• אתרי הר"י
 • עיתוני הר"י
עמוד בית יום א, 26.05.19

הנחיות למחברים


ההנחיות להגשת מאמרים לכתב העת "הרפואה הצבאית" (Journal of Israeli Military Medicine, JIMM) תואמות את אלה הנהוגות בכתבי העת בתחומי הביו-רפואה והמוכרות כשיטת ואנקובר, כפי שקבעה הוועדה הבין-לאומית לעורכים של כתבי עת רפואיים.

מערכת "הרפואה הצבאית" תשקול פרסומם של מאמרים מקוריים בכתב העת, כל עוד לא פורסמו בעבר ולא הוגשו לפרסום במקביל בפלטפורמה אחרת.
עם זאת, המערכת תשקול קבלה לפרסום של מאמרים חרף פרסומם בעבר, חלקית או במלואם, ובתנאי שמדובר בפרסום בשפה אחרת המיועד לקהל יעד אחר. כל זאת בכפוף לרשות מפורשת בכתב שימציא מחבר המאמר מאת המו"ל שפרסם את המאמר ו/או בעלי זכויות היוצרים של המאמר.
המסמך יצורף לבקשה מיוחדת להגשת מאמר שפורסם, שיש להפנות לעורך הראשי של "הרפואה הצבאית" (ר' המדיניות האתית של כתב העת "הרפואה הצבאית").

מרבית המאמרים המוגשים לפרסום כיום בעיתוננו כתובים בעברית במקורם. עם זאת, במסגרת החזון והמדיניות החדשה של מערכת JIMM, תקודם מעתה הגשת מאמרים גם בשפה האנגלית. מאמרים יוגשו לפי אותם כללים, תנאים והנחיות התקפים ביחס למאמרים בעברית. בימים אלה, אתר האינטרנט החדש של העיתון מצוי בפיתוח. ייעודו המרכזי הוא לייצר ערוץ דינמי ונגיש עבור המשתמש.
בתוך כך, בקרוב תתאפשר הגשת מאמרים באנגלית גם דרך אתר JIMM באנגלית. ההוראות למחברים, לרבות הנחיות לכללי כתיבת ביבליוגרפיה ושאר הטפסים הנלווים להגשה יועלו אף הם בקרוב לאתר גם באנגלית.

בשנה החולפת, במסגרת המאמץ לייעל את עבודת המערכת, בוצעה חשיבה מחדש גם במישור הארגוני.
שקדנו על ריכוז והנגשה של הליכים לאישור המאמרים לפרסום, הסרנו משוכות, טיפלנו בכשלים, ובחרנו צוות מצומצם, מיומן ומוערך של אנשי מקצוע מהטובים בתחומם העומד לרשותכם, בנכונות מלאה לייעץ ולסייע.

חיה קול-אל אייכנראנד, מונתה לרכז את המערכת, ותעמוד לרשותכם מעתה בטל': 054-4570754 בכל פניותיכם אל המערכת.

מחברים המעוניינים לפרסם מאמרים ב-JIMM, בעברית או באנגלית, מוזמנים לשלוח אותם בצירוף כל המסמכים הנלווים, לרבות אישור ביטחון מידע, ישירות אל כתובתה החדשה של מערכת JIMM בדוא"ל: Editor@jimm.co ולציין בנושא "מאמר לפרסום ב-JIMM".

המחבר המכותב יעודכן בכל שלבי הליך סקירת העמיתים (Peer Review). אם המליצו הסוקרים לאשר את המאמר לפרסום בכפוף לתיקוני המחברים, יהיה המחבר המכותב אחראי לשיפור המאמר בהתאם ללוח זמנים שתקבע המערכת ולפי הנחיות הסוקרים במסמך רשמי שיישלח אליו בדוא"ל. האישור הפרסום יתקבל בסופו של תהליך מאת העורך הראשי, ד"ר עדי לייבה, ובתום התהליך יועבר לעריכה ולעימוד.

מאמרים באנגלית המיועדים לעיתונים אחרים, יש לשלוח לענף אקדמיה, לפי הנוהל הקיים.

לכל מאמר יש לצרף מכתב נלווה (cover letter), טופס הנחיות להגשת מאמר מסומן וחתום, טופס הצהרה חתום בידי כל המחברים וטופס הצהרה על ניגוד/אי ניגוד עניינים.

כל מאמר שנשלח על פי ההנחיות ועבר אישור ראשוני של העורך הראשי, יישלח לשני סוקרים מומחים בתחומם. ניתן לבקש סוקרים מסוימים במכתב הנלווה למאמר, אך המערכת שומרת על הזכות הבלעדית להחליט מי יהיו הסוקרים.

שני הסוקרים יעבירו מכתב מפורט על פי הפורמט המיועד להם.
כל סוקר ימליץ בהתאם לאחת האפשרויות: "המלצה לקבל את המאמר", "דרישה לשינויים מועטים", "דרישה לשינויים משמעותיים" או "דחיית המאמר". שתי חוות הדעת יעברו להחלטה הסופית של העורך הראשי.

המחבר המכותב יעודכן בהחלטה בעניין המאמר. אם נדרש לבצע בו שינויים, מועטים או משמעותיים, יוקצב למחבר פרק זמן סביר למשלוח המאמר בגרסתו המתוקנת למערכת.

המערכת תשלח את המאמר לבדיקה חוזרת של סוקרים, לפי בקשה מפורשת מצדם או לפי החלטת העורך הראשי. לכל היותר יבצעו שלושה סבבי סקירה.
ההחלטה הסופית על קבלה או דחייה של המאמר היא בידי העורך הראשי, בהתאם לחוות דעת הסוקרים ולחוות דעתו שלו בנוגע לערכו המדעי של המאמר. העורך הראשי רשאי לבקש את חוות דעתו של סוקר שלישי או להיוועץ עם מי מעורכי המשנה.

המערכת תקפיד לשלוח בזמן סביר את כלל סקירות העמיתים וכן הודעות קבלה או דחייה.

 

סוגי המאמרים והנחיות:

 • מאמרים מקוריים שמתואר בהם מחקר רפואי או נושא מקורי בתחום הבריאות: עד 15 עמודים ועד 20 מראי מקום. מאמר הכולל ניסויים בבעלי חיים או בבני אדם מחייב אישור ועדת הלסינקי המוסדי של המחבר. מחקרים שבוצעו בצה"ל מחייבים אישור ועדת הלסינקי של חיל הרפואה. ר' הרחבה במסמך "המדיניות האתית של JIMM".
 • מאמרי סקירה בנושאים הקשורים לרפואה צבאית: עד 20 עמודים ועד 40 מראי מקום. מאמרי הסקירה יעסקו ברפואה צבאית, באתיקה ובמשפט ברפואה, בהיסטוריה של הרפואה וכן בכל סוגיה ברפואה ראשונית וכלכלית. מאמרי הסקירה יפורסמו במדור "בתאג"ד עם New England ביד".
 • "פרשות חולים", "תיאורי מקרה", "חידה רפואית" ו"תמונה רפואית" (JIMMage): ממרפאות הצבא או אירועים רלוונטיים לרפואה צבאית, וכן מקרים רלוונטיים ברפואה הכללית. מבחינה מבנית, החיבור יכלול שלוש חטיבות תוכן עיקריות: (1) פרטי המקרה, לרבות פירוט בדיקות המעבדה ודימות; (2) דיון, לרבות סקירת ספרות; (3) רשימה ביבליוגרפית. מלבד שלוש החטיבות, רצוי לשלב תמונה איכותית וחשובה ו/או חידה רפואית (שלושת הפותרים נכונה הראשונים שישלחו את פתרונם לחידה הרפואית לדוא"ל של מערכת JIMM – יזכו בפרסי ספרות מקצועית). לסיום, יסכמו הכותבים את הלקחים העיקריים.
 • סיכומי כנסים: 5-3 עמודים, ועד 5 מראי מקום.
 • מכתבים למערכת: עד 2 עמודים ו-5 מראי מקום. ניתן להוסיף טבלה או תרשים אחד.
 • ביקורת ספרים: לכל היותר עמוד אחד ועד 3 מראי מקום.
   

מבנה המאמר

עמוד הכותרת (עמוד ראשון) -יכלול את שם המאמר, בשורה תחתיה יצויין שמם המלא של המחברים כולל דרגה צבאית (עבור משרתים בסדיר או משרתי קבע מעל דרגת סא"ל, בתוספת הקיצור מיל. בסוגריים).מתחתלשמות המחברים יציינו השיוך המוסדי של כל מחבר וכתובות. כתובת המחבר המכותב לפניית דואר ותגובות יצויינו בתחתית העמוד כולל מספר טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.

עמוד התקציר בעברית-עבור מאמרים מקוריים ומאמרי סקירה-תקציר מובנה שיכיל עד 250 מילים ויכלול את תת הכותרות הבאות: רקע, מטרות, שיטות, תוצאות ומסקנות.

בעמוד זה יופיעו 3-5 מילות מפתח.

עמוד התקציר באנגלית: עבור כלל המאמרים המוגשים לעיתון, למעט סיכומי  כנסים – עד 250 מילים. התקציר יוצג בעמוד נפרד שיכלול את שם המאמר באנגלית, ולצד שמות המחברים, את בעל הדרגה האקדמית הגבוהה ביותר, דרגה צבאית עבור משרתי צבא בשירות סדיר, או מדרגת אל"מ במילואים, ופירוט שיוכם המוסדי של  המחברים. בתחתית התקציר יובאו 5-3 מילות מפתח של המאמר (key words).

מבנה גוף המאמר: במאמרים מקוריים, גוף המאמר יכלול את חטיבות התוכן האלה: הקדמה, שיטות מחקר, תוצאות, מובאות, טבלאות, תמונות ודיון. עבור פרשת חולה, המאמר יכלול הקדמה, תיאור המקרה, דיון וסיכום.

שלמי תודות: אם יש, יובאו בסוף המאמר.

 

מראי מקום: בהתאם להנחיות באינדקס מדיקוס, במאמרים מקוריים עד 20, בפרשת חולה עד 15 ובמאמרי סקירה עד 40. מספריהם הסידוריים יצוינו ברצף בגוף המאמר. ברשימת מראי המקום יוצגו הפריטים לפי סדר הופעתם במאמר, ויכילו את הפרטים כדלקמן: שמות המחברים, עד ארבעה. במקרים של יותר מארבעה מחברים בפריט ביבליוגרפי, יירשמו שלושת הראשונים בלבד ולייצוג המחברים האחרים יובא הקיצור ואח' בפריטים בעברית אוet al.  בפריטים באנגלית.

אם הציטוט הוא מסקירה, ממכתב או מתקציר, יש לציין זאת בסוגריים מרובעים. אם המובאה היא מתוך ספר, יש לציין את שמות מחברי הפרק הרלוונטי, ואת שמות עורכי הספר, שם העיר והמוציא לאור, שנת ההוצאה ומספרי העמודים הרלוונטיים.

להלן דוגמאות:

 1. Martin JW, Christopher GW, Eitzen EM. History of Biological Weapons: From Poisoned Darts to Intentional Epidemics. In: Dembek ZF, ed. Medical Aspects of Biological Warfare. Washington, DC: Office of the Surgeon General, US Army Medical Department Center and School; Borden Institute, Walter Reed Army Medical Center; 2007:1-20.
 2.  Perkins MW, Pierre Z, Rezk P et al. Acute Respiratory Toxicity following Inhalation Exposure to Soman in Guinea Pigs. Toxicol Appl Pharmacol 2010; 245(2):171-178.
 3. Wright BS, Rezk PE, Graham JR et al. Acute lung Injury following Inhalation Exposure to Nerve Agent VX in Guinea Pigs. Inhal Toxicol 2006; 18(6):448-437.
 4. עדיני ב', לאור ד', כהן ר' וחב'. חמשת הדיברות להיערכות מערכת הבריאות בישראל לשעת חירום. "הרפואה", .2010כרך 149(7).

 

קיצורי מונחים:

יש להשתמש בקיצורים מקובלים, רק במאמרים שהצירוף או המונח מופיע בהם בתדירות גבוהה.
במופע הראשון של הצירוף הוא יופיע במלואו, ובצמוד אליו קיצורו בסוגריים או בהפניה להערת שוליים שתסומן בספרה עילית.
במקרה זה, יוצגו בשוליים התחתונים של אותו עמוד הצירוף המלא ולצדו הקיצור.

שמות תרופות יוצגו באנגלית, בהעדפה לשמות גנריים. אם מובא מותג מסחרי, יש לציין את שם היצרן ואת מדינת הייצור בסוגריים.

 

 

לחצו להדפסת ההוראות למחברים

לחצו להדפסת ההנחיות להגשת מאמר

לחצו להדפסת הצהרת המחברים

לחצו להדפסת הצהרה על ניגוד / אי ניגוד אינטרסים

הבהרה משפטית: כל נושא המופיע באתר זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ רפואי או משפטי. אין הר"י אחראית לתוכן המתפרסם באתר זה ולכל נזק שעלול להיגרם. כל הזכויות על המידע באתר שייכות להסתדרות הרפואית בישראל. מדיניות פרטיות
ז'בוטינסקי 35 רמת גן, בניין התאומים 2 קומות 10-11, ת.ד. 3566, מיקוד 5213604. טלפון: 03-6100444, פקס: 03-5753303