• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  מדדי איכות לרופאים - 2006


  פורסם במרץ 2006

  רקע


  השינויים המהירים שחלו בשנים האחרונות בטכנולוגיות המידע (IT), יחד עם יצירת כלים אמינים וזמינים למדידת איכות הטיפול הרפואי הניעו את המבטחים הרפואיים הגדולים בעולם המערבי לקדם מהלך חדשני, לפיו הרופאים מתוגמלים בכסף גם על טיב השירות הרפואי הניתן על ידם. על פי ההערכות המקובלות עולה, כי בבריטניה, לדוגמה, מגיע עתה תגמול ישיר זה לכדי שליש(!) מהשכר הממוצע של הרופאים.

  כוונת השינוי אינה להעניש את "הרעים" ולתת פרס ל"טובים", אלא להביא לשינוי מהותי בהתנהגות המקצועית של כל רופא ורופא בכיוון המוסכם של רפואה טובה יותר – הן לגבי הטיפול הרפואי השוטף והן לעניין רפואה מונעת בקרב האוכלוסיה הנמצאת תחת השגחתו.

  השימו בתגמול כפסי נועד להחיש מהלך זה, מתוך כוונה להעניק לציבור טיפול יעיל ובטוח יותר. כך, תוך שינוי הרגלי עבודה מסורתיים של הרופאים הבודדים, יצא לפועל שינוי עמוק ומבני בטיב הטיפול הניתן ברמה הלאומית, תוך צמצום הסיכוי לטעות או להזנחה. אין להסתיר את העובדה כי מאחורי שינויים אלו עומד גם אינטרס כספי מובהק של המבטח לחסוך, ככל האפשר, בהוצאות התפעול של המערכת הרפואית.

  יש לזכור, בו-בזמן, כי מדדי איכות שאינם מתוקננים לטיב האוכלוסיה המטופלת עשויים להסיט רופאים מטיפול באוכלוסיות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, שהן בעלות תודעה בריאותית ירודה ורמת היענות נמוכה, לטיפול באוכלוסיה חזקה יותר. בכך יחמיץ השינוי המוצע את מטרתו העיקרית. מאידך גיסא, מתן תמריצים ל"איכות הטיפול" במקום ל"כמות הטיפול" תשפר את הרמה הכללית של הטיפול הניתן לכלל האוכלוסיה.

  שינוי כה מהותי בתרבות העבודה של רופאים ומתן "תעודות הצטיינות" על תפקוד מעולה לא יוכלו לצאת אל הפועל אם לא ייעשה שינוי מהותי מקביל, חשוב לא פחות, בתנאי העבודה של הרופאים – הפחתה ניכרת בעומס העבודה המוטלת עליהם על ידי המבטח ושחרורם ממטלות שאינן רפואיות באופיין, שערכן המוסף הרפואי הינו שולי ומזערי.

  חברי הלשכה לאתיקה התירו בהחלטה ייחודית זו מתן גמול כספי לרופאים המצטיינים באיכות הטיפול האבחנתי והרפואי וביחסי האנוש שלהם, כמפורט בנייר עמדה זה, עיקר הדאגה של חברי הלשכה הוא כי שינויים אלו ייערכו בשקיפות ובשיתוף פעולה מלא עם הרופאים, תוך שינוי מקביל בתנאי העבודה שלהם, כאשר הכוח המניע מהלך זה הוא טובתו המובהקת של המטופל ובטחונו – ולא עומק הכיס של המבטח.


  נייר עמדה

  • השמירה על בריאות המטופל ובטיחותו היא ערך עליון ברפואה.
  • לפיכך, יש לשאוף לקיים את הרפואה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר האפשרית.
  • "הנחיות קליניות" ו"מדדי איכות", הנסמכים על ראיות, הם כלים מוכרים לשיפור רמת הרפואה.
  • יש ליצור כלים אלו בכל תחום ברפואה באמצעות האיגודים הרפואיים הרלוונטיים.
  • הנחיות קליניות ומדדי איכות ייקבעו על פי שיקולים רפואיים ומדעיים, לטובת המטופל, כשהם משוחררים מלחצים כלכליים.
  • רשאי המעסיק לבחון את ביצועיו הקליניים של רופא המועסק על ידו, ובלבד שהדבר ייעשה על פי מדדים מוכרים ומוסכמים, בשקיפות, ולאחר שניתנה על כך הודעה מראש.
  • רשאי המעסיק להעניק תמריצים, לרבות כספיים, לרופא אשר רמת הטיפול הרפואי הניתן על ידו הינה גבוהה במיוחד. לא יינתנו תמריצים לצורך חיסכון בהוצאות.
  • שביעות רצון של מטופלים מיסו המקצועי והאנושי של רופא אליהם תהווה אף היא מדד להחלטה על מתן תמריצים לרופא.
  • מתן תמריצים לרופאים ייתכן רק לאחר שהמעסיקים, לרבות קופות החולים ומשרד הבריאות, יכירו בצורך ובחובה לספק לרופאים סביבת עבודה אשר תאפשר שירות רפואי איכותי ברוח נייר עמדה זה.