שינוי מקום ההתמחות

מתמחה המעוניין להמשיך ולהתמחות במקצועו במקום חדש, ישלח אל המועצה המדעית את המסמכים הבאים:
  • פנקס התמחות מקורי
  • אישור ממנהל המחלקה, מיו"ר ועדת ההתמחות וממנהל בית-החולים - על קבלתו להתמחות בהיקף של משרה מלאה ובציון תאריך ההתחלה.

את המסמכים המפורטים מעלה יש לשלוח בדואר רשום למשרדי המועצה המדעית בתוך 60 יום מרגע המעבר. אישור בדיעבד לא יתקבל.

נשיאות המועצה המדעית קבעה נוהל הנוגע לשינויי מקום רבים במהלך ההתמחות:
  1. מתמחה יורשה לבצע שינויי מקום התמחות פעמיים לכל היותר במהלך ההתמחות מבלי להידרש לאישור מיוחד של המועצה המדעית (כלומר, תתאפשר עבודה ב-3 מחלקות שונות במקצוע הראשי במהלך ההתמחות ללא צורך באישור מיוחד).
  2. כל בקשה לשינוי מקום נוסף מעבר לאמור בסעיף 1 לעיל, תוגש לאישור המועצה המדעית ותידון בוועדה המקצועית המתאימה. הוועדה המקצועית תהיה רשאית לדרוש מן המתמחה לחזור על תקופת התמחות שביצע או חלקה.
  3. בכל מקרה של שינוי מקום התמחות פעמיים או יותר, יידרש המתמחה לסיים את ההתמחות בתקופה שלא תפחת משליש תקופת ההתמחות במקצוע הראשי באותה מחלקה. בחישוב תקופה זו לא ייספרו תקופות רוטציה ומדעי היסוד.

כתובת למשלוח דואר:
לכבוד נציגת השירות (יש לציין את שמה של נציגת השירות האחראית למקצוע ההתמחות) ז'בוטינסקי 35, ת.ד. 3566,
רמת גן, מיקוד 52136.