין בכוונת המעסיקים לבצע התחשבנות נוספת על עלות הסכם בעקבות הפעלת ההסכם עם הרופאים מיום 13.7.00. למען הסר ספק, מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהחלטת ועדת מעקב מיום 13.7.00 בדבר ניכוי 0.4% מטבלת השכר המשולב כדי לעמוד בעלות ההסכם.

 

מכתב לוואי מיום 13.7.00 להסכם הקיבוצי מ-13.7.00

2.

מסגרת עלות לפתרון בעיות

 

 

2.1   מוסכם על הקצאת עלות בשיעור 1% מבסיס שכר הרופאים המועסקים על ידי כל אחד מהמעסיקים החתומים על הסכם זה, לשם פתרון בעיות שונות בשכר הרופאים, ובפריסה בהתאם לנספח ו' להסכם זה.

2.2   בתוך 90 ימים ממועד חתימת הסכם זה, יסכמו הצדדים את השימוש שייעשה בעלות האמורה.

2.3   לעניין זה, "בסיס שכר הרופאים" – שכר משולב, תוספות חודשיות, שקליות ואחוזיות, ועבודה נוספת, לרבות הפרשות מעסיק בגין רכיבים אלו, אשר שולמו עובר לחתימת הסכם זה לפי ממוצע חודשי של 12 החודשים אוגוסט 2010 עד יולי 2011.

 

הסכם קיבוצי מיום 25.8.2011, סעיף 27.1

 

סעיף 27.2

סעיף 27.3

 

 

 

 

 
 
כללי
שכר
תורנויות
כוננויות
תפקוד, קידום ומינויים
התמחות
זמני עבודה
חופשה, מחלה והבראה
השתלמות
ביטוח סיכונים מקצועיים
תקנים
חטיבת הקהילה – שירותי בריאות כללית
תנאי עבודה רופאי קופת חולים לאומית
בית חולים שערי צדק
בית חולים ביקור חולים
שר"פ בבתי החולים בירושלים
רופאים בתחנות לאם ולילד, רופאי ריאה ופסיכיאטריה
ניכויים
הוראות כלליות
ישוב חילוקי דיעות ובוררות
ביטוח פנסיוני
הסכמים קיבוציים מיוחדים – הסתדרות מדיצינית הדסה
עבודת רופאים בוועדות רפואיות
העברת עובדי המדינה מביה"ח הגריאטרי פרדס כץ למרכז הרפואי שיבא תל-השומר
נספחים
ההסכם הקיבוצי בין הר''י למעסיקים - 2000
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 11.9.2006
הסכם קיבוצי בי''ח ''גולדה-השרון'' - 2009
תוספת שכר למקצועות במצוקה אקוטית - 2009
הסכם בדבר יישום פסק הבוררות עם מרכז השלטון המקומי - 2009
הסכם השכר הקיבוצי 2011
מסקנות ועדת אופק מקצועי ברפואת הקהילה שהוקמה מכוח סעיף 105 להסכם קיבוצי מיום 25.8.2011
הסכם כוננויות מנהלי בתי החולים 2011
הסכם קיבוצי של תורני חוץ בבתי חולים 2012
הסכם הפנסיה בדבר הגדלת בסיס השכר הפנסיוני 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה ראשונית בחטיבת הקהילה מיום 1.3.2012
הסכם בנושא דיווח על נוכחות בעבודה באמצעים טכנולוגיים בשירותי בריאות כללית 2012
הסכם קיבוצי בנושא רפואה יועצת בחטיבת הקהילה מיום 1.3.12
לאומית - הסכם קיבוצי מיום 1.8.2013
הסכם לביטוח אחריות מקצועית לאומית 2013
רופאי שיניים בש.ל.ה 2013
הסכם קיבוצי לרופאי הכפר מיום 3.7.2014
הסכם ניידות רכב מיום 3.7.2014
הסכם מתקן להסכם השלמה חתום 2014
נספח תיקון 2 להסכם הקיבוצי מיום 25.8.2011 ולהסכמים קיבוציים מיום 1.3.2012 ו-3.7.2014
הסכם מנהלי מינהלות 2015
כתב הצטרפות של לאומית מיום 5.11.15 בנושא הגדלת הפקדות
כתב הצטרפות מיום 19.11.15 מרכז השלטון המקומי בנושא ועדת מעקב מיום 6.9.15 בנושא הגדלת הפרשות
הסכם הבראה שירותי בריאות כללית מיום 19.4.2015
הסכם קיבוצי תוספת רופאים 42% מיום 29.7.2019
הסכם קיבוצי משבר הקורונה – מרץ 2020
הסכם קיבוצי ש.ל.ה – משבר קורונה מיום 16.5.2020
 
 
אתר ההסכם הקיבוצי של הר"י
 
הבהרה משפטית: כל מידע המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי.
אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם.
כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 ק-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444 פקס: 03-5753303
 
המערכת פותחה על ידי חברת SLATECH