• כרטיס רופא והטבות
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  תוספת ז' - ועד רופאים - תקנון לדוגמה


  1. הזכות לבחור בבחירות לוועד הרופאים היא לכל רופא שכיר, חבר הר"י, המועסק אצל המעסיק, החל מהיום הראשון להעסקתו.
  2. הזכות להיבחר כחבר ועד הרופאים היא לכל רופא שכיר (אשר סיים את תקופת הניסיון), חבר הר"י המועסק על-ידי המעסיק ב-50% משרה, לפחות, למעט רופא בעל תפקיד בהנהלת המעסיק.
  3. לא יאוחר מ-30 ימים לפני הבחירות, תבחר האסיפה הכללית של הרופאים אצל המעסיק, בוועדת בחירות בת שני רופאים, לפחות.
  4. ההודעה על הבחירות תישלח לכל בעלי זכות הבחירה, לא פחות מ-14 ימים לפני עריכת הבחירות.
  5. חבר המעוניין להגיש מועמדות לוועד המקומי, יגיש את בקשתו בכתב לוועדת הבחירות, לא יאוחר משבוע לפני מועד הבחירות.
  6. הבחירות לנציגות הרופאים יתבצעו בדרך של אסיפה כללית או העמדת קלפיות במקומות שונים אצל המעסיק, והן יהיו חשאיות.
  7. ועד הרופאים שייבחר יהיה בן שלושה חברים, לפחות.
  8. עם סגירת הקלפיות, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות. כל מועמד רשאי לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
  9. במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
  10. אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה, ניתן לאשר את הרכב ועד הרופאים בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בנציגות.
  11. ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי הוועד ולמזכירות הר"י.
  12. הבחירות לוועד הרופאים ייערכו לא מוקדם משנה ולא יאוחר משלושה חודשים לפני ועידת הר"י.
  13. בישיבת הוועד הראשונה יבחרו חברי הוועד מביניהם יו"ר, ויהיו רשאים לבחור גם סגן יו"ר וגזבר.
  14. ועד הרופאים הנבחר טעון אישור הוועד המרכזי של הר"י.

   

  פעולות הנציגות
   

  1. ועד הרופאים מייצג את רופאי המעסיק במשא ומתן עם הנהלת המעסיק. בכל השאלות העקרוניות או כאלו הנוגעות לכלל הרופאים של המעסיק (לרבות משא ומתן לחתימה על הסכם קיבוצי עם המעסיק), ינוהל המשא ומתן על-ידי נציגי הר"י בצירוף ועד הרופאים המקומי, מול המעסיק.
  2. ועד הרופאים יימצא בקשר מתמיד עם מוסדות הר"י, ויפעל בהתאם להחלטות שיתקבלו על-ידי מוסדות הר"י.
  3. על ועד הרופאים לכנס ישיבות על-פי הצורך, ולפחות אחת לשלושה חודשים.
  4. ועד הרופאים ינהל סיכום מישיבותיו וימציא את החלטותיו העקרוניות או כאלו הנוגעות לכלל ציבור הרופאים אצל המעסיק, למזכירות הר"י.
  5. חבר הר"י זכאי לערער על כל החלטת הוועד המקומי בפני מזכירות הר"י.
  6. התפטר נציג ועד הרופאים מתפקידו, או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
  7. צירוף חבר ועד נוסף או יותר, לוועד המקומי, דורש אישור האסיפה הכללית המקומית ואישור של מזכירות הר"י.
  8. ועד הרופאים יהיה חייב בדיווח רבעוני למזכירות הר"י. עניינים בעלי ערך כללי או עקרוני, נושאים המוסדרים בהסכמים קיבוציים ו/או נושאים שיש להם נגיעה לכלל הרופאים חברי הר"י - יועברו לטיפול מיידי של מזכירות הר"י.
  9. הוועד המקומי אחראי אחריות קולקטיבית בפני האסיפה הכללית המקומית וכפוף להוראות ולהחלטות מזכירות הר"י והוועד המרכזי.
  10. ועד הרופאים יכנס אסיפות כלליות של כלל הרופאים במוסד, על-פי הצורך.
  11. החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות.
  12. ועד הרופאים יהיה רשאי להגיש את התפטרותו בפני האסיפה הכללית המקומית, אשר תבחר ועד חדש.