עמוד בית
יום א, 26.05.24

ועדה מכינה/ועדה מתמדת

  1. ארבעה חודשים, לפחות, לפני כינוס הוועידה תקבע המזכירות את מספר חברי הוועדה המכינה. על הוועדה המכינה לעבד ולנסח הצעות שיועלו לדיון בוועידה, ולהעבירן לעיון לצירי הוועידה, לא יאוחר משבועיים לפני כינוס הוועידה.
  2. עם כינוס הוועידה, תעמוד הוועדה המכינה לבחירתה כוועדה מתמדת. הוועידה רשאית לאשר את הוועדה המכינה כוועדה מתמדת, לערוך בה שינויים כפי שייראה לה, ובלבד שתתחשב בהחלטתה במשקל היחסי של הארגונים בוועדה המתמדת ובכלל צירי הוועידה.
  3. צירי הוועידה רשאים להציע, עד שלושה ימים לפני כינוס הוועידה, שינויים בהצעות להחלטה או בתקנון הר"י שעובדו על-ידי הוועדה המכינה, או להגיש הצעות החלטה חדשות, ובלבד שלא תתקבל שום הצעה שלא נוסחה והוגשה בכתב.
  4.  סיימה הוועדה המתמדת לדון בנושא והחליטה לאשר את ההצעה, תעבירהּ לאישור הוועידה הארצית.
  5. לא תובא לוועידה להצבעה הצעה שלא עברה תחילה את עיון הוועדה המתמדת. הצעה שהוגשה על-ידי ציר בוועידה או על-ידי קבוצת צירים, ולא קיבלה את תמיכתם של 30% לפחות מחברי הוועדה המתמדת, תורד מסדר היום ולא תובא להחלטת הוועידה. על הוועדה המתמדת לנמק את הסיבה לדחיית ההצעה. הצעות לבחירת נושאי תפקידים בהר"י, למעט יו"ר הר"י, יובאו באמצעות הוועדה המתמדת בלבד.
  6. הוועדה המכינה או הוועדה המתמדת, הכול לפי העניין, רשאיות, כדי להקל על עבודתן, לבחור מבין חבריהן או מבין צירי הוועידה ועדות משנה לכל עניין ודבר, ובלבד שכל ההצעות של ועדות המשנה יוחזרו לוועדה המתמדת לדיון ולניסוח.
  7. לוועדה המתמדת סמכות שיורית לקבל כל החלטה הקשורה לוועידה הארצית.