םייאופר םיחנומ ןולימ
ירבע-יזעול
a bc def ghi jkl mno pqr stu vw xyz
עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גכדגכA גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
artery carotis

- ינמדרת קרוע

anesthesia

- שוחליא

abduction

- קוחריה

aneurysm

- תצרפימ

abreaction

- ןוקריפ

angulated

- תווזמ

accessability

- תושיגנ

angulation

- תוויז

accissible

- שיגנ

animation

- השפנה

acetabulum

- תשחרמ

ankylosing

- חשקמ

acidosis

- תצמח

ankylosis

- תחשק

acinus

- תינוא

anticipation

- היפיצ

acne

- תטטח

anticipation

- השחה

acromegaly

- ןולדיג

aorta

- ןיתו

acute

- דח

apathic

- ינושדא

adduction

- בורקיה

apathy

- ןושדיא

ahesion

- הכריס

aphasia

- תולמיא

adhesion

- תודמציה

application

- םושיי

adnex

- הלופט

arachnoidea

- תישיבכע

adnexae

- תולופט

arteriole

- קיקרוע

adrenal

- החוט

arteriosus

- ינקרוע

aerogen

- ינריווא

ascaris

- ץרכ

affinity

- הקיז

asphyxia

- קינשת

afterimage

- ררג תומד

aspiration

- ףואיש

agglutination

- דומיצ

asthma

- תחנג

agglutinin

- ןתמצ

ataxia

- ןושגיש

agglutinin

- תימצמ

atelectasis

- הקימצ

aggregation

- רוגיא

athetosis

- עוטריק

albino

- ןקבל

alternative

- יפולח

alkalisation

- הססבה

atresia

- תומטיא

alkalosis

- תססב

atrophic

- לדלודמ

amnesia

- ןוישינ

atrophy

- לודליד

amnion

- ריפש

auscultation

- הניזא

amplification

- הלדגה ,רבגה

availability

- תונימז

amplitude

- תערשימ

available

- ןימז

anastomosis

- הקשה

--

--

UP

עגכעגכעגכעגכעדדדדדדגכעגכעגכעגכ גדכfffגגגגגגגכB גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
bacillus

- גתמ

block

- םסח

banding

- סופסיפ

bronchial tree

- תונופמיסה ןליא

batch

- הווצא

bronchiolus

- ןונופמיס

benign

- בט

bronchitis

- תנפמס

bias

- היטה

bronchus

- ןופמיס

biased

- הטומ

buffer

- ץצוח

bi-model

- ינבימ-וד

bursa

- תחתמא

blindness

תוימס

bypass

- ףקעמ

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגכדגככC גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
cachexia

- ןושחיכ

colon

- תשכרכ

calibration

- לויכ

coma

- תמדרת

canalization

- לועית

comedo

- טיטח

capillary

- תימינ

compensation

- יוליס

capsula

- תיספוק

compensative

- אלסמ

capsule

- הסומכ

complex

- לולכימ

cardiac standstill

- בל-םוד

compliance

- תונעיה

caries

- תששע

compound

- ביכר

carotid

- ינמדרת

conditioning

- הינתה

carrier

- אשנ

conduct

- ליבומ

catalizator

- זרז

condyle

- זימרוכ

cataract

- דורי

congenital

- הדילמ

caverna

- הליחמ

congestion

- הרשח

cecum

- אמוס

congestive

- יתרשח

celiac disease

- תסרכ

consolidation

- קוצימ

centrifugation

- זוכריס

containment

- הלכה

cerebellum

- ןוחומ

contamination

- עוגינ

chelating

- חפוס

continuum

- ףצר

chelation

- החיפס

contractable

- ץיווכ

chiasma

- תבולצית

contracture

- הציווכ

chorea

- תילוחמ

contusion

- הרובח

choroidea

- תימד

conus

- טורח

ciliated

- ינסיר

convection

- העסה

cirrhosis

- תקמצ

core

- הביל

click

- שקנ

coronary

- ילילכ

climacterium

- תסווה-ןולדח

corpus callosum

- הרוק

clone

- טבש

corpus cavernosum

- יתליחמ ףוג

cloning

- טוביש

correlation

- םאתימ

close-up

- בירקת

corrosive

- לכאמ

club foot

- הטולק לגר

crepitation

- שוקריח

clubbing

- תולאתה

crepitations

- םישוקריח

cluster

- (ריבצ) רבצ

crest

- סכר

coccus

- דקנ

croup

- הרכסא

coccyx

- הצע

crypt

- ךוכ

cochlea

- לולבש

cuff

- תילוורש

coincidence

- ןומזית

cyanosis

- ןולחיכ

colic

- תדדק

cyst

- הסיכ

collapse

- (רביא לש) טמת

--

--

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגךךכדגכD גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
debridement

- הירטה

diphtheria

- תמרק

decidua

- תירשנ

dislocation

- הקירפ

defection

- היאצ

displacement

- הקתה

deformation

- גוויע

disposable

- חינז

degeneration

- ןווינ

dissection

- הריתב

dehydration

- ןויחיצ

distal

- ינקיחר

delayed

- ההשומ

diuresis

- הניתש

deletion

- הטמשה

diureticum

- ןתשמ

deletion

- רסח

diverticle

- טירי

dementia

- ןויטיש

diverticulosis

- תטרי

derivation

- רזגנ

dominant

- ינטלוש

derivate, derivative

- תרזגנ

double blind

- תוימס לופכ

design

- הוותימ

drooling, salivation

- רויר

detergent

- ןיבסת

ductus arteriosis

- ינקרוע רוניצ

device

- ןקתה

dumping

- הפצה

diabetes insipidus

- לפת סטבאיד

dura (mater)

- תוישק

diaphragma

- שפרט

dys

- ערפ

diathesis

- תולילע

dysfunction

- דוקפית ערפ

diet

- תורב

dysphagia

- העילב ערפ

defferentiation

- תוניימתה

dyspnea

- תמשנ

diffusion

עופעיפ

--

--

UP

עגככככככעגכעגכעגכעכגכדגכגכגכ E גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
eczema

- ברג

erythema

- תנמדא

ejaculate

- ירז

essential

- יתומצע

ejection

- הטילפ

euphoria

- ןוזליע

ejection fraction

- הטילפ עטקימ

eversion

- הנצחה

embolisation

- ףוחסית

exenteration

- יועימ

emboly

- ףיחסת

exfoliation

- לשנ

emphysema

- תחפנ

expectorans

- חייכמ

empyema

- תלגמימ

expectoration

- חויכ

emulsion

- בילחת

expiry

- הגופת

enteral

- ינויעמ

exsiccation

- ןויחיצ

enzyme, ferment

- ססת

extension

- טושיפ

epilepsy

- ןויפיכ

extensor

- ןטשופ

erection

- הפקיז

extracorporeal

- (יפוג) ינפוג ץוח

erosion

- סמח

extract

- זיכרת

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעכעגכ גדכדגכדגככככעעעכF גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
false

- כזוב

flexor

- ןפפוכ

false negative

- ילילש בוזכ

flexura

- ףפכ

false positive

- יבויח בוזכ

flexura

- הפיפכ

fascia

- תילותיח

fluorescence

- רוא-תהיגנ

feedback

- בושמ

follicle

- קיקז

feedback

- רזוח ןוזיה

foramen

- הבקינ

fibrosis

- תפייל

foramen ovale

- לגלגסה בקנה

fibula

- תיקוש

formation

- הרוצת

fistula

- ןרוצנ

fossa

- המוג

fistulization

- רוצינ

fraction

- עטקימ

fixation

- עוביק

frequency

- רדת

flagellum

- ןטוש

fusion

- יוחיא

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגעגכעגכ גדכדגכככככדגכעכG גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
gallbladder

- הרירמ

glandular

- ינטולב

gallop

- הרהד

glaucoma

- תיקרב

gangrene

- קמ

glomerule

- תיעקפ

gaping

- הריעפ

gout

- ןודגיש

gastrocnemius

- ךבוס

granuloma

- תמוריגרג

genealogic tree

- ינולאנג ןליא

granulomatosis

- תמריגרג

gibbus

- תרטוטח

gynecomastia

- רכזה תונדד

gibbus

- ןונבג

gyrus

- רודה

gigantism

- תויליפנ

--

--

UP

עגכעגכעגככעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכדגכעעככככH גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
habitual

- לגרנ

herpes

- תקבלש

handling

- עוניש

herpeszoster

- תרגוח תקבלש

halo

- הליה

hydration

- םוימ

hematoma

- תמומד

hydrocephalus

- ןקורדיה

hemiplegia

- ןוגליפ

hydrops

- תמיימ

hemisphere

- רודיצח

hygiene

- תוהיג

hemolysis

- םד-סמת

hyperthyroidism

- תויסירת-רתי

hemothorax

- הזחה-תיב תמייד

--

--

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכדגכI גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
ileum

- ךורכ

innominate

- םולע

ileus

- תכרכ

inoculum

- ערזימ

iliac

- לסכ

individualisation

- תונדיחי

iliac artery

- לסכה קרוע

input

- טלק

iliac bone

- לסכה םצע

insemination

- הערזה

imaging

- תומיד

insight

- תוננוב

immobilization

- חוינ

instrumental

- ינרישכימ

impactio

- תושדגתה ,הסיחד

instrumentation

- רושכימ

impetigo

- תפעס

integration

- תוללוכתה

impingement

- תושגנתה

intermittent

- יגוריס

implantation

- השרשה

intima

- תנומינפ

impotence

- תונוא-ןיא

intrinsic

- ינומינפ

imprint

- עבטימ

intubation

- רורניצ

inactivation

- לוטביא

intussusception

- תולשפתה

incarcerated

- קנוצמ

invalidity

- תוכנ

incarceration

- קוניצ ,תוקנטצה

invasive

- ינשלופ

incidence

- תועראיה

inversion

- ךופיה

incisura, sulcus

- ץירח

iris

- תיתשק

incontinenc

- הטיקנ-יא

irritability

- ןוזגיר

incorporation

- תופפוגתה

irritability

- תוירג

indication

- הירוה

irritable

- זיגר

individual

- ינטרפ

irritation

- הירג

induction

- הארשה

ischias

- תישנ

inhibition

- הבכע

--

--

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גכגכגכגכדדגJ גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
jejunum

- םצ יעמ

juvenile

- ימולע

UP

ע גדכככעחעחעדגככדגככגכגכגיכK גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
kit

- הכרע

--

--

UP

עגכעגכעכגכגכגכגכגכעגכ .L גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
labia

- תויפש

libido

- דומיח

labirynth

- ךובמ

limbus

- תלבוג

labium

- (הירעה לש) היפש

linkage

- הזיחאת

laceration

- ףוסיש

lithiasis

- תצצח

lacrimation

- תעמד

lobulation

- תויתינוא

larva

- לחז

localization

- ןוכיא

larynx

- ןורג

lumen

- רוהנ

latency

- תוסימכ

lysis

- סמת

lethargy

- תמדר

--

--

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעחעלללגכM גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
major

- אבר

minimal

- (ירעזימ) יטקימ

mammilla

- תמוטיפ

minimum

- טקימ

marker

- ןמס

minor

- אטוז

marmoratus

- שיושמ

mite

- ןויצרק

marsupialisation

- סויכ

mobile

- עיענ

mast cell

- םוטיפ את

mobilisation

- (עוינ) דוינ

maximal

- יברמ

model

- םגד

meatus

- אובמ

modification

- ךויא

mediastinum

- רצימ

modified

- ךיואמ

medium

- עצמ

modulation

- ןונפיא

medulla

- תיכות

monitor

- חוגשמ

melena

- הרחיש

monitoring

- (חוגשימ) רוטינ

meninx

- הבצוע

monocolonal

- יטביש-דח

meniscus

- ןורהס

motivation

- העינה

menopause

- חרוא תלידח

multiple

- בבורמ

mesenterium

- רדפ

mutilation

- םווימ

metabolism

- ףולחיש

mycelium

- ריטפת

migraine

- תעדצ

mycosis

- תרטפ

migraine

- החליצ

myoma

- תמורירש

milium

- ןחוד

myomatosis

- תמרירש

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעץץחעכחעיחעגכN גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
nailing

- רומסימ

nevus

- המוש

necrosis

- קמנ

nit

- (הניכ תציב) אבניא

necrotizing

- קיממ

nucleating

- ןערגמ

negativism

- תונלילש

nucleation

- תונערגתה

neurinoma

- תמובצע

nystagmus

- דינ

UP

עגכעגככככגכעגכעגכעגכ גדכככעחעיחO גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
odorant

- ןחיר

output

- טלפ

omentum

- ברת

oval

- לגלגס

opportunistic

- הוולנ ,ןמדזמ

ovulation

- ץויב

oral

- ימופ

oxyuris

- תינזיז

outlook

- יפצ

--

--

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעחחגחP
pad

- דפר

phobia

- תלחד

pad, tampon

- םתס

phosphorylation

- ןוחריז

puncture

- רוקיד

pia (mater)

- תיכר

panic

- הלהבת

pigment

- ןעבצ

papula, acne

- תיזזח

pigmentation

- תונעבצ

paresthesia

- לולמינ

placebo

- ובניא

paresthesia

- תושיחר

plaque

- דבור

parotis

- ןזואה-תב תטולב

plethora

- ןואלימ

pasta

- חרמ

pleura

- רדצ

patency

- תוריבע

plexus

- תעלקימ

patent

- ריבע

pneumomediastinum

- רצימה תרווא

pedicle

- תילגר

pneumothorax

- הזחה תיב תרווא

penetrating

- ינרדוח

post

- רתב

percutaneous

- ירועלימ

precursor

- ןמדוק

perfusion

- חוליז

priapismus

- ןואשיק

peri

- בס

primary

- לחת

pericardium

- בלה תרופכ

privatisation

- הטרפה

perinatal

- יתדיל-בס

probability

- תורבתסה

perineum

- םייבקנה-ץיח

probe

- יאלג

peristalsis

- עינ

prolapse

- טמש

peritonealization

- קופיצ

proliferation

- גושגיש

peritonitis

- תקפצ

prosthesis

- בתות

pernicious

- ינדבוא

proximal

- ינבירק

petit mal

- תנויפיכ

pruritus

- דרג

phagocyte

- ןעלב

psoriasis

- תחפס

phagocytosis

- העילז

ptosis

- תחנצ

phagocytosis

- עוליז

pulpa

- ךומ

phalanx

- תימלוס

purpura

- תנמגרא

pharynx

- עול

pustula

- טמס

phobia

- תעב

pustula

- תילגומ

UP

עכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ Q גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
quantitation

- תומיכ

--

--

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחכדגכדגכעיחR גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
radiator

- ןנצמ

replication

- הלפכה ,לופכיש

radius

- דיכרכ

reproducibility

- תורידה

rancid

- חונס

reproducible

- רידה

reactivation

- לועפיש

reproduction

- קותעיש

rebound

- עתר

residual

- יראשימ

receptor

- ןטלוק

resonance

- הדוהת

rectum

- תלוחלח

restriction

- ךותיח

refraction

- תרובשית

reversible

- ךיפה

refractory

- דימע

rheumatoid

- יתנורגיש

regression

- הגוסת

rod

- הנק

remission

- הגופה

rod

- ךודמ

UP

עגגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעכדגככיחS גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
(os) sacrum

- בלוצ

specifity

- תוילוגס

satelite

- ןייוול

spindle

- רושיכ

saturation

- יוויר

spindle-like

- ירושיכ

scarification

- תוקלטצה ,הקלצה

splash

- קשמ

scenario

- שיחרת

spongy

- ינגופס

sclera

- תישרט

spontaneous

- ינומצע

sclerosing, sclerosant

- שרטמ

sprouting

- הצנה

sclerotization

- שוריט

staging

- גוריד

scoliosis

- תמקע

stapes

- ףוכרא

scorbut

- הנידפצ

startle (reflex)

- דרחמ

scoring

- םוליס

stasis

- ןודמיע

screening

- הקירס

stimulation

- רורע

selection

- הרירב

stomia

- םויפ

selective

- ינרירב

strangulation

- ףוניש

semen

- המריז

stratification

- דוביר

senile

- ינוקז

stress

- הקע

sepsis

- םד-חלא

stress

- קחד

sequestration

- חודינ

stridor

- קונריש

sequestrum

- חדנ

stroma

- תיתשמ

seroma

- תבויסנ

strongyloidiasis

- תנחפולצ

serosa

- תנוציח

struma

- קפז

serosa

- תיבויסנ

stump

- םדג

shock

- םלה

stupor

- ןויהק

shock (electric)

- (ילמשח) עזנ

subacute

- דידח

shunt

- ףלד

sudamen

- תיעוז

sigmoid

- ןודשרפ

suicidality

- תונדבוא

signal

- תוא

surfactant

- לע-לזונ

sinus

- תג

survival

- תורתוויה

sinus caroticus

- תינמדרת תג

survival

- תודרשיה

slide

- תיפוקש

suspension, lotion

- ףיחרת

solid

- םומט

sympathicus

- דוהאה

solidification

- תוקצמתה

symphysis

- תדומצית

sound, trocar

- רדחמ

symptom

- ןימסת

spasm

- תיווע

symptomatology

- תונמתסה

spatula/td>

- דידב

syndactyly

- תוקדיא

specific

- ילוגס

--

--

UP

עגכעגכעגככעגכעגכעגכ גדכככעחכדכדגכדגכגדיחT גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
terminal

- ינפוס

trace elements

- טרוק תודוסי

thrombosis

- תקקפ

transcription

- קיתעת

thrombus

- קיקפ

transducer

- רמתמ

thymus

- תרה

transformation

- הרמתה

tibia

- הקוש

transformated

- רמתומ

tinea

- קתנ ,תזזג

translocation

- קותעיש

tinnitus

- ןוטניט

transposition

- סומריס

to isolate

- (הדבעמב) דדבל

transudate

- תייד

tolerance

- תלובס

transudation

- תויד

torsion

- ביבסת

trigger

- קדה

torticollis

- תראווצ

tuberosity

- תישושבג

toxicosis

- תלער

tubule

- תיבובא

toxin

- ןלער

turnover

- רוזחימ

trabecula

תירוק

turnover

- הפולחת

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ חככככU גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
ulceration

- תובייכתה

umbilical cord

- ררוש

ulcerative

- בייכמ

umbilication

- רוביט

ulna

- דימרג

uremia

- תנייש

ultrasound

- עמש-לע

urticaria

- תלרח

ultrasound

- יעמיש-לע

uvea

- היבניע

UP

עגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכעגכ גדכככעחעיגדגחV גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
v. cava

- לולח דירו

vena saphena

- ןופצה דירו

v. cephalica

- ןופס דירו

vibration

- טורטיר

vagina (colpos)

- ןדל

villus

- סיס

valgus

- בולק

villi

- םיסיס

validity

- תופקת

vital capacity

- ינויח חפנ

varix

- הילד

vitiligo

- תקהב

varus

- לוקע

volvulus

- תלתפ

velum

- תינוליו

vulva

- היירע

UP

עגכעגעגכעגכעגכעגכ חW גכדגככדגכדגכדגכדגכדג
wedge pressure

- דתיה ץחל

--

--

UP