• כרטיס רופא
 • אתרי הר"י
 • צרו קשר
 • פעולות מהירות
 • עברית (HE)
 • למען הרופאות והרופאים ולטובת הרפואה

  מה תרצו למצוא?

  פרק ד': הכרה במוסד להתמחות

  10א. הגדרות

  בפרק זה -

  "הכרה במוסד" - הכרה במוסד כמוסד מוכר להתמחות;
  "ועדה להכרה" - הוועדה להכרה וביקורת של המועצה;  
  "ועדות בדיקה" - ועדות משנה של הוועדה להכרה, הבודקות קיום תנאי ההכרה במוסד המבקש הכרה כמוסד מוכר להתמחות;
  "תנאי הכרה" - תנאים שקבעה המועצה, בכתב, שצריכים להתקיים במוסד להתמחות המבקש הכרה, לפי סוגי התמחות;


  10ב. הגשת בקשה

  (א) בקשה להכרה במוסד יגיש מנהל המוסד לוועדה להכרה ויצרף לה כל מסמך או אישור הנחוצים בהתאם לתנאי ההכרה.
  (ב) העתק הבקשה יישלח למנהל.
  (ג) ראתה המועצה כי במוסד המבקש מתקיימים, לכאורה, תנאי ההכרה, היא תמנה ועדת בדיקה, תוך 60 ימים מיום הגשת הבקשה.


  10ג. הכרה במוסד מוכר

  (א) הגיעה הוועדה להכרה למסקנה, על סמך דין וחשבון ועדת הבדיקה, כי במוסד המבקש מתקיימים תנאי ההכרה, תגיש המלצתה, בצירוף המלצת יושב ראש המועצה, למנהל, תוך 30 ימים מיום סיום בדיקת המוסד.
  (ב) המנהל רשאי, על סמך המלצת המועצה, לתת למוסד הכרה מלאה או בהגבלות, בתנאים ולתקופת נסיון, כולם או מקצתם.
  (ג) הוכר מוסד, יתן לו המנהל תעודת מוסד מוכר להתמחות, ויפרט בה את ההגבלות והתנאים, אם נקבעו.


  10ד. ביטול הכרה או הגבלתה

  (א) חדל להתקיים במוסד תנאי מתנאי ההכרה חייב מנהל המוסד המוכר להודיע על כך, מיד, לוועדת ההכרה ולמנהל.
  (ב) המנהל רשאי, על פי המלצת המועצה, לשלול הכרה ממוסד מוכר או להגבילה בזמן ובתנאים.


  10ה. תקופת ההכרה

  (א) הכרה במוסד תהא בתוקף לתקופה שלא תעלה על 5 שנים מיום נתינתה, ואולם ניתן לחדש הכרה כאמור אם הוגשה על כך בקשה, בדרך הקבועה בסעיף 10ב, לא יאוחר מששה חודשים לפני תום תקופת ההכרה.
  (ב) על בדיקת בקשה לחידוש הכרה במוסד יחולו הוראות פרק זה.