עמוד בית
יום ו, 24.05.24

בחירת יו"ר הר"י

סעיפים 88-98 מתוך תקנון הר"י:

88. יו"ר הר"י עומד בראש הר"י ומוסמך לייצג אותה בכל תחומי הפעילות שעליהם היא מופקדת. היו"ר מנהל את עבודת הוועד המרכזי, המזכירות והסגנים, קורא לישיבות הוועד המרכזי, המזכירות והסגנים וקובע בהם את סדר היום.

89. יו"ר הר"י יהיה חבר מן המניין בהר"י ולא ימלא בהר"י או בכל ארגון מארגוני הר"י כל תפקיד אחר זולת תפקידו כיו"ר הר"י.

90. יו"ר הר"י ייבחר על ידי הוועידה הארצית ויכהן כיו"ר מוועידה לוועידה.

91. תקופת כהונתו של יו"ר הר"י לא תעלה על שלוש תקופות כהונה רצופות ומלאות.

92. רופא, חבר הר"י, המבקש להיבחר לתפקיד יו"ר הר"י, יגיש את מועמדותו לוועדת הבחירות בצירוף 25 חתימות של חברים מן המניין התומכים במועמדותו, לא יאוחר מ- 45 יום לפני כינוס הוועידה הארצית.

93. ===

93.1  היו יותר משני מועמדים לתפקיד יו"ר הר"י, תבחר הוועידה הארצית בהצבעה חשאית וברוב יחסי של יותר מ- 50% מסך כל הצירים את יו"ר הר"י. לא קיבל שום מועמד את מספר הקולות המתאים לרוב היחסי, יתמודדו בהצבעה חשאית שנייה שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר וייבחר המועמד שקיבל את מספר הקולות הגדול יותר בהצבעה החשאית השנייה.

93.2  היו שני מועמדים לתפקיד יו"ר הר"י, תבחר הוועידה הארצית את היו"ר בהצבעה חשאית וברוב רגיל.

93.3  היה מועמד יחיד לתפקיד יו"ר הר"י, ייבחר על ידי הוועידה כיו"ר הר"י.

94. התפטר יו"ר הר"י או נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, תחליט מזכירות הר"י על ממלא מקום מבין סגני הר"י, אשר יכהן כיו"ר הר"י עד לתום תקופת הכהונה של קודמו.

95. בכל מקרה של היעדרות יו"ר הר"י שלא דרך קבע, מכל סיבה שהיא, יכהן כיו"ר בפועל סגנו של היו"ר שנבחר להיות ממלא מקומו הקבוע.

96. יצא יו"ר הר"י את גבולות מדינת ישראל, ימלא את מקומו ממלא המקום עד לשובו ארצה.

97. נבצר מממלא מקום היו"ר לכהן, כאמור בתקנות 94-96 לעיל, ימלא את מקומו של יו"ר הר"י, הסגן שייבחר על ידי יו"ר הר"י, ואם הדבר אינו אפשרי - ייבחר הסגן על ידי ממלא המקום.

98. יו"ר הר"י או אחד מסגניו מוזמנים לכל הכינוסים, המועצות והוועידות של כל ארגון מארגוני הר"י ומשתתפים בהם ללא זכות הצבעה.