עמוד בית
שבת, 11.07.20
מערכת בחירות – האיגודים המדעיים
רופא/ה יקר/ה,
כדי שתוכל/י לממש את זכות הבחירה לאיגוד המדעי אליו את/ה משתייך/ת, אנא הקלד/י את הפרטים המבוקשים.
ניתן לצפות בפרטי הכניסה באזור האישי -> פרופיל אישי -> עדכן/י את הפרטים האישיים שלך -> איגודים מדעיים
מספר תעודת זהות
שם משתמש
סיסמה אישית
 
אם אינכם זוכרים את שם המשתמש או הסיסמה למערכת ניתן לשחזרם כאן
תקנון לדוגמה: איגודים וחברות

בהתאם לתקנות ההסתדרות הרפואית, כחלק מדרישות הקמת איגוד/ חברה, על הגורם הפועל במסגרת ההסתדרות הרפואית בישראל לנסח תקנון שיהווה בסיס לפעילותו.

על התקנון להיות תואם לסעיפים הנוגעים להקמת איגודים מדעיים וחברות בתקנות ההסתדרות הרפואית.

כדי להקל על קבוצת המייסדים את מלאכת ניסוח התקנון, ניסחנו תקנון לדוגמה, המהווה בסיס לתנאים האמורים בתקנות.

ניתן להיעזר בתקנון לדוגמה, תוך התייחסות לשינויים המתבקשים מהשוני בין מטרות איגוד למטרות חברה.

התקנון משתנה ומתעדכן מעת לעת. לפני הסתמכות עליו, יש לפנות למחלקה המשפטית בהר"י.
במקרה של סתירה, האמור בפרסומי הר"י הרשמיים תקף.

א. שם האיגוד/ החברה
1. על-פי תקנה 260 לתקנות ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), רק רופאים בענף רפואי המוכר כמומחיות, על-פי האמור בתקנות בדבר אישור תואר מומחה, רשאים להתאגד כאיגוד.
אם אין המדובר בתחום המוכר להתמחות - יש להתאגד כחברה.
2. את השם יש לנסח "ההסתדרות הרפואית בישראל האיגוד/החברה/החוג הישראלי/ת ל__________", ובהתאמה – באנגלית.
ב-ג. תוקף וסמכות הארגון ומטרותיו
1. האיגוד/החברה/החוג הנו/ה חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקם/ מוקמת מתוקף תקנון הר"י ויונק/ת את סמכויותיו/ה מתקנות אלו.
2. כל תקנה מתקנון האיגוד/החברה/החוג הישראלי/ת ל_______, שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת לתקנון הר"י, מדיניותה או פעולותיה - בטלה מעיקרה.
3. כל החלטה ו/או פעולה מהחלטות האיגוד/החברה/החוג הישראלי/ת ל_______, שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, החלטותיה או פעולותיה - בטלה מעיקרה.
4. שמו/שמה של האיגוד/חברה בכל מסמך רשמי, הנחיה קלינית, נייר עמדה, הזמנה לכנס מדעי וכיו"ב פרסומים מטעם האיגוד/החברה/החוג , יכלול את שם ההסתדרות הרפואית בישראל בצורה מפורשת.
5. יש לפרט מהן המטרות שלשמן נוסד/ה האיגוד/החברה/החוג .
ד. חברות
חברות הרופאים באיגוד/ בחברה מותנית בחברות בהר"י, למעט חברי חוץ.
ישנם ארבעה סוגי חברות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, חבר חוץ וחבר כבוד (לשיקול האיגוד/החברה/החוג ).
באיגוד

1) כחבר מן המניין - יוכלו להתקבל רק רופאים חברי הר"י בעלי תואר מומחה באותו ענף, ורק הם יוכל לבחור או להיבחר למוסדות האיגוד. הזכות להיבחר לתפקידים ביצועיים, כגון יו"ר האיגוד, מזכיר האיגוד או גזבר האיגוד, מחייבת כי עיקר עיסוקו בפועל של הרופא יהיה ברפואה, למעט איגודים אשר מהותם מחייבת אחרת, כגון מינהל רפואי.

2) כחבר שלא מן המניין - יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י, המתמחים באותו ענף או שיש להם עניין בענף. האיגוד רשאי לצרף גם, כחברים שלא מן המניין, חברים שאינם רופאים, אשר יש להם עניין בענף.
חברים שלא מן המניין יוכלו ליהנות מכל הזכויות כחברים מן המניין, להוציא הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד.

בחברה

3) חברה רשאית לקבל לשורותיה בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן המניין, וכמו כן גם מי שאינם רופאים, ובלבד שלאלה האחרונים לא תהיה הזכות להיבחר לתפקידים של יו"ר, מזכיר וגזבר החברה.

באיגוד ובחברה

4) חבר חוץ - רופא המוכר על-ידי איגוד מקצועי מוכר בארץ מגוריו, והמבקש להיות חבר באיגוד/ בחברה – (לשיקול האיגוד/החברה/החוג ).
חבר מן המניין, שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ באיגוד/ בחברה.

5) חבר כבוד - חבר אשר האיגוד/החברה/החוג מבקש/ת להביע את הוקרתו/ הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת למקצוע בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד האיגוד/החברה/החוג ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות.

* התנאים המצוינים הנם תנאי סף. לפי שיקול דעת האיגוד/החברה/החוג , ניתן להוסיף דרישות וכן סוגי חברוּת או להגדיר רק חלק מסוגי החברות.

ה. נוהלי קבלה (אופציונאלי)

1. רופא חבר הר"י, המעוניין להתקבל כחבר באיגוד/ בחברה, יגיש בקשה לוועד בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

2. הוועד יחליט על קבלת הבקשה או על דחייתה, וכן על סוג החברות. ההחלטה תימסר למועמד בכתב.

3. על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית.

ו. זכויות וחובות

כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של האיגוד/ החברה.

באיגוד- זכות ההצבעה באסיפה הכללית בעניינים הקשורים לסילבוס ולהתמחות והזכות לבחור ולהיבחר, שמורות לחבר מן המניין בלבד.
בחברה - לתפקידי יו"ר, מזכיר וגזבר יכולים להיבחר רופאים חברי הר"י בלבד.
ועד האיגוד/ החברהד רשאי לאסור השתתפות בבחירות לאיגוד/ לחברה על חבר שלא השלים את חובת תשלומיו לאיגוד/ לחברה לתקופה של 24 החודשים שלפני מועד הבחירות.

על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות האיגוד/ החברה.

ז. הפסקת חברות

1. לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האיגוד/החברה/החוג ;

2. עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י, מכל סיבה שהיא;

3. הוועד רשאי להוציא חבר מהאיגוד/ מהחברה במקרים הבאים:

א) אם לא שילם את דמי החברות או תשלומים אחרים שהוא חייב לאיגוד/ לחברה, על אף שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, ועל אף שחלפו 30 ימים, לפחות, בין אזהרה לאזהרה. האיגוד/החברה/החוג המנהל/ת את בסיס המידע של החברים ותהליכי הגבייה באמצעות הר"י מסמיך/מסמיכה את הר"י לפעול ליישום סעיף זה.

ב) אם שוכנע הוועד, כי החבר הפר תקנות ו/או משמעת האיגוד/ החברה ו/או פעל בניגוד למדיניות האיגוד/החברה/החוג או בניגוד למדיניות הר"י ו/או בניגוד להחלטות האיגוד/החברה/החוג או בניגוד להחלטות הר"י ו/או הפר את תקנות האיגוד/ החברה או את תקנון הר"י ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לאיגוד/ לחברה או להר"י בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עמה קלון על-ידי בית משפט מוסמך או ועדת האתיקה של הר"י.

4. בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן האיגוד/ החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לו על כך בכתב.

5. רשאי החבר לערער על החלטה זו בפני ועדת הביקורת בתוך חודש ימים מיום קבלת ההחלטה על-ידי הוועד.

6. ועדת הביקורת רשאית להחזיר את הנושא לדיון נוסף בפני האסיפה הכללית או לאשר את הרחקת החבר מהאיגוד/ החברה. החבר יהיה רשאי לערער על החלטה זו בפני בית הדין של הר"י.

7. האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר באיגוד/ בחברה. הודעה על דיון זה במסגרת האסיפה חייבת להישלח לחברים 30 ימים, לפחות, לפני מועד האסיפה.

ח. מוסדות החברה/ האיגוד

1. מוסדות האיגוד / החברה:

א) אסיפה כללית;
ב) ועד, המונה _______ חברים (לפי שיקול דעת, ועדיף מספר אי-זוגי), ובהם יו"ר, מזכיר וגזבר;
ג) ועדת ביקורת, הכוללת שלושה חברים;
ד) ועדות משנה, שייקבעו לפי הצורך על-ידי ועד האיגוד/החברה/החוג .

2. האסיפה הכללית:

א) אסיפה כללית של האיגוד/החברה/החוג תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הוועד. ההזמנות יישלחו לכל החברים 30 ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או, לחלופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום.
סדר היום ייקבע על-ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
ב) האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית, לפחות, מחברי האיגוד/ החברה בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
ג) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% לפחות מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות - יכריע היו"ר.
ד) תפקידי האסיפה הכללית הם:

(1) קבלת דו"ח על פעילות הוועד, כולל דו"ח כספי;
(2) בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לארבע שנים, לפחות (על-פי שיקול דעת האיגוד/החברה/החוג ); בחירות באמצעים אלקטרוניים לא יתבצעו בהכרח במסגרת האסיפה הכללית.
(3) דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום;
(4) התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות האיגוד/החברה/החוג עד לאסיפה הבאה.

3. אסיפה כללית שלא מן המניין:

הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% לפחות מהחברים מן המניין של האיגוד/ החברה. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.

4. יו"ר האיגוד / החברה

היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה של עד ארבע שנים (להחלטת האיגוד/החברה/החוג ), ולא יוכל לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
מתפקידו של היו"ר למלא אחר הסמכויות והתפקידים כמפורט בסעיף 338 לתקנון ובהם לייצג את האיגוד/החברה/החוג בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד האיגוד/החברה/החוג ולהיות אחראי לפעילויות האיגוד/החברה/החוג למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר האיגוד/ החברה.

5. ועד האיגוד / החברה:

א) חברי הוועד ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של עד ארבע שנים, ולא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות. חבר ועד שמילא את מכסת הקדנציות יוכל/ לא יוכל (להחלטת האיגוד/החברה/החוג ) להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ללא תקופת צינון.
מתפקידו של הוועד למלא אחר הסמכויות והתפקידים כמפורט בסעיף 341 לתקנון, לייצג את האיגוד/החברה/החוג ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית.
הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר.
היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום.

ב) ישיבות הוועד יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן מחצית, לפחות, מחברי הוועד. ישיבות הוועד יתקיימו פעמיים בשנה, לפחות.
במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד - יכריע קולו של היו"ר.
הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים.

ג) הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של הארגון. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום כהונתו ברוב של ________ (לשיקול דעת).

ד) ועד האיגוד/החברה/החוג לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.

ה) חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאיגוד/לחברה.
חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך החלטת ועד, המעוגנת בפרוטוקול ישיבה והמצאת קבלות וחשבוניות.

ו) חבר ועד האיגוד/החברה/החוג שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.

ז) התפטר או הועבר חבר ועד האיגוד/החברה/החוג מתפקידו, או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לאיגוד/לחברה. על אף האמור לעיל, במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.

ח) ועד האיגוד/החברה/החוג מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של האיגוד/החברה/החוג , ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון האיגוד/החברה/החוג או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.

6. גזבר

גזבר האיגוד/החברה/החוג ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי האיגוד/החברה/החוג , לניהול התנועות הכספיות של האיגוד/החברה/החוג ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י. סמכויותיו ותפקידיו מפורטים בסעיף 340 לתקנון. הפעילות הכלכלית של האיגוד/החברה/החוג תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו. בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.

7. מזכיר

האסיפה הכללית תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד/ החברה ואת חוקיות ההחלטות. סמכויותיה ותפקידיה מפורטים בסעיף 342 לתקנון.

8. ועדת ביקורת

האסיפה הכללית תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של האיגוד/ החברה ואת חוקיות ההחלטות. סמכויותיה ותפקידיה מפורטים בסעיף 342 לתקנון.

9. ועדות משנה

האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך.
ועדות אלו יהיו כפופות לוועד האיגוד/ החברה.
כל החלטה ותקנה מההחלטות ומתקנות ועדות המשנה של האיגוד/החברה/החוג , אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות ולהחלטות ועד האיגוד/החברה/החוג - בטלות מעיקרן.

10. חובות נושאי משרה

נושאי משרה באיגוד/ בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי האיגוד/ החברה וכלפי הר"י.

11. ניגוד עניינים

נושא משרה באיגוד/ בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת האיגוד/החברה/החוג ו/או הר"י - רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י. ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד האיגוד/החברה/החוג בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות. על החלטת האסיפה הכללית או ועד האיגוד/החברה/החוג ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית.

ט. כספים

1. תקציב האיגוד/החברה/החוג וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי האיגוד/החברה/החוג ייקבעו על-ידי הוועד. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועד המרכזי של הר"י.

2. חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר – לשיקול האיגוד/החברה/החוג .

3. יו"ר האיגוד/החברה/החוג , הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של האיגוד/החברה/החוג בתקופת כהונתם. על המחאות האיגוד/החברה/החוג להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

4. מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) - תבוטל חתימתו בחשבון האיגוד/החברה/החוג בבנק, וּועד האיגוד/החברה/החוג ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו. העברת התפקיד בין הגזברים והחלפת מורשי חתימה באיגוד/ בחברה לאחר הליך בחירות, יתבצעו במהירות האפשרית לאחר מועד הבחירות, ובתוך 30 ימים, לכל המאוחר, לאחר מועד קיומן. (במקרה שהוגש ערעור על תוצאות הבחירות, תתבצע החלפת מורשי החתימה עד 30 יום ממועד קבלת ההכרעה הסופית בעניין התוצאות).

י. אישור ושינויים בתקנון

1. תקנון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.

2. שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית, אלא ברוב של 75% או שני שלישים או 51% של המשתתפים (לשיקול דעת האיגוד/החברה/החוג ). כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הוועד, ותישלח לכל החברים עד 30 ימים לפני האסיפה הכללית. אין בשום פנים לשנות סעיף _______ (לשיקול דעת האיגוד/החברה/החוג ; בדרך כלל, סעיפי שם ומטרות). השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה, ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף. ועד האיגוד/החברה/החוג ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.

יא. פירוק החברה/ האיגוד

החלטה על-פירוק האיגוד/החברה/החוג תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% לפחות של החברים מן המניין. במקרה של פירוק האיגוד/החברה/החוג , יועבר רכוש האיגוד/החברה/החוג לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לאיגוד/ לחברה.

יב. פרשנות

סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.

כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

נוהל בחירות באיגוד / חברה
1. מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגודים ובחברות המדעיות של הר"י.
2. ועד האיגוד/החברה/החוג רשאי לקבוע את אופן הבחירות כבחירות ישירות ליו"ר האיגוד/החברה/החוג ולשאר חברי הוועד או כבחירות כלליות, שבהן המקבל את מרב הקולות יכהן כיו"ר, והבאים אחריו - כחברי ועד, ובלבד שההחלטה תהיה ידועה מראש וברורה לכלל החברים.
3. 90 ימים טרם עריכת בחירות באיגוד/ בחברה, ימנה ועד האיגוד/החברה/החוג ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה באיגוד/ בחברה.
4. ועדת הבחירות תיידע את כל חברי האיגוד/החברה/החוג בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד האיגוד/החברה/החוג , ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.
5. הבחירות יהיו חשאיות. הוועד וּועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.
6. ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד/החברה/החוג , על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה/החוג .
7. לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם.
8. על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד/לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
9. בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
10. עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
11. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
12. חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
13. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון האיגוד/החברה/החוג , ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה באיגוד/ בחברה.
14. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי האיגוד/החברה/החוג ולהר"י.
15. התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה/החוג .
16. ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של האיגוד/החברה/החוג . על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.
17. האחריות לביצוע נוהל זה מוטלת על ועדי האיגודים/החברות.


האפליקציה של הר"י

האפליקציה שנותנת מענה לצורכי הרופאים והמטופלים

רוצה לדעת מה יש באפליקציה? לחץ/י
הזן/י מספר נייד ותקבל/י הודעת סמס עם קישור להורדת האפליקציה:
הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות

כתובתנו: ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303