הארכת חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום

הארכת חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום

רופאה שהוותק שלה הוא 12 חודשים או יותר אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, תהיה רשאית להיעדר מהעבודה מתום חופשת הלידה, למשך כ-¼ ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר משנה מיום הלידה. ממספר החודשים שהרופאה תהיה רשאית להיעדר בהתאם לפסקה זו, יופחתו מספר השבועות שבהם חופשת הלידה נוצלה על ידי הרופאה לפי החוק.

חופשת לידה של רופאה שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה נמשכת 14 שבועות. רופאה תהיה רשאית להיעדר מהעבודה מתום חופשת הלידה, במשך כ-¼ ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר משנה מיום הלידה.

עובדת שהיא או תינוקה נזקקו לאשפוז רפואי בבי"ח במהלך חופשת הלידה למשך תקופה העולה על שבועיים, יכולה להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא יותר מארבעה שבועות. במצב זה תהיה העובדת זכאית לדמי לידה נוספים מהמוסד לביטוח לאומי בעבור תקופת האשפוז עד לפרק זמן של ארבעה שבועות.

עובדת שילדה יותר מילד אחד זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שנולד באותה הלידה, החל מהילד השני. עובדת אשר ילדה יותר מילד אחד תהיה זכאית לדמי לידה נוספים בעד תקופת ההארכה אך לא יותר משבועיים בעד כל ילד נוסף שילדה.

 

החוק הקובע את זכאותו של עובד (גבר) לחופשת לידה חלקית בתקופת חופשת הלידה שנשארה לבת זוגו, מתום ששת השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה. על-מנת לנצל את חופשת הלידה, על בת זוגו של העובד להסכים בכתב לויתור על החלק האמור מחופשת הלידה שלה ולעבוד בתקופה זו.

חזרה לרשימת הכתבות שלח לחבר הדפסה