• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  ועדי רופאים


  262. רופאים חברי הר"י המועסקים אצל מעסיק, אשר חבריו אינם מאורגנים כבר במסגרת הר"י וארגוניה, ומספרם עשרה לפחות, רשאים להתאגד ולבחור ועד  רופאים אצל אותו המעסיק.

  263. ועד הרופאים הינו חלק בלתי נפרד מהר"י, מוקם מתוקף תקנון הר"י ויונק את סמכויותיו מתקנות אלו.

  264. ועד הרופאים מחויב לפעול בתיאום עם הר"י ותוך שמירה על קשר רציף עם מוסדותיה. כל החלטה ו/או פעולה מהחלטות ועד הרופאים שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מתנגדת למדיניות הר"י, החלטותיה או פעולותיה בטלות מעיקרן.

  265. ככל שהתעורר חשד כי כספי הועד הוצאו למטרה המנוגדת למדיניות הר"י, החלטותיה ופעולותיה, תוכל מזכירות הר"י לדרוש דו"ח על הוצאות הועד. עם קבלת דרישה כאמור, יהיה הועד חייב להמציא דו"ח על הוצאותיו למזכירות הר"י תוך 30 ימים.

  266. ועד הרופאים הוא הגוף המייצג את הרופאים מול הנהלת המעסיק. ועד הרופאים מנהל את הפעולות השוטפות במקום ומטפל בענייני החברים.

  267. כל נושאי ועד הרופאים יוסדרו על-פי התקנון לדוגמה, המופיע בתוספת ז' לתקנון.