םייאופר םיחנומ ןולימ
יזעול-ירבע
ת שר קצפ עסנ מלכ יטח זוה דגב א
עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגכדגכדגכדגכדגכא
fusion

- יוחיא

tubule

- תיבובא

atresia

- תומטיא

erythema

- תנמדא

localization

- ןוכיא

apathic

- ינושדא

anesthesia

- שוחליא

suicidality

- תונדבוא

genealogic tree

- יגולאנג ןליא

pernicious

- ינדבוא

bronchial tree

- תונופמיסה ןליא

pneumothorax

- הזחה-תיב תרווא

aphasia

- תולמיא

pneumomediastinum

- רצימה תרווא

impotence

- תונוא-ןיא

aerogen

- ינריווא

nit

- (הניכ תציב) אבניא

acinus

- תינוא

placebo

- ובניא

lobulation

- תויתינוא

modulation

- ןונפיא

signal

- תוא

ultrasound

- עמש-לא

auscultation

- הניזא

sepsis

- םד-חלא

incontinence

- הטיקנ-יא

bursa

- תחתמא

inactivation

- לוטביא

croup

- הרכסא

aggregation

- רוגיא

batch

- הווצא

syndactyly

- תוקדיא

purpura

- תנמגרא

apathy

- ןושדיא

stapes

- ףוכרא

modification

- ךויא

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעדדדדדדגכעגכעגכעגכ גדככב
phobia

- תעב

spatula

- דידב

diet

- תורב

vitiligo

- תקהב

selection

- הרירב

insight

- תוננוב

selective

- ינרירב

ovulation

- ץויב

glaucoma

- תיקרב

glandular

- ינטולב

dissection

- הריתב

parotis

- ןזואה-תב תטולב

post

- רתב

phagocyte

- ןעלב

--

--

alkalosis

- תססב

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגכדגכעעעכג
eczema

- ברג

gibbus

- ןונבג

pruritus

- דרג

tuberosity

- תישושבג

granuloma

- תמוריגרג

stump

- םדג

granulomatosis

- תמריגרג

limbus

- תלבוג

larynx

- ןורג

fossa

- המוג

irritation

- הירג

corpus cavernosum

- יתליחמ ףוג

irritability

- תוירג

tinea

- תזזג

ulna

- דימרג

acromegaly

- ןולדיג

sinus

- תג

hygiene

- תוהיג

sinus caroticus

- תינמדרת תג

probe

- יאלג

--

--

asthma

- תחנג

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגךךכדגכעעעכד
transudate

- תייד

model

- םגד

atrophy

- לודליד

gynecomastia

- רכזה תונדד

imaging

- תומיד

gallop

- הרהד

puncture

- רוקיד

milium

- ןחוד

staging

- גוריד

bi-model

- ינבימ-וד

varix

- הילד

cardiac standstill

- בל-םוד

shunt

- ףלד

impaction

- הסיחד

hematoma

- תמומד

phobia

- תלחד

afterimage

- ררג תומד

stress

- קחד

choroidea

- תימד

diabetes insipidus

- לפת סטבאיד

lacrimation

- תעמד

hemothorax

- הזחה-תיב תמייד

--

--

transudation

- תויד

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ ה
convection

- העסה

sympathicus

- דוהאה

probability

- תורבתסה

alkalisation

- הססבה

symptomatology

- תונמתסה

amplification

- הלדגה ,רבגה

translocation

- הקתעה

gyrus

- רודה

remission

- הגופה

reproducible

- רידה

reversible

- ךיפה

reproducibility

- תורידה

privatisation

- הטרפה

trigger

- קדה

incarceration

- תוקנטצה

indication

- הירוה

scarification

- הקלצה

insemination

- הערזה

dumping

- הפצה

eversion

- הנצחה

thymus

- תרה

anticipation

- השחה

deletion

- הטמשה

bias

- היטה

anastomosis

- הקשה

debridement

- הירטה

induction

- הארשה

incidence

- תועראיה

implantation

- השרשה

hydrocephalus

- ןקורדיה

clubbing

- תולאתה

feedback

- רזוח ןוזיה

impaction

- תושדגתה

survival

- תורתוויה

incorporation

- תופפוגתה

halo

- הליה

impaction

- (הסיחד) תושדגתה

compliance

- תונעיה

nucleation

- תונערגתה

inversion

- ךופיה

integration

- תוללוכתה

adhesion

- תודמציה

ulceration

- תובייכתה

adduction

- בורקיה

differentiation

- תוניימתה

abduction

- קוחריה

solidification

- תוקצמתה

survival

- תודרשיה

transformation

- הרמתה

containment

- הלכה

impingement

- תושגנתה

replication

- הלפכה

conditioning

- הינתה

shock

- םלה

intussusception

- תולשפתה

motivation

- העינה

displacement

- הקתה

sprouting

- הצנה

device

- ןקתה

animation

- השפנה

--

--

foramen ovale

- לגלגסה בקנה

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגכעעעכו
v. cephalica

- ןופס דירו

velum

- תינוליו

aorta

- ןיתו

vena saphena

- ןופצה דירו

--

--

v. cava

- לולח דירו

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגכעכז
semen

- המריז

minor

- אטוז

phagocytosis

- העילז

sudamen

- תיעוז

available

- ןימז

larva

- לחז

availability

- תונימז

angulation

- תוויז

disposable

- חינז

oxyuris

- תינזיז

struma

- קפז

perfusion

- חוליז

senile

- ינוקז

phagocytosis

- עוליז

follicle

- קיקז

affinity

- הקיז

catalizator

- זרז

erection

- הפקיז

ejaculate

- ירז

phosphorylation

- ןוחריז

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגכעעעעעכח
crepitations

- םישוקריח

contusion

- הרובח

restriction

- ךותיח

acute

- דח

fascia

- תילותיח

subacute

- דידח

aalternative

- יפולח

menopause

- חרוא תלידח

rectum

- תלוחלח

climacterium

- תסווה-ןולדח

erosion

- סמח

monoclonal

- יטביש דח

acidosis

- תצמח

penetrating

- ינרדוח

block

- םסח

extracorporeal

- (יפוג) ינפוג ץוח

deletion

- רסח

buffer

- ץצוח

hemisphere

- רודיצח

papula, acne

- תיזזח

lithiasis

- תצצח

gibbus

- תרטוטח

conus

- טורח

acne

- תטטח

incisura, sulcus

- ץירח

comedo

- טיטח

urticaria

- תלרח

libido

- דומיח

congestion

- הרשח

perineum

- םייבקנה-ץיח

congestive

- יתרשח

serosa

- תנוציח

--

--

crepitation

- שוקריח

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכט
adnex

- הלופט

benign

- בט

adnexae

- תולופט

adrenal

- החוט

diaphragma

- שפרט

tinnitus

- ןוטניט

sclera

- תישרט

sclerotization

- שוריט

--

--

solid

- םומט

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעחעיחעגכי
cataract

- דורי

individualisation

- תונדיחי

diverticulosis

- תטרי

application

- םושיי

diverticle

- טירי

trace elements

- טרוק תודוסי

hyperthyroidism

- תויסירת-רתי

jet lag

- תפעי

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעחעעיככ
petit mal

- תנויפיכ

contractable

- ץיווכ

spindle-like

- ירושיכ

contracture

- הציווכ

coronary

- ילילכ

crypt

- ךוכ

capsule

- הסומכ

flexor

- ןפפוכ

latency

- תוסימכ

condyle

- זימרוכ

iliac

- לסכ

false

- בוזכ

double blind

- תוימס לופכ

false positive

- יבויח בוזכ

pericardium

- בלה תרופכ

expectoration

- חויכ

flexura

- הפיפכ

calibration

- לויכ

flexura

- ףפכ

cyanosis

- ןולחיכ

ileum

- ךורכ

cachexia

- ןושחיכ

radius

- דיכרכ

marsupialisation

- סויכ

colon

- תשכרכ

quantitation

- תומיכ

ileus

- תכרכ

cyst

- הסיכ

celiac disease

- תסרכ

epilepsy

- ןויפיכ

ascaris

- ץרכ

--

--

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעתתחעחעיחעגכל
pharynx

- עול

to isolate

- (הדבעמב) דדבל

wedge pressure

- דתיה ץחל

albino

- ןקבל

core

- הביל

(colpos) vagina

- ןדל

fibrosis

- תפייל

satelite

- ןייוול

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעחעיחעצלללגכמ
minimal

- (ירעזימ) יטקימ

modified

- ךיואמ

fraction

- עטקימ

corrosive

- לכאמ

ejection fraction

- הטילפ עטקימ

meatus

- אובמ

plexus

- תעלקימ

labirynth

- ךובמ

residual

- יראשימ

nucleating

- ןערגמ

amplitude

- תערשימ

rod

- ךודמ

correlation

- םאתימ

atrophic

- לדלודמ

design

- הוותימ

conduct

- ליבומ

ulcerative

- בייכמ

pustula

- תילגומ

expectorans

- חייכמ

cerebellum

- ןוחומ

instrumental

- ינרישכימ

biased

- הטומ

congenital

- הדילמ

pulpa

- ךומ

necrotizing

- קיממ

delayed

- ההשומ

compensative

- אלסמ

opportunistic

- הוולנ ,ןמדזמ

jejunum

- םצ יעמ

angulated

- תווזמ

enteral

- ינויעמ

sound, troca

- רדחמ

bypass

- ףקעמ

chorea

- תילוחמ

incarcerated

- קנוצמ

caverna

- הליחמ

agglutinin

- תימצמ

(reflex) startle

- דרחמ

radiator

- ןנצמ

sclerosing, sclerosant

- שרטמ

medium

- עצמ

empyema

- תלגמימ

gangrene

- קמ

mutilation

- םווימ

ankylosing

- חשקמ

hydration

- םוימ

maximal

- יברמ

inoculum

- ערזימ

multiple

- בבורמ

turnover

- רוזחימ

pasta

- חרמ

imprint

- עבטימ

acetabulum

- תשחרמ

hydrops

- תמיימ

gallbladder

- הרירמ

complex

- לולכימ

monitoring

- חוגשימ

instrumentation

- רושכימ

monitor

- חוגשמ

plethora

- ןואלימ

feedback

- בושמ

percutaneous

- ירועלימ

marmoratus

- שיושמ

nailing

- רומסימ

splash

- קשמ

exenteration

- יועימ

stroma

- תיתשמ

aneurysm

- תצרפימ

diureticum

- ןתשמ

consolidation

- קוצימ

bacillus

- גתמ

mediastinum

- רצימ

transducer

- רמתמ

minimum

- טקימ

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעץץחעחעיחעגכנ
foramen

- הבקינ

derivation

- רזגנ

amnesia

- ןוישינ

derivate, derivative

- תרזגנ

invalidity

- תוכנ

fluorescence

- רוא-תהיגנ

necrosis

- קמנ

accessability

- תושיגנ

serosa

- תיבויסנ

accissible

- שיגנ

seroma

- תבויסנ

sequestrum

- חדנ

mobile

- עיענ

lumen

- רוהנ

vital capacity

- ינויח חפנ

surfactant

- לע-לזונ

emphysema

- תחפנ

(electric) shock

- (ילמשח) עזנ

gigantism

- תויליפנ

contamination

- עוגינ

fistula

- רוצנ

nystagmus

- דינ

coccus

- דקנ

sequestration

- חודינ

click

- שקנ

mobilisation

- דוינ

habitual

- לגרנ

degeneration

- ןווינ

carrier

- אשנ

immobilization

- חוינ

ischias

- תישנ

monitoring

- רוטינ

exfoliation

- לשנ

capillary

- תימינ

dyspnea

- תמשנ

paresthesia

- לולמינ

decidua

- תירשנ

peristalsis

- עינ

tinea

- תזזג ,קתנ

fistulization

- רוצינ

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעיחס
villi

- םיסיס

peri

- בס

intermittent

- יגוריס

perinatal

- יתדיל-בס

ahesion

- הכריס

tolerance

- תלובס

centrifugation

- זוכריס

specific

- ילוגס

transposition

- סומריס

specifity

- תוילוגס

pustula

- טמס

oval

- לגלגס

blindness

- תוימס

meniscus

- ןורהס

marker

- ןמס

gastrocnemius

- ךבוס

bronchitis

- תנפמס

phalanx

- תימלוס

rancid

- חונס

cecum

- אמוס

impetigo

- תפעס

chelating

- חפוס

spongy

- ינגופס

terminal

- ינפוס

psoriasis

- תחפס

compensation

- יוליס

chelation

- החיפס

scoring

- םוליס

screening

- הקירס

bronchus

- ןופמיס

pad, tampon

- םתס

bronchiolus

- ןונופמיס

--

--

villus

- סיס

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעחחגחע
diathesis

- תולילע

patent

- ריבע

ultrasound

- עמש-לע

patency

- תוריבע

refractory

- דימע

spasm

- תיווע

neurinoma

- תמובצע

meninx

- הבצוע

coccyx

- הצע

iliac artery

- לסכה קרוע

iliac bone

- לסכה םצע

artery carotis

- ינמדרת קרוע

spontaneous

- ינומצע

arteriole

- קיקרוע

essential

- יתומצע

arteriosus

- ינקרוע

stress

- הקע

deformation

- גוויע

varus

- לוקע

euphoria

- ןוזליע

scoliosis

- תמקע

stasis

- ןודמיע

stimulation

- רורע

uvea

- היבניע

vulva

- היירע

inhibition

- הבכע

kit

- הכרע

arachnoidea

- תישיבכע

caries

- תששע

innominate

- םולע

--

--

juvenile

- ימולע

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ פ
intrinsic

- ינומינפ

mesenterium

- רדפ

intima

- תנומינפ

invasive

- ינשלופ

gaping

- הריעפ

oral

- ימופ

thrombus

- קיקפ

extensor

- ןטשופ

glomerule

- תיעקפ

mycosis

- תרטפ

thrombosis

- תקקפ

stomia

- םויפ

individual

- ינטרפ

mammilla

- תמוטיפ

dislocation

- הקירפ

hemiplegia

- ןוגליפ

dys

- ערפ

banding

- סופסיפ

dysphagia

- העילב ערפ

diffusion

- עופעיפ

dysfunction

- דוקפית ערפ

abreaction

- ןוקריפ

sigmoid

- ןודשרפ

extension

- טושיפ

volvulus

- תלתפ

output

- טלפ

--

--

ejection

- הטילפ

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחכדגכדגכעיחצ
intubation

- רורניצ

defecation

- היאצ

peritonealization

- קופיצ

pigment

- ןעבצ

anticipation

- היפיצ

pigmentation

- תונעבצ

strongyloidiasis

- תנחפולצ

cluster

- (ריבצ) רבצ

atelectasis

- הקימצ

pleura

- רדצ

cirrhosis

- תקמצ

torticollis

- תראווצ

agglutinin

- ןתמצ

sacrum (os)

- בלוצ

ptosis

- תחנצ

dehydration

- ןויחיצ

scorbut

- הנידפצ

exsiccation

- ןויחיצ

outlook

- יפצ

migraine

- החליצ

peritonitis

- תקפצ

agglutination

- דומיצ

--

--

ductus arteriosis

- ינקרוע רוניצ

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעכדגככיחק
valgus

- בולק

colic

- תדדק

input

- טלק

stupor

- ןויהק

rod; trachea

- הנק

precursor

- ןמדוק

proximal

- ינבירק

receptor

- ןטלוק

diphteria

- תמרק

trabecula

- תירוק

mite

- ןויצרק

capsula

- תיספוק

ankylosis

- תחשק

corpus callosum

- הרוק

(mater) dura

- תישק

fixation

- עוביק

iris

- תיתשק

athetosis

- עוטריק

--

--

priapismus

- ןואשיק

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחכדכדגכדגכגדיחר
odorant

- ןחיר

major

- אבר

vibration

- טורטיר

irritable

- זיגר

ciliated

- ינסיר

club foot

- הטולק לגר

compound

- ביכר

pedicle

- תילגר

(mater) pia

- תיכר

lethargy

- תמדר

crest

- סכר

plaque

- דבור

toxin

- ןלער

distal

- ינקיחר

toxicosis

- תלער

paresthesia

- תושיחר

pad

- דפר

stratification

- דוביר

continuum

- ףצר

irritability

- תוירג ,ןוזגיר

rebound

- עתר

saturation

- יוויר

--

--

drooling, salivation

- רויר

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ חש
strangulation

- ףוניש

clone

- טבש

handling

- עוניש

cochlea

- לולבש

laceration

- ףוסיש

flagellum

- ןטוש

reproduction

- קותעיש

dominant

- ינטלוש

reactivation

- לועפיש

nevus

- המוש

stridor

- קונריש

tibia

- הקוש

herpes

- תקבלש

fibula

- תיקוש

herpes zoster

- תרגוח תקבלש

umbilical cord

- ררוש

negativism

- תונלילש

aspiration

- ףואיש

prolapse

- טמש

cloning

- טוביש

labium

- (הירעה לש) היפש

gout

- ןודגיש

labia

- תויפש

rheumatoid

- יתנורגיש

amnion

- ריפש

proliferation

- גושגיש

slide

- תיפוקש

ataxia

- ןושגיש

cuff

- תילוורש

metabolism

- ףולחיש

myoma

- תמורירש

melena

- הרחיש

myomatosis

- תמרירש

dementia

- ןויטיש

diuresis

- הניתש

uremia

- תנייש

--

--

replication

- לופכיש

הלעמל הרזחב

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעיגכדגכדגכדגחת
torsion

- ביבסת

mast cell

- םוטיפ את

detergent

- ןיבסת

linkage

- הזיחאת

regression

- הגוסת

panic

- הלהבת

emboly

- ףיחסת

frequency

- רדת

symptom

- ןימסת

resonance

- הדוהת

enzyme, ferment

- ססת

medulla

- תיכות

transcription

- קיתעת

prosthesis

- בתות

expiry

- הגופת

primary

- לחת

mycelium

- ריטפת

turnover

- הפולחת

formation

- הרוצת

emulsion

- בילחת

validity

- תופקת

coincidence

- ןומזית

close-up

- בירקת

embolisation

- ףוחסית

omentum

- ברת

canalization

- לועית

scarotid

- ינמדרת

chiasma

- תבולצית

coma

- תמדרת

symphysis

- תדומצית

suspension, lotion

- ףיחרת

refraction

- תרובשית

scenario

- שיחרת

collapse

- (רביא לש) טמת

extract

- זיכרת

lysis

- סמת

input

- המושת

hemolysis

- םד-סמת

asphyxia

- קינשת

--

--

הלעמל הרזחב