MD PHD כראל רפאל

1938 - 2022
מייסד ומנהל רפואי מכון מ1974 ועד 30/6/2021
פרופסור בפקולטה לרפואה- או. בן גוריון
פרופסור וראש מגמת בריאות העובד והסביבה, ס׳ס לבריאות הציבור, או. חיפה
הוביל תהליכים כדי להביא להכרה במומחיות ברפואה תעסוקתית במועצה המדעית, ה.ר.י.

נר זכרון

הדליקו נר זכרון

מילים לזכרם

הוסיפו מילים לזכרו/ה